Anda di halaman 1dari 12
‘Nama Mari Tahun INSTRUMEN PENILAIAN SEKOLAH Daina Menage BIL 1/2015 Pemahaman Mei 2015 50 minit — BAHASA MELAYU Pemahaman TAHUN 2 Lima puluh minit JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU Kertas soalan ini mengandungi 40 soalan, 2. Jawab semua soalan. 3. Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan j. , iaitu A, B,C dan D. Bagi scan solan, Pl at japan sae Haka jovapr kaa pada ert Jawapan objektif yang disediakan, ~ Jika kamu hendak menukar , padamkan tanda yang telah dibuat. Kemudianhitamkan Javapan jong bar 6 Kertas soalan ini mengandungi 12 halaman beroetak [ Lihat sebelah 2 A eee 4 Soalan1=20 si tempat kosong dengan jawapan yang paling sesual. 1. Mak Mah menggunakan untuk memotong ikan di dapur. A gunting Bpisau Cc sabit D parang 2. Doktor Siva dan isterinya baru berpindah. mempunyai dua orang cahaya mata. A Beliay + B Kami Cc Kamu D- Mereka Soalan 3 berdasarkan gambar di bawah. 3. Sifi tidak suka berkawan dengan Adilla kerana dia seorang yang A panjang tangan B _hidung tinggi C kerasumbang D _ berat tulang 8. MeLAvU eto Foz________apabila dikejar oleh anjing, ‘A langkah seribu B_ fangkab kir C —_ langkah kaki D —_ langkah kanan Foiruz sakit perut_____termakan lauk basi. A sambil Bs serta Cc kerana. D tatu Bungkusan kuih ini akan dikirim keluarganya di kampung. : A ke "B bagi Cc kepada D. pada “ buka dan susun kasut kamu,” pesan guru kepada murid-murid.. ‘ ° A Usah B Minta C Tolong D Sila toda basikal Ravi sudah berkarat. A Sejari B Kekisi Cc Kekuda D_— Rerambut (Lihat sebelah ‘BMEAYU PEN THN? % sungguh sedap. “A Rempah-ratus B Lauk-pauk C Sayur-mayur D — Rumput-rampai 10. Encik Hamidi kelinatan pakaian seragam bomba. A jelas B segak Cc cantik D lawa V1. Hakimi A berwama B = wamakan: C — mewamakan D = mewama yang dihidangkan oleh bu pada malam itu apabila_memakai lukisan itu dengan cermat. Soalan 12 berdasarkan gambar di bawah. 12. Puan Arfah sedang A B Cc D menyidai membasuh mengikat menggantung pakaian di belakang rumah. e.eLavy PE -TH012 Salleh membelise_____cincin di kedai emas. A batang B bentuk C buah _D bilah Se. burung sedang bertenggek pada dahan pokok. A gerombolan B kumpulan Cc _kawan D orang mesyvarat itu dibatalkan pada saat-saat akhir? A Bilakah : 8B Dimanakah © Mengapakch D — Bagaimanakah Ada____jenis binatang di Zoo Negara. A berjenisjenis B setengah Cs setiap D_ pebbagai 18, matang sungguh nasibku! A Wah Bo Ah C Wahai. D Nah 19. cantiknya kamu haa init A Oh : B- Ah Cc Nah D — Amboi Soalan 20 berdasarkan gambar di bawah. 20. Seekorkatak mélompatke__ aun teratai A atas B tepi : C tengoh . D. dalam souud aA TE OMI . 2 SHES hchemah alam’) tet) 4 Pith perkataan berlawanan bagi perkataon yang bergens, 21. A © tersiar B terbit Cc datang D tenggelam B.MELArU em) m2 Soalan 22 Piih perkataan seerti bagi perkataan yang bergaris. 22. Kacang goreng itu ditumbuk hingga lumat. A hancur B | lembut’ Cc jelas D iicin 23. Tudung sqji yang berwama-wamiity SS daripada: daun pandan. A membuat 8B dibuat C buatan D_ pembuat 24. angin di tepi pantai itu sangat kencang. A Bertiup . B- Tiupkan Cc Tupan reat D Meniup 25. Azilah_-_.. ..._. dirumah seteloh iounya kelyar Dekerta. C_. perseorangan D keseorangan we pao! 26. Pith Sy6e tanya Yorig' bétul Bad dyat'di Bawah *’ #8 Jalan itu ditutup kerana sedang diboik akibat tanah ryntuh, A Mengapakati jalaritu dibaiki? i B Mengapakah jalan itu ditutup? Bet C Apakah yang beroku di jalan itu? D Di manakah kejadian tanah runtuh itu berlaku? [Lihat sebelah ‘MELAMY PE) TH Soalan 27 - 28 Pilh J|awapan yang sesuai bagi ayat tanya-di bawah. 