Anda di halaman 1dari 34

ISU PENGETAHUAN

PEDAGOgI ISI
KANDUNGAN DALAM
KALANGAN GURU
NAMA

NO MATRIK

NADIATUL FARAH AT ABD HAMID

D20101037333

NURUL EZZATI BT SALLEH

D20101037338

NURUL SAKINAH BT ISMAIL

D20101037346

SITI HAJAR BT SALIKAN

D20101037398

PERSOALAN???
MENGAPA ANDA INGIN MEMILIH

KERJAYA SEBAGAI SEORANG


GURU?

SEBELUM BERGELAR GURU,

APAKAH ILMU YANG WAJIB ANDA


KUASAI???

PENGENALAN
Pedagogi
Kajian tentang kaedah dan prinsip pengajaran (Kamus

Dewan Edisi Ke-4 ,2007 )


Pedagogi merupakan suatu seni pengajaran yang
melibatkan penggunaan kaedah dan teknik mengajar.
(Concise Encyclopedia Britannica)
Ilmu pendidikan atau kaedah mengajar. (Kamus A New
English Dictionary)
Pedagogue (Yunani)- seorang tutor atau pendidik yang
mempunyai bakat dan kecekapan melaksanakan tugastugas pengajaran dengan berkesan, khasnya dalam
bidang perkembangan kanak-kanak dari degi kognitif,
psikomotor, dan afektif.

Pengetahuan
sesuatu yang diketahui berkaitan dengan

proses pembelajaran. Proses belajar ini


dipengaruhi berbagai faktor dari dalam seperti
motivasi dan faktor luar berupa sarana
informasi yang tersedia serta keadaan sosial
budaya

PPIK
Melibatkan analogi, contoh, penerangan dan

demontrasi yang efektif, disamping


mengambil kira latar belakang pelajar (Tengku
Zawawi et.al 2009).

Pengetahuan Pedagogi
isi kandungan (PPIK)
Satu jenis pengetahuan yang unik bagi seseorang guru
dan ia berdasarkan kepada guru mengaitkan
pengetahuan pedagogi (pengetahuan tentang cara
mengajar) yang dimiliki kepada pengetahuan isi
kandungan (apa yang perlu diajar). Integrasi kedua-dua
jenis pengetahuan tersebut menghasilkan pengetahuan
pedagogi isi kandungan.
(Shulman, 1987)

Konsep PPIK

7 ASAS/TERAS
PENGETAHUAN
(SHULMAN,1987
)

Pengetahuan isi
kandungan
Pengetahuan pedagogi am
Pengetahuan kurikulum
PENGETAHUAN ISI
KANDUNGAN PEDAGOGI
Pengetahuan tentang pelajar
dan ciri-ciri pelajar
Pengetahuan tentang konteks
pendidikan
Pengetahuan tentang matlamatmatlamat pendidikan

Pengetahu
an isi
kandungan

Merangkumi aspek pengetahuan substantif


dan pengetahuan sintaktik.

Pengetahu
an
pedagogi
am

Pengetahuan am mengenai pengajaran


yang diperolehi oleh amalan.
Pengalaman juga memainkan peranan
penting dalam membantu guru.

Pengetahu
an
kurikulum

Pengetahuan mengenai program pengajian


dan jenis kurikulum yang digunakan untuk
sesi pengajaran.
Bahan yang disediakan tidak terhad
kepada apa yang disediakan sahaja.

Pengetahuan
tentang pelajar
dan ciri-ciri
pelajar

pengetahuan tentang sifat pellaajr dalam julat


umur tertentu.
membantu guru menyesuaikan kaedah pengajaran
mereka.

Pengetahuan
konteks
pendidikan

Pengetahuan ini berkaitan dengan semua latar


dimana pembelajaran dijalankan.
memberi kesan yang besar ke atas prestasi dan
tingkah laku pelajar.
pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan
guru dan prestasi bilik darjah.

Pengetahuan
tentang
matlamatmatlamat
pendidikan

Mengajar adalah aktiviti yang mempunyai tujuan.


