Anda di halaman 1dari 1

Arahan: Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B, Bahagian C

dan satu Bahagian D.


Bahasa Melayu Tingkatan 2
MEI 2015

[SULIT]

BAHAGIAN A
[25 markah]

1 Dalam setiap ayat di bawah ini, terdapat satu kesalahan bahasa. Gariskan
kesalahan bahasa tersebut dan tulis jawapan yang betul pada ruang
jawapan yang disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i)

Sebuah kilang memeroses getah dibuka di kampung itu pada bulan


lepas.

(ii)

Masyarakat di negara kita amat beruntung kerana dapat menikmati


pelbagai jenis buah di musim buah-buahan.

(iii)

Penduduk di kampung itu saling hormat-menghormati antara satu


dengan yang lain tidak kira tua mahu pun muda.

(iv)

Kita tidak terangkat kotak itu kerana terlalu berat, kata Amin setelah
disuruh oleh ayahnya supaya mengangkat kotak tersebut bersamasama Kamal.
(8 markah)

2 Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan ejaan. Kenal pasti
kesalahan tersebut dan tulis ejaan yang betul pada ruang jawapan yang
disediakan. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
(i)

Kamal menunton basikalnya yang rosak itu ke kedai untuk dibaiki.

(ii)

Keperihatinan pegawai pertanian terhadap masalah pekebun-pekebun


kecil di kawasan itu amat dihargai.

(iii)

Generasi pasca merdeka perlu mempunyai nilai patriotisme supaya


tanah air terpelihara.
(3 markah)

3 Nyatakan pola ayat di bawah sama ada ayat tersebut berpolakan Frasa
Nama + Frasa Nama (FN+FN), Frasa Nama + Frasa Adjektif (FN +
FA), Frasa Nama + Frasa Kerja (FN + FK) atau Frasa Nama + Frasa
Sendi Nama (FN + FS).
(i)

Badan lelaki itu sungguh tegap dan sasa.

(ii)

(i)
Wira
olehitu
Ahmad
Perempuan
yangPersona
berada Avatari
di kaunter
kakak Zaki
saya.Abu Bakar
(ii)
Erti Sebuah Pengorbanan oleh Zaihanim Zainal
Abidin
(iii)
Lestari Bukit Menghijau oleh Syed Mahadzir Syed
Ayah sedang menebang pokok kelapa.

(iii)

Anda mungkin juga menyukai