27. Dimanakah rumah kamu? A Rumah saya terletak di hujung kampung ini. B_ Ya,rumah saya terletak di sebelah sekolah. ¢ Rumah saya dibeli pada tahun lepas. D Rumah saya rumah papan. 28. .Mengapakah para penonton bersorak? A _— Ramai penonton yang bersorak. B Para penonton bersorak sambil menyanyi. C _— Penonton beransur pulang setelah penat bersorak. D Para penonton bersorak kerana Safie Sali berjaya /Menjaringkan gol. Soalan 29 Pilih ayat yang betul. 29. A Bayi itu lapar maka dia menangis. B Ibu ke dapur ketika menjerang air. C Orang sakit itu dibawa ke hospital. D Saya pergi ke sekolah apabila ketinggalan bas. Socian 30 Pilih ayat yang menggunakon tanda baca yang betul. 30. A Hai, Nani! Kamu hendak ke mana. B Hai Nani, kamu hendak ke mana! ¢ Hail Nani. Kamu hendak ke mana? D Hai, Nani! Kamu hendak ke mana? Buea ren-T2 Soalan 31- 35 Baca petikan di bawah, kemudian jawab soalan-soalan yang berikuinya. Jalur Gemilang adglah salah satu identifi negara kita. Sebagai rakyat Malaysia, kita mestilah menjaga dan menghormatinya dengan baik. . Jalur Gemilang mempunyai empat warna iaitu biru, merah, putih dan kuning. Setiap wama membawa maksud tertentu. Wama_ merah melambangkan keberanian, _putih melambangkan kesucian, kuning melambangkan Malaysia negara beraja manakala biry melambangkan perpaduan antara rakyat yang berbilang kaum. Jalur Gemilang sentiasa dikibarkan terutama pada ulang fahun kemerdekaan negara kita. Negara kira- menéapai kemerdekaan pada 31 Ogos 1957. Maka sepanjang bulan Ogos kita meraikan bulan kemerdekaan. 31, Jalur Gemilang dalam petikan di atas ialah A Lagu negeri. B Kain kapal layor. C Lagu kebangsaan. D_ Bendera Malaysia. 32. Berapakah warna yang ada pada Jalur Gemilang? * A Empat B Tiga ala ¢ Dua D Satu LLihat sebelah © TB MELAYUPEN) TN 33. 10 Apakah maksud bagi warna biru? oae> Keberanian Perpaduan - Kesucian Berdaulat Apakah tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia? A B & D Mengapakah pada bulan Sentiasa menyanyikan lagu Jalur Gemilang. Menjaga dan menghormati Jalur Gemilang dengan boik. Jalur Gemilang tidak dikibarkan semasa Hati Kemerdekaan, Menyimpan sahaja Jalur Gémilang untuk kenangan. dikibarkan? A Bulan Jalur Gemilang dilancarkan. B Ulanig tahun terciptanya Jalur Gemilang. — Menyambut ulang tahun Perdana Menteri, D — Menyambut ulang tahun Kemerdekaan Negara. Ogos Jalur Gemilang banyok BMELATU PENH, Soalan 36 - 40 37. Baca cerita di bawah dan jawab soalan-soalan yang berikut. Dalam sebuah hutan,. finggal seekor merak dengan beberapa ekor burung yang lain. Si Merak seekor burung yang sombong. Si Merak selalu- memuj-muji bulunya yang cantik dan berwama-wami berbanding gagak yang berwama hitam sahaja. Si Merak juga f selaiu. menghina: burung-burung lain kerana tidak | mempunyai bulu secantiknya. Pada suatu hari datang seekor burung helang. Helang temampak bulu $i Merak yang berwama-warni. Helang terbang rendah lalu menangkap Si Merak, ‘Si Merak meronta-sonta dan menjerit cuba meminta pertolongan. Namun fidak ada burung yang mahu) menolong merak kerana sikapnya yang sombong itu. ._ Di manakah Si Merak tinggal? A Didalamhutan. B’ Didalom kampong. CC Didalam belukar. D__ Didalam Bandar. Bagaimanakah keadaan bulu Si Merak? Berwama hitam. Berwama merah. Tidak berwarna. Berwama-warni. oOe> (Lihat sebelah MELATY PEM) TE 39, 2 Mengapakah Si Merak meronta-ronta? A Untuk memperiinatkan bulunya, B Untuk meminta maaf. C _ Seronok dapat terbang. D Untuk melepaskan dif. Perkataan sombong bermaksud A Baik B Jahat © Angkuh D Pemalu A Kerana sikapnya yang sombong. B_ Kerana merak tidak ada kawan, C _ Kerana tidak suka menolong. D ~ Kerana takutkan helang. KERTAS SOALAN TAMAT RueLay peg Tee

Anda mungkin juga menyukai