Anda di halaman 1dari 85

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1

Pengenalan

Pengenalan ini merupakan satu bab yang menceritakan perihal dan kandungan tentang
kajian yang dijalankan oleh penyelidik.

1.2

Latar Belakang Kajian

Membaca merupakan satu kebolehan yang menjadi kewajipan dalam diri manusia pada
zaman sekarang khususnya pelajar. Masalah membaca tidak boleh dipandang remeh
kerana membaca merupakan salah satu perkara asas dalam dunia pendidikan. Membaca
amat penting dalam membentuk masyarakat berilmu. Minat membaca haruslah dipupuk
sejak dari usia yang awal. Kegagalan membaca dengan baik akan mempengaruhi tahap
penguasaan kemahiran kanak-kanak di sekolah. Dalam hal ini, ibu bapa perlu berusaha
untu mewujudkan keluarga yang berilmu dan menyemai minat membaca dalam kalangan
anak-anak. Kebolehan membaca kanak-kanak mempengaruhi tahap pembelajaran mereka
di dalam kelas. Membaca didefinisikan sebagai suatu proses yang kompleks dan rumit.

Menurut Zulkifley Hamid 1994, seseorang yang berjaya menguasai kemahiran


membaca bermakna dia telah berjaya merobohkan sebuah tembok pemisah yang maha
besar antara dirinya dengan lautan ilmu yang wujud dalam pelbagai bentuk karya. Proses
membaca ini melibatkan faktor luaran dan dalaman pembaca. Faktor dalaman yang
dimaksudkan ialah merangkumi minat, sikap, bakat, motivasi dan tujuan membaca.
Sebagai ibu bapa yang bertanggungjawab, mereka haruslah memainkan peranan dalam
memastikan tahap kebolehan membaca anak mereka. Ibu bapa merupakan insan yang
paling rapat dengan anak-anak ketika berada di rumah. Peranan ibu bapa dalam memupuk
minat membaca kepada anak-anak dari usia yang awal amatlah penting bagi mengasah
kebolehan membaca anak-anak. Dengan mempunyai asas membaca di rumah, kanakkanak tiada masalah untuk terlibat dengan aktiviti bacaan ketika mejalani proses
pembelajaran di sekolah.

Salah satu usaha yang boleh diambil oleh ibu bapa dalam memupuk
minat membaca dalam diri anak-anak adalah dengan membawa anak-anak ke
perpustakaan. Amalan ke perpustakaan akan menanam perasaan cinta dan sayang
akan buku.Sebagai contoh, ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka ke perpustakaan
awam pada setiap hujung minggu atau semasa cuti sekolah. Di sini, anak-anak boleh
memilih pelbagai buku yang digemari. Lantas, anak-anak akan gemar membaca buku
seumur hidup. Selain itu, ibu bapa boleh mewujudkan perpustakaan mini di
rumah.

Perpustakaan ini dapat dijadikan tempat menyimpan buku dan majalah. Malahan,
boleh menjadi tempat anak-anak membaca dan belajar. Perpustakaan mini di rumah
mestilah dilengkapi dengan buku-buku yang bersesuaian dapat menarik minat anak-anak
untuk membaca. Sebagai contoh, majalah, buku cerita dan surat khabar. Ruang
perpustakaan

ini

bapalah memainkan
mereka

juga

mestilah

peranan yang

dalam

keadaan

selesa.

Lantaran

itu,

ibu

sangat penting dalam mendidik anak-anak

agar gemar membaca buku ketika berada di rumah. Di samping itu juga, ibu

bapa perlulah menunjukkan contoh teladan yang baik untuk dicontohi oleh anak-anak
mereka.Tidak dapat dinafikan, contoh teladan yang baik dari ibu bapa mempengaruhi
jiwa dan minda anak-anak. Sebagai contoh, sikap gemar membaca surat khabar,
majalah, buku dan

sebagainya

patutlah diamalkan oleh

ibu bapa dalam mengisi

masa lapang. Lama-kelamaan, tabiat ini akan menjadi ikutan anak-anak.

1.3

Kepentingan kajian

Kepentingan kajian ini dilakukan bagi memastikan keberkesanan penglibatan ibu bapa
dalam mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Ia juga akan memberi
kepentingan kepada kanak-kanak dalam memperoleh pengalaman atau pengetahuan di
dalam kemahiran membaca. Dengan mengkaji tahap penglibatan ibu bapa dalam
kebolehan membaca kanak-kanak, penyelidik dapat mengenal pasti tahap kanak-kanak
dalam pembacaan dan adakah tahap kanak-kanak ini berpunca daripada ibu bapa itu
sendiri. Ibu memainkan peranan yang penting dalam membentuk kebolehan membaca
anak-anak di usia yang awal. Sebagai ibu bapa yang bijak, mereka perlu menyediakan
bahan bacaan, memantau dan sentiasa membantu anak-anak dalam meningkatkan
kebolehan membaca dari semasa ke semasa. Ibu bapa perlu menunjukkan contoh dan
teladan yang baik dengan membaca supaya anak-anak dapat mengikut contoh yang baik.
Ibu bapa yang melibatkan diri sepenuhnya dalam kebolehan membaca kanak-kanak dapat
membantu kanak-kanak mempertingkatkan pembacaan mereka. Ibu bapa yang sering
meluangkan masa untuk anak-anak dalam memastikan anak-anak mereka tidak
ketinggalan dalam pembelajaran dapat melahirkan anak-anak yang mempunyai tahap
pembelajaran yang tinggi.

1.4

Pernyataan Masalah

Di dalam dunia yang serba moden ini, masih lagi terdapat kanak-kanak yang tidak pandai
membaca. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz (2009), membaca merupakan satu tindakan
komunikasi iaitu satu proses berfikir yang melibatkan idea, kenyataan dan perasaan yang
disampaikan oleh penulis kepada pembaca melalui perantara lambang-lambang bahasa.
Menurut Pumpfrey (1977), membaca bukan hanya setakat bersifat mekanik, iaitu
membunyikan huruf-huruf yang dicetak dan menjawab beberapa soalan tentang apa yang
dibaca, tetapi bagi beliau membaca merupakan sesuatu yang lebih dari itu. Hal ini kerana
kanak-kanak mungkin mempunyai ibu bapa yang berkerjaya. Ibu bapa yang berkerjaya
kebiasaanya mempunyai masa yang terhad untuk mengajar anak-anak di rumah.
Penglibatan ibu bapa sangat mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Hal ini
kerana pendidikan sebenar bermula dari rumah. Oleh itu ibu bapa perlu memainkan
peranan penting dalam membantu anak-anak mereka menguasai kebolehan membaca.
Dengan menguasai kebolehan membaca, kanak-kanak dapat membuat persediaan awal
dalam menempuh alam persekolahan yang akan datang.

Sebahagian daripada ibu bapa tidak mempunyai latar belakang pendidikan yang baik.
Ada juga keluarga yang tergolong dalam golongan yang kurang mampu. Latar belakang
ibu bapa yang baik seperti bekerja sebagai guru, pensyarah dan seangkatanya memberi
peluang yang cerah kepada kanak-kanak untuk menguasai kebolehan membaca di usia
yang awal. Tetapi sebaliknya dengan ibu bapa yang kurang mampu. Ibu bapa yang kurang
mampu adakalanya tidak terdedah dengan kemodenan dunia kini dalam mendidik anakanak. Walau bagaimanapun, terdapat banyak cara dan kaedah dalam memberi didikan
awal terutama dalam bidang bacaan kepada anak-anak.

Ibu bapa perlulah peka dan menunjukkan contoh yang baik. Sekiranya ibu bapa
memupuk amalan membaca surat khabar di rumah, anak-anak turut terkena tempias
membaca. Kanak-kanak mempunyai aura positif dalam mengikut tindak tanduk orang
dewasa. Oleh itu, sekiranya ibu bapa membaca depan anak-anak, mereka turut terdedah
dengan budaya membaca yang ditunjukkan. Sesungguhnya, penglibatan ibu bapa sangat
mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak.

Oleh itu, penyelidik ingin mengkaji sejauh mana keberkesanan penglibatan ibu bapa
mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Keupayaan membaca dan menulis
merupakan sebahagian daripada kemahiran berbahasa yang menjadi asas dalam proses
pembelajaran dan pengajaran yang berkesan (Mahzan Arshad, 2012). Para penyelidik
berpendapat jika kemahiran literasi membaca dan menulis tidak diperoleh dan dikuasai
dengan mahir, risiko kanak-kanak untuk gagal dalam sistem persekolahan akan
meningkat (Whitehurst & Lonigan, 2001).
1.5

Objektif Kajian

Kajian ini mempunyai dua objektif yang ingin dicapai iaitu :


1)

Mengenal pasti tahap pembacaan kanak-kanak berumur 5 tahun.

2)

Mengetahui sejauh mana penglibatan ibu bapa dalam membantu aktiviti


kebolehan membaca kanak-kanak.
Mengenal pasti sama ada maklumat demografi ibu bapa mempengaruhi

3)

kebolehan membaca kanak-kanak.

1.6

Persoalan Kajian

Antara persoalan yang timbul menyebabkan kajian ini hendak dijalankan adalah :
a)

Sejauhmana ibu bapa menggunakan bahan bacaan dalam meningkatkan

kebolehan membaca kanak-kanak?


b)

1.7

Sejauh manakah tahap kebolehan membaca kanak-kanak berumur 5 tahun?

Limitasi Kajian

Antara kekangan yang akan dihadapi oleh penyelidik ialah faktor yang tidak boleh
dikawal iaitu kejujuran dan keikhlasan. Faktor kejujuran dan faktor keikhlasan guru
dalam memberikan kerjasama untuk penyelidik menjalankan kajian terhadap kanak-kanak
dan ibu bapa kanak-kanak. Selain itu faktor penerimaan kanak-kanak dan ibu bapa
terhadap kedatangan penyelidik yang datang untuk menjalankan kajian.

1.8

Dilimitasi Kajian

Dilimitasi kajian mungkin menyukarkan penyelidik membuat kajian ialah masa yang
terhad kerana melibatkan masa-masa tertentu. Tajuk membuatkan penyelidik menjadi
sukar untuk mendapatkan maklumat yang banyak. Kajian ini memberi penekanan kepada
kanak-kanak dan guru kerana menganggu waktu pengajaran dan pembelajaran mereka.

1.9 Perspektif Teori

Marie Clay (1982) menekankan aspek penguasaan bahasa dan tabiat membaca berlaku
pada peringkat awal kanak-kanak sehingga ke alam remaja. Membaca merupakan
pengalaman awal kepada kanak-kanak sebelum mereka melangkah ke alam persekolahan
yang lebih tinggi. Oleh itu kanak-kanak perlu dilatih untuk membiasakan diri untuk
berinteraksi dengan masyarakat sekeliling khususnya guru dan rakan sebaya. Hal ini
memperlihatkan mengapa kanak-kanak perlu menguasai kemahiran membaca kerana ia
akan membantu kanak-kanak untuk berkomunikasi dalam proses pembelajaran.

1.10

Definisi Operasional

Penyelidik memberikan beberapan definisi operasional berkenaan tajuk yang akan


dilakukan melibatkan definisi operasional.

1.10.1.

Membaca

Membaca merupakan kebolehan seseorang dalam mengenal huruf-huruf yang


membentuk perkataan. Ia juga merupakan keupayaan seseorang dalam memahami
ayat yang dinyatakan oleh penulis. Ibu bapa perlu mendedahkan kepada kanakkanak tentang membaca supaya kanak-kanak mempunyai minat dalam bidang

10

bacaan. Menurut Kamaruddin Hj. Husin (1988) , konsep kemahiran membaca


pula mengikut fahaman dahulu,membaca ialah semata-mata memindahkan tulisan
kepada suara. Seseorang murid akan dianggap pandai membaca jika mereka boleh
menyuarakan tulisan dengan walaupun tidak faham lagi isi yang dibacanya
bahkan ada yang tidak mengenal langsung huruf-huruf yang dipelajari dalam
kajian ini penyelidik akan menggunakan buku bacaan Bacepat sebagai bahan
bacaan untuk menguji tahap kebolehan membaca kanak-kanak sama ada berada
ditahap lemah, sederhana atau lancar. Dalam kajian ini juga, penglibatan turut
memberi kesan yang agak besar kerana ibu bapa yang mempunyai inisiatif
mengajar kanak-kanak membaca di rumah akan melahirkan kanak-kanak yang
boleh membaca dengan lancar.

1.10.2

Kanak-kanak

Dalam kajian ini penyelidik membuat pemerhatian terhadap kanak-kanak yang


berumur 5 tahun untuk mengenalpasti tahap penguasaan kanak-kanak dalam
kemahiran membaca. Penyelidik akan menguji tahap kebolehan membaca kanakkanak dengan menggunakan bahan bacaan Buku Kaedah Cepat Boleh Membaca
bagi mengetahui tahap sama ada lemah, sederhana dan lancar kanak-kanak
tersebut.

1.11

Rumusan

11

Dalam bab ini telah dijelaskan berkenaan tentang permasalahan kajian, objektif kajian
dan kepentingan kajian. Dengan adanya kajian ini, ia membolehkan penyelidik
memperolehi banyak maklumat yang membantu penyelidik menjalankan kajian ini.
Maklumat diperolehi oleh guru, ibu bapa dan kanak-kanak yang menjadi bahan rujukan
tahap pembelajaran kanak-kanak.

BAB 2

SOROTAN LITERATUR

12

2.1

Pengenalan

Bab ini membincangkan secara terperinci dan lebih mendalam tentang penglibatan ibu
bapa dalam mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Kajian ini didapati
daripada bentuk penulisan ilmiah dan melalui penjelasan individu. Sorotan literatur ini
dapat memberi gambaran mengenai skop dan konsep dengan lebih terperinci.

