Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

MATA PELAJARAN: PEND JASMANI


MINGGU/TARI
KH/ HARI
MODUL
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PRESTASI

BBB
KBAT
AKTIVITI

6.45-7.15/
27 APR 2016/RABU

KELAS

6 HT

MASA

Kemahiran asas permainaN


1.6 Berkebolehan melakukan kemahiran asas permainan kategori serangan
1.6.2 , 2.6.2
Pada akhir PDP, muriddapat:
1. Menerima bola ketika diadang oleh pemain lawan
2. Mengaplikasi strategi sesuai samasa menerima bola apabila diadang
oleh pemain lawan
3. Berusaha melakukan aktiviti fizikal untuk mncapai matlamat
Bola, kon
Mengaplikasi
1. Aktiviti pemanasan
2. Permainan kecil
3. Cooling down

PENILAIAN
PENTAKSIRAN

DAN

EMK
NILAI

Kreativiti & inovasi


Bekerjasama

Pemerhatian .
REFLEKSI

MATAPELAJARAN :SAINS
MINGGU/TARI
KH/ HARI
TEMA
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN

27 APR
2016/ ISNIN

KELAS

BUMI & ANGKASA

TAJUK

6 st

MASA

07.45-08.45

11.0 BURUJ

11.1 Buruj
12.1.1 , 12.1.2 , 12.1.3 , 12.1.4
Pada akhir PDP, muriddapat:

i)

Menyatakan maksud buruj

ii)

Mengenal pasti buruj

iii)

Melakar bentuk buruj yang mudah dilihat

BBB
Buku teks, slide p.point
EMK
Kreativiti & inovasi
KPS
Memerhati , berkomunikasi
KMS
KAEDAH P&P
Penggunaan teknologi/Perbincangan
KBAT
menghubungkait
1)INDUKSI- gurumenarikminatmuridtentangtajukhariini.
AKTIVITI
2)PENCETUSAN IDEA-sesisoaljawabmencungkil idea murid
3)PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA- Peta i thing, perbincangan dlm kumpulan
4)APLIKASI IDEA- Muridmembuat nota hasildaripadamaklumatdiperoleh.
5)PENUTUP- Muridmembuatrumusan
PENILAIAN
DAN Pemerhatian , Hasil Kerja
PENTAKSIRAN
REFLEKSI

MATAPELAJARAN :SAINS
MINGGU/TARI
KH/ HARI
TEMA
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJAR
AN
OBJEKTIF
PEMBELAJAR
AN

27 APR
2016/ RABU

KELAS

SAINS HAYAT

TAJUK

4GM

MASA

10.05-11.05

GERAK BALAS TUMBUHAN

Gerak balas tumbuhan


4.11.4.13.4.14
Pada akhir PDP, muriddapat:

i)

Menyatakan bahagian tumbuhan yang bergerakbalas

ii)

Menyatakan ransangan2 yang menyebabkan gerakbalas tumbuhan

BBB
Buku teks,
EMK
Kreativiti & inovasi
KPS
Memerhati , berkomunikasi
KMS
KAEDAH P&P
Penggunaan teknologi/Perbincangan
KBAT
menghubungkait
1)INDUKSI- gurumenarikminatmuridtentangtajukhariini.
AKTIVITI
2)PENCETUSAN IDEA-sesisoaljawabmencungkil idea murid
3)PENSTRUKTURAN SEMULA IDEA- eksperimenringkas.
4)APLIKASI IDEA- Muridmembuat nota hasildaripadamaklumatdiperoleh.
5)PENUTUP- Muridmembuatrumusan
PENILAIAN
DAN Pemerhatian , Hasil Kerja
PENTAKSIRAN
REFLEKSI