Anda di halaman 1dari 7

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

UNIT 4
FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN (FPK) DAN HURAIANNYA
TUGASAN: Analisiskan cabang falsafah dan elemen-elemen pendidikan yang
terkandung dalam Falsafah pendidikan Kebangsaan yang sewajarnya dilaksanakan
oleh pendidik menerusi proses pengajaran dan pembelajaran. Bagaimanakah guruguru memainkan peranan ke arah mencapai matlamat pendidikan yang dihasratkan?
Panduan rujukan: http://apps2.moe.gov.my/kurikulum/bsk/bpanduan/fpk.pdf
Apakah kandungan pernyataan Falsafah Pendidikan Kebangsaan?
Pendidikan di Malaysia adalah satu usaha berterusan ke arah lebih
memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk
mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan
jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada Tuhan. Usaha ini adalah bagi
melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia,
bertanggungjawab, berketrampilan dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri
serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga,
masyarakat dan negara.

4.2. Nyatakan cabang falsafah bagi Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

4.1

Rajah 4.1: Cabang falsafah yang terkandung dalam FPK

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


4.3. Berdasarkan Rajah 4.1, berikan penjelasan mengenai unsur-unsur berikut:

Intelek

Rohani

Emosi

Jasmani

Menyeluruh

Penjelasan
-Keupayaan mental yang berkaitan dengan akal dan
daya fikiran yang dimiliki oleh seseorang.
-Perkembangan potensi intelek adalah
a) mempunyai kemahiran asas 3M
b) berfikir secara kreatif dan kritis
c) mendapatkan, meningkatkan dan meyebarkan
ilmu.
d) memanfaatkan ilmu untuk diri dan orang ilmu.
-Berkaitan dengan jiwa dan kalbu yang melibatkan
hubungan seseorang dengan Tuhan.
-Keteguhan rohani adalah penting untuk melahirkan
individu yang murni akhlak dan insaf kepada
Pencipta.

Perkembangan
intelek
berlaku
secara
berperingkat dari
sekolah
rendah,
sekolah menengah
sehinggalah
ke
IPT.
Subjek
seperti
Pend.Moral
dan
Pend.Islam
menjadi
pengantara antara
pelajar
dengan
kerohanian
dirinya.
-Merupakan jiwa dan perasaan seseorang.
Pelajar
dapat
-Emosi mempengaruhi tingkahlaku dan tindakannya. mengawal emosi
-FPK memastikan 4 perkara yang berikut dalam berhadapan
berkembang:
pelbagai
situasi
a) Perasaan tenang dan tingkahlaku terkawal
yang dihadapinya.
b) Memiliki dan memupuk perasaan kasih saying
c) Memiliki semangat kekitaandan perpaduan.
d) Menghargai serta menilai keindahan dan kesenian.
-Keupayaan psikomotor yang dimiliki oleh Perkara yang perlu
seseorang.
dititikberatkan:
- Berkaitan dengan kecergasan fizikan diri manusia.
Menjaga kesihatan
badan, melakukan
riadah,
mengembangkan
bakat
dan
kemahiran
teknikal
dan
manipulative.
-Perkembangaan JERI membolehkan penguasaan Guru membantu
ilmu, kemahiran dan nilai.
dalam
menggembangkan
nilai-nilai
ini
secara seimbang.
Perkembangan JERI haruslah
bersepadu bukannya satu persatu.

Bersepadu

Contoh

berlaku

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unsur
Pendidikan

secara Perkembangan
JERI berlaku di
sekolah
melalui
subjek
Pend.Jasmani,

Seimbang

Harmoni

Pend.Sivik
dan
kewarganegaraan,
Pend.Moral
dan
Pend.Islam
Semua aspek diberi perhatian secara sama rata dan Pelajar
haruslah
tiada yang terabai atau diberi perhatian yang lebih.
tidak mengabaikan
mana-mana aspek.
Pada masa kini,
pelajar
kerap
mengabaikan
aspek rohani.
-Seseorang yang bersyukur dengan nikmat yang Seseorang
yang
diterima dan tabah atas segala rintangan yang bersikap
dihadapinya
individualistik
tidak
akan
medapat
hidup
yang harmonis.