2.2

Teori Penampilan Literasi Marie Clay (1982)

Menurut Marie Clay (1982), beliau menekankan aspek penguasaan bahasa dan tabiat
membaca pada peringkat awal kanak-kanak sehingga ke alam remaja. Penampilan literasi
bermaksud kanak-kanak membina kemahiran membaca dan menulis tanpa titik
permulaan dan pengakhiran. Teori ini memperlihatkan kanak-kanak perlu menguasai
kemahiran membaca sejak awal lagi supaya mereka boleh berinteraksi dengan orang
sekeliling. Beliau turut membahagikan kanak-kanak yang diklasifikasikan sebagai belum
boleh membaca kepada tiga tahap iaitu tahap pembaca baru, tahap pembaca awal dan
tahap pembaca maju. Dalam bidang awal kanak-kanak, ia memberi maksud bahawa
kanak-kanak telah menunjukkan keupayaan di mana kemahiran membaca dan menulis

13

adalah aktiviti yang perlu ada dalam kehidupan. Para penyelidik berpendapat jika
kemahiran literasi membaca dan menulis tidak diperoleh dan dikuasai dengan mahir,
risiko kanak-kanak untuk gagal dalam sistem persekolahan akan meningkat (Whitehurst
& Lonigan, 2001). Kajian ini adalah bertujuan untuk melihat sejauhmana teori
penampilan literasi memberi kesan tentang kemahiran membaca kepada kanak-kanak
dalam mempertingkatkan tahap komunikasi mereka dalam pembelajaran.Penyelidik juga
ingin melihat bagaimana teori ini berfungsi dalam membantu penyelidik untuk
menjalankan kajian terhadap kebolehan komunikasi kanak-kanak.

2.2.1

Tahap pembaca baru

Tahap pembaca baru adalah peringkat di mana pembaca mempelajari bagaimana


sesebuah buku berfungsi. Kanak-kanak diberi peluang untuk menerokai makna,
gambaran dan kandungan yang terdapat dalam sesebuah buku. Manakala Walker
(2003) pula menyatakan bahawa pembaca baru harus memiliki kemahiran
menghubungkan apa yang dituturkan dengan tulisan teks iaitu kesedaran
kemahiran konsep cetakan. Dengan memahami symbol, huruf atau gambar yang
terdapat dalam sesebuah buku, kanak-kanak mampu mencipta perkataan baru
melalui deria penglihatannya.
2.2.2 Tahap pembaca awal

14

Clay (1991) menyatakan bahawa pembaca awal mula mempelajari bagaimana


perkataan berfungsi. Walker (2003) menganggap kanak-kanak pada peringkat
pembaca awal ini memfokus kepada textual literacy iaitu kemahiran fonemik
dan fonetik.

2.2.3 Tahap pembaca maju

Menurut Clay (1991), tahap pembaca maju ialah peringkat di mana perkataan dan
buku berfungsi dalam pelbagai cara. Walker (2003) pula berpendapat bahawa
pembaca tahap ini merujuk kepada kelancaran membaca kerana kelancaran akan
memudahkan kefahaman.

2.3 Jurnal kajian lepas

Beberapa penyelidikan dan kajian telah dijalankan oleh beberapa pengkaji mengenai
penguasaan kanak-kanak dalam kemahiran membaca. Kebanyakan kajian yang dijalankan
adalah bagi membantu meningkatkan tahap pembacaan dan perancangan pembelajaran
yang bersesuaian untuk kanak-kanak.. Pada zaman serba moden ini, kemahiran membaca
adalah amat penting dalam kehidupan manusia. Oleh itu, seseorang itu harus menyedari
dan memiliki kemahiran membaca sejak dari awal lagi kerana tanpa kemahiran tersebut,
seseorang itu akan mengalami pelbagai kesukaran untuk berkomunikasi dengan

15

masyarakat sekeliling. Dengan itu, ia akan menyekat maklumat baru untuk diperoleh
disebabkan tidak menguasai kemahiran membaca.

Amir Hamzah (2004) menunjukkan bahawa proses pembelajaran membaca dan


menulis telah bermula di usia yang awal dalam perkembangan kanak-kanak, iaitu
sebelum kanak-kanak melangkah ke alam persekolahan yang lebih tinggi. Hal ini
disebabkan pendedahan kanak-kanak terhadap bahan bacaan diusia yang awal sangat
penting bagi mewujudkan budaya dan persekitaran membaca. Secara tidak langsung,
minat terhadap membaca dapat dipupuk dan disemai agar menjadi bekalan untuk
melangkah ke peringkat yang lebih tinggi dalam proses pembelajaran.

Isahak Haron et. al. (2006) menyatakan bahawa kanak-kanak yang memiliki
pengalaman dan kemahiran literasi awal yang baik dapat membaca dengan lancar. Walau
bagaimanapun, pada peringkat awal kanak-kanak, kemahiran membaca pada usia awal
kanak-kanak lebih dititikberatkan bagi memastikan kanak-kanak dapat menguasai
kemahiran membaca supaya dapat membantu meningkatkan keyakinan diri untuk
berkomunikasi. Tahap literasi awal kanak-kanak tidak hanya tertumpu pada kemahiran
membaca sahaja tetapi turut melibatkan kemahiran lain iaitu kemahiran bahasa lisan,
kemahiran menyoal dan menjawab serta kemahiran berfikir secara kritikal.

Menurut Azizah bt Zain (2010) dalam kajian beliau yang bertajuk penggunaan bacaan
berulang dapat mempertingkatkan kelancaran dan kefahaman dalam kalangan kanakkanak prasekolah. Seramai 40 orang kanak-kanak prasekolah dari dua buah prasekolah

16

Daerah Yan telah dipilih sebagai sampel dalam kajian beliau yang berbentuk
eksperimental. Dapatan kajian menunjukkan perbezaan kelancaran membaca bagi
kumpulan kawalan dan rawatan dapat dilihat selepas eksperimen dijalankan selama 8
minggu dengan menggunakan kaedah bacaan berulang bagi kumpulan rawatan.

Menurut kajian Boh Young Lee (2011) yang bertajuk Assessing book knowledge
through independent reading in the earliest years: practical strategies and implications for
teachers menunjukkan bahawa kanak-kanak dalam lingkungan 26 bulan ke 38 bulan
sudah mempunyai pengetahuan literasi mengikut pandangan penampilan literasi pada
peringkat pengetahuan buku (Tahap 1). Walau bagaimanapun, pengkaji tersebut percaya
bahawa kanak-kanak memerlukan paling kurang lima tahun sebelum dinilai dengan betul
bagi menentukan perkembangan literasi mereka. Kajian ini juga mencadangkan para
guru, ibu bapa dan pendidik perlu menyedari kesesuaian umur dan pengetahuan buku
untuk kanak-kanak bagi membina pemunculan tingkah laku membaca mereka.

Cheah Sew Ching (1998) turut menjalankan kajian yang melibatkan literasi kanakkanak di Ipoh Perak. Kajian beliau melibatkan sampel 20 orang kanak-kanak yang
berumur 5 tahun dan ibu bapa mereka. Pengkaji telah menggunakan inventori membaca
dan bahasa untuk mengukur penguasaan kemahiran literasi awal bagi kanak-kanak ini.
Satu jadual temuduga untuk ibu bapa telah digunakan untuk memperolehi maklumat
tentang keberkesanan penglibatan ibu bapa dalam membantu kanak-kanak. Hasil kajian
ini menunjukkan kanak-kanak memperolehi pengetahuan tentang abjad apabila ibu bapa
melibatkan diri dalam aktiviti membaca di rumah.

17

Mohd Rasdi bin Saamah (2011) beliau menyatakan bahawa pertumbuhan bahasa
kanak-kanak meliputi tiga komponen bahasa iaitu sintaksis, fonologi dan semantik.
Dalam kajian lepas ditulis beliau yang bertajuk pemerolehan bahasa kanak-kanak berusia
2

tahun.

Melalui

kaedah

pemerhatian,

pada

umumnya

kanak-kanak

mulai

menggabungkan dua kata pada umur menjelang 2 tahun. Beliau cuba membuktikan
perkembangan bahasa kanak-kanak dari aspek input dan output yang merupakan ciri
penting dalam medium bahasa lisan. Sampel yang digunakan terdiri daripada 2 orang
kanak-kanak yang berumur 2 tahun 3 bulan dan 2 tahun 4 bulan. Dalam dapatan kajian
beliau telah mendapati kesemua ujaran diperolehi melalui rakaman dan diberi transkripsi
dalam ejaan fonemik dalam bentuk ortografik.

Mahani Razali & Juppri Bacotang (2011) yang dijalankan terhadap kanak-kanak
TASKA di Malaysia untuk mengenal pasti kesan pelaksanaan aktiviti Modul Literasi
Awal (M.U.L.A) terhadap kemahiran literasi awal mereka. Dapatan kajian tersebut
menunjukkan terdapat keseimbangan dalam penerapan tiga komponen utama literasi awal
sepanjang pelaksanaan aktiviti M.U.L.A iaitu sebanyak 34% untuk pengetahuan cetakan,
35% untuk tulisan awal dan 31% untuk kesedaran fonologikal. Sebelum pelaksanaan
aktiviti M.U.L.A, kemahiran literasi awal kanak-kanak berada pada tahap Sederhana bagi
kumpulan kawalan dan kumpulan rawatan. Selepas aktiviti tersebut dilaksanakan, kanakkanak dalam kumpulan kawalan masih berada pada tahap Sederhana. Manakala kanakkanak dalam kumpulan rawatan menunjukkan peningkatan ke tahap Sangat Baik. Kajian
tersebut juga mendapati bahawa komponen kemahiran literasi awal yang paling banyak

18

dikuasai oleh kanak-kanak sebelum dan selepas pelaksanaan aktiviti M.U.L.A ialah
tulisan awal.

Noor Hidayah Ismail dan Fadzilah Abd Rahman (2013) menjalankan kajian di sebuah
tadika di Ampang iaitu Tadika Khalifah Didik (TKD). Kajian beliau melibatkan kanakkanak terdiri dari 30 orang murid di Tadika Khalifah Didik (TKD) iaitu 15 perempuan
dan 15 lelaki,. Mereka akan dibahagi kepada 3 buah kumpulan. Setiap kumpulan terdiri
dari 10 orang murid dan dibimbing oleh seorang guru. Setiap kumpulan akan mewakili 1
teknik dan pendekatan yang akan digunakan sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran
berlaku. Pengkaji telah menggunakan perkembangan literasi melalui teknik dan
pendekatan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dalam kalangan murid. Hasil
kajian ini menunjukkan murid-murid memperolehi kemahiran kesediaan membaca yang
menyeluruh mendapat keputusan yang baik dalam mata pelajaran.

Ruslida (2005) yang mengkaji mengenai penglibatan ibu bapa dalam empat aspek
iaitu interaksi, meluangkan masa membaca dan bercerita, memberikan bimbingan dan
sokongan material kepada anak-anak mereka di rumah. Seramai 125 orang kanak-kanak
prasekolah daripada lima buah prasekolah Kementerian Pelajaran Malaysia dan seramai
125 orang ibu bapa, di daerah Petaling Jaya, Selangor telah terlibat dalam kajian ini.
Instrumen kajian ini ialah ujian kemahiran asas membaca untuk responden kanak-kanak
dan soal selidik pula dijawab oleh ibu bapa kanak-kanak prasekolah yang terlibat dalam
ujian kemahiran asas membaca ini. Hasil kajian menunjukkan bahawa terdapat hubungan

19

yang signifikan antara penglibatan ibu bapa dengan pencapaian kemahiran asas membaca
kanak-kanak prasekolah.

Selain itu, Zainah Mohamed Isa dan Nur Asiah Abdul Hamid (2011) menjalankan
kajian yang melibatkan sample 80 orang ibu bapa yang mempunyai anak-anak di
prasekolah kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengkaji mengukur peranan ibu
bapa dalam memastikan pencapaian literasi kanak-kanak prasekolah semasa berada di
rumah. Hasil kajian ini menunjukkan tahap literasi bagi 80 orang kanak-kanak prasekolah
yang berumur enam tahun. Seramai 27 orang (33.8%) berada di tahap pemunculan
pembaca, diikuti dengan 30 orang (37.4%) kanak-kanak berada pada tahap pembaca awal
dan akhir sekali seramai 23 orang (23.8%) berada di tahap pembaca lancar. Oleh itu
pengkaji membuat kesimpulan bahawa dalam konteks kajian ini, aktiviti membaca
dengan kanak-kanak tidak membawa sebarang perkaitan yang signifikan terhadap tahap
literasi kanak-kanak. Ini mungkin disebabkan kerana aktiviti tersebut tidak dilakukan
dilakukan sebagai rutin harian mereka. Pengkaji mencadangkan agar ibu bapa menjadikan
aktiviti membaca di rumah sebagai sebagai suatu kemestian dan sebagai satu rutin harian
mereka. Melakukan pembacaan dengan cara yang sistematik akan mempengaruhi minat
membaca kanak-kanak. Penggunaan bahan yang menarik juga dicadangkan agar dapat
menarik minat kanak-kanak untuk terus mendengar dan akan turut mempengaruhi kanakkanak untuk terus membaca.

Menurut Zainiah (2005), membaca merupakan satu tumpuan utama dalam komponen
kurikulum prasekolah kerana membaca adalah aspek yang sangat penting dalam

20

pendidikan awal kanak-kanak. Beliau telah menjalankan kajian untuk melihat kolerasi
tahap bacaan kanak-kanak dan perhubungannya dengan faktor-faktor di sekolah dan di
rumah. Tajuk kajian beliau ialah Tahap Bacaan dan Faktor-faktor Mempengaruhinya
yang dihasilkan pada tahun 2005. Hasil dapatan kajian beliau mendapati kebanyakan
kanak-kanak pada usia enam tahun masih lagi di peringkat emergent ataupun pembaca
baru. Selain itu, keputusan analisa dalam kajian tersebut mendapati tiada perbezaan pada
tahap pembacaan antara kanak-kanak lelaki dan perempuan. Namun, dapatan kajian
menunjukkan latar belakang ibu bapa mempunyai perhubungan yang signifikan dengan
tahap bacaan kanak-kanak. Para guru turut memainkan peranan penting dalam aktiviti
bercerita kepada kanak-kanak di mana aktiviti tersebut dapat mempertingkatkan tahap
bacaan mereka. Seterusnya, bahan media yang digunakan di dalam bilik darjah seperti
komputer, televisyen dan buku interaktif juga mempengaruhi tahap bacaan kanak-kanak.

Zainiah Mohamed Isa (2006) menjalankan kajian yang melibatkan kanak-kanak


prasekolah tahap 1 tahap 2 dan tahap 3 seramai 40 orang kanak-kanak di prasekolah
kelolaan Kementerian Pendidikan Malaysia. Pengkaji mengukur penggunaan buku cerita
bertahap dan kesannya terhadap pemunculan literasi kanak-kanak. Hasil pembelajaran
dapat dilihat melalui pembahagian kepada 2 bahagian bagi menjawab soalan kajian iaitu
bagi menjawab samada terdapat perbezaan yang signifikan bagi komponen komponen
pemunculan literasi bagi tahap 1,2 dan 3 kumpulan rawatan dan kumpulan kawalan.
Akhir sekali analisis bagi melihat adakah terdapat perbezaan secara keseluruhan terhadap
pemunculan literasi di antara kumpulan rawatan dan kawalan bagi tahap 1,2 dan 3.
Penyelidikan ini adalah berbentuk eksperimen, penyelidik telah membahagikan

21

Penyelidikan ini adalah berbentuk eksperimen, penyelidik telah membahagikan muridmurid secara rawak sama rata dari segi bilangan, tahap bacaan dan juga jantina bagi
kumpulan kawalan.

