Anda di halaman 1dari 3

SCRIBBLEDYDUM:

The Huawei G8
5,914VIEWS

HakAsasiManusia
KajianHakAsasiManusia
ISIKANDUNGAN
ABSTRAK
1.0PENDAHULUAN
2.0DIFINISIDANMAKSUDHAKASASIMANUSIA
3.0KEMAJUANPERKEMBANGANTAFSIRANHAKASASIMANUSIA.
4.0TEORITEORIHAKASASIMANUSIA
5.0POLARASIHUBUNGANDALAMKONSEPHAKASASIMANUSIA
6.0HAKASASIMANUSIADANUNDANGUNDANGANTARABANGSA.
7.0HAKINDIVIDU
8.0HAKRAMAI
9.0PERBEZAANMATLAMATDANTUJUANHAKASASIMANUSIADARIPERSPEKTIFSYARIAHBERBANDINGPEMIKIRANBARAT
10.0KESEIMBANGANANTARAHAKDANTANGGUNGJAWAB
11.0ARTIKELMENGENAIHAKASASIMANUSIAMENURUTPERLEMBAGAANMALAYSIA
12.0KAJIANKESKESBERKAITANHAKASASIMANUSIADIMALAYSIA
13.0RUMUSAN
RUJUKAN

Monday,May2,2011

12.0KAJIANKESKESBERKAITANHAK
ASASIMANUSIADIMALAYSIA
Dengan memantau keskes yang telah diputuskan di mahkamah Malaysia, kita dapat
mengkajipendekatankehakimanterhadapimbanganantarahakramaidanhakindividu.

CerminMataTerapi

ISIKANDUNGAN
ABSTRAK
1.0PENDAHULUAN
2.0DIFINISIDANMAKSUDHAK
ASASIMANUSIA
3.0KEMAJUANPERKEMBANGAN
TAFSIRANHAKASASIMANUSIA.
4.0TEORITEORIHAKASASI
MANUSIA
5.0POLARASIHUBUNGANDALAM
KONSEPHAKASASIMANUSIA
6.0HAKASASIMANUSIADAN
UNDANGUNDANG
ANTARABANGSA.
7.0HAKINDIVIDU
8.0HAKRAMAI
9.0PERBEZAANMATLAMATDAN
TUJUANHAKASASIMANUSIADARI
PERSPEKTIFSYARIAH
BERBANDINGPEMIKIRANBARAT
10.0KESEIMBANGANANTARAHAK

(a) Dalam kes Tunjuk perasaan di lebuhraya Kesas pada November 2000, penganjur
Parti Pembangkang (PR) telah merancang mengadakan perhimpunan yang dijangka
akandihadirisehingga100.000orangditanahpersendiriandanbukannyadikawasan
awamdandengandemikiantidakmemerlukanpermitpolis.Walaubagaimanapunsejak
awalawal lagi polis telah memaklumkan tanpa permit perhimpunan tersebut adalah
haram,walaubagaimanapundemonrasiolehgolonganpenduduktempatanmenentang
perhimpunan yang akan diadakan itu dibenarkan polis tanpa membuat permohonan
ataumendapatpermitpolis.Sebelumperhimpunanitudiadakanpolistelahmerancang
bagi menghalang dan menguasai sepenuhnya termasuk menghalang orang ramai
daripadasampaiketempatperhimpunandenganmebuatsekatanjalanraya.Padahari
perhimpunan tersebut beratasratus kereta yang cuba masuk terperangkap dalam
kesesakanlalulintasdilebuhrayaKesasdanterpaksameletakankeretamerekaditepi
jalanpadaharitersebutpolistelahmenyenburairdangaspemedihmasamengunakan
hosuntukmenyuraikanorangramaisemasamerekacubabergerak.Seramai122orang
telah ditangkap dan mereka yang cedera tidak diberikan rawatan sehingga keesokan
harinya dan direman selama 5 hari . Menurut pemerhati mendapati berhubung
kebebasan berhimpun pihak polis wajar memberi kebebasan berhimpun, ekoran
daripada itu dalam laporan siasatan Kesas 2001 Suhakam telah membuat beberapa
cadanganantaranya
i) undangundang berkaitan denganperhimpunan hendaklah dilaksanakan dengan
saksamadantiadadiskriminasi
ii) Kaedah penyuraian orang ramai oleh PDRM perlu dikaji semula dan polis diminta
mengawaldirisemasabertindak
iii)Orangramaidiberimasasecukupnyauntukbersuraidanbukanyadikejar dan atau

DANTANGGUNGJAWAB
11.0ARTIKELMENGENAIHAKASASI
MANUSIAMENURUT
PERLEMBAGAANMALAYSIA
12.0KAJIANKESKESBERKAITAN
HAKASASIMANUSIADIMALAYSIA
13.0RUMUSAN
RUJUKAN

