Anda di halaman 1dari 29

PENDAPAT-PENDAPAT

ULAMA MENGENAI
PENGERTIAN KHILAFAH
()

Oleh :
KH. MUHAMMAD SHIDDIQ AL JAWI
14 PEBRUARI 2016

KHILAFAH SINONIM
IMAMAH

(1) Menurut Imam Ibnu


Khaldun (w. 808 H) :
) 808( ( :(

KHILAFAH SINONIM
IMAMAH
(1) Menurut Imam Ibnu Khaldun :
Telah kami jelaskan hakikat kedudukan
ini (Imamah), dan bahwa kedudukan ini
adalah pengganti dari Shahibusy
Syariah
[Rasululah
SAW]
dalam
pemeliharaan agama dan pengaturan
dunia dengan agama. Dia disebut
Khilafah
atau
Imamah,
dan
pelaksananya disebut Khalifah atau
Imam.
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, hlm. 190.

KHILAFAH SINONIM
IMAMAH
(2) Menurut Ustadz Muhammad Najib Al
Muthii :

) :
(
Ustadz M. Najib Al Muthii dalam
Takmilah-nya untuk kitab Al Majmu
karya Imam Nawawi berkata,Imamah,
Khilafah, dan Imaratul Mu`miniin adalah
sinonim.
Al Majmu, Juz 17 hlm. 517.

KHILAFAH SINONIM
IMAMAH

(3) Menurut Syekh M. Abu Zahrah :


) :
(...
Syekh Ustadz M. Abu Zahrah
berkata,Mazhab-Mazhab
Islami
seluruhnya
[berbicara]
seputar
Khilafah, yang juga disebut Al
Imamah Al Kubra.
M. Abu Zahrah, Tarikh Al Madzahib Al
Islamiyyah fi As Siyasah wal Aqa`id,
hlm. 17.

KHILAFAH SINONIM
MAMAH
(4) Menurut Al Mausuah Al Fiqhiyyah Al
Kuwaitiyyah (cet. 1404 H/1983 M) :


.
Khilafah menurut istilah syariah adalah
suatu kepemimpinan umum dalam
urusan-urusan
agama
dan
dunia
sebagai pengganti dari Nabi SAW, dan
disebut juga Al Imamah Al Kubra.
Al Mausuah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah,
Juz 6 hlm. 196.

DEFINISI KHILAFAH

(1) Menurut Imam Mawardi (w. 450


H/1058 M) :Imamah (Khilafah) itu ditetapkan
sebagai pengganti kenabian dalam
pemeliharaan agama dan pengaturan
urusan dunia dengan agama.
Ali bin Muhammad Al Mawardi, Al
Ahkamus Sulthaniyyah, hlm. 5.

DEFINISI KHILAFAH
(2) Menurut Imam Al Haramain (Al
Juwaini) (w. 478 H) :


Imamah
(Khilafah)
adalah
suatu
kepemimpinan menyeluruh dan suatu
pengaturan yang terkait dengan urusan
khusus dan umum dalam kepentingankepentingan agama dan dunia.
Abul Maali Al Juwaini, Ghiyatsul Umam
fi Iltiyas Al Zhulam, hlm. 15.

DEFINISI KHILAFAH
(3) Menurut Imam Fakhruddin Ar Razi
(w. 606 H) :

.
Khilafah adalah suatu kepemimpinan
umum dalam urusan agama dan dunia
bagi satu orang dari beberapa orang.
Al Iiji, Al Mawaqif, Juz 8 hlm.
345.
dalam Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al
Islami wa Adillatuhu, Juz 8 hlm.

DEFINISI KHILAFAH
(4) Menurut Imam Al Baidhowi (w. 685
H/1286 M) :Imamah (Khilafah) adalah pengganti dari
Rasulullah SAW oleh seseorang dalam
urusan penegakan hukum-hukum syariah
dan penjagaan ajaran agama, sedemikian
rupa yang wajib diikuti oleh seluruh umat
Islam.
Al Baidhowi, Hasyiyah Syarah Al Thawali,
hlm. 228.

DEFINISI KHILAFAH

(5) Menurut Imam Nasafi (w. 710 H) :
Imamah (Khilafah) adalah pengganti
dari Rasulullah SAW dalam urusan
penegakan agama sedemikian rupa
yang wajib atas seluruh umat Islam
untuk mengikutinya.
An Nasafi, Al Aqa`id An Nasafiyyah,
hlm. 179.

DEFINISI KHILAFAH

(6) Menurut Imam Al Iiji (w. 756 H) :
Imamah
(Khilafah)
adalah
pengganti dari Rasulullah SAW
dalam urusan penegakan agama
sedemikian rupa yang wajib diikuti
oleh seluruh umat Islam.
Al Iiji, Al Mawaqif, hlm. 395.

DEFINISI KHILAFAH
(7) Menurut Imam Taftazani (w. 791 H) :Imamah
(Khilafah)
adalah
suatu
kepemimpinan umum dalam urusan
aagama dan dunia, pengganti dari Nabi
SAW dalam urusan penegakan agama dan
pemeliharaan ajaran agama sedemikian
rupa yang wajib atas seluruh umat Islam
untuk mentaati Khalifahnya.
Al Iiji, Al Mawaqif, Juz 3 hlm. 603

DEFINISI KHILAFAH

)(8
Menurut
Imam
Ibnu
Khaldun (w. 808 H) :

DEFINISI KHILAFAH
(8) Menurut Imam Ibnu Khaldun (w. 808 H) :
Imamah (Khilafah