Melalui jurnal kajian lepas jelas menunjukkan bahawa betapa pentingnya kanakkanak menguasai kemahiran membaca agar tidak menimbulkan sebarang masalah dalam
proses pembelajaran mereka. Oleh itu penyelidik ingin mengkaji keberkesanan menguasai
kemahiran membaca pada kanak-kanak dalam meningkatkan kebolehan berinteraksi
dengan masyarakat sekeliling khususnya apabila kanak-kanak menjalani proses
pembelajaran. Penyelidik ingin memperlihatkan bahawa kanak-kanak yang menguasai
kemahiran membaca mampu berinteraksi dengan orang awam dan boleh menjawab setiap
persoalan yang dikemukakan oleh ibu bapa, guru ataupun rakan sebaya.

2.3.1

Kajian berkaitan bacaan dan kefahaman

Reid (1981) dalam artikelnya mengenai pengajaran kefahaman bacaan, memberi


pandangan bahawa kajian-kajian dalam bidang bacaan dan panduan bagi guru yang
terlibat dalam pengajaran kefahaman tidak diberi penerangan yang cukup dan teknikteknik yang khas untuk dijadikan panduan. Guru-guru perlukan satu garis panduan
untuk memastikan pelajar disediakan dengan latihan yang cukup dalam menggunakan
kemahiran-kemahiran kefahaman dan mampu menyerap kemahiran tersebut dalam
pengajaran. Guru-guru boleh menggunakan strategi penyoalan mengikut beberapa

22

tahap iaitu pengecaman, inferens, kritis dan kreatif untuk menubuhkan kemahiran
bacaan. Jika guru-guru mengajar kemahiran membaca dengan berkesan, pelajar dapat
mengenal pasti pengalaman yang sedia ada.
Menurut Nor Aina Dani (2007), satu lagi kemahiran yang tergolong dalam
kemahiran lisan ialah kemahiran bertutur iaitu kemahiran menyebut dan
membunyikan bunyi-bunyi bahasa dengan pengujaran kata-kata atau ayat dalam
intonasi, nada (tekanan suara ), jeda serta helaan yang betul. Unsur-unsur ilmu
linguistik yang dinamakan suprapenggalan ini merupakan aspek yang nyata dan
penting dalam lisan. Bagi setengah-setengah bahasa, perubahan kepada unsur-unsur
ini akan melibatkan perbezaan maksud atau makna. Mengenal pasti intonasi yang
berbeza-beza ini amat penting bagi mewujudkan suasana pertuturan yang baik, licin
dan lancar. Oleh itu aspek ini juga perlu diberi penekanan dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Menurut Nor Aina Dani (2007), pertuturan adalah gabungan daripada bunyi-bunyi
bahasa yang dilafazkan. Proses pertuturan berlaku di peringkat produksi. la berlaku
setelah si penutur itu dapat mendengar dan memahami dengan baik apa yang
didengarnya. Individu banyak belajar bertutur melalui pengalaman daripada
kecerdasan otaknya. Kemahiran bertutur

dipengaruhi aspek fizikal, kesihatan,

persekitaran, dan jantina. Pertuturan yang baik boleh dikuasai dengan memberi
tumpuan kepada aspek fonologi, struktur, intonasi dan penguasaan sistem bunyi yang
lain.

2.4

Penglibatan ibu bapa dalam pendidikan awal kanak-kanak

23

Penglibatan ibu bapa dapat ditakrifkan sebagai usaha bersama-sama atau saling bantumembantu antara dua pihak ataupun beberapa pihak. Penglibatan ibu bapa dalam
pendidikan kanak-kanak dapat meneguhkan pertumbuhan dan perkembangan kanakkanak dan membantu mengekalkan kejayaannya. Sebagai ibu bapa, mereka lebih
mengenali anak mereka, dan mereka juga mempunyai kuasa untuk terlibat secara aktif
dalam aktiviti anak-anak sama ada membaca, melukis dan lain-lain. Menurut Rohaty
(1994) dalam kajian beliau, seringkali keadaan di rumah kurang merangsang
pembelajaran di persekitaran mereka. Sedangkan ibu bapa daripada golongan berada
biasanya sibuk bekerja dan kurang dapat meluangkan masa melayan anak-anak mereka ke
arah penyediaan pengetahuan dan kemahiran yang menjadi syarat kejayaan di sekolah.

Sekiranya kita mahu anak-anak berjaya dalam bidang pendidikan, kita perlu
terlibat secara langsung dalam arus pembelajaran mereka. Penglibatan ibu bapa dalam
pendidikan anak-anak secara tidak langsung memberikan kesan yang positif terhadap
perkembangan

anak-anak

antaranya

sikap

bersungguh-sungguh

dalam

aktiviti

pembelajaran di samping menunjukkan tingkah laku yang lebih baik dan seimbang.

Penglibatan ibu bapa dapat memberikan impak yang baik kepada kanak-kanak.
Dengan itu kanak-kanak dapat melihat peranan ibu bapa sebagai guru kepada mereka
semasa dirumah. Selain itu, kanak-kanak dapat perhatian yang lebih dari ibu bapa.
Dengan mendapat perhatian yang lebih, kanak-kanak dapat dididik dengan baik. Hal ini
turut mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak.

24

2.5

Membaca dalam pendidikan awal kanak-kanak

Menurut Marohaini Yusoff (2004), menjelaskan bahawa menulis ialah pembentukan


simbol-simbol

tulisan

dalam

bahasa

dengan

tujuan

untuk

menyampaikan,

menghubungkan sesuatu mesej, maklumat atau idea kepada pembaca. Beliau menambah
yang mana menulis juga ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf yang
berkaitan dengan lambang-lambang bunyi yang kita buat semasa bercakap. Dalam hal ini,
kita dapat memahami bahawa tulisan merupakan satu bentuk pelahiran perasaan yang kita
hasilkan atau keluarkan.

Dalam maksud lain, apabila kita menyatakan sesuatu melalui pertuturan ataupun
perasaan serta pemikiran kita, pertuturan, perasaan dan pemikiran tersebut dizahirkan atau
diungkapkan dalam bentuk lambang-lambang tulisan Membaca adalah salah satu masalah
utama yang dihadapi oleh kanak-kanak yang mempunyai masalah pembelajaran. Bacaan
juga merupakan punca utama kegagalan kanak-kanak di sekolah. Kegagalan membaca
juga cenderung melahirkan kanak-kanak yang salah laku perlakuan, cemas, kurang
motivasi, dan perasaan rendah diri (Mercer 1992). Membaca merupakan salah satu
kemahiran bahasa yang penting dikuasai oleh kanak-kanak supaya mereka dapat
mencapai kemajuan dalam pelajaran dan juga kualiti kehidupan mereka. Sebab itulah

25

sekiranya seorang murid gagal membaca dengan baik selalunya dikaitkan dengan
kegagalan pengajaran guru dan juga pendidikan di sekolah yang berkenaan.

2.6

Kesimpulan

Dalam bab ini telah dijelaskan berkenaaan tentang sorotan literatur yang diperoleh dari
pengkaji-pengkaji lepas mengenai kebolehan membaca. Dengan adanya kajian-kajian
lepas ini, ia dapat membantu penyelidik dalam mencari maklumat yang terperinci
mengenai kajian kebolehan membaca kanak-kanak serta kesan dari penglibatan ibu bapa.

BAB 3

26

METODOLOGI

3.0

Pengenalan

Bab ini menerangkan bentuk kajian yang telah dijalankan oleh penyelidik. Dalam kajian
penyelidik telah menggunakan reka bentuk kajian kualitatif melalui kajian fenomena. Hal
ini kerana untuk mengkaji fenomena penglibatan ibu bapa mempengaruhi kebolehan
membaca kanak-kanak. Penyelidik akan mengumpul data kualitatif yang merupakan
jawapan responden daripada senarai semak dan juga catatan melalui pemerhatian. Cara
ini dapat memudahkan penyelidik untuk mengumpul data dan mengurus data dengan
baik. Penyelidik menggunakan kaedah yang berkesan dalam pengumpulan data bagi
melaksanakan kajian ini dan bersesuaian dengan objektif yang telah ditetapkan. Beberapa
elemen diberi tumpuan antaranya ialah reka bentuk kajian, responden, kerangka kerja,
sumber data, instrumen kajian, prosedur kajian, kaedah analisis data dan andaian-andaian
kajian.

3.1

Kerangka Teori

27

Teori
Penampilan
Literasi
Marie Clay
(1982)
3.2

Penglibatan
Ibu Bapa

Kebolehan
membaca
kanakkanak

Reka bentuk

Reka bentuk kajian memberi gambaran tentang kerangka, perancangan atau strategi yang
menentukan prosedur kajian. Dalam kajian ini penyelidik telah menggunakan reka bentuk
kajian secara kualitatif iaitu secara pemerhatian. Reka bentuk kualitatif merupakan kajian
kes yang pengkaji lakukan. Kajian kualitatif untuk mengkaji secara terperinci sesuatu kes
seperti situasi, peristiwa, orang dan sebagainya.

Penyelidik akan mengenalpasti maklumat-maklumat yang relevan dan cukup perlu


dikumpul daripada pelbagai sumber untuk dijadikan asas analisis dan refleksi. Sebarang
maklumat dalam apa jua bentuk yang dapat menjelaskan lagi situasi yang dinamakan
data.

Hal ini kerana penyelidik ingin mengkaji tentang tahap penguasaan pembacaan
kanak-kanak dan adakah ia mempengaruhi komunikasi kanak-kanak ketika menjalani
proses pembelajaran. Penyelidik akan mengumpul data kualitatif yang merupakan
jawapan responden daripada pemerhatian serta borang soal selidik daripada penyelidik.

28

Dengan adanya jawapan responden, penyelidik dapat mengumpulkan maklumat dengan


lancar dan baik.
3.3

Populasi Dan Sampel Kajian

Penyelidik akan menjalankan kajian ini di sekitar kawasan daerah Kuala Selangor dan
akan memilih 1 buah prasekolah atau tadika sebagai populasi yang dipilih. Seramai 3
orang kanak-kanak dan 3 orang ibu bapa yang akan dikaji. Populasi dipilih adalah
berdasarkan kepada tujuan penyelidik iaitu untuk mengkaji sejauh mana penglibatan ibu
bapa mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak
3.4

Instrumen

Instrumen yang digunakan adalah borang soal selidik. Borang soal selidik ini digunakan
bagi mendapatkan respon daripada responden tentang soalan-soalan yang akan
dikemukakan oleh penyelidik. Penyelidik sendiri yang akan menyediakan borang soal
selidik berdasarkan kajian yang akan dijalankan terhadap ibu bapa dan kanak-kanak yang
berumur 5 tahun bagi memperlihatkan tahap kebolehan membaca . Instrumen ini dibina
berdasarkan kepada sumber bacaan dan pernah berpengalaman menjadi responden
membolehkan penyelidik mendapat gambaran awal untuk membina instrumen ini. Mohd
Najib (1999) menyatakan soalan selidik merupakan satu alat yang penting bagi seseorang
penyelidik kerana kualiti atau mutu soal selidik yang menentukan nilai penyelidikan
sepenuhnya.
3.5

Peralatan

Peralatan yang digunakan dalam kajian ini adalah borang temubual, pemerhatian dan
borang soal selidik untuk menngkaji tahap penguasaan membaca kanak-kanak di sekolah.
3.6

Prosedur analisis data

29

Prosedur analisis data yang digunakan ialah menggunakan kaedah soal selidik
berdasarkan tajuk kajian yang dipilih oleh penyelidik. Soalan-soalan yang terdapat dalam
borang adalah bersifat umum. Penyelidik datang ke sekolah itu sendiri untuk mencari
maklumat dengan menggunakan data yang telah disediakan oleh penyelidik.
3.7

Kajian Rintis

Kajian rintis ini telah dijalankan bagi mendapatkan kesahan dan kebolehpercayaan itemitem dalam soal selidik. Bagi menentukan kebolehpercayaan instrumen, penyelidik
menjalankan kajian rintis ke atas 3 orang ibu bapa yang mempunyai latar belakang
berbeza. Ibu bapa yang menjadi responden dalam kajian rintis ini tidak terlibat dalam
kajian sebenar.
3.8

Kebolehpercayaan Dan Kesahan

Soalan yang digunakan dalam kajian rintis terhadap ibu bapa mendapat sambutan yang
positif. Kebanyakan ibu bapa memahami soalan tersebut dan sesuai disoal kepada
golongan ibu bapa. Hal ini kerana terdapat ibu bapa yang menyediakan bahan bacaan
kepada anak-anak mereka bagi melatih kebolehan membaca kanak-kanak.
3.9

Jangka Masa Kajian

Kajian ini dijalankan di prasekolah atau tadika yang terdapat di daerah Kuala Selangor,
Selangor dalam masa sebulan sahaja iaitu bersamaan 30 hari.
3.10

Kesimpulan

Berdasarkan bab metodologi yang menjadi panduan dalam melakukan kajian ini,
penyelidik telah membuat penyelidikan berpandukan rancangan dan jadual kerja yang
telah dibuat. Kajian ini telah dapat dilaksanakan dengan kadar tempoh masa yang telah
ditetapkan. Kesemua soal selidik yang telah diedarkan tealh dikembalikan dan segala

30

maklumat mendapat respon yang amat baik. Dapatan kajian akan dibincangkan dalam bab
yang seterusnya.

BAB 4

DAPATAN KAJIAN

4.1 Pengenalan
Bab ini melaporkan hasil kajian mengenai penglibatan ibu bapa mempengaruhi kebolehan
membaca kanak-kanak dengan menggunakan kaedah pemerhatian (senarai semak
berstruktur). Pada peringkat pertama penyelidik telah menghuraikan tentang hasil

31

pemerhatian terhadap responden kemudian penyelidik menganalisis data yang diperolehi


dari instrumen.

