Anda di halaman 1dari 18

Bab 8

TOIRE WA DOKO DESU


KA

/KANTIN

Toshoshit
1 Q:
Kyoushitsu
Jimushits
Shokudo
Toire
su
uudesu ka.

wa doko

toshoshit
Shokudo
Toire
Soko
Koko
Jimushits
Soko
Asok
su
uu
A: Kyoushitsu
wa oAsoko
desu.

Kouchoushits
Shokuinshit
2 Toshoshits
Q: Kyoushitsu wa doko
u
su
udesu ka.

Hokenshits
Kyoushitsu
Kyoushits
u
u

Tonar
Mae
Mae
A: Jimushitsui no

Tonari desu.

Kelas X
Ruang
Tata usaha
Kelas XI
Kelas XII

HALAMAN

Perpustakaan
Ruang kepsek

toilet
Kantin

musola

perpustaka
an

Kelas 10

Kelas 12
Ruang Guru

Lab. Bahasa

UKS

Kantin

Ruang Tata
Usaha

Ruang kepsek

toilet

HALAMAN
Kelas 11

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

KANTIN DI SINI.
R. TATA USAHA DI SEBELAH TOILET.
HALAMAN DI SANA (JAUH).
KELAS DI DEPAN PERPUSTAKAAN.
UKS DI DEPAN R. KEPSEK.
R. GURU DI SANA.
PERPUSTAKAAN DI SEBELAH R.
KELAS
8. TOILET DI SANA (JAUH).
9. R. TATA USAHA DI DEPAN KANTIN.
10.R. KELAS 10 DI SEBELAH R. KELAS

Beri Nilai