OLEH

HAMZAHBINARIFFIN

TotalPageviews

1 2 5 7 2 8

HAKASASIMANUSIA
HAKASASIMANUSIA
IMBANGANANTARAHAKRAMAI
DANHAKINDIVIDU
OLEH:INSPEKTORHAMZAHBIN
ARIFFIN

Followers
Jointhissite
withGoogleFriendConnect

dipukul dizalimi dan dilayan dengan tidak keperikemanusiaan dan rawatan perubatan
perludiberisegera.
(b) Dalam insiden yang lain pada feb 2004, seramai lebih kurang 60 orang termasuk
wakil dari 46 NGO dalam parti politik telah berhimpun secara aman di hadapan pintu
masuk pejabat Polis Bukit aman untuk menghantar memorandum berkenaan
penyalahgunaan kuasa oleh polis hanya tiga orang wakil sahaja dibenarkan masuk
dalam bangunan semasa menghantar memorandum tersebut sedangkan pihak
penganjurtelahmemintauntukmenghantarsekurangkurangnya10oranguntukmasuk
bagi membincangkan isu isu yang akan dibangkitkan. Pegawai polis tidak
mengendahkan permintaan ini dan mengarahkan supaya mereka bersurai , tanpa
didengari oleh kebanyakan mereka dalam masa 3 minit trak penyembur air telah
menyembur air yang dicampur dengan bahan kimia kearah orang ramai, semasa
peserta melarikan diri dan terjatuh seramai 17 orang telah ditangkap dan dibebaskan
denganikatjamin.
(c)Dalamsatukesyanglain,kesHajjahHalimatussadiah,mahkamahmemutuskanhak
seorang kakitangan awam untuk memakai purdah adalah tertakhluk kepada perintah
perkhidmatan awam. Dengan ini, hak ramai mengatasi hak individu seorang untuk
memilih cara berpakaian demi alasan untuk mengekalkan disiplin di perkhidmatan
awam.MenurutkeputusankesSusieTeohdankesHajjahHalimatussadiah,adalahjelas
terdapat kecenderungan untuk memberi tempat yang lebih utama kepada hak ramai
daripadahakindividu.
(d) Dalam kes Re SusieTeoh, Hakim MahkamahTinggiYAAbdul Malek, memutuskan
bahawa seorang bapa tidak mempunyai kuasa di bawahAkta Penjagaan Anak 1961
untukmemilihagamabagianaknya.Anaknyamempunyai hakdibawahPerkara11(1)
Perlembagaan Persekutuan untuk memilih agamanya sendiri. Ringkasnya, seseorang
bukan Islam yang berumur di bawah umur 18 tahun boleh menentukan agamanya
sendiridantidaktertaklukkepadakehendakpenjaganya.Tetapi,keputusaninidibalikkan
diMahkamahAgung.DiMahkamahAgungtelahdiputuskandibawahsemua keadaan,
demi kepentingan negara yang lebih utama (in the wider interests of the nation),
seseorang minorit. tidak mempunyai hak automatik untuk menerima ajaran berkaitan
sesuatu agama tanpa kebenaran ibu bapa atau penjaganya. Dalam keputusan ini,
kepentinganramaimengatasihakseorangkanakkanakuntukmemilihagamanyayang
dijamindibawahPerkara11.

Members(2)

PostedbyLysergat1:53AM
Recommend this on Google

Labels:asasi,hak,manusia
Alreadyamember?Signin

Feedjit

I'MSAIMATKONG:

Huawei G8: MidRange Device with


Fantastic...
22,474VIEWS

2comments:
DiwyaDiwangkara November26,2013at1:21PM
Wah! Baru tau ada kajian keskes HAM di Malaysia.. Thanks for the info.. Jadi tau
sekarang..hehe
Reply

AliaAliAhmad March14,2015at10:22PM

LiveTrafficFeed
AvisitorfromSitiawan,Perak
viewed"HakAsasiManusia:
12.0KAJIANKESKES
BERKAITANHAKASASI
MANUSIADIMALAYSIA"1
AvisitorfromMalaysiaviewed
minago
"HakAsasiManusia:11.0
ARTIKELMENGENAIHAK
ASASIMANUSIAMENURUT
PERLEMBAGAAN
AvisitorfromKualaLumpur
MALAYSIA"13minsago
viewed"HakAsasiManusia:
2.0DIFINISIDANMAKSUD
HAKASASIMANUSIA"7hrs
AvisitorfromUnitedStates
24minsago
viewed"HakAsasiManusia:
13.0RUMUSAN"8hrs29mins
AvisitorfromMalaysiaviewed
ago
"HakAsasiManusia"12hrs22
minsago
AvisitorfromKotaKinabalu,
Sabahviewed"HakAsasi
Manusia:2.0DIFINISIDAN
MAKSUDHAKASASI
AvisitorfromKualaLumpur
MANUSIA"13hrs7minsago
viewed"HakAsasiManusia:
2.0DIFINISIDANMAKSUD
HAKASASIMANUSIA"15
AvisitorfromMalaysiaviewed
hrs37minsago
"HakAsasiManusia:
ABSTRAK"15hrs51minsago
AvisitorfromMalaysiaviewed
"HakAsasiManusia:12.0
KAJIANKESKES
BERKAITANHAKASASI
MANUSIADIMALAYSIA"17
AvisitorfromBandar,Selangor
hrs49minsago
viewed"HakAsasiManusia:
2.0DIFINISIDANMAKSUD
HAKASASIMANUSIA"18
RealtimeviewGetFeedjit

ALHAMDULILLAH.. SANGAT MEMBANTU SAYA SEBAB SAYA KENA BENTANG


TAJUKNI.TQ
Reply

Enteryourcomment...

Commentas:

Publish

Unknown(Google)

Signout

Notifyme

Preview

NewerPost

Home

Subscribeto:PostComments(Atom)

Watermarktemplate.PoweredbyBlogger.

OlderPost