Anda di halaman 1dari 49

TINIVERSIDAD MAYOR DE SAN SIMN

FACULTAD DE CIENCIAS Y TECNOLOGA


CARRERA DE INGENIERA

TEMA:

CIVI

PROYECTO

NO 3

PTEI{TES VIE.N T+UEflTTS Cfr.Tff


NIsNfiO DETSTETBOS -DISEfrO DTPILIS

DOCENTE: Ing. Msc. FLORERO ORTLO OSCAR

ESTUDI/Lfi{TE:

REQUE CRESPO MOTSES

MATERIA.. PUENTES

FECHA DE ENTREGA: Diciembre del 2013

uHay una clave sencilla para tu semicio, prctica lo que pregonas,


Practica la que predicas".

Cochahamha-Bolivia

Hois de cdlculo

t-

)J

Proyecto: Diseo de Puentes


Estudiante: REQUE CRESPO MOISS

{m

Fecha: Noviembre 2013


HojaN"I de \8

4ern.
^Ar-\

46rn

Ib
El

-la

Hoia de,cIculo
Fecha: Noviembre 2013

Hoja

N'z

de

{8

3:6,81 \.rn

eq,a5

h.r

lht-

ler
ItrmI

*:0)0:

qe,
vl"
Rff&"!

cma o

Hois de clculo

*--

"1lT;*

I {fif
-g"g
"F

-_l
I

Mto' c/zg

MOMENTOS POR CARGA MUERTA


Edr !E{

f'

A rlqt

EI:J

f Llq

fEl.|

A.lrqn

Lrsal;r. :r4n liFtrni IDrlr Ejp


llrll : .J r,
, . i- 6i, ++
": ',:

Anh.ri

',lt PPpPP

fd

'{

RSULTADOS DE MOMENTOS Y CORTANTES EN EL TRAMO A,B


Er'l Legll' Ill Et lLDtrtonl

E!rrrp

qill,l

!L-r1

Airlr

frlj/:E

r' &, ''Fr P.PPPP


=le,:l

Cr# trEq['
ItPmr i1:L,r: llil:n,lf,l-11
Or-:d

!5

IErd Jr
'lFiJl!

(.

rl!1rl

Dr-i.]y rlFrDi

rl

Ji_rlr,Dt

Lrl

lilurl

5,r:l fr r,r,lue

h:*

I'1,

11

,lEaJ I I
Ll l,llr-RD rr
ll i rlrll ml
Eq-r.trlL,lC, Fr=eEo,:lDr!,.r Er.1-_trrlnbcFlt(rrTontllsn;srhli:.llrrr*1t:.rr'I'lnlnl
O itt N-oEd {2.dir
l:tll 1,:of;nr

r;011111
Fril\' rF J r.tr

te{ \t2
1 875 Tot

srl0lllfnl

loileFi X3
ti1 .311 Trt-r

atil?lr

Deflec{im (Z dil
D l1 I r1:2 nr

l;trlll7r

Ptrrh'rr rf -: drhrtn
qbij

+ FellEnlB4nrEnd;

F-bfEnrBelmlrrrrlr1
l

Fl*:+t J lrr:,!l-lr,,lt

--:

r1?t

-lnt

11

'

RESULTADO DE MOMENTOS Y CORTANTES EN EL APOYO B

le-ne

EJidJe

-rrrr,

':d.,1

.i , )

sn Alalytr

te

F .p.p

Crsc f El\
t-firr I'lr, l
I

Or;gl:

11,

Fill I enqrh llf:rd


lEc Jf l
r

':tir,ll:

\r1.

Ll

D r-r:I-rJ J

el

0rrli! llntrrn,
5arDll ll n,3fue :th,r l.fax

,1.:rnl

rrl l,1n/lir,r
J'E

EIT']

Ll t l
rl ['1']lrll
-l

,r

I1B |],]lrl

fij

ilf,r+r:lflr -,ridi-Fr-: E,ct Frali,r !:i.r:frhts:,: FrEe! n nl I'rnceni ite,i tl,:iilt:

ir

lnl ml

ist Load {Z-dirj


f -ill f nrr
,ri 1E 5llrlr,rl fi

F! ii!\,e til -l rr,:t 1t


Sirer V2

lll!fn)
11

1F

llrll-l-l

/n

Defb*icn [z-d;,l
rl l.l2lE rr
sr 7 rll,Jrlr: 1
F,rlil?,: rd I dlr.,rr,rrr

Atr:L1!t
R,::a- t'rt4,r

urr':

Aelrtrr : Pe,m

]*irlnr
t

j,a-'.