4.2

Profil Sampel Kajian

Hasil pemerhatian kajian dimana penyelidik telah memilih 6 responden yang terdiri
daripada 3 ibu bapa dan 3 orang kanak-kanak sebagai sampel dalam kajian. 3 responden
kanak-kanak ini terdiri daripada kanak-kanak yang berumur 5 tahun.
4.2.1 Latar Belakang Sampel
a) Profil Responden Mengikut Umur
Umur
Kekerapan
20-25 Tahun
26-30 Tahun
2
31-35 Tahun
36-40 Tahun
1
41-45 Tahun
Jadual 4.1 : Profil responden mengikut umur

Peratus (%)
66.7 %
33.3 %
-

Jadual 4.1 menunjukkan profil responden mengikut umur dalam kalangan responden di
sekitar Kuala Selangor. Penyelidik telah memilih 3 orang ibu bapa secara rawak dan
mengedarkan borang soal selidik berkaitan dengan penglibatan ibu bapa dalam
mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Melalui jadual di atas responden yang
dikaji ialah 2 orang (66.7 %) iaitu terdiri dari umur 26 hingga 30 tahun, manakala seorang
lagi (33.3 %) dari umur 36 hingga 40 tahun.

32

b) Profil Responden Mengikut Tahap Pendidikan


Tahap Pendidikan
Sijil Pelajaran Malaysia

Kekerapan

(SPM)
Sijil Tinggi Pelajaran

Peratus (%)
33.3 %

33.3 %

Malaysia (STPM)
Diploma
Ijazah
1
Master
Phd
Jadual 4.2 : Profil responden mengikut tahap pendidikan

33.3 %
-

Jadual 4.2 menunjukkan profil responden mengikut tahap pendidikan. Penyelidik telah
memilih 3 orang responden. Responden yang mempunyai tahap pendidikan SPM seramai
1 (33.3%) , STPM 1 (33.3%) dan Ijazah 1 (33.3%).

4.3

Profil jawapan responden mengikut borang soal selidik yang diedarkan

4.3.1

Soalan 1 : Adakah anda sering membacakan anak-anak buku cerita


Bahasa Melayu?

Responden A.
Responden A menyatakan kekangan waktu yang dihadapi dalam kehidupan. Hal ini
kerana responden A seorang yang bekerja dan mempunyai waktu yang suntuk. Namun,
responden A lebih mengalakkan anaknya belajar bahasa menerusi televisyen. Antaranya
menonton cerita kartun yang berkenaan dengan bahasa melayu seperti upin ipin, pada
masa dahulu dan rancangan yang boleh meningkatkan perkembangan kognitif kanakkanak.
Responden B

33

Responden B menyatakan bahawa terdapat hari-hari tertentu responden B akan


membacakan buku cerita Bahasa Melayu kepada anak-anak. Hal ini kerana Responden B
juga bekerja dan mempunyai kesuntukan masa untuk melakukan aktiviti membaca
dengan anak-anak. Responden B hanya menyediakan buku latihan membaca untuk
anaknya membaca dirumah.
Responden C
Responden C menyatakan bahawa sering membacakan anaknya buku cerita Bahasa
Melayu. Walaupun bekerja, tetapi responden C sering meluangkan masa malam untuk
memantau pembelajaran anaknya dan membacakan buku cerita kepada anaknya sebelum
tidur.
4.3.2

Soalan 2 : Adakah anda sering menggunakan surat khabar sebagai


medium bacaan di rumah?

Responden A
Responden A menyatakan bahawa dia jarang membeli surat khabar kerana lebih memilih
untuk membaca isu semasa dan berita menerusi media massa. Responden A tidak
menjadikan surat khabar sebagai medium bacaan di rumah. Responden A kurang
mendedahkan fungsi surat khabar kepada anaknya. Responden A juga memuat turun
aplikasi berita seperti astro awani, harian metro dan lain-lain.
Responden B
Responden B menjadikan surat khabar sebagai medium bacaan di rumah. Hal ini kerana,
pada pendapat responden B, tingkah laku ibu bapa akan mempengaruhi anak-anak.
Sebagai contoh, ibu bapa yang rajin membaca surat khabar akan menyemai sikap
membaca dalam diri kanak-kanak. Walaupun responden B mempunyai kesuntukan masa

34

kerana bekerja, tetapi dengan menjadikan surat khabar sebagai medium bacaan,
responden B dapat memupuk budaya membaca di dalam rumah.
Responden C
Responden C sama seperti responden B, menyediakan surat khabar di rumah bertujuan
untuk memupuk minat membaca anak-anak di rumah. Bagi responden C,dengan
menjadikan surat khabar sebagai medium bacaan di rumah, dapat memberi aura positif
tentang membaca kepada anak-anak.

4.3.3

Soalan 3 : Adakah anda sering membeli buku cerita dan membacakan


Buku cerita kepada anak-anak?

Responden A
Responden A selalu membelikan buku cerita untuk anak-anak tetapi responden A
membacakan buku cerita kepada anaknya kadang-kadang sahaja. Hal ini kerana
responden A lebih memilih cara digital dalam memberi pendedahan mengenai bacaan
kepada anaknya.
Responden B
Responden B membeli buku cerita kadang-kadang sahaja. Responden B membacakan
buku cerita kepada anaknya pada waktu tertentu sahaja. Hal ini kerana responden B
mempunyai kesuntukan masa. Responden B kebiasaannya membacakan buku cerita pada
waktu malam sahaja.
Responden C
Responden C sering membelikan buku cerita kepada anaknya. Sekiranya mempunyai
masa lapang, responden C akan membacakan buku cerita tersebut kepada anaknya. Hal
ini bertujuan agar responden C tidak ketinggalan dalam mengambil tahu tentang tahap
membaca dan pembelajaran anaknya.

35

4.3.4

Soalan 4: Adakah anda ada menyediakan bahan bacaan yang khusus


Untuk anak-anak di rumah?

Responden A
Responden A ada menyediakan bahan bacaan khusus seperti buku belajar mengeja
mengikut peringkat-peringkat tertentu dalam bentuk aplikasi yang dimuat turun melalui
gadget seperti tab. Namun, kekangan masa yang menyebabkan responden A tidak dapat
menumpukan sepenuh masa terhadap bacaan anaknya.
Responden B
Responden B pula sering menyediakan buku belajar membaca secara berperingkat untuk
mengasah kebolehan membaca anak-anak.
Responden C
Responden C juga menyatakan ada menyediakan bahan bacaan khusus seperti buku
bacaan awal kanak-kanak supaya anaknya mempunyai persediaan yang lengkap untuk
melangkah ke dunia sekolah rendah akan datang.
4.3.5

Soalan 5 : Adakah anda sering memantau anak-anak membaca di


rumah?

Responden A
Responden A sering meluangkan masa untuk memantau anaknya membaca sekiranya
diminta oleh anaknya. Kebiasaannya masa memantau itu adalah ketika anaknya
menyiapkan kerja sekolah. Tetapi responden A sering memberikan latihan membaca
berbentuk digital seperti melalui gadget.
Responden B
Responden B sememangnya meluangkan waktu tertentu untuk memantau anaknya
membaca. Responden ada menetapkan hari tertentu seperti 3 kali seminggu untuk
mendengar anaknya membaca.
Responden C
Responden C juga sering memantau anaknya membaca. Responden C juga ada
menetapkan hari tertentu dalam seminggu untuk memantau anaknya membaca.

36

4.3.6

Soalan 6 : Adakah anda ada menyediakan buku latihan membaca di


rumah?

Responden A
Responden A menyatakan bahawa dia kurang menyediakan buku latihan membaca di
rumah. Sebaliknya Responden A lebih memberi pendedahan latihan membaca melalui
gadget, televisyen dan mp3. Hal ini menyebabkan responden A tidak menyediakan buku
latihan membaca di rumah.
Responden B
Responden B seperti penyataan sebelum ini, responden B ada menyediakan buku latihan
membaca secara berperingkat bertujuan untuk mengasah kebolehan membaca anaknya.
Responden C
Responden C ada menyediakan buku latihan membaca di rumah. Responden C ada
menetapkan waktu-waktu tertentu untuk anaknya membaca dan waktu tertentu untuk dia
mendengar bacaan anaknya. Adakah ada peningkatan dalam pembacaan anaknya.
4.3.7

Soalan 7: Adakah anda sering memberi peluang kepada anak-anak


untuk memilih bahan bacaan?

Responden A
Responden A sering memberikan peluang kepada anaknya untuk memilih jenis bahan
bacaan. Contohnya bahan bacaan berbentuk pop out, bergambar, 3D dan sebagainya.
Responden B
Responden B menyatakan bahawa dia sememangnya akan menyuruh anaknya memilih
bahan bacaan yang diminati. Ia bertujuan untu mengetahui cita rasa anaknya dalam
membaca. Sekiranya anaknya hanya memilih buku cerita bergambar tanpa perkataan,
responden B akan membiarkan sahaja. Hal ini kerana, responden B berpeluang untuk
bersoal jawab dengan anaknya tentang jalan cerita buku yang dipilih tersebut.

37

Responden C
Responden C juga menyatakan keseringan dia memberikan peluang kepada anaknya
dalam memilih bahan bacaan yang diminati. Tujuan responden C adalah untuk memberi
ruang kepada anaknya agar dapat memupuk minat membaca dalam diri anaknya.

4.3.8

Soalan 8: Adakah anda ada menyediakan sudut bacaan yang khusus


Untuk anak-anak di rumah?

Responden A
Responden A secara jujurnya tidak menyediakan sudut bacaan yang khusus di rumah.
Hal ini kerana responden A telah menyediakan gadget yang khusus untuk anaknya belajar.
Adakalanya anaknya akan belajar melalui aplikasi soal jawab. Responden B
Responden B ada menyediakan sudut bacaan untuk anak di rumah. Responden B
mempunyai kekangan masa untuk membaca anaknya meneroka dunia bacaan seperti di
perpustakaan. Oleh itu, responden B menyediakan sudut bacaan yang khusus supaya
anaknya dapat merasai suasana dan budaya membaca di dalam rumah. Secara tidak
langsung, dapat memupuk minat terhadap membaca.

Responden C
Responden C juga ada menyediakan sudut bacaan khusus di rumah. Sudut bacaan
disediakan bagi mengasah kebolehan membaca anaknya di rumah. Selain itu, responden
C ingin mewujudkan suasana perpustakaan yang menarik di rumah.

38

4.3.9

Soalan 9 : Adakah anda sering membacakan anak-anak buku cerita


Berbentuk big book?

Responden A
Responden A menyatakan tidak pernah membacakan buku berbentuk big book.
Sejujurnya responden A tidak pernah mengetahui tentang kewujudan big book.
Responden B
Responden B ada membacakan buku berbentuk big book kepada anaknya. Malah
responden B turut membelikan buku berbentuk big book tersebut agar anaknya dapat
memahami dengan lebih jelas tentang isi kandungan yang terdapat dalam buku tersebut.
Responden C
Responden C menyatakan bahawa dia ada membacakan buku berbentuk big book dalam
kadar kadang-kadang sahaja. Hal ini kerana anaknya tidak berminat dengan buku
berbentuk besar.

4.4 Senarai semak penilaian tahap kebolehan membaca responden.


4.4.1 Penilaian tahap kebolehan membaca responden 1
a) Aras 1
Sesi
Bil
1.
2.
3.
4.
5.

Penyataan/Tahap
Mengenal huruf a-z (huruf kecil)
Mengenal huruf A-Z (huruf besar)
Menyebut huruf a-z (huruf kecil)
Menyebut huruf A-Z (huruf besar)
Mengenal dan menyebut huruf a-z secara

1
S
S
S
S
L

2
S
LN
S
S
S

rawak
Jadual 4.3 : Penilaian tahap kebolehan membaca aras 1.

3
S
LN
S
S
S

4
S
LN
S
S
S

5
LN
LN
LN
S
S

6
LN
LN
LN
LN
LN

39

Responden 1
Aras 1
3

Penyataan 1

Penyataan 2

Penyataan 3

Penyataan 4

Penyataan 5

Graf 4.3.1 : Penilaian Tahap Kebolehan Membaca Aras


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.3 dan graf bar 4.3.1 di atas menunjukkan tahap kebolehan membaca responden 1
yang telah dicatatkan oleh pengkaji mengikut 6 penyataan pada aras 1. Pada penyataan 1
sesi 1,2 dan 3 responden 1 berada pada tahap 2 yang merupakan tahap sederhana iaitu
mengenal huruf a-z (huruf kecil), Responden 1 mengenal huruf kecil secara sederhana.
Pada penyataan 1, sesi 5 dan 6 responden sudah berada pada tahap yang lancar dalam
mengenal huruf kecil a-z.

40

Pada penyataan 2 sesi yang pertama, responden berada di tahap 2 iaitu sederhana
dalam mengenal huruf A-Z (huruf besar). Manakala pada sesi kedua hingga sesi 6,
responden 1 boleh mengenal huruf besar A-Z dengan lancar.

Pada penyataan 3 sesi pertama hingga empat, responden berada di tahap sederhana
iaitu tahap 2 dalam menyebut huruf kecil a-z. Hal ini kerana terdapat kekeliruan dalam
mengenal huruf seperti d dengan b, l dengan i dan w dengan m. Pada sesi 5 dan 6
responden sudah berada pada tahap yang lancar dalam menyebut huruf kecil a-z.

Pada penyataan 4 sesi 1 hingga 5, responden berada pada tahap sederhana dalam
menyebut huruf A-Z (huruf besar). Manakala pada sesi akhir responden sudah berada di
tahap yang lancar dalam menyebut huruf besar A-Z.
Pada penyataan 5 iaitu mengenal dan menyebut huruf a-z secara rawak, pada
sesi 1 responden berada di tahap yang lemah. Pada sesi 2 hingga 5 responden berada di
tahap yang sederhana dan sesi akhir responden sudah mencapai tahap lancar.
Kesimpulannya, responden 1 mengalami masalah kekeliruan dalam mengenal huruf kecil
dan besar sekiranya ditunjuk secara serentak, responden jadi keliru dan tidak dapat
menyebut dan mengenal dengan betul. Terdapat juga kekeliruan antara huruf seperti I
dengan l, d dengan b dan seperti yang telah dinyatakan di atas.
b) Aras 2
Sesi
Bil
1.
2.
3.

Penyataan/Tahap
Membaca perkataan KV
Menyebut perkataan KV
Membaca perkataan VKV

1
S
S
L

2
S
S
L

3
S
S
L

4
S
S
S

5
LN
LN
LN

6
LN
LN
LN

41

4.
5.
6.