4.4. Apakah bentuk pendidikan di Malaysia yang dirujuk sebagai pendidikan


berterusan?
Jadual 4.1: Perbandingan bentuk pendidikan
Kriteria
Reka bentuk

Pendidikan
Formal
-Proses pengajaranpembelajaran
berasaskan sistem
yang telah ditetapkan
oleh kerajaan.

Bentuk Pendidikan
Pendidikan
Informal
-Proses pendidikan
pembelajaran
sampingan yang
dilakukan secara
spontan dan tidak
berstruktur.
-Bercorak praktikal,
vokasional spesifik
dan releven.
Tidak berpusat

Pendidikan
Nonformal
Pendidikan yang
disusun dan
dilaksanakan di luar
dari sistem pendidikan
pendidikan formal.

Pengajaran

Berpusatkan akademik

-Bebas
-Berlaku dalam
program-program diluar
dari sistem pendidikan

Pembelajaran

Pelajar menerima ilmu


pengetahuan secara
rasmi dan menurut
silibus subjek.

Pelajar mendapat ilmu


pengetahuan secara
tidak langsung tanpa
sebarang perkaitan
dengan silibus rasmi
subjek tersebut.

-Sumber diperoleh dari


anjuran program luar.
- Pembelajaran adalah
bebas. Kerana sumber
diperoleh secara
pelbagai.

Institusi

-Institusi adalah
berlaku secara

-Institusi adalah tidak


tetap. Pendidikan

Institusi berada di
mana-mana.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

kronologi dan hirarki


dari sekolah rendah
hinggalah ke IPT.

informal berlaku
dimana-mana tempat.

Kurikulum

-Mengandungi 4
komponen iaitu
Bahasa, kemanusiaan,
sains dan vokasional.

-mengandungi aktiviti
kurikulum
tersembunyi.

-tidak mengandungi
kurikulum

Penilaian

-Melalui peperiksaan
rasmi. Contohnya:
SPM, STPM dan lainlain

-Melalui peperiksaan

-Melalui dapatan
sepanjang penyertaan.

Pengiktirafan

-Diiktirafkan oleh
KPM

-Tiada atau ada


pengiktirafan

-Diiktirafkan oleh
pelaksana program

Organisasi

-Organisasi
mempunyai
tanggungjawab misi
dan visi serta staf-staf
tertentu yang
memegang jawatan
yang diamanahkan.

-Tidak mempunyai
organisasi rasmi

-Tidak mempunyai
organisasi rasmi

4.5

Bagaimanakah proses pendidikan yang seharusnya dilaksanakan oleh guru-guru


seperti yang dituntut oleh Falsafah Pendidikan Kebangsaan?
Proses

a) Mendidik adalah
satu usaha
berterusan.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

Keterangan & Contoh


-Suatu proses yang berlaku dalam diri seseorang bermula sejak dalam
kandungan hingga ke akhir hayat. Contohnya, kanak-kanak menerima
pendidikan awal melalui ibubapa dan mula mendapat pendidikan
formal ketika memasuki pra-sekolah.

b) Mendidik ke arah
mengembangkan
potensi murid.

-Proses memperkembangkan potensi murid ke tahap optimum sehingga


individu mencapai ke tahap cemerlang.
-Potensi dapat dilihat dari aspek jasmani, emosi, rohani dan intelek.
-Sebagai contoh, JERI adalah aspek yang penting untuk dikembang
dalam diri pelajar agar hidup dalam keseimbangan.

c) Fokus mendidik
terhadap individu
murid.

-Proses pengajaran dan pembelajaran haruslah berfokuskan akademik


bukannya berfokuskan kepada guru.
-Tidak berat sebelah dalam mendidik pelajar.

d) Mendidik secara
bersepadu &
menyeluruh.

-Guru haruslah mendidik berasaskan perkembangan JERI yang


seimbang.
-Guru tidak mengabaikan mana-mana aspek.
-Mendidik secara bersepadu agar segala aspek berkembang secar
seimbang dan bukannya secara satu persatu.

e) Proses mendidik
melibatkan
komponen
intelek, rohani,
emosi, jasmani
murid.