FE rrtr e lD Jil1

]l

Enl:
l-Jn;r

T,:i:f .,1 l

Proyeeto: Lineas

de lnthencia y Dialingmas

Estudiante: REerrE cRtrspo Moss

"Fochr: 2l - 10 -2013
Iloja l-1" \\ dc \8

.Jn

I
t

ttttl

Proyecto: Lneas de Influencia y Diafuagmas -fech* 21 - l0 -20f


Estudfentc:

RaoutcRnsFouorss

IIoiN" lz

dc qB

Proyeeto: Lneas de lnthencia y Diatiagmas -Fech: 2l - l0 -2013


Estudirnte: REoUE cREsFo Morss
HoJaNota dc 18

/u ll

Prl

t .k

rl

11 L

F
,l

6
I

YI

IK

)
),

.1

rrl

l.d q

,1

fr

q (D

2 q

F ? \ a

:l

1 )

R 'l
I

t-

tt l,

').

3
T

\r
f r+

u\

t:
4

It

.{

f
vt,

t!

t:

) 2(

?,

t
.t

-l
2

I\

2 I

L J

t_f

-l

a q

.)
I

R:

t
JI

2 \

)1

{l

vl

E )l +i

1l
s

',|

ll

,i,

fer 2l - l0 -2013
Ilojr trl" i't dc q8

Proyecto: Llneas

de lnflrenciay Diatiegmas
Estudiente: RE0UE cnnsFo Morfs

,l

JI

)l

tr

Ir

il |-f

II

ll.

!,t J

tr

tl

f)

=4

i+

f,t

ll

ol

trt

'(

rf

t.'

!t

,q

tl

|'l 5 0

J] t I

L.

'l
4 )E

4 L

n o

,!

tl 2 o

rt

ttI

t ll

Iq

IA

0 0

0, q

o r0B

il

"t

l.r
G

It

{ o

o r!

t./ I

(
ng

1
L

) t
o ) o

TIK

''

lq l.t

\1 rq

rt
t.

( z

q 6 a o
!f

t.

t i)

Hnin dp rleuln
-Diatiagmas "Fecha: 2l - l0 -2013
cRS$FOMOISs HoiaNo t5 dc 18

de lnthenciay

^J

,t

{ o

r(

l-

t,

-l 1

\
il

,1

-I

L_i

tL

:t

\d

fi M

+t tt

S
q

il

,1

2,

&,

3 rl
\rl qrl

8t ?
a

-1

$ {1 &

t- 1

t-

ul

tl

\,

t \

v
I.

i4
2

-7

q{

r*

rf

$t

!7

tI

h q l

r^

tA

T
I

l+

l+

LT

iI

-t -l
rt

),

r>

la

't^
1

P\

0 7

Hoia de elealn
Dialiagmas S'echr: 2l - l0 -2013
ons
HolIrl" {6 dc \8
y

t?

l ir

JJt

r'
!

,fl

\j

'l

t-

ilr

lr $

'l

"l

4
5
o

o c

_B

,4
,{

dl

c]

+ +

ol 0

rl

p ?

ril

t: 5 ,|

(.

.l

0l +

\
# !f}

t
;?
+.

,|

l1

Proyecto: Lfneas de Inftrcncia y Dialingmas Fechr 2l - l0 013


Estudirnte! RpormcRnsnouorsfs HoioNo t-* dc q8

n 1

).

\
a

I .C
I

,)

t .I

n I

rt1

).

ti I

l,

1 '1,

'q -7

z q

0
+-

o
4

s!
(^

lq

F
-

t
I

0 ? al

I ir

r -

{{

l{

5 0 q

T F

.r

A{

il

r+ t

nr

ti.l

.l

ff

)
5 t

a't

"l

):

I I

CON EL PROGRAMA SAP 2OOO


MOMENTO EN EL TRAMO A-Bt r.:

":J

l{s-C

=_1e

dl Jo

t'{Ag=

\5-25= ffir0B ton, m

t{

= \03t""m.$

CON TL PROGRAMA SAP 2OOO

MOMENTO EN

EL

APOYO BHS-20

.:i

+'r

:: ++:; ; :. -a=,'l1

"i:. +?L:A

MOMENTO EN

EL APOYO B LRFD
e.4

EJ

MOMENTO EN ELTRAMO B-C HS-20


I

:4j::rl-.:l
r

: :

::

-'-r

1.-.

