Anda di halaman 1dari 4

RPT AMALI KIMIA T4 2016

RANCANGAN TAHUNAN AMALI KIMIA TINGKATAN 4


BIL

BULAN

JAN

BAB

SENARAI
AKTIVITI/EKSPERIMEN
BERDASARKAN BUKU TEKS
AMALI TINGKATAN 4

Struktur
Atom

FEB

MAC

Formula
dan
persamaan
kimia

Jadual
Berkala
Unsur

6
7

APRIL

Ikatan
kimia

Aktiviti 2.1
Mengkaji resapan zarah-zarah
dalam gas, cecair dan pepejal
Aktiviti 2.4
Menentukan takat lebur dan takat
beku naftalena C10H8
Aktiviti 3.4
Menentukan formula empirik
kuprum(II) oksida
Aktiviti 3.5
Menentukan formula empirik
magnesium oksida
Eksperiment 4.1
Mengkaji sifat kimia litium, natrium
dan kalium
Tindak balas logam alkali
dengan air
Tindak balas logam alkali
dengan gas oksigen
Eksperiment 4.2
Mengkaji sifat kimia unsur-unsur
kumpulan 17
Tindak balas halogen
dengan air
Tindak balas antara
halogen dengan ferum
Tindak balas antara
halogen dengan larutan
natrium hidroksida
Eksperiment 4.3
Mengkaji sifat oksida unsur kala 3
Aktiviti 5.3
Membandingkan sifat sebatian ion
dan sebatian kovalen
Takat lebur dan takat didih
Keterlarutan di dalam air
dan pelarut organik
Kekondaksian elektrik

Amali
Individu
(< 2 jam)

JUN

Eletrolisis

SPP DAN SPA JPN PAHANG

Aktiviti 6.1
Mengelaskan bahan kepada
elektrolit dan bukan eletrolit
Aktiviti 6.2
Mengkaji elektrolisis leburan
plumbum(II) bromida (PbBr2)

Demonstrasi
guru

MEI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN


8

Amali
kumpulan
/ individu
( > 2 jam)

RPT AMALI KIMIA T4 2016


10

11

12

13

14
15

16

17

18

19

20

JULAI

Asid dan
bes

21

22

SPP DAN SPA JPN PAHANG

Aktiviti 6.3
Mengkaji elektrolisis larutan
akueus kuprum(II) sulfat, dan asid
sulfurik cair dengan elektrod
karbon
Eksperimen 6.1
Mengkaji kesan kedudukan ion
dalam siri elektrokimia terhadap
pemilihan ion untuk dinyahcas
pada elektrod
Eksperimen 6.2
Mengkaji kesan kepekatan ion di
dalam larutan terhadap pemilihan
ions untuk dinyahcas pada
elektrod
Eksperimen 6.3
Mengkaji kesan jenis elektrod yang
digunakan terhadap pemilihan ion
untuk dinyahcas pada elektrod
Eksperimen 6.4
Mengkaji penulenan kuprum
Eksperimen 6.5
Mengkaji penyaduran suatu objek
logam dengan logam kuprum
Eksperimen 6.6
Menunjukkan penghasilan arus
elektrik daripada tindak balas kimia
dalam sebuah sel kimia
Eksperimen 6.7
Membina siri elektrokimia
berdasarkan beza keupayaan
antara logam
Eksperimen 6.8
Membina siri elektrokimia dengan
menggunakan prinsip penyesaran
logam
Eksperimen 6.9
Mengesahkan ramalan terhadap
tindak balas penyesaran
Eksperimen 7.1
mengkaji peranan air untuk
menunjukkan sifat asid
Eksperimen 7.2
mengkaji peranan air untuk
menunjukkan sifat alkali
Aktiviti 7.2
Mengkaji sifat kimia asid
Tindak balas antara asid
dengan bes
Tindak balas antara asid
dengan logam
Tindak balas antara asid
dengan karbonat logam

*
*
*

*
*
*

RPT AMALI KIMIA T4 2016


23

Aktiiviti 7.3
Mengkaji sifat kimia alkali
Aktiviti 7.6
Mengkaji nilai pH larutan asid yang
sama kepekatan
Aktiviti 7.7
Mengkaji nilai pH larutan alkali
yang sama kepekatan
Aktiviti 7.8
Menyediakan larutan piawai
Aktiviti 7.9
Menyediakan larutan melalui
kaedah pencairan
Eksperimen 7.3
Mengkaji hubung kait antara nilai
pH dengan kemolaran larutan asid
dan alkali
Aktiviti 7.11
Menentukan takat akhir proses
peneutralan melalui kaedah
penitratan dengan menggunakan
penunjuk asid-bes

24

25

26
27

28

29

30

OGOS

Garam

31

32

Eksperimen 8.1
Mengkaji ketelarutan garam nitrat,
sulfat, karbonat, dan klorida di
dalam air
Aktiviti 8.2
Menyediakan garam terlarutkan
dengan mencampurkan asid dan
alkali
Menentukan isi padu asid
yang diperlukan untuk
peneutralan
Menyediakan garam
Penghabluran semula
garam
Aktiviti 8.3
Menyediakan garam terlarutkan
dengan mencampurkan asid dan
oksida logam tak terlarutkan
Aktiviti 8.4
Menyediakan garam terlarutkan
dengan mencampurkan asid
dengan logam
Aktiviti 8.5
Menyediakan garam terlarutkan
dengan mencampurkan asid
dengan karbonat logam
Aktiviti 8.7
Menyediakan garam tak
terlarutkan melalui tindak balas
pemendakan

33

34

35

SPP DAN SPA JPN PAHANG

*
*
*

RPT AMALI KIMIA T4 2016


36

Eksperiment 8.2
Membina persamaan ion bagi
pembentukan plumbum(II) kromat
(VI)
Aktiviti 8.9
Mengkaji warna dan keterlarutan
garam dalam air
Aktiviti 8.10
Mengenal pasti gas yang terbebas
Aktiviti 8.11
Mengkaji tindakan haba terhadap
garam karbonat dan nitrat
Aktiviti 8.12
Menguji kehadiran anion di dalam
larutan garam akueus
Aktiviti 8.13
Menguji kehadiran kation di dalam
larutan garam akueus
Menggunakan larutan
natrium hidroksida
Menggunakan larutan
ammonia
Aktiviti 8.14
Mengesah kehadiran ion Fe2+, Fe
3+
, Pb2+ dan NH+ dalam larutan
garam akueus
Aktiviti 8.15
Mengenal pasti anion dan kation
dalam garam yang tidak diketahui
Aktiviti 9.1
Mengkaji sifat asid sulfurik
Aktiviti 9.3
Mengkaji sifat ammonia
Aktiviti 9.4
Menyediakan baja ammonium
sulfat
Eksperimen 9.1
Membandingkan sifat kekerasan
logam tulen dengan aloinya
Eksperimen 9.2
Membandingkan kadar pengaratan
antara besi, keluli dan keluli
nirkarat

37

38
39

40

41

42

43

44
45

OGOS SEPT

Bahan
buatan
dalam
industri

46

47

48

*
*

OKTOBER PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN

JUMLAH

* Boleh dilaksanakan sebagai Amali PEKA


* minima perlaksanaan PEKA dua

SPP DAN SPA JPN PAHANG

35

10