Anda di halaman 1dari 4

CONTOH PELAN STRATEGIK DAN PELAN TAKTIKAL PANITIA MATEMATIK

PELAN STRATEGIK TAHUN 2016- 2020


PANITIA MATEMATIK
ISU
Pencapaian
MATEMATIK
Masih Belum
Mencapai
Kelulusan
100% Dalam
Peperiksaan
UPSR.

MASALAH
1.
Masih
terdapat pelajar yang
belum
menguasai
kemahiran mengira
2.
Lebih separuh
murid
tidak
menghafal fakta asas
sifir
3.
Operasi asas
menambah,
menolak, mendarab
dan
membahagi
masih lemah

MATLAMAT
1.
100% murid
boleh mengira .
2.
Meningkatkan
penguasaan murid
dalam fakta asas
darab.
3.
Memastikan
penguasaan pelajar
dalam operasi asas
tambah, tolak, darab
dan bahagi.

STRATEGI
1.
Meningkatkan
kualiti pengajaran
guru.
2.
Penggunaan
pembaris 19 untuk
membantu murid
mengira.
3.
Meningkatkan
penglibatan murid
dalam aktiviti
sokongan Matematik.
4.
Menjadikan
Matematik mata
pelajaran yang mudah
dan menarik minat
murid.

INDIKATOR
PENCAPAIAN
1.
100% murid
menguasai kemahiran
mengira dari Tahun 1-6.
2.
Mencapai
kelulusan 100 % dalam
peperiksaan dalaman dan
UPSR.
3.
Keupayaan murid
untuk menguasai operasi
asas matematik.

PELAN TAKTIKAL 2016


BIDANG KURIKULUM
PANITIA MATEMATIK
BI
L
1.

PROGRAM
Pertandingan
petak sifir

OBJEKTIF

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

KOS/
TOV
SUMBER
RM 300/ 40%
Sekolah
murid.

ETR
70% murid

INDIKATOR
PENCAPAIAN
Kemahiran
mengira

Meningkatkan
kemahiran asas
tambah dan sifir
Meningkatkan
Kemahiran
murid dalam
teknik
menjawab
kertas UPSR.

1. Ketua Panitia
Bahasa Melayu.

Mei-Ogos

1. Ketua Panitia
2. Guru-guru
Matematik

Mac-Ogos

RM 300/
Sekolah

80% murid

100%
Murid

Peratus murid
Menguasai
teknik.

2.

Bengkel
Teknik
menjawab
format baharu
UPSR

3.

Penggunaan
pembaris
nombor 19.

Meningkatkan
kemahiran
murid lemah
dalam mengira.

1.Ketua Panitia
2.Guru-guru
matematik.

Feb-Ogos

RM 300/
Sekolah

80% Murid

100%
Murid

Peratus murid
Menguasai
asas
pengiraan.

4.

Program latih
tubi UPSR

Meningkatkan
penguasaan
pelajar
dalammenjawa
b soalan UPSR.

1.
Ketua Panitia
2.
Guru
matematik

JulaiOktober

RM 100/
Sekolah

80% Murid

100%
Murid

Peratus Murid
Menguasai
kertas 1 dan 2.

5.

Kelas
tambahan

Meningkatkan
penguasaan
pelajar dalam
menjawab

Guru matematik

Januari
Septembe
r

RM

90%
Murid

100%
Murid

Peratus
Murid
Menguasai

6.

Teka Silang
kata

soalan-soalan
UPSR
Meluaskan
penguasaan
pelajar terhadap
kosa kata.

1.
Ketua Panitia
2.
Guru Bahasa
Melayu tahun 4,5,6

JanuariNovember

RM 100/
Sekolah

70%
Tahun
4,5,6

100%
Murid
tahun
4,5,6

dan
Penulisan
Peratus murid
menguasai
Kosa kata.

7.

Sudut Bahasa
Melayu
Di dalam
Kelas

Meningkatkan
Penguasaan
pelajar dalam
Tatabahasa
khasnya
penambahan
Ilmu tatabahasa
Dan kosa kata

1.
Guru
Bahasa
Melayu
Dan
Guru
Kelas

JanuariNovember

RM 100/
Kelas

70%
Tahun
4,5,6

100%
Murid
Tahun
4,5,6

Peratus murid
Menguasai
Kertas
Pemahaman
Dan Penulisan

8.

Program
Zoom A

Meningkatkan
Penguasaan
pelajar dalam
Menjawab
soalan-soalan
mengikut aras
yang sesuai.

1.Guru Tahun 6
2. En Burhan

JanuariOgos

RM 10
bagi
setiap
pelajar

80%
Tahun 6

100%
Murid
Tahun 6

Peratus
Murid
menguasai
Kertas
Pemahaman.

9.

Kelas Malam

Meningkatkan
tahap
penguasaan
pelajar dalam
Penulisan dan
Pemahaman
Bahasa Melayu

Guru Tahun 6

FebruariOgos

RM 30
Seorang
pelajar

80%
Tahun 6

100%
Murid
tahun 6

Peratus murid
menguasai
Kertas
Pemahaman
dan Penulisan

10.

Kelas Hari
Sabtu

Meningkatkan
tahap
penguasaan
pelajar dalam
Penulisan dan
Pemahaman
Bahasa Melayu

Guru Tahun 6

FebruariOgos

-RM 100

80%
Tahun 6

100%
Murid
tahun 6

Peratus murid
menguasai
Kertas
Pemahaman
dan Penulisan