.:!

:<:::

::::_

:-.t'

;:'.^

=-..

=+.

=-

MOMENTO EN ELTRAMO B-C LRFD

NBt= LRF0=

Hoia de clculo
Proyecto: Diseo de Puentes
Estudiante: REQUE CRESPO MOISS

Fecha: Noviembre 201


Hoja N' 'z de W

Hu= {iZ
f\r=

.{

tt* + {,r,4 tcu+-:

L 6\,ffir t

I rbn

U6q1

ru,n\{rr,i

Apt'lo:

Tmpach: 4n\'qL-OrA

= T,a0
2a= ?r?0-3s
-z19
* 6s*a-o,e'lP
0=l
Ista
?5 teb-3 -- k.g
?5 | +p -as-3 : fss

=5

ttlr?-z'l-&,g

r.
*stl3o-?) $i-o,ts.5
tc-

5
.-\

o,b^{+f

-s I

Lt10-e)=9

= 5\r5+5 hn,wi.

CORTANTES O REACCIONES EN el APOYO A POR LA, CARGA MUERTA

End Length

Fe

qridqe !w lelect

Edrt

Li r'

H',.

/6,rP

Ca*
Assign

i1

lr

rr lA

0flet [Location]

l-Erd Jt: 1

C'EAO

Items Mrjtr pJ

and

Mll -

Shgle

vilued

0 L-l0D00

Display

Show Me

I0 00[01] ntl

J-End

Jt 2

Lqcrion

000D0 rn

fl6 0000
Equivlent Lodr

- Free Body

ption:

':SoolllorValu,g-+

nrl

ll

Diqrm lCnentrated Frce! i Tonl Dnienlrted Moments in Ton-mJ

Dist Load [2-dirl


f,

lJl

Tonf/m

at 0 0000 m
Poritive in -2 diection

."r
Shea V2
-:0 561 Tor

l-

at 0 00000 rn

li l

rir

llml

fdr

l{3

5773E15Tonf-m
at ll 00000 m

,'h

an

pJ'

Defbction [2-dirl

lri

0 000000 rn
at 0 0000 rn
Posrtive in -2 dire,-rtion

l{

Abrolul

!r

Feldiv to Eeam

lrnimlrm .

Feltiue to Bem Endt

){
-{r

tDtL6
toneladas

CORTANTE:

CORTANTES O REACCIONES EN ELAPOYO B POR LA CARGA MUERTA

t]il,lA( t'L;r,r '.l-t ..rrt

if " i

Js

i? o

End LEnqrh [lff:Er

r,ri,:--e

tt Yt

Case

['EAL,

lrem:

hltr

l-Errd

l\l: d l.1.ll '

5il1q1

\.hid '

Jr 't
ljLrill-lll
il.r u0il

flo.hnl

Shra l,.laH

rl

LLitton

ttu10 ff
ullu ,,1

llj Lrru

llt,
Equ\,lnl

LEdr

Fre Eodl Leqram

S.rll lr \jilu:

'

nr

J-Erd Jt I
t:r

[r]Fl9 prrr,!

lfDn.nated FrrEr rr Tnl tnL:nrtd

rir

t1mr:: m Tnl-rirl

Di$l Load fz-drl

3:-i Trt/rr

t16uDr
F:'t'rc

fi d{eclron

Fi*ultoit -9hes
Shea V2
13 0i1 I Tonl
t 1E lLU m

l.lomnl

M3
-1l 5lEE1 ToLn

t 1s I,ltttrlj

fldleclina [2-dl
rl

ni

'fJu
t1bL-illun

PnrtilE

fi

dirtrlrri

Un,b lnl tr

l-

CORTANTES O REACCIONES EN EL APOYO A POR LA uHrtl:H v rvH

i Inll'1rlrilll

tldrc tri.{l
ti

ll'1"

4u

llrrl

I
II

lt.' rrlll rl - ',nul' +i,hl v

,r'i

'liL,,

irr L'lrfLllilr(r

lil r ilui

1,, I'rll

illllllllllI rI

lltlililiilr,rl

rrl

.l I

,ll

lilLllilllU
I

lL unill.l

ll

tr

IqqvlrrlLr"r-l frr:'E|r]r'Lrtiutrll-urrdrl.:lilFrr(,:rlurrll-l,r,lul:J1"1(rr1ilrrl,$nil
Drst I ood 12 drl

[l]jl J ir,lln
tllilllllillIr,
l_'n:iln4 nr ',ri lrrl
[]