Menyebut perkataan VKV


L
S
S
Membaca perkataan KVKV
L
L
L
Menyebut perkataan KVKV
L
L
L
Jadual 4.4 : Penilaian tahap kebolehan membaca aras 2.

S
L
L

S
S
S

Responden 1
Aras 2
3

2
1

Penyataan 1 Penyataan 2 Penyataan 3 Penyataan 4 Penyataan 5 Penyataan 6

Graf 4.4.1 : Penilaian Tahap Kebolehan Membaca Aras 2


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.4 dan graf bar 4.4.2 menunjukkan penilaian tahap kebolehan membaca
aras 2 responden 1. Pada penyataan 1 sesi 1 hingga 4 responden berada pada tahap
sederhana dalam membaca perkataan KV. Pada sesi 5 dan 6 responden berada di tahap
yang lancar. Responden masih keliru sebutan bagi huruf-huruf tertentu seperti b dengan
d.

S
S
S

42

Pada penyataan 2 iaitu menyebut perkataan KV responden berada di tahap


sederhana pada sesi 1 hingga 4. Manakala responden mencapai tahap lancar pada sesi 5
dan 6. Pada sesi akhir, responden sudah mencapai tahap lancar kerana telah didedahkan
dan ditunjuk ajar pada sesi-sesi yang lalu.

Pada penyataan 3 membaca perkataan VKV, pada sesi 1 hingga 3, responden


berada di tahap yang lemah. Responden mengalami masalah dalam mengeja huruf.
Contohnya seperti perkataan api menjadi abi. Pada sesi 4 responden berada di tahap
yang sederhana. Responden boleh membaca dan mengenal perkataan VKV tetapi
tersekat-sekat. Manakala pada sesi 5 dan 6 responden berjaya mencapai tahap yang
lancar. Responden boleh membaca perkataan VKV dengan lancar.

Pada penyataan 4 iaitu menyebut perkataan VKV pula responden berada di tahap
yang lemah pada sesi pertama dan tahap sederhana di sesi 2 hingga 5. Menyebut dan
membaca merupakan perkara yang berbeza. Responden masih tersekat-sekat dalam
menyebut perkataan VKV.

Pada penyataan 5 iaitu membaca perkataan KVKV responden berada di tahap


yang lemah pada sesi 1 hingga sesi 4. Responden tidak pandai mengeja perkataan KVKV,
seperti buku, kuku dan bola. Manakalah pada sesi 5 dan 6 responden mengalami
peningkatan kepada tahap sederhana. Responden boleh membaca tetapi tersekat-sekat.
Pada penyataan 6 merupakan menyebut perkataan KVKV. Pada sesi 1 hingga 4,
responden berada pada tahap yang lemah. Hal ini kerana, responden masih tersekat-sekat

43

dalam mengeja dan membaca perkataan KVKV. Pada sesi 5 dan 6 responden mencapai
tahap sederhana dalam menyebut secara terus perkataan KVKV. Seperti yang dinyatakan
di atas. Kesimpulannya, responden mengalami masalah dalam membaca kerana kadangkadang responden masih keliru dalam menyebut huruf-huruf tertentu.
c) Aras 3
Sesi
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Penyataan/Tahap
Menyebut perkataan KVK
Membaca ayat KVK
Menyebut perkataan VKVK
Membaca ayat VKVK
Menyebut perkataan KVKVK
Membaca ayat KVKVK

1
L
L
S
L
S
L

2
L
L
S
L
S
L

3
S
S
S
L
S
L

4
S
S
S
L
S
L

5
LN
LN
LN
S
LN
S

Jadual 4.5: Penilaian tahap kebolehan membaca aras 3

Responden 1
Aras 3
3

Penyataan 1 Penyataan 2 Penyataan 3 Penyataan 4 Penyataan 5 Penyataan 6

Graf 4.5.1 : Penilaian Tahap Kebolehan Membaca Aras 3


Petunjuk.

6
LN
LN
LN
S
LN
S

44

Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.5 dan graf bar 4.5.1 menunjukkan penilaian tahap kebolehan membaca
responden 1 pada aras yang ketiga. Pada penyataan 1 iaitu menyebut perkataan KVK
Pada sesi 1 dan 2 responden berada di tahap yang lemah. Responden tidak dapat
mengenal dengan baik dan mengeja dengan baik. Pada sesi 3 dan 4, responden mencapai
tahap yang sederhana. Responden sudah mula mengenal dan boleh menyebut perkataan
KVK tetapi masih tersekat-sekat. Manakala pada sesi 5 dan 6 responden mencapai tahap
lancar kerana berlakunya peningkatan dalam menyebut perkataan KVK tersebut.

Pada penyataan 2 iaitu membaca ayat KVK. Pada sesi 1 dan 2 responden berada
di tahap yang lemah. Responden tidak dapat membaca dengan baik ayat KVK. Pada sesi
3 dan 4, responden mencapai tahap yang sederhana. Responden sudah boleh membaca
ayat KVK tetapi masih tersekat-sekat. Manakala pada sesi 5 dan 6 responden mencapai
tahap lancar kerana berlakunya peningkatan dalam menyebut ayat KVK tersebut.

Pada penyataan 3 menyebut perkataan VKVK, pada sesi 1 hingga sesi 4


responden berada di tahap yang sederhana. Seperti perkataan ayam, ikan dan ular.
Manakala pada sesi 5 dan 6 responden mencapai tahap lancar dalam menyebut perkataan
VKVK.

Penyataan 4 pula membaca ayat VKVK. Pada sesi 1 hingga sesi 4, responden
berada pada tahap yang lemah. Responden lemah dalam mengeja dan mengenal ayat

45

VKVK. Manakala pada sesi 5 dan 6 responden mencapai tahap sederhana. Responden
boleh membaca ayat VKVK tetapi masih tersekat-sekat.

Pada penyataan 5 pula iaitu menyebut perkataan KVKVK seperti kotak, katak
dan botak. Responden berada di tahap sederhana pada sesi 1 hingga 4. Manakala pada
tahap yang lancar di sesi 5 dan 6.

Pada penyataan 6 iaitu membaca ayat KVKVK responden berada di tahap yang
lemah dari sesi 1 hingga 4. Responden mengalami masalah dalam membaca ayat
KVKVK. Manakala responden berada pada tahap sederhana di sesi 5 dan 6. Responden
sudah boleh membaca tetapi masih perlahan dalam mengeja.
d) Aras 4
Sesi
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Penyataan/Tahap
1
2
3
Membaca ayat KVKKV (MANGGA)
L
L
L
Membaca ayat KVKKVK (DAKWAT)
L
L
L
Membaca ayat KVKK (GONG)
S
S
S
Membaca ayat KVKVKK (HIDUNG)
S
S
S
Membaca ayat KVKVKK (SOTONG)
S
S
S
Membaca ayat KVKKVKK (GUNTING)
L
L
L
Membaca ayat KVKKKVK (TONGKAT)
L
L
L
Membaca ayat KVKKKVKK (LONGKANG)
L
L
L
Jadual 4.6 : Penilaian tahap kebolehan membaca aras 4

4
L
L
S
S
S
L
L
S

5
S
S
LN
S
LN
S
S
S

6
S
S
LN
S
LN
S
S
S

46

Responden 1
Aras 4
3

2
1

Graf 4.6.1 : Penilaian Tahap Kebolehan Membaca Aras 4


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.6 dan graf bar 4.6.1 menunjukkan penilaian tahap kebolehan membaca
aras 4. Pada penyataan 1 iaitu membaca ayat KVKKV (MANGGA), responden berada
di tahap yang lemah pada sesi 1 hingga 4. Responden mempunyai kesukaran dalam
membunyikan huruf NG. Manakala pada sesi 5 dan 6 responden sudah mencapai tahap
sederhana. Responden boleh menyebut ayat tersebut tetapi masih lagi tersekat-sekat.

Pada penyataan 2 iaitu membaca ayat KVKKVK (DAKWAT), responden berada


di tahap lemah dari sesi 1 hingga sesi 4. Seperti penyataan 1 juga, responden mengalami

47

masalah dalam menyebutkan huruf DAK WAT. Responden juga keliru huruf W
kerana menyebutnya sebagai huruf M. Pada sesi 5 dan 6 responden sudah mencapai
tahap yang sederhana dalam menyebut ayat tersebut.

Penyataan 3 yang berbunyi membaca ayat KVKK (GONG). Pada sesi 1 hingga
4 responden berada di tahap yang sederhana. Responden mengenal dan boleh membaca
secara perlahan-lahan ayat GONG tersebut kerana mengandungi 4 huruf sahaja.
Manakala pada sesi 5 dan 6 responden sudah mencapai tahap yang lancar dalam
menyebut dan membaca ayat GONG tersebut.

Pada penyataan 4 membaca ayat KVKVKK (HIDUNG). Responden berada di


tahap sederhana pada semua sesi. Responden boleh membaca ayat tersebut tetapi tidak
mencapai tahap lancar.

Penyataan 5 pula iaitu membaca ayat KVKVKK (SOTONG). Responden berada


di tahap sederhana pada sesi 1 hingga sesi 4. Responden boleh membaca tetapi masih
tersekat-sekat. Pada sesi 5 dan 6, responden sudah mencapai tahap yang lancar.
Responden boleh membaca tanpa tersekat-sekat.

Pada penyataan 6 membaca ayat KVKKVKK (GUNTING). Responden berada


di tahap yang lemah dari sesi 1 hingga 4. Manakala berada di tahap yang sederhana pada
sesi 5 dan 6. Responden keliru untuk membunyikan huruf T dengan I.

48

Pada penyataan 7, membaca ayat KVKKKVK (TONGKAT). Responden berada


di tahap yang lemah pada sesi 1 hingga 4. Manakala berada di tahap yang sederhana pada
sesi 5 dan 6. Responden mengalami masalah dalam membaca perkataan yang mempunyai
lebih dari 6 huruf.

Pada penyataan terakhir iaitu membaca ayat KVKKKVKK (LONGKANG).


Responden berada di tahap yang lemah pada sesi 1 hingga 3 dan tahap sederhana pada
sesi 4 hingga 6. Responden hanya mencapai tahap sederhana kerana masih tersekat-sekat.
Setelah dikaji dan diuji, responden sememangnya tidak dapat mencapai ke tahap yang
lancar.
4.4.2
a) Aras 1

Penilaian tahap kebolehan membaca responden 2


Sesi

Bil
Penyataan/Tahap
1. Mengenal huruf a-z (huruf kecil)
2.
3.

Mengenal huruf A-Z (huruf besar)


Menyebut huruf a-z (huruf kecil)

1
S
L
S

2
S
L
S

3
S

4
S

5
L

6
LN

L
S

S
L

N
S
L

LN
LN

N
L

LN

N
S

4.

Menyebut huruf A-Z (huruf besar)

N
S

5.

Mengenal dan menyebut huruf a-z secara L

rawak
Jadual 4.7 : Penilaian kebolehan tahap membaca kanak-kanak aras 1.

49

Responden 2
Aras 1
3

Penyataan 1

Penyataan 2

Penyataan 3

Penyataan 4

Penyataan 5

Graf 4.7.1 : Penilaian Tahap Kebolehan Membaca Aras 1


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.7 dan graf bar 4.7.1 di atas menunjukkan tahap kebolehan membaca
responden 2 yang telah dicatatkan oleh pengkaji mengikut 6 penyataan pada aras 1. Pada
penyataan 1 sesi 1 hingga 4 responden berada pada tahap 2 yang merupakan tahap
sederhana iaitu mengenal huruf a-z (huruf kecil), Responden 2 mengenal huruf kecil
secara sederhana. Pada penyataan 1, sesi 5 dan 6 responden sudah berada pada tahap yang
lancar dalam mengenal huruf kecil a-z.

Pada penyataan 2 sesi 1 hingga 3, responden berada di tahap 1 iaitu lemah dalam
mengenal huruf A-Z (huruf besar). Manakala pada sesi kedua hingga sesi 4 dan 5,

50

responden berada di tahap sederhana. Pada sesi 6, responden berada pada tahap lancar
boleh mengenal huruf besar A-Z dengan lancar.

Pada penyataan 3 sesi 1 hingga 3, responden berada di tahap sederhana iaitu tahap
2 dalam menyebut huruf kecil a-z. Hal ini kerana terdapat kekeliruan dalam mengenal
huruf seperti d dengan b, l dengan i dan w dengan m. Pada sesi 4 hingga 6
responden sudah berada pada tahap yang lancar dalam menyebut huruf kecil a-z.

Pada penyataan 4 sesi 1 hingga 4, responden berada pada tahap sederhana dalam
menyebut huruf A-Z (huruf besar). Manakala pada sesi 5 dan 6 responden sudah berada
di tahap yang lancar dalam menyebut huruf besar A-Z.

Pada penyataan 5 iaitu mengenal dan menyebut huruf a-z secara rawak, pada
sesi 1 hingga 4 responden berada di tahap yang lemah. Pada sesi 5 hingga 6 responden
berada di tahap yang sederhana. Kesimpulannya, responden 2 mengalami masalah yang
hampir sama seperti responden 1 iaitu kekeliruan dalam mengenal huruf kecil dan besar
sekiranya ditunjuk secara serentak, responden jadi keliru dan tidak dapat menyebut dan
mengenal dengan betul. Terdapat juga kekeliruan antara huruf seperti I dengan l, d
dengan b dan seperti yang telah dinyatakan di atas.
b) Aras 2
Sesi
Bil
1.
2.
3.

Penyataan/Tahap
Membaca perkataan KV
Menyebut perkataan KV
Membaca perkataan VKV

1
S
LN
S

2
S
LN
S

3
S
LN
S

4
S
LN
S

5
S
LN
LN

6
LN
LN
LN

51

4.
5.
6.

Menyebut perkataan VKV


S
S
S
S
Membaca perkataan KVKV
L
L
L
L
Menyebut perkataan KVKV
L
L
L
S
Jadual 4.8: Penilaian kebolehan tahap membaca kanak-kanak aras 2.

LN
S
S

Responden 2
Aras 2
3

Penyataan 1 Penyataan 2 Penyataan 3 Penyataan 4 Penyataan 5 Penyataan 6

Graf 4.8.1 : Penilaian Tahap Kebolehan Membaca Aras 2


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.8 dan graf bar 4.8.1 menunjukkan penilaian tahap kebolehan membaca
aras 2 responden 2. Pada penyataan 1 sesi 1 hingga 5 responden berada pada tahap
sederhana dalam membaca perkataan KV. Pada sesi 6 responden berada di tahap yang
lancar.