Guru mempunyai matlamat jangka pendek dan
jangka panjang bagi pengajarannya.
Pengajaran adalah usaha menerapkan nilai-nilai
dimensi moral ke arah melahirkan warga yang
bermoral tinggi dan bertanggungjawab.

Kepentingan
pengetahuan
pedagogi isi
kandungan (PPIK)
dalam profesion
keguruan

Pengetahuan Isi Kandungan Matapelajaran

Pengetahuan Kurikulum

Pengetahuan isi kandungan pedagogi

Membantu guru memahami prinsip-prinsip PdP.


Mudah memilih kaedah pengajaran yang

bersesuaian dengan tahap penerimaan murid.


Lebih bersedia dalam menyediakan bahan
bantu mengajar (BBM) yang lebih menarik dan
bermakna.
Mengajar
murid
supaya
mengamalkan
generalisasi
atau
membuat
pemindahan
pembelajaran dalam situasi terkini.
Melibatkan murid secara aktif dalam pelajaran.
Menggunakan set induksi yang lebih menarik
supaya dapat memudahkan pelajaran yang
berjaya menarik minat murid.
Memperkembang potensi yang dimiliki oleh
murid.

Prinsip Pengajaran dan Pembelajaran


Berdasarkan

kurikulum
kebangsaan,
sukatan
pelajaran,
huraian
sukatan
pelajaran dan surat perkeliling ikhtisas.
Kandungan
sukatan pelajaran diolah
mengikut tahap pencapaian semasa,
potensi dan kemajuan murid serta berlaku
secara bersepadu.
Pendekatan,
kaedah
dan
teknik
dipelbagaikan dengan melibatkan murid
secara aktif.
Menghayati dan mengamalkan ilmu.
Menggunakan bahan sokongan yang
relevan
dan
sesuai
dengan
tahap

Guru dan murid bersedia dari segi jasmani,

emosi. rohani dan intelek (JERI).


Mengurus bilik darjah secara efektif bagi
menghasilkan
iklim
pengajaran
dan
pembelajaran yang kondusif.
Setiap murid diberi tugasan mengikut
keupayaan dan kebolehan mereka.
Memupuk
jati
diri,
berdaya
saing,
perpaduan dan patriotisme.
Membuat penilaian dan penambahbaikan
pengajaran dan pembelajaran secara
berterusan.

Tahap
PPIK
yang
rendah

Guru
luar
bidang
Isu yang
berkaitan
dengan
pengetahuan
isi kandungan
pedagogi(PCK)
dalam
kalangan guru.

TAHAP PPIK YANG RENDAH


Perancangan dan perlaksanaan proses pengajaran

pembelajaran yang dijalankan oleh guru banyak


dipengaruhi oleh kepercayaan dan pengetahuan
pedagogi isi kandungan yang dimiliki oleh guru
tersebut. (Lubinski,1990)

KAJIAN 1
PENGETAHUAN PEDAGOGI ISI KANDUNGAN

GURU MATEMATIK BAGI TAJUK PECAHAN:


KAJIAN KES DI SEKOLAH RENDAH
TENGKU ZAWAWI TENGKU ZAINAL,
RAMLEE MUSTAPHA, DAN ABDUL RAZAK
HABIB

Kajian ini mendapati PPIK di kalangan guru baru

dan guru berpengalaman berada pada tahap


yang rendah.
Guru
baru
berkefahaman
instrumental
(petua/kaedah).
Sebahagian guru berpengalaman berfahaman
prarelasional (justifikasi).
Perkembangan pengalaman guru tidak selari
perkembangan PPIK.

