Anda di halaman 1dari 11

Keberkesanan Penggunaan

Frog VLE Dalam Pengajaran


dan Pembelajaran Sekolah
Rendah
Disediakan oleh
Lim Tee Syan
Chong Wai Yip
(full name)

Pengenalan
1 BestariNet merupakan projek inisiatif
Kementerian Pendidikan Malaysia dengan
kerjasama syarikat swasta, iaitu YTL
Communication Sdn. Bhd. Di bawah projek
bestari digital 1BestariNet, sebanyak 10,000
buah sekolah kerajaan di seluruh Negara akan
dibekal dan dilengkapi prasarana digital
dengan akses internet berkelajuan tinggi
(menerusi rangkaian Yes 4G) berserta platform
pembelajaran maya yang bersepadu dan
bertaraf dunia (menerusi portal Frog VLE). Di
samping itu, ia juga diintegrasikan dengan
aplikasi Google Apps.

FrogAsia adalah syarikat pertama di


dunia yang menghubungkan seluruh
negara melalui satu platform
pembelajaran tunggal yang berasaskan
awan. Persekitaran Pembelajaran Maya
Frog (VLE) adalah satu sistem
pembelajaran berasaskan web yang
menyerupai dunia pembelajaran sebenar
dengan mengintegrasikan konsep
pendidikan konvensional dengan kaedah
maya.

OBJEKTIF KAJIAN
1. Mengenalpasti tahap penggunaan Frog (VLE) di
dalam pengajaran dan pembelajaran sekolah rendah.
2. Mengukur hubungan di antara penggunaan Frog
(VLE) dan keberkesanan pengajaran dan pembelajar.
3. Menjelaskan limitasi yang dialami oleh guru,
pentadbir, ibubapa dan murid di dalam pengajaran
dan pembelajaran yang berbantukan Frog (VLE).
4. Menilai semula penambahbaikan yang boleh
digunapakai agar penggunaan Frog (VLE) di kalangan
guru, pentadbir, ibubapa dan murid dapat
diperhebatkan dan dipertingkatkan.

PERNYATAAN MASALAH
Menurut Robiah Sidin dan Nor Sakinah Mohamad
(2007),dalam era globalisasi yang berpaksikan
perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi
(ICT), pembangunan pendidikan mementingkan
pembudayaan dan penguasaan ICT dikalangan
pelajar. Penggunaan ICT di dalam sesi pengajaran dan
pembelajaran menjadi satu budaya pada masa kini.
Pengenalan kepada semua warga pendidik mengenai
penggunaan VLE Frog (Virtual Learning Education)
baru baru ini,amat jelas dijadikan fokus utama misi
Kementerian Pendidikan. Ini adalah kerana terdapat
koloborasi yang rapat di antara keberkesanan
pengajaran dan pembelajaran apabila ianya dikaitkan
dengan penggunaan ICT. Ianya juga dilihat dapat
menarik minat murid di dalam mencari maklumat
tambahan semasa pengajaran dan pembelajaran.

Penggunaan ICT dalam pengajaran dan


pembelajaran meliputi kepada semua
matapelajaran. Sehubungan dari itu,
penyelidik berminat untuk mengenalpasti
kengkangan-kengkangan yang dihadapi
oleh guru sekolah rendah di dalam
melaksanakan pengajaran dan
pembelajaran yang berbantukan ICT.
Selain daripada itu,aspek aspek
penambahbaikan dikaji agar matlamat
kajian ini, iaitu untuk meihat penggunaan
Frog (VLE) yang optimum dapat
dicernakan sebaik mungkin.

KERANGKAN
KONSEPTUAL KAJIAN

DAPATAN
KAJIAN
Latar
belakang
Frekuensi
responden
Pihak responden

Pengalaman mengikuti
kursus komputer
Pengetahuan aplikasi
komputer
Pengetahuan
asas
tentang Frog VLE
Pengetahuan
cara
mengguna FROG VLE
Kekerapan
penggunaan FROG VLE
dalam seminggu

Pentadbir
Guru
Ibu Bapa
Murid
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Ya
Tidak
Kerap
(301450 minit)
Kadangkadang (151300 minit)
Jarang
(30150 minit)
Tidak

Peratus

8
9
3
4
13
11
22
2
20
4
20
4
1

33.3%
37.5%
12.5%
16.7%
54.2%
45.8%
91.7%
8.3%
83.3%
16.7%
83.3%
16,7%
4.2%

16.7%

15

62.5%

16.7%

Persepsi

Sangat
setuju
(5)

Setuju
(4)

Sederhah Tidak
a
setuju
(3)
(2)

Skor Min

Sangat
tidak
setuju
(1)
1

Frog
VLE
boleh
menjadi alatan bantu
mengajar
yang
berkesan
Frog
VLE
berguna
membantu
murid
meningkatkan
pemahaman mengenai
mata pelajaran
Penggunaan Frog VLE
dalam sekolah rendah
sesuai sebagai suatu
oendekatan baru
Frog
VLE
dalam
pengajaran
dapat
meningkatkan
kemahiran
pemahaman
mata
pelajaran
Frog
VLE
dapat
memotivasikan murid
dalam
proses
pembelajaran
Frog VLE memudahkan
ibu bapa dan murid

13

10

3.46

12

3.33

12

1.96

3.00

3.04

3.46

Kekangan

Sangat
setuju

Setuju

Sederhah Tidak
a
setuju

Sangat
tidak
setuju

Skor Min

Keadaan kemudahan 0
komputer dan internet
mudah
dicapai
di
sekolah.

12

2.54

Keadaan kemudahan 0
komputer dan internet
mudah dicapai di luar
kawasan sekolah.

2.42

Frog ID dan katalaluan 4


mudah didapatkan.

13

3.58

Laman web Frog VLE 0


mudah dicapai.

2.71

Aplikasi
Frog
VLE 1
senang digunakan

11

2.71

Taklimat
berkenaan 4
aplikasi Frog VLE oleh
pihak sekolah mudah
difahami.

13

3.63

Masa mengguna Frog 0


VLE
sangat
mencukupi.

12

2.46

Secara kelseluruhannya, hasil kajian ini


menunjukkan kebanyakkan responden sama ada
pihak pentadbir, guru-guru, ibu-bapa dan murid
mempunyai asas pengetahuan dalam penggunaam
komputer. Dari segi pandangan responden, mereka
setuju bahawa aplikasi Frog VLE adalah satu cara
yang menarik dan boleh menarik perhatian para
pelajar. Responden juga setuju bahawa Frog VLE
merupakan satu kaedah yang bagus untuk
menjalankan proses pembelajaran dan
pembelajaran. Tetapi, kebanyakan responden tidak
setuju bahawa Frog VLE boleh meningkatkan tahap
pemahaman para pelajar terhadap sesuatu mata
pelajaran. Ini menunjukkan bahawa para responden
masih belum menerima Frog VLE sebagai satu
kaedah untuk menggantikan cara pembelajaran dan
pengajaran yang telah diamalkan sekian lama ini.
Kajian ini juga menunjukkan bahawa keggunaan
aplikasi Frog VLE masih kurang memuaskan kerana
kebanyakkan responden hanya menggunakan
aplikasi ini kadang-kala sahaja.