LN
S
S

52

Pada penyataan 2 iaitu menyebut perkataan KV responden berada di tahap lancar


pada semua sesi. Responden boleh menyebut perkataan seperti bola, buku dan kuku
dengan lancar.

Pada penyataan 3 membaca perkataan VKV, pada sesi 1 hingga 4, responden


berada di tahap yang sederhana. Responden boleh mengenal dan membaca tetapi tersekatsekat. Pada sesi 5 dan 6 responden berada di tahap yang lancar. Responden boleh
membaca perkataan VKV dengan lancar.

Pada penyataan 4 iaitu menyebut perkataan VKV pula responden berada di tahap
yang sederhana pada sesi 1 hingga 4. Pada sesi 5 dan 6 responden berada di tahap yang
lancar seperti api dan ibu.

Pada penyataan 5 iaitu membaca perkataan KVKV responden berada di tahap


yang lemah pada sesi 1 hingga sesi 4. Responden tidak pandai mengeja perkataan KVKV,
seperti buku, kuku dan bola. Manakalah pada sesi 5 dan 6 responden mengalami
peningkatan kepada tahap sederhana. Responden boleh membaca tetapi tersekat-sekat.

Pada penyataan 6 merupakan menyebut perkataan KVKV. Pada sesi 1 hingga 3,


responden berada pada tahap yang lemah. Hal ini kerana, responden masih tersekat-sekat
dalam mengeja dan membaca perkataan KVKV. Pada sesi 4 hingga 6 responden mencapai
tahap sederhana dalam menyebut secara terus perkataan KVKV. Seperti yang dinyatakan

53

di atas. Kesimpulannya, responden mengalami masalah dalam membaca kerana kadangkadang responden masih keliru dalam menyebut huruf-huruf tertentu.
c) Aras 3
Sesi
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Penyataan/Tahap
1
2
Menyebut perkataan KVK
S
S
Membaca ayat KVK
L
L
Menyebut perkataan VKVK
LN LN
Membaca ayat VKVK
L
L
Menyebut perkataan KVKVK
L
L
Membaca ayat KVKVK
L
L
Jadual 4.9 : Penilaian Tahap Membaca Aras 3

3
S
S
LN
S
L
L

4
LN
S
LN
S
S
S

5
LN
LN
LN
LN
S
S

Responden 2
Aras 3
3

Penyataan 1 Penyataan 2 Penyataan 3 Penyataan 4 Penyataan 5 Penyataan 6

Graf 4.9.1 : Penilaian Tahap Kebolehan Membaca Aras 3


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

6
LN
LN
LN
LN
S
S

54

Jadual 4.9 dan graf bar 4.9.1 menunjukkan penilaian tahap kebolehan membaca
responden 2 pada aras yang ketiga. Pada penyataan 1 iaitu menyebut perkataan KVK
Pada sesi 1 hingga 3 responden berada di tahap yang sederhana. Responden boleh
mengenal dan mengeja secara tersekat-sekat. Pada sesi 4 hingga 5, responden berjaya
mencapai tahap yang lancar kerana berlakunya peningkatan dalam menyebut perkataan
KVK tersebut.

Pada penyataan 2 iaitu membaca ayat KVK. Pada sesi 1 dan 2 responden berada
di tahap yang lemah. Responden tidak dapat membaca dengan baik ayat KVK. Pada sesi
3 dan 4, responden mencapai tahap yang sederhana. Responden sudah boleh membaca
ayat KVK tetapi masih tersekat-sekat. Manakala pada sesi 5 dan 6 responden mencapai
tahap lancar kerana berlakunya peningkatan dalam menyebut ayat KVK tersebut.

Pada penyataan 3 menyebut perkataan VKVK, pada sesi 1 hingga sesi 6


responden berada di tahap yang lancar. Responden boleh menyebut perkataan VKVK
Seperti perkataan ayam, ikan dan ular.

Penyataan 4 pula membaca ayat VKVK. Pada sesi 1 dan 2, responden berada
pada tahap yang lemah. Responden lemah dalam mengeja dan mengenal ayat VKVK.
Pada sesi 3 dan 4 responden mencapai tahap sederhana. Responden boleh membaca ayat
VKVK tetapi masih tersekat-sekat. Manakala pada sesi 5 dan 6 responden mencapai
tahap yang lancar. Responden boleh membaca ayat VKVK dengan lancar.

55

Pada penyataan 5 pula iaitu menyebut perkataan KVKVK seperti kotak, katak
dan botak. Responden berada di tahap lemah pada sesi 1 hingga 3. Manakala pada tahap
yang sederhana pada sesi 4 hingga 6. Responden tidak dapat mencapai tahap kelancaran
dalam penyataan ini.

Pada penyataan 6 iaitu membaca ayat KVKVK responden berada di tahap yang
lemah dari sesi 1 hingga 3. Responden mengalami masalah dalam membaca ayat
KVKVK. Manakala responden berada pada tahap sederhana di sesi 4 hingga 6.
Responden sudah boleh membaca tetapi masih tersekat-sekat dalam mengeja.
d) Aras 4
Sesi
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Penyataan/Tahap
1
2
Membaca ayat KVKKV (MANGGA)
L
L
Membaca ayat KVKKVK (DAKWAT)
L
L
Membaca ayat KVKK (GONG)
S
S
Membaca ayat VKVKK (HIDUNG)
L
L
Membaca ayat KVKVKK (SOTONG)
S
S
Membaca ayat KVKKVKK (GUNTING)
L
L
Membaca ayat KVKKKVK (TONGKAT)
L
L
Membaca ayat KVKKKVKK (LONGKANG)
L
L
Jadual 4.10 : Penilaian Tahap Kebolehan Aras 4

3
L
L
S
L
S
L
L
L

4
S
S
LN
S
S
S
L
S

5
S
S
LN
S
LN
S
S
S

6
S
S
LN
LN
LN
S
S
S

56

Responden 2
Aras 4
3

2
1

Graf 4.10.1 : Penilaian Tahap Kebolehan Membaca Aras 4


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.10 dan graf bar 4.10.1 menunjukkan penilaian tahap kebolehan membaca
aras 4. Pada penyataan 1 iaitu membaca ayat KVKKV (MANGGA), responden berada
di tahap yang lemah pada sesi 1 hingga 3. Responden mempunyai kesukaran dalam
membunyikan huruf NG. Manakala pada sesi 4 hingga 6 responden sudah mencapai
tahap sederhana. Responden boleh menyebut ayat tersebut tetapi masih lagi tersekatsekat.

Pada penyataan 2 iaitu membaca ayat KVKKVK (DAKWAT), responden berada


di tahap lemah dari sesi 1 hingga sesi 3. Seperti penyataan 1 juga, responden mengalami

57

masalah dalam menyebutkan huruf DAK WAT. Responden juga keliru huruf W
kerana menyebutnya sebagai huruf M. Pada sesi 4 hingga 6 responden sudah mencapai
tahap yang sederhana dalam menyebut ayat tersebut.

Penyataan 3 yang berbunyi membaca ayat KVKK (GONG). Pada sesi 1 hingga
3 responden berada di tahap yang sederhana. Responden mengenal dan boleh membaca
secara perlahan-lahan ayat GONG tersebut kerana mengandungi 4 huruf sahaja.
Manakala pada sesi 4 hingga 6 responden sudah mencapai tahap yang lancar dalam
menyebut dan membaca ayat GONG tersebut.

Pada penyataan 4 membaca ayat KVKVKK (HIDUNG). Responden berada di


tahap lemah dari sesi 1 hingga 3. Pada sesi 4 dan 5 responden berada di tahap yang
sederhana dalam membaca ayat KVKVKK. Pada sesi yang terakhir, responden berjaya
mencapai tahap lancar dalam membaca ayat tersebut.

Penyataan 5 pula iaitu membaca ayat KVKVKK (SOTONG). Responden berada


di tahap sederhana pada sesi 1 hingga sesi 4. Responden boleh membaca tetapi masih
tersekat-sekat. Pada sesi 5 dan 6, responden sudah mencapai tahap yang lancar.
Responden boleh membaca tanpa tersekat-sekat.

Pada penyataan 6 membaca ayat KVKKVKK (GUNTING). Responden berada


di tahap yang lemah dari sesi 1 hingga 4. Manakala berada di tahap yang sederhana pada
sesi 5 dan 6.

58

Pada penyataan 7, membaca ayat KVKKKVK (TONGKAT). Responden berada


di tahap yang lemah pada sesi 1 hingga 4. Manakala berada di tahap yang sederhana pada
sesi 5 dan 6. Responden mengalami masalah dalam membaca perkataan yang mempunyai
lebih dari 6 huruf.

Pada penyataan terakhir iaitu membaca ayat KVKKKVKK (LONGKANG).


Responden berada di tahap yang lemah pada sesi 1 hingga 3 dan tahap sederhana pada
sesi 4 hingga 6. Responden hanya mencapai tahap sederhana kerana masih tersekat-sekat.
Setelah dikaji dan diuji, responden sememangnya tidak dapat mencapai ke tahap yang
lancar sama seperti responden 1 di atas.
4.4.6 Penilaian tahap kebolehan membaca responden 3
a) Aras 1
Sesi
Bil
1.
2.
3.
4.
5.

Penyataan/Tahap
Mengenal huruf a-z (huruf kecil)
Mengenal huruf A-Z (huruf besar)
Menyebut huruf a-z (huruf kecil)
Menyebut huruf A-Z (huruf besar)
Mengenal dan menyebut huruf a-z secara

1
LN
LN
LN
LN
S

2
LN
LN
LN
LN
S

3
LN
LN
LN
LN
S

4
LN
LN
LN
LN
S

5
LN
LN
LN
LN
LN

rawak
Jadual 4.11: Penilaian kebolehan tahap membaca kanak-kanak pada aras 1

6
LN
LN
LN
LN
LN

59

Responden 3
Aras 1
3

Penyataan 1

Penyataan 2

Penyataan 3

Penyataan 4

Penyataan 5

Graf 4.11.1 : Penilaian Kebolehan Tahap Membaca Aras 1


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.11 dan graf bar 4.11.1 di atas menunjukkan tahap kebolehan membaca
responden 1 yang telah dicatatkan oleh pengkaji mengikut 6 penyataan pada aras 1.
Dalam penyataan 1 mengenal huruf a-z (huruf kecil) responden 3 berada di tahap yang
lancar bagi semua sesi. Tiada masalah dalam mengenal huruf kecil a hingga z.

Pada penyataan dalam mengenal huruf A-Z (huruf besar), responden 3 turut
berjaya mencapai tahap lancar dalam semua sesi. Responden 3 dapat membezakan huruf
kecil dan besar a-z.

60

Pada penyataan 3 dalam menyebut huruf kecil a-z, responden juga berjaya
mencapai tahap kelancaran dalam menyebut huruf kecil.

Pada penyataan 4 dalam menyebut huruf A-Z (huruf besar). Responden berjaya
mencapai tahap lancar dalam kesemua sesi.

Pada penyataan 5 iaitu mengenal dan menyebut huruf a-z secara rawak, pada
sesi 1 hingga 4 responden berada di tahap yang sederhana. Pada sesi 5 hingga 6
responden mencapai tahap lancar. Kesimpulannya, responden 3 hanya mengalami
masalah sekiranya huruf besar dan kecil ditunjuk secara rawak. Responden 3 mengalami
kekeliruan di situ.
b) Aras 2
Sesi
Bil
Penyataan/Tahap
1
2
3
4
5
1.
Membaca perkataan KV
S
S
S
S
LN
2.
Menyebut perkataan KV
S
S
S
S
LN
3.
Membaca perkataan VKV
L
S
S
S
LN
4.
Menyebut perkataan VKV
S
S
S
S
LN
5.
Membaca perkataan KVKV
L
L
S
S
S
6.
Menyebut perkataan KVKV
S
S
LN LN LN
Jadual 4.12: Penilaian kebolehan tahap membaca kanak-kanak pada aras 2

6
LN
LN
LN
LN
S
LN

61

Responden 3
Aras 2
3

Penyataan 1 Penyataan 2 Penyataan 3 Penyataan 4 Penyataan 5 Penyataan 6

Graf 4.12.1 : Penilaian Kebolehan Tahap Membaca Aras 2


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.12 dan graf bar 4.12.1 menunjukkan penilaian tahap kebolehan membaca
aras 2 responden 3. Pada penyataan 1 sesi 1 hingga 4 responden berada pada tahap
sederhana dalam membaca perkataan KV. Pada sesi 5 dan 6 responden berada di tahap
yang lancar. Responden masih keliru sebutan bagi huruf-huruf tertentu seperti b dengan
d.

Pada penyataan 2 iaitu menyebut perkataan KV responden berada di tahap


sederhana pada sesi 1 hingga 4. Manakala responden mencapai tahap lancar pada sesi 5

62

dan 6. Pada sesi akhir, responden sudah mencapai tahap lancar kerana telah didedahkan
dan ditunjuk ajar pada sesi-sesi yang lalu.

Pada penyataan 3 membaca perkataan VKV, pada sesi 1 responden 3 berada di


tahap yang lemah. Responden mengalami masalah dalam mengeja huruf. Contohnya
seperti perkataan api menjadi abi. Pada sesi 2 hingga 4 responden berada di tahap yang
sederhana. Responden boleh membaca dan mengenal perkataan VKV tetapi tersekatsekat. Manakala pada sesi 5 dan 6 responden berjaya mencapai tahap yang lancar.
Responden boleh membaca perkataan VKV dengan lancar.

Pada penyataan 4 iaitu menyebut perkataan VKV pula responden berada di tahap
yang sederhana pada sesi 1 hingga 4. Pada sesi 5 dan 6 responden mencapai tahap lancar
dalam menyebut perkataan VKV. Menyebut dan membaca merupakan perkara yang
berbeza.
Pada penyataan 5 iaitu membaca perkataan KVKV responden berada di tahap
yang lemah pada sesi 1 dan 2. Responden tidak pandai mengeja perkataan KVKV, seperti
buku, kuku dan bola. Manakalah pada sesi 3 hingga 6 responden mengalami
peningkatan kepada tahap sederhana. Responden boleh membaca tetapi tersekat-sekat.
Responden tidak mampu mencapai tahap lancar.