Shur V2
l4 'J l li, ldd
l tllltlflll
1"1

rr

l,lmenl H:]

trllUlr I,!J r'i


f]l..lli ir

it i

Dq{kction f2 rirl

lirir0lr ir
.rlIll-ltlllll-lnr
li'u tlffrr trr .ldil':|,nl

BclilrA.lr'ti,arill.{ililr(il'

irt,[I.li,::'rl rt

Lui'i

AIV I E:

^
^F
^-*4
f1J-J=L+,JJ
t,)=lo.ooJ

r^-^

LUI

lr,rrr,lllr,[

Fi*l..rlrr.l,,tllttr[tiJ

-'.l;,;i'_-l

-l - ^llCldud5

CORTANTES O REACCIONES EN EL APOYO B POR LA CARGA VIVA HS.2O


Eridge DLaw 5elEcl A5sgn

Dd

ffi,.J

I e

b J

Ja) D

'

Aqoiye
End Length

ii) J'n

lifl

Gaie

DE,\E

Itemr

l"laor

IJJ and lt43l

Sinqle

EDd

irel fLocatianl Clrrplnt DFtrDn:

Jt 1
ll ll0000tl

v[ed r

L0

J-End

000Dr'l

'

!!rr'll f'-q Valqe:


Shn, l.lar

mJ

Jr :

Lratir.n

l-l0000Dil m
t1E 00fl00 ml

lb LltlDo|]

n Tonl ml
Dist Load l2-dnl

Equi.ralent Load:-Free Eodr DB,ltd lConcenkaled Frcer in Tnl- l]ml-Enhated MFmentr


0

tlli

TonfJn

at10000rn
Fcrihve r '2 drelion

Shem V2
22 4558

fonf

at1600llm

llwnl

I'l?

-8 50119 Tonf-m
at

lE

DD0D0 m

Deflachrrns

DelleclEn lz-dtrl
0 0000tl m

at1E0000m
Fortrve rn - d[eatron

.Ah:lute

FeltivetBeaml'lnimrm r

FelativetoBemEnd:

Llnits

Feel t lnrlel lJnitr

Feadu

CO RTANTE :

HS-25=22.46* I.25=28.075 to n el a d as

l:lllHAl

Tonlmf r

'

lnntml

-,-

\'

te*t0: AB Al0\o

"'

A.

!uo*- 'i,?LV.r,r +\r6+L\ev +rrnt[

= {,3 L zo,atrb +1Or L\0r13\ "1-3{7-z\]=

ftPor0 B
tavx.t- nrueda:, 33ro?L to'n,
Ch'qa^

vi

F.l5,=

46r\\3

*ot.

Tmpat{a I

Yuq= 4,3[al,ue

t 1,u+[lIt\\3 + qrs\])l-

J. flLe'
de
b9t [C\r*U
\ \t,r\u
ltu\O Se
Ace'
A..
* tnW,
*P.tur'; M,,=
M,l= \oi+t
7-l
1,0\1.fn. a
il.

r .nnt/,,b= 60^. 1
4

-d

A'=

*
[ d,\

A.=

f s.60-

Z\o

S't,'Jh,-m

xJrrL/

^\

Hoia de clculo
20t3

f-Ko,

d' -

3
)8

\3

1t
*trel!r!

m
io

Lmz

K.

.'..

llE
bl

I+

Hoia de clculo
Proyecto: Diseo de Puentes
Estudiante: REQUE CRESPO MOISS

Fecha: Noviembre 2013


Hoja N" z.tt de t16

ll
hr
l

-lq
E

a
$:)
U
cO

)g

.P
4n
l'!

.)
I

U
l+

E
a.

ts
"!cJ

cq
I

d
F
&

\9)

P
aL

\,a

s?

\n

eL a
.9-

e
3_

to

u_

ca
f

2 013

I" \a

J"

3
.tt

+ar.'t

+2h\ \

llb
hr
l

-l-

r-

lFecha: Noviembre 2013


Hoja N" ,o de $t

lIrF

0t(.