-Proses mendidik melibatkan komponen intelek, rohani, emosi dan


jasmani murid haruslah berpusat kepada penguasaan ilmu, kemahiran
dan nilai haruslah tidak boleh bertentangan dengan prinsip ketuhanan.

f) Pendidikan
mestilah
membangunkan
pelajar secara
seimbang dan
harmonis.

-Proses ini adalah harus memastikan semua aspek JERI berkembang


secara seimbang.
-Membentuk pelajar untuk menjadi orang yang bersyukur dan tabah
dalam segala cabaran yang dialami.

g) Pendidikan
mestilah
berpaksikan
kepercayaan dan
kepatuhan
kepada Tuhan.

-Sistem pendidikan haruslah tidak bertentangan dengan kepercayaan


kepada Tuhan.
-Sistem pendidikan haruslah mempunyai nilai kepatuhan kepada Tuhan.
-Tidak memasukkan subjek-subjek yang sensitive, terutama sekali hal
keagamaan.

4.4

Bagaimanakah guru menentukan keberhasilan pendidikan yang dilaksanakan?


a) Dimensi intrinsik
(Apa yang sepatutnya diperolehi oleh setiap warganegara menerusi pendidikan?)

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian

Pendidikan sebagai usaha yang dapat membentuk akhlak, budi pekerti dan
keperibadiaan mulia serta keimanan individu seseorang.

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


b) Dimensi ekstrinsik
(Dengan apa yang dimiliki, apakah bentuk sumbangan yang dapat diberikan
oleh setiap warganegara?)

ii. Sumbangan kepada masyarakat


-Menjadi contoh kepada masyarakat sekeliling dari segi sosial.
-Membantu dalam menyumbangkan tenaga secara sukarela kepada mereka
yang memerlukan.

iii. Sumbangan kepada Negara


-Menyumbangkan idea dan cadangan yang membangun kepada mana-mana
institusi.
-Menjadi staf yang amanah, menyumbangkan idea, bertanggungjawab serta
bebas dari segala rasuah.

4.5

Apakah peranan guru untuk memastikan matlamat pendidikan tercapai?

Peranan Guru
a) Ketuhanan

Keterangan & Contoh


-Penghayatan dan amalan individu berasaskan kepercayaan dan
kepatuhan kepada ajaran agama.
-Memberikan ilmu kepada yang memerlukan adalah ibadah yang mulia.
-Sebagai contoh, guru mengajar hal yang benar dan megajar secara tulus
ikhlas dan sanggup berkorban dalam mencurahkan ilmu kepada pelajar.

b) Pengajaran.

-Guru haruslah merancang pengajaran yang sistematik dan mudah


difahami oleh pelajar.
-Guru haruslah memiliki sifat-sifat guru romantik agar pelajar selesa
untuk belajar dan tidak merasa tegang.

c) Penyelidikan

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

i. Sumbangan kepada keluarga


-Mematuhi dan menghormati antara satu sama lain.
-Menghormati ibu-bapa

-Sebagai contoh, guru bersifat demokrasi dan bersikap adil dalam


menyampaikan ilmu kepada pelajar.
-Guru melakukan penyelidikan dalam menambah baik amalan pengajaran
dan pebelajaran.

Unit 4: Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Huraian


-Melakukan penyelidikan untuk memelihara dan memperbaiki tahap
kecekapan ikhtisas agar pengajaran mencapai kualiti tertinggi.
-Sebagai contoh, guru menyelidik strategi pengajarannya setiap kali
selepas kelas tamat.
d) Perundingan

-Guru haruslah mempunyai skil berkomunikasi yang baik, kerana guru


kerap berdepan dengan situasi untuk berunding.

e) Profesional

-Guru bersikap profesional dalam menguruskan segala hal.


-Tidak membawa masalah peribadi ke dalam sekolah.
-Sebagai contoh, guru yang profesional memastikan masalah peribadi
tidak menjejaskan prestasinya serta memberi impak negatif kepada ruang
kerja dan sekelilingnya.

KPF3012: Perkembangan Pendidikan di Malaysia: Falsafah dan Dasar

-Sebagai contoh, guru boleh berunding dengan pelajar bermasalah dari


segi hal-hal peribadi pelajar. Ini bertujuan untuk membantu dan
meringakan beban pelajar .