Pada penyataan 6 merupakan menyebut perkataan KVKV. Pada sesi 1 dan 2,


responden berada pada tahap yang sederhana. Hal ini kerana, responden masih tersekatsekat dalam mengeja dan membaca perkataan KVKV. Pada sesi 3 hingga 6 responden

63

sudah mencapai tahap lancar. Seperti yang dinyatakan di atas. Kesimpulannya, responden
mengalami masalah dalam membaca kerana kadang-kadang responden masih keliru
dalam menyebut huruf-huruf tertentu.
c) Aras 3
Sesi
Bil
Penyataan/Tahap
1
2
3
4
5
1.
Menyebut perkataan KVK
S
S
S
S
LN
2.
Membaca ayat KVK
S
S
S
LN LN
3.
Menyebut perkataan VKVK
L
L
L
S
S
4.
Membaca ayat VKVK
L
L
L
S
S
5.
Menyebut perkataan KVKVK
L
L
L
L
S
6.
Membaca ayat KVKVK
L
L
L
L
S
Jadual 4.13: Penilaian kebolehan tahap membaca kanak-kanak pada aras 3.

Responden 3
Aras 3
3

Penyataan 1 Penyataan 2 Penyataan 3 Penyataan 4 Penyataan 5 Penyataan 6

Graf 4.13.1 : Penilaian Kebolehan Tahap Membaca aras 3


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

6
LN
LN
LN
LN
S
S

64

Jadual 4.9 dan graf bar 4.9.1 menunjukkan penilaian tahap kebolehan membaca
responden 3 pada aras yang ketiga. Pada penyataan 1 iaitu menyebut perkataan KVK
Pada sesi 1 hingga 4 responden berada di tahap yang sederhana. Responden sudah mula
mengenal dan boleh menyebut perkataan KVK tetapi masih tersekat-sekat. Manakala
pada sesi 5 dan 6 responden mencapai tahap lancar kerana berlakunya peningkatan dalam
menyebut perkataan KVK tersebut.
Pada penyataan 2 iaitu membaca ayat KVK. Pada sesi 1 hingga 3 responden
berada di tahap yang sederhana. Responden sudah boleh membaca ayat KVK tetapi masih
tersekat-sekat. Manakala pada sesi 4 hingga 6 responden mencapai tahap lancar kerana
berlakunya peningkatan dalam menyebut ayat KVK tersebut.

Pada penyataan 3 menyebut perkataan VKVK, pada sesi 1 hingga sesi 3


responden berada di tahap yang lemah. Seperti perkataan ayam, ikan dan ular.
Manakala pada sesi 4 dan 5 responden sudah boleh menyebut perkataan tersebut tetapi
masih lagi tersekat-sekat. Pada sesi akhir iaitu sesi 6 responden mencapai tahap lancar
dalam menyebut perkataan VKVK.

Penyataan 4 pula membaca ayat VKVK. Pada sesi 1 hingga sesi 3, responden
berada pada tahap yang lemah. Responden lemah dalam mengeja dan mengenal ayat
VKVK. Manakala pada sesi 4 dan 5 responden mencapai tahap sederhana. Responden

65

boleh membaca ayat VKVK tetapi masih tersekat-sekat. Pada sesi 6 responden berjaya
mencapai tahap lancar.

Pada penyataan 5 pula iaitu menyebut perkataan KVKVK seperti kotak, katak
dan botak. Responden berada di tahap lemah pada sesi 1 hingga 4. Manakala pada tahap
yang sederhana di sesi 5 dan 6.
Pada penyataan 6 iaitu membaca ayat KVKVK responden berada di tahap yang
lemah dari sesi 1 hingga 4. Responden mengalami masalah dalam membaca ayat
KVKVK. Manakala responden berada pada tahap sederhana di sesi 5 dan 6. Responden
sudah boleh membaca tetapi masih perlahan dalam mengeja.
d) Aras 4
Sesi
Bil
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Penyataan/Tahap
1
2
3
4
5
Membaca ayat KVKKV (MANGGA)
L
L
L
S
S
Membaca ayat KVKKVK (DAKWAT)
L
L
S
S
S
Membaca ayat KVKK (GONG)
S
S
S
S
LN
Membaca ayat VKVKK (HIDUNG)
S
S
S
S
S
Membaca ayat KVKVKK (SOTONG)
L
L
L
L
S
Membaca ayat KVKKVKK (GUNTING)
L
L
L
S
S
Membaca ayat KVKKKVK (TONGKAT)
L
L
L
L
S
Membaca ayat KVKKKVKK (LONGKANG)
L
L
L
L
S
Jadual 4.14: Penilaian kebolehan tahap membaca kanak-kanak pada aras 4.

6
LN
LN
LN
S
S
S
S
S

66

Responden 3
Aras 4
3

2
1

Graf 4.14.1 : Penilaian Kebolehan Tahap Membaca Aras 4


Petunjuk.
Tahap : 1 = Lemah. 2 = Sederhana .3 = Lancar

Jadual 4.14 dan graf bar 4.14.1 menunjukkan penilaian tahap kebolehan membaca
aras 4. Pada penyataan 1 iaitu membaca ayat KVKKV (MANGGA), responden berada
di tahap yang lemah pada sesi 1 hingga 3. Responden mempunyai kesukaran dalam
membunyikan huruf MANG. Manakala pada sesi 4 dan 5 responden sudah mencapai
tahap sederhana. Responden boleh menyebut ayat tersebut tetapi masih lagi tersekatsekat. Pada sesi 6 berlaku peningkatan dalam membaca ayat KVKKV, responden berada
pada tahap lancar.

67

Pada penyataan 2 iaitu membaca ayat KVKKVK (DAKWAT), responden berada


di tahap lemah pada sesi 1 dan 2. Responden juga keliru huruf W kerana menyebutnya
sebagai huruf M. Pada sesi 3, 4 dan 5 responden sudah mencapai tahap yang sederhana
dalam menyebut ayat tersebut. Manakala pada sesi 6 responden sudah berjaya mencapai
tahap lancar.

Penyataan 3 yang berbunyi membaca ayat KVKK (GONG). Pada sesi 1 hingga
4 responden berada di tahap yang sederhana. Responden mengenal dan boleh membaca
secara perlahan-lahan ayat GONG tersebut kerana mengandungi 4 huruf sahaja.
Manakala pada sesi 5 dan 6 responden sudah mencapai tahap yang lancar dalam
menyebut dan membaca ayat GONG tersebut.

Pada penyataan 4 membaca ayat KVKVKK (HIDUNG). Responden berada di


tahap sederhana pada semua sesi. Responden boleh membaca ayat tersebut tetapi tidak
mencapai tahap lancar.

Penyataan 5 pula iaitu membaca ayat KVKVKK (SOTONG). Responden berada


di tahap lemah pada sesi 1 hingga sesi 4. Responden tidak mengenal dan sukar untuk
membaca ayat tersebut. Pada sesi 5 dan 6, responden sudah mencapai tahap sederhana.
Responden boleh membaca tanpa tersekat-sekat.

Pada penyataan 6 membaca ayat KVKKVKK (GUNTING). Responden berada


di tahap yang lemah dari sesi 1 hingga 3. Manakala berada di tahap yang sederhana pada

68

sesi 4 hingga 6.

Sama seperti masalah responden lain, responden 3 keliru untuk

membunyikan huruf T dengan I.

Pada penyataan 7, membaca ayat KVKKKVK (TONGKAT). Responden berada


di tahap yang lemah pada sesi 1 hingga 4. Manakala berada di tahap yang sederhana pada
sesi 5 dan 6. Responden mengalami masalah dalam membaca perkataan yang mempunyai
lebih dari 6 huruf.

Pada penyataan terakhir iaitu membaca ayat KVKKKVKK (LONGKANG).


Responden berada di tahap yang lemah pada sesi 1 hingga 4 dan tahap sederhana pada
sesi 5 dan 6. Responden hanya mencapai tahap sederhana kerana masih tersekat-sekat.
Setelah dikaji dan diuji, responden sememangnya tidak dapat mencapai ke tahap yang
lancar.
4.5

Rumusan

Bab ini telah menjelaskan secara terperinci tentang analisis data berkaitan dengan
penyelidikan yang dijalankan di kawasan Kuala Selangor. Data ini diperolehi daripada
senarai semak yang telah dijalankan keatas 6 responden yang terdiri daripada 3 orang ibu
bapa dan 3 orang kanak-kanak berumur 5 tahun.

BAB 5

69

CADANGAN KAJIAN DAN KESIMPULAN

5.1

Pendahuluan

Bab ini berfokus dalam membincangkan dapatan kajian, cadangan yang hendak
dilontarkan berdasarkan dapatan kajian dan juga rumusan dari keseluruhan kajian ini.
5.2

Perbincangan dapatan kajian

Daripada dapatan kajian yang dilakukan secara keseluruhannya menunjukkan bahawa


penglibatan ibu bapa sangat mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Ibu bapa
yang menitik beratkan soal pendidikan anak-anak di rumah, dapat melahirkan anak-anak
yang mampu membaca diusia yang awal. Ibu bapa yang sering menyediakan bahan
bacaan untuk anak-anak di rumah mampu memupuk minat mendalam kanak-kanak
terhadap membaca.

Dapatan kajian yang diperoleh oleh pengkaji dalam menjalankan kajian ini hampir
sama seperti kajian lepas yang dilakukan oleh Zainiah Mohamed Isa pada tahun 2005
yang bertajuk tahap bacaan kanak-kanak dan perhubungan dengan faktor-faktor di
sekolah dan di rumah. Dapatan kajian menunjukkan latar belakang ibu bapa mempunyai
perhubungan yang signifikan dengan tahap bacaan kanak-kanak. Ibu bapa merupakan

70

insan yang memainkan peranan penting dalam aktiviti membaca anak-anak. Seterusnya,
selain

bahan

bacaan

interaktif,

penglibatan

ibu

bapa

amat

penting

dalam

mempertingkatkan tahap bacaan kanak-kanak.

Secara keseluruhannya, kajian ini telah mengupas persoalan-persoalan yang


berkaitan dengan penglibatan ibu bapa terhadap kebolehan membaca anak-anak mereka
yang berumur 5 tahun. Dapatan kajian ini dapat melihat kesan penglibatan ibu bapa dalam
mempengaruhi kebolehan membaca anak-anak. Pengkaji telah menyelidik latar belakang
pendidikan ibu bapa dan juga penglibatan ibu bapa. Sebab itulah, borang soal selidik
sejauh mana ibu bapa menggunakan bahan bacaan dalam meningkatkan kebolehan
membaca kanak-kanak. Berdasarkan kajian yang dilakukan, kekerapan ibu bapa dalam
menyediakan bahan bacaan kepada anak-anak memberi impak yang sangat besar. Ibu
bapa yang ada menyediakan bahan bacaan kepada anak-anak mempunyai anak-anak yang
boleh membaca di usia yang awal. Sebagai contoh, kanak-kanak diuji mengikut aras. Iaitu
aras 1, aras 2 , aras 3 dan aras 4. Setiap aras menunjukkan peningkatan disetiap aras.
Setiap aras juga mempunyai kesan dari soal selidik yang diberikan kepada ibu bapa.

Sepanjang menjalankan kajian ini, pengkaji menggunakan buku BACEPAT


bacalah cepat. Buku ini menggunakan kaedah aras iaitu aras 1 hingga ke aras 4. Aras 1
lebih kepada mengenal dan menyebut a-z huruf kecil dan besar. Mengenal dan menyebut
a-z secara rawak. Kajian mengikut aras ini bertujuan untuk mengenal pasti tahap
kebolehan membaca kanak-kanak sama ada berada ditahap lemah, sederhana dan lancar.
Kajian ini diteruskan dengan aras 2 membaca perkataan KV, menyebut perkataan KV.

71

Kemudian, menyebut dan membaca VKV. Menyebut dan membaca perkataan KVKV.
Seterusnya aras 3, menyebut perkataan KVK, membaca ayat KVK ,menyebut perkataan
VKVK, membaca ayat, menyebut perkataan KVKVK dan membaca ayat KVKVK.
Kebanyakan kanak-kanak mempunyai masalah apabila tiba diperingkat yang lebih tinggi
seperti di aras 4. Aras 4 lebih kepada membaca ayat dan mengeja.
5.2.1 Mengenal pasti tahap pembacaan kanak-kanak berumur 5 tahun.
Setelah dikaji, kanak-kanak yang berumur 5 tahun mempunyai perbezaan dalam tahap
membaca. Perbezaan tahap ini bergantung kepada penglibatan ibu bapa dalam aktiviti
membaca. Penglibatan ibu bapa yang aktif, dapat merangsang dan mempertingkatkan
tahap pembacaan kanak-kanak. Dapat dirumuskan bahawa kanak-kanak responden 1
merupakan tahap pembaca baru kerana hanya dapat mencapai tahap lancar dengan
bantuan symbol, huruf atau gambar yang terdapat pada buku yang digunakan oleh
pengkaji. Menurut Teori Penampilan Literasi oleh Marie Clay (1982) tahap pembaca baru
merupakan peringkat di mana pembaca mempelajari bagaimana sesebuah buku berfungsi.

Manakala kanak-kanak responden 2 dan 3 merupakan tahap pembaca awal. Hal


ini kerana kanak-kanak responden tersebut banyak mencapai tahap sederhana dan lancar
bagi aras 1 hingga aras 3. Menurut Walker (2003), menganggap kanak-kanak pada
peringkat pembaca ini berfokuskan kepada textual literacy iaitu kemahiran fonemik dan
fonetik.
5.2.2

Mengetahui sejauh mana penglibatan ibu bapa dalam membantu aktiviti kebolehan
membaca kanak-kanak

72

Penglibatan ibu bapa yang aktif, dapat merangsang dan mempertingkatkan tahap
pembacaan kanak-kanak. Berdasarkan kajian ini, ibu bapa yang mengambil berat
terhadap aktiviti membaca kanak-kanak akan membantu meningkatkan

kebolehan

membaca anak-anak. Anak-anak yang dibesarkan dalam suasana dan budaya membaca
dapat menyemaikan amalan membaca diusia yang awal. Oleh itu penglibatan ibu bapa
dalam membantu anak-anak meningkatkan kebolehan membaca sangat penting. Ibu bapa
yang sering menyediakan keperluan membaca dan memantau pembacaan anak-anak
dapat mengetahui sejauh mana anak-anak mereka menguasai tahap pembacaan.