KAJIAN
KAJIAN 2
2
PENGETAHUAN PEDAGOGI KANDUNGAN GURU

PELATIH MATEMATIK SEKOLAH MENENGAH


NORASLIZA HASSAN DAN ZALEHA ISMAIL
Dapatan kajian menunjukkan tahap penguasaan
PPIK guru pelatih masih pada tahap sederhana

KAJIAN
KAJIAN 3
3
TAHAP PENCAPAIAN PENGETAHUAN

PEDAGOGI DAN KANDUNGAN DALAM


KALANGAN BAKAL GURU FIZIK
SHAHAROM BIN NOORDIN & FARIDAH BINTI
SAPIEE
Secara keseluruhan, didapati terdapat hubungan
positif sederhana yang bererti antara tahap
pencapaian pengetahuan pedagogi dengan tahap
pencapaian pengetahuan fizik di mana nilai r ialah
0.536 pada p<0.05

KAJIAN
KAJIAN 4
4
KESEDIAAN GURU-GURU PERDAGANGAN DI

WILAYAH PERSEKUTUAN DARI ASPEK


PENGETAHUAN KAEDAH PENGAJARAN DAN
SIKAP TERHADAP PENGAJARAN SUBJEK
PENGAJIAN KEUSAHAWANAN
NOR AISHAH BUANG1 & YAP POH MOI
Tidak mempunyai kesediaan yang cukup terhadap
pengajaran subjek pengajian keusahawanan dari
aspek penguasaan pedagogi kandungan subjek
pengajaran keusahawan dan sikap terhadap subjek
tersebut, Nor Aisyah (2002)

Pengaruh pengetahuan pedagogi dan kandungan terhadap


efikasi guru dalam pengajaran ekonomi.
(Abdul Said Ambotang, Mohd Yusof Abdullah, Baharom
Mohamad Dan Shukri Zain)

Kurikulum pendidikan guru di UPSI


a) 14/18 kursus major Matematik memberi

penekanan kepada pengetahuan isi kandungan.


b) 3/18 kursus : ilmu pedagogi umum
c) 2/18 kursus : ilmu konteks
d) Kesemua kursus major Matematik tidak memberi
penekanan kepada PPIK.

(Nagendralingan, Noor Shah dan Rajendran,


2002)

ISU GURU BUKAN BIDANG


Guru luar bidang bermaksud guru yang tidak

mempunyai kelayakan sijil atau major dalam


mata pelajaran yang diajar.

ISU GURU BUKAN BIDANG


Kajian di Malaysia yang menyatakan Matematik

adalah mata pelajaran teras dalam kurikulum


sekolah menengah yang diajar oleh guru pelbagai
bidang (Intensification of Research in Priority Areas ,
2003-2005).

ISU GURU BUKAN BIDANG


Kesan terhadap pelajar : Guru tidak dapat mengajar

dengan sebaiknya serta menyampaikan ilmu


pengetahuan dengan sepenuhnya
Satu situasi pasti akan berlaku, pelajar dahagakan
ilmu, guru terkejar-kejar mempelajari ilmu terbabit.
Situasi lain juga turut dialami apabila seorang
pelajar bertanya mengenai satu soalan, kemudian
guru tidak tahu akan jawapannya.

KESIMPULAN
Guru-guru di Malaysia sememangnya telah memiliki

PCK tetapi mempunyai aras pengetahuan yang sangat


rendah.
Kekurangan dan kelemahan dalam sistem pendidikan
guru akan menyebabkan guru-guru baru tidak
mempunyai persediaan yang sewajarnya untuk
memulakan tugas sebagai seorang pendidik. (Zawawi
Et Al, 2009)
Pembangunan TMK dalam PPG bagi membantu guru
pelatih menguasai PCK seterusnya TPCK, bagi
mendapatkan capaian yang luas dan fleksibel.
(Norasliza Et Al, 2008)

Guru yang baik memberi perhatian kepada masalah dan

akan
(a) melibatkan pelbagai soalan bercerita.
(b) mendengar penerangan pelajar dengan teliti.
(c) menggalakkan interaksi pelajar.
(d) menilai tindak balas lisan daripada kerja bertulis.
(e) berusaha melakukan penerangan yang ringkas dan
padat.
(f) menyediakan bahan yang konkrit dalam membantu
pelajar menyelesaikan masalah.
(g) kurang bergantung pada buku teks sebagai panduan
utama untuk mengajar.

Terima kasih
Jumpa lagi

HajarNadiaZatieSakinah (Semester 8 / 2014)