Hoia de clcalo
Proyecto: Diseo de Puentes
Estudiante: REQUE CRESPO MOISS

GffrPol
P
E-

{ra (,) J

/,t

-l-

l}3t +\J)

q53^lr\z 0r"l?6

^3
\r6Q
N

Fecha: Noviembre 2013


Hoja N'{t de lt

ll
br
l

5re1,ao

ros\3

Ir3
tr3
l1 bq

otSq

l13

lr3

e,\'\+a,

zn

c:l

E1L c lricm

tlrzrn'

,l

Vr:'trqg\

11= 063

4=

t
t

,o,3b

Citr.[ l*\

A.-- [J.b
L

./\I/1

2,00\. z-&

= {5\

V'g /cvtr=

A-

orb63ts/,r,r. b\!= offi:pz-

a 4,g{s q'n- 48r13tr/of


1'z
r\= {8)\8. l, -

2,001. 2s

Ac*r, 'p.ro

-W
\-

\"

ap"|n

-l
qoo3rzs,

'

,
- *tfL
-l

'l1i!cm

-r ijcrn

1g

r'13

te,m

(o,bbm- 5.,,)- d0cm.


b= Iscrn,
!t= z 50k0 ft'n.

il.J --q-

A.- [ ro \oo fltz

x {*3

arss z60
'rzoCI

Hoia e cdlculq
Proyecto: Diseo de Puentes
Estudiante: REQUE CRESPO vrOrsS

Fecha: Noviembre 2013


Hoja N" 36 de {8

3r8nt

6leclflcr{l

tb crg^

ytU clttpn.

ltb./E"rq

Hoio de clculo
Proyecto: Diseo de Puentes
Estudiante: REQUE CRESPO uorss

F +'ru,ie[D

I
I

Fecha: Noviembre 2013


Hoja No 3t de

r(

Hqia (e, glculo


Proyecto: Diseo de Puentes
Estudiante: REQUE CRESPO lrOrSS

tE-

lr

Fbcha: Noviembre 2013


Hoja N" 3E de\$

Fecha: Noviembre 2013


Hoja N" Bq de \8

rss

!r*n[ t,rgqo\tu.tn

s.Y{" {vu^*oll,

20jl__z0

i_

+f.
\u,g.t

t'

"8
^1**

.-"-Ktrs$Ftrt{
.\
1

"-DE=

c*Ee'fts
,a rxd ko

Aeryor Je \t, tgas

sL: e7,o+2. Z
Lr =
,.!\3 iot.

* 3l,sbb +

'1602rtz

pifd-s

x\ - g pg,zo tn.

6r

\,8m 1 tr8rn.

5
6

L= ,2 *ort :L
\.-= 9l or: ttn
W=

,t,,r .

\28

wr

\,b6m. J lr(6rr
a 1,66 " Iz,b6nr
-1-

8
q
,10

ri.fu
--?
\\m,

.'

Estudiante: REQUE

CRESPO

6ntroT,='t,3(D t5k L ! SF\


Gwpol[.: 1r3[ ]*w +sT\
GwpoNl art t) tL torS',^) +\,L I sF +F).
rrto1

Tt+.'

Fa.\r
{'3

D
L

\t3

sf

trbt

I'i

[f-Liun\][ B]dz" )

36CIr'?S

\68,26

4t

35r05

t \'{.3

r*il

ft\v1

t\-rn

3rG

Q.2G

360

sr"it^\

qtol3

rlEFl

tt-16

)tL

Vb z)^

\2r6

o,o3

I r\5

o51\

q,?5

r\5

ot33

6{3

3tL

q3,Zq.

t[

\l

tt58

ult

'13,2q

503i3\

'168

tu\

13,2Q

tq

rz,f

6R$PoIr

p:

113

1r3

l161

1,3

o13

t0
\\3
9,0t3

Ir3

0r3

?tL

hst
hJs,L

'

360r
{6

lr3

ot3

oro 3:

WiL

lr3

o'3

of5t[,

ld."u. L

5t
F

l13

Ir3

lr3
lr3

3b1og

11

l2 t6b

10r36t

tlr6b

wir
hJ.,ut

\68 ?

I r'5
8

o)
'1 r b8'{

r\5

1't,bo

4X\t

"rdt
18.--qt,

lXrt

qrx5
2''l\:

4\r:86

'-

il3,ag

J\9

d0

q'O t

503 | 31

'

6+,566

:13,tq

Hoia dq clculo

-,,

2SL

I,0n,

{--4

lu\ A*r,r*\o Q, * \.?t\.'t"* "\tetumgj

ft

fl

L,.\fn*

J.

5I

tt

rn

,t6rn

ACD
. 5""k {^**rlu\

tvas.

1,ot6m

q6rn

4/"+tl=41rclm

O\q15 - {rU5 Oft.