5.2.3

Mengenal pasti sama ada maklumat demografi ibu bapa mempengaruhi kebolehan
membaca kanak-kanak.
Melalui hasil kajian yang dijalankan oleh pengkaji dapat dirumuskan bahawa maklumat
demografi ibu bapa mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak termasuklah dari
tahap pendidikan ibu bapa dan pekerjaan ibu bapa. Walaupun tahap pendidikan ibu bapa
kanak-kanak responden 1 adalah ijazah, namun kanak-kanak responden 1 agak lemah
dalam kebolehan membaca yang telah diuji oleh pengkaji. Hal ini disebabkan oleh
kekangan masa yang dihadapi ibu bapa kanak-kanak responden 1. Ibu bapa kanak-kanak
responden 1 hanya mengharapkan tugas guru dalam memastikan kebolehan membaca
anaknya. Ibu bapa kanak-kanak responden 1 lebih bergantung kepada gadget dalam
memberi pendedahan tentang pembacaan kepada anak-anak.
Ibu bapa kanak-kanak responden 2 hanya memiliki SPM sahaja, tetapi kanakkanak responden 2 mencapai tahap agak lancar dalam kesemua aras. Hal ini mungkin
disebabkan faktor ibu bapanya yang membuka perniagaan secara kecil-kecilan dan secara

73

tidak langsung melatih anak mereka berkomunikasi dalam hidupan seharian. Melalui
komunikasi tersebut, anak mereka agak mahir dalam membaca.
Akhir sekali, ibu bapa kanak-kanak responden 3 mempunyai tahap pendidikan
STPM sahaja, anak mereka mencapai tahap sederhana dalam kebolehan membaca. Ibu
bapa kanak-kanak responden 3 ini mempunyai pengetahuan dalam menyediakan bahan
bacaan yang khusus untuk anak-anak di rumah.
5.3

Implikasi Kajian

Implikasi yang diperoleh dari kajian ini dapat memberi pencerahan dan pendedahan
kepada ibu bapa tentang penglibatan mereka dalam pembelajaran anak-anak mampu
mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak. Ibu bapa boleh melihat sendiri adakah
dengan menyediakan bahan bacaan di rumah mampu mengasah kebolehan kanak-kanak.
Selain itu melalui kajian ini ibu bapa dapat mengetahui serba sedikit mengenai tahap
membaca anak-anak mereka sama ada mereka berada pada tahap pembaca baru, tahap
pembaca awal ataupun tahap pembaca maju (Marie Clay,1982). Melalui maklum balas
dan tindak balas yang ditunjukkan oleh kanak-kanak, penyelidik boleh lihat tahap
kebolehan membaca kanak-kanak sekiranya ibu bapa mereka prihatin dan mengambil
berat soal membaca kanak-kanak di rumah.
5.4

Cadangan Untuk Kajian Lanjutan

Membaca merupakan satu kebolehan yang menjadi kewajipan dalam diri manusia pada
zaman sekarang khususnya pelajar. Masalah membaca tidak boleh dipandang remeh
kerana membaca merupakan salah satu perkara asas dalam dunia pendidikan. Membaca
amat penting dalam membentuk masyarakat berilmu. Minat membaca haruslah dipupuk
sejak dari usia yang awal. Kegagalan membaca dengan baik akan mempengaruhi tahap

74

penguasaan kemahiran kanak-kanak di sekolah. Dalam hal ini, ibu bapa perlu berusaha
untu mewujudkan keluarga yang berilmu dan menyemai minat membaca dalam kalangan
anak-anak. Kebolehan membaca kanak-kanak mempengaruhi tahap pembelajaran mereka
di dalam kelas.

Sepanjang menjalankan kajian ini, terdapat beberapa kekangan yang dihadapi oleh
penyelidik terutamanya dari skop kajian, responden, kawasan kajian dan instrumen
kajian. Oleh itu, beberapa cadangan dikemukakan untuk kajian lanjutan. Antara cadangan
untuk kajian lanjutan ialah :
a) Penyelidik seterusnya boleh cuba menggunakan kaedah kuantitatif menggunakan reka
bentuk eksperimental ataupun mixed method. Melalui kaedah seterusnya penyelidik
mungkin dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang faktor yang mempengaruhi
kebolehan membaca kanak-kanak. Selain itu penyelidik turut dapat melihat dengan lebih
jelas kaedah yang sesuai digunakan dalam mengukur kebolehan membaca kanak-kanak.
b) Seterusnya, kajian yang akan datang penyelidik boleh menggunakan sampel kajian yang
lebih besar dalam sesebuah populasi yang lebih tepat sasarannya. Dengan menggunakan
sampel yang lebih ramai, penyelidik dapat mengetahui dengan lebih jelas tentang faktor
penglibatan ibu bapa mempengaruhi kebolehan membaca kanak-kanak.
c) Pemerhatian terhadap pembacaan kanak-kanak di dalam kelas juga perlu dilakukan. Hal
ini bagi mengenal pasti adakah sama kebolehan membaca kanak-kanak bersama ibu bapa
dengan guru di sekolah.

75

d) Kemudian, memberi pendedahan dan penerangan yang jelas kepada ibu bapa tentang
penglibatan ibu bapa, penyediaan bahan bacaan, sokongan dan pantauan ibu bapa
terhadap kanak-kanak
e) Tempoh masa yang panjang boleh dilakukan oleh bakal penyelidik. Dengan mempunyai
masa yang panjang, penyelidik dapat mengenal pasti tahap bacaan kanak-kanak sama ada
meningkat atau tidak sepanjang kajian dijalankan.
5.5

Kesimpulan

Berdasarkan analisis kajian yang dibuat, dapat dilihat bahawa penglibatan ibu bapa sangat
penting dalam memastikan kebolehan membaca kanak-kanak sentiasa meningkat dari
satu peringkat ke satu peringkat yang lebih tinggi. Ibu bapa bertanggungjawab dalam
menyediakan bahan bacaan, sudut bacaan dan juga sokongan terhadap bacaan kepada
anak-anak. Hal ini kerana membaca perlu dipupuk dari rumah diusia yang awal.
Kebolehan membaca diusia awal mampu mendidik dan melahirkan kanak-kanak yang
bijak dan pandai.

Membaca tanpa memahami makna tidak memberi erti apapun kepada kanakkanak. Kefahaman kanak-kanak dapat dicapai sekiranya kanak-kanak dapat mengenal
abjad dengan baik, mengeja perkataan dan membaca ayat dengan lancar dan cepat.
Dengan menekankan penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran anak-anak,khususnya
membaca, kebolehan membaca kanak-kanak dapat diasah secara tidak langsung. Hal ini
kerana ibu bapa merupakan insan yang paling rapat dengan anak-anak ketika berada di
rumah.

76

RUJUKAN
Kushariry Mohd.Rafie. (2008). Buku Kaedah Cepat Boleh Membaca: Bacepat.
Perak: Ilham Gemilang Resources.

Mahzan Arshad. (2003). Pendidikan Literasi Bahasa Melayu: Satu Pendekatan


Bersepadu.
Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn Bhd.

Mahzan Arshad (2010) Pendidikan Literasi Awal Kanak-kanak: Teori dan Amali, Tanjung
Malim: Pejabat Karang Mengarang, UPSI.

77

Marohaini Yusoff. (2004). Perlakuan dan Proses Menulis Karangan Bahasa Melayu.

Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Malaysia.

Noor Hidayah Ismail Ismail dan Fadzilah Abdul Rahman.(2013). Perkembangan literasi
melalui teknik dan pendekatan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
dalam kalangan murid di Tadika Khalifah Didik, Ampang. Selangor: UPM
Nor aina dani, 2007. Penghantar psikolinguistik.sasbad. Petaling jaya : UG Press Sdn.
Bhd.

Kementerian Pendidikan Malaysia. 2001. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Pusat


Perkembangan Kurikulum.

Siti Hajar Hj. Abdul Aziz. (1997). Pengajian Melayu 2: keterampilan membaca. Kuala
Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn.Bhd.

Kamarudin Hj. Husin. (1998). Pedagogi bahasa : perkaedahan. Kuala Lumpur:


Kumpulan
Budiman Sdn.Bhd.

Generasi Global (2011). Penglibatan Ibu Bapa Dalam Pendidikan Awal Kanak-Kanak.
Diperoleh semula pada 20 November 2015 dari

78

https://generasiglobal.wordpress.com/2011/12/29/penglibatan-ibu-bapa-dalampendidikan-awal-anak/
Marhamah Abu Zahar (2013) Tahap Literasi Awal Kanak-kanak Prasekolah Berdasarkan
Teori Penampilan Literasi. Diperoleh semula pada 20 November 2015 dari
https://www.academia.edu/3771862/Tahap_Literasi_Awal_Kanak_Kanak
Prasekolah_Berdasarkan_Teori_Penampilan_Literasi.

Zainiah Mohamed Isa dan Nur Asiah Abdul Hamid.(2011). Peranan ibu bapa dalam
memastikan pencapaian literasi kanak-kanak prasekolah semasa berada d rumah.
Perak: UPSI
LAMPIRAN

Falkulti Pendidikan dan Sains Sosial


Ijazah Sarjana Muda (kepujian) Pendidikan Awal Kanak-Kanak
Universiti Selangor Kampus Bestari Jaya, Selangor

Borang Temu Bual dan Senarai Semak Responden

PENGLIBATAN IBU BAPA DALAM AKTIVITI MEMBACA KANAK-KANAK


Borang soal selidik ini bertujuan untuk melengkapkan kajian penulisan ilmiah 2 Program
Ijazah Sarjana Muda (kepujian) Pendidikan Awal Kanak-Kanak dan untuk mendapatkan
maklumat mengenai penglibatan ibu bapa dalam aktiviti membaca kanak-kanak.

79

Sebarang maklumat dalam temu bual ini adalah dirahsiakan dan hanya digunakan untuk
kajian sahaja.
Borang soal selidik ini mengandungi 3 bahagian iaitu bahagian A,B dan,C
Bahagian A

: Maklumat responden.

Bahagian B

: Sejauhmana ibu bapa menggunakan bahan bacaan dalam meningkatkan

kebolehan membaca kanak-kanak? (Soalan Temu Bual)


Bahagian C

: Sejauh manakah tahap kebolehan membaca kanak-kanak berumur 5

tahun? (Soalan Senarai Semak)

Bahagian A
Demografi / Latar Belakang
Arahan : Sila jawab semua soalan dalam bahagian ini pada ruang yang disediakan.
1

Umur
20-25 tahun

26-30 tahun

31-35 tahun 36-40 tahun

Jantina
Lelaki

41-45 tahun

Perempuan

Kaum
Melayu

Cina

Tahap Pendidikan
SPM
Master

STPM
PHD

India

Diploma

___________ Lain-lain

Ijazah

80

Bahagian B : Soalan temu bual kajian (ibu bapa)


Sejauhmana ibu bapa menggunakan bahan bacaan dalam meningkatkan kebolehan
membaca kanak-kanak?

1. Adakah anda sering membacakan anak-anak buku cerita Bahasa Melayu?


_________________________________________________________________
2. Adakah anda sering menggunakan surat khabar sebagai medium bacaan di rumah?
_____________________________________________________________________
3. Adakah anda sering membeli dan membacakan buku cerita kepada anak-anak?
____________________________________________________________________

4. Adakah anda ada menyediakan bahan bacaan yang khusus untuk anak-anak di rumah?
____________________________________________________________________
5. Adakah anda sering memantau anak-anak membaca di rumah?
_____________________________________________________________________

6. Adakah anda ada menyediakan buku latihan membaca di rumah?


____________________________________________________________________
7. Adakah anda sering memberi peluang kepada anak-anak untuk memilih bahan bacaan?

81

_____________________________________________________________________
8. Adakah anda ada menyediakan sudut bacaan yang khusus untuk anak-anak di rumah?
_____________________________________________________________________
9. Adakah anda sering membacakan anak-anak buku cerita berbentuk big book?
_____________________________________________________________________

BAHAGIAN C
BORANG PENILAIAN TAHAP KEBOLEHAN MEMBACA MURID

Borang ini mempunyai 6 sesi yang perlu ditanda oleh pengkaji semasa membuat
pemerhatian dalam menilai tahap kebolehan membaca murid. Terdapat 4 aras yang
perlu dinilai dalam setiap sesi.

MAKLUMAT MURID

82

NAMA MURID

:____________________________________________________

UMUR

:____________________________________________________

SEKOLAH

:____________________________________________________

TARIKH

:____________________________________________________

MASA

:____________________________________________________

SESI

:1

Petunjuk Tahap :
Sila tandakan pada ruangan yang disediakan.
Tahap:[Lemah -1]

: Terdapat beberapa kelemahan yang perlu diberi perhatian

[Sederhana -2]: Baik dalam banyak aspek


[Lancar -3]

: Amat baik, cemerlang dari banyak aspek

Sejauh manakah tahap kebolehan membaca kanak-kanak berumur 5 tahun?

Arahan : Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan.

Bil

Aras 1
Lemah
Abjad

Sederhana

Lancar

83

1.

Mengenal huruf A-Z (huruf besar)

2.

Mengenal huruf a-z (huruf kecil)

3.

Menyebut huruf A-Z (huruf besar)

4.

Menyebut huruf a-z (huruf kecil)

5.

Mengenal dan menyebut huruf a-z secara rawak

Sejauh manakah tahap kebolehan membaca kanak-kanak berumur 5 tahun?

Arahan : Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan.

Bil

Aras 2
Lemah
KV + VKV + KVKV

1.

Membaca perkataan KV

Sederhana

Lancar

84

2.

Menyebut perkataan KV

3.

Membaca perkataan VKV

4.

Menyebut perkataan VKV

5.

Membaca perkataan KVKV

6.

Menyebut perkataan KVKV

Sejauh manakah tahap kebolehan membaca kanak-kanak berumur 5 tahun?

Arahan : Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan.

Bil

Aras 3
Lemah
KVK + VKVK + KVKVK

1.

Menyebut perkataan KVK

2.

Membaca ayat KVK

Sederhana

Lancar

85

3.

Menyebut perkataan VKVK

4.

Membaca ayat VKVK

5.

Menyebut perkataan KVKVK

6.

Membaca ayat KVKVK

Sejauh manakah tahap kebolehan membaca kanak-kanak berumur 5 tahun?

Arahan : Sila tandakan ( / ) pada ruangan yang disediakan.

Bi

Aras 4

l
KVKKV+KVKKVK+KVKK+VKVKK+KVK
Lemah
VKK
1.

+KVKKVKK+KVKKKVK+KVKKKVKK
Membaca ayat KVKKV

2.

Membaca ayat KVKKVK

3.

Membaca ayat KVKK

Sederhana

Lancar

86

4.

Membaca ayat VKVKK

5.

Membaca ayat KVKVKK

6.

Membaca ayat KVKKVKK

7.

Membaca ayat KVKKKVK

8.

Membaca ayat KVKKKVKK

Anda mungkin juga menyukai