Anda di halaman 1dari 10

KOD KERTAS

ETE 701 - 2016

Page 1 of 10

KENALPASTI TAMATAN KABEL


Tamatan kabel yang betul dibuat pada setiap tamatan amat penting dalam
sesuatu pemasangan.Antara langkah yang perlu diambil untuk mengelakkan dari
berlakunya kerosakan pada setiap pemasangan adalah dengan mengenalpasti
tamatan kabel.Langkah ini dapat memudahkan kita untuk mengetahui setiap
tamatan yang dibuat adalah betul.

CONTOH GAMBAR TAMATAN KABEL:

KOD KERTAS

ETE 701 - 2016

Page 2 of 10

KENALPASTI TANDA KEKAL PADA KABEL


Setiap pemasangan yang dibuat mempunyai tanda kekal pada setiap
kabel.Justeru itu, bagi mengelakkan daripada berlaku kerosakan pada sesuatu
penyambungan kabel, langkah yang perlu diambil adalah dengan mengenalpasti
tamatan kabel yang dibuat.Langkah ini dapat memudahkan pengguna untuk
melakukan penyambungan kabel gland.Selain itu, membuat pengujian setiap kabel
juga memudahkan pengguna untuk mengesan kebocoran atau litar pintas yang
berlaku pada setiap tamatan kabel.
CONTOH GAMBAR KABEL GLAND YANG TELAH SIAP DIPASANG:

KOD KERTAS

ETE 701 - 2016

Page 3 of 10

SENARAI ALAT PENGUJIAN

BIL
1

ALAT PENGUJIAN
DAN ALAT
KESELAMATAN
Alatpenguji RCCB

GAMBAR ALAT
PENGUJIAN DAN ALAT
KESELAMATAN

KEGUNAAN
Untukmengujikomponen
RCCB
berfungsiatautidak.

Panel uji

Untuksetiapsambungan
kabel yang
dibuatadalahbetul.

Meter pelbagai

Untukmengujinilairintan
gandanvoltanpadapeng
alir. Selainitu,
mengujikekutubanpadas
etiapsambungankabel.

Megger tester

Untukmengujinilaipeneb
atanpadasetiappemasa
ngan.

KOD KERTAS

ETE 701 - 2016

Page 4 of 10

SENARAI ALAT KESELAMATAN


BIL
1

ALAT
KESELAMATAN
Topikeselamatan

GAMBAR ALAT
KESELAMATAN

KEGUNAAN
Untukperlindungankepal
adaripadamenghadapis
esuatukemalangan di
tempatkerja.

Kasutgetah

Untukperlindungan kaki
daripadamenghadapise
suatukemalanganditem
patkerja.

Goggle

Untukperlindunganmata
daripadamenghadapi
sesuatukemalangan di
tempatkerja.

KOD KERTAS

ETE 701 - 2016

Page 5 of 10

PANDUAN PEMASANGAN KABEL GLAND

1. Menyediakan peralatan kabel gland (locknut,slip ring dan pressure dome)

2. Memotong bahagian perlindungan mekanikal sehingga tinggal 1.25 cm

3. Masukkan kabel gland pada kabel tersebut seperti gambar di atas

KOD KERTAS

ETE 701 - 2016

Page 6 of 10

4. Masukkan bahagian pressure dome dia bahagian dalam perlindungan


mekanikal dan sarungkan slip ring di bahagian luar perlindungan mekanikal.

5. Tutup dan ketatkan locknut dengan pressure dome

6. Balutkan dengan tape hitam pada saki baki perlindungan mekanikal yang terdedah

KOD KERTAS

7. Pemasangan selesai

ETE 701 - 2016

Page 7 of 10

KOD KERTAS

ETE 701 - 2016

Page 8 of 10

LAPORAN KERJA
Saya telah diberi tugasan untuk melakukan satu penyambungan kabel XLPE
dengan menggunakan teknik hangat kecut dan melakukan penyambungan kabel.
Sebelum melakukan tugasan yang diberi, saya telah diberi taklimat oleh pensyarah
tentang keselamatan semasa menjalankankerja-kerja penyambungan hangat kecut
dan langkah melakukan pengujian terhadap kabel dengan cara yang betul.
Seterusnya, saya menggunakan beberapa alat pengujian seperti meter pelbagai,
dan Megger testerdalam menjalankan kerja-kerja pengujian terhadap kabel XLPE.
Semasa melakukan kerja saya telah menggunakan beberapa alat keselamatan
seperti goggle, topi keselamatan, sarung tangan keselamatan dan kasut
keselamatan .
Akhir sekali, saya melakukan pengujian terhadap kabel XLPE menggunakan
Megger tester.Selepas itu, setelah menyiapkan kerja-kerja penyambungan siap
saya melakukan beberapa pengujian iaitu ujian penebatan dan ujian keterusan
terhadap setiap tamatan kabel bagi mengenalpasti tamatan kabel yang disambung
adalah betul. Semasa melakukan pengujian penebatan bacaan menunjukkan sifar,
manakala bacaan bagi ujian keterusan adalah infinite. Dengan itu, tamatan yang
dibuat mempunyai sambungan yang betul.Selain itu, saya mengenalpasti tanda
kekal yang terdapat di bahagian kabel.Hal ini demikian kerana setiap kabel
mempunyai tanda-tanda tertentu bagi memudahkan kerja-kerja membaikpulih
kerosakan dan mengesan kerosakan dilakukan dengan mudah.Setelah siap
melakukan tugasan ini, setiap kerja-kerja yang dijalankan perlu direkodkan. Akhir
sekali, selepas menggunakan peralatania perlu disimpan kembali alat-alat bengkel
yang saya gunakan selepas siap melakukan tugasan ini ditempat yang betul.

KOD KERTAS

ETE 701 - 2016

GAMBAR KERJA-KERJA PENYAMBUNGAN KABEL :

Page 9 of 10

KOD KERTAS

ETE 701 - 2016

Page 10 of 10

PENUTUP
Setelah selesai melakukan pengujian dan mengenalpasti setiap
penyambungan kabel. Saya telah mempelajari satu ilmu yang baharu iaitu cara
mengenalpasti cara-cara untuk membuat penyambungan kabel dengan betul, cara
menggunakan peralatan dan alat pengujian yang betul. Selain itu, saya juga dapat
melakukan penyambungan kabel gland yang perlu mengikut prosedur yang telah
ditetapkan.Bukan itu sahaja, selain dapat melakukan kerja-kerja penyambungan
kabel gland saya juga dapat penyambungan hangat kecut dan kapal selam yang
mengabil masa yang singkat dalam menyiapkan kerja-kerja tersebut.Akhir sekali,
saya dapat mengamalkan penggunaan alat keselamatan yang betul semasa
melakukan pengujian.