Proyecto: Diseo de Puentes


Estudiante: REQUE CRESPO MOISS

Fccha: Noviembre 2013


HojaN'e3 de +

,96 ko

lT
hlfr

-l-

@,

mo de

arl

f=.L dn R*L

Afte\trc B.z.1Sen pies -

g,= *r3O

3zl8= e3,9\\.

"3+$lt
+
F Lin"uL t

,
t' Jmn-ccto.
t

= 3,{al

6qa

Jor

r,s-

aftzl.

J= -! = - \9 r
r-t3g tc ta8
T --

,g

J=

or?-G

018

. +-tnnro ag.

lnMo sc.

= o,z1

= 1r1 -4. .n -doc4.sb b -outnen'lrtmos.


ni al"otorrro ls \f'er J" nt're

- AtsF S.

.\*'
(-t*-

Fio

\\*\,

L* Stlp*o* 016 ,trm. 45()= 192s Xq/nr.


ToJurA o Ps -Tr3O - eg6.- sq3 fgirn.
o,o. 0,3\ . 2"4. = 3\o Ys l/n,
Bt,\h '

--=--=r

Losa 'inevtor: 0,6. 65b.

[JevoS'.

zffi=

o,?g. .tre. ,15.

.Dt+va$rn,t: os. 6,&.esoo r

It |los
y apy"s

inhrrnediq.

2,610 l'glm.

188q0

15 K{lrn

MoMENToS poR cARGA MUERTA pUENTE crutv


Fde

Edrt

Dd

vrEN

g:J

Dehne

Edqe

DLw

5ele.t

Assrqn Aaalre

3 FtF pPP

Di!tr|y riqn
flfl

Qj:tins lols
xy H? y: " i-: il

:a

BlF

f-

{-

ittl

I
Q
L_l

RESULTADOS DE MOMENTOS Y CORTANTES EN EL TRAMO AB PUENTE CAJN


ril

tsd(

lretr'

Ulrfe

re LrtH :eFC(

lLhonl lr;ply uthtr3


. Scroil tor V[e
0 0ltll m
ll.ri r

Lnd LErElh Ultil

ESil'Jfr

f ) " ft Fppp

Case 0EiL'

Itmrs

1"1lr

l-End Jt 1

lfl

rd

1"1?l

!nqfc +lued

[ irttltL]

Lwd:

Fre Esdy

Drlrr

lonntrtd Friei

irr

Lhn

ilUU r'i

llb
Equn'lti

ftl

End Jl: 2
JUUU|

'' ''" ,?

nl

Trl, t]orrrriraed

ni

Mftrii n forl-l
Disl Load f2 ditl

Btl Tontlri

IB

at 6 1817 m

P.,it

n'l

d[e.hn

Shea V2
-1

llrETonf

atE0lElTni

llorent

H3

348 4656 Tonf{,

tE01B1lrn

L.

:\

0flecLrm:

Dellection l2-dirl
5

-lr

;t

157!51 rn
E tJlE1I m

Po;itr, rr-.1 dirc un

Ab:lE

FelBtr\,e l eeai t4rnum

-ir

i.

fj--tu*

Frl t lnill Unil

Plhl t EiFii End:

_l

TDnlnl] -

Urut:

RESULTADO DE MOMENTOS Y CORTANTES EN EL APOYO B PUENTE CAJN


El Edll !.iw qeFinB qridg DfsH lelect 4rriBn

trs E""J

Ed Lensth Ofhet

,tlalyre

f & , tt PPPPB

Case

DEAD

tleffi

Maiar[vzndM3!

v Sinstevdred '

fLoationl

ltisplar Options

t.Er,,l Jr:1
J.End:

Jr

Scrol lor Volucs


5lrcw Mo

ffirT

Location

0 00Il0 m
(16 00000

1600000

mJ

Eqival6nt Loadr - Free Body Dagrdm lDmmtrated FoEes in Tml. oncentrated MDmffits in Tonff,)
Di*t Lood l2-dtul
1

890 Tonf/m

et 1E

00fn0 m

Positiv ih -2 dr6cti

Fesultad Shes

Ehc V2
1n7 427 Tfr!
at 16 00000 m

llomenr ll3
dl O9121 Ttrl{tr
p

iffr

d 1Em00

llClantio

[2dft1

Et 1 6.00000 m
Posfrire in -2 direc.tim

ir
{
Relalive to

-l

n000

Bem Minimm

FelatiretoBemEnds

Proyecto: Diseo de Puentes


Estudiante: REQUE CRESPO MOISS

te
I

s-,.

l-

lsE

t=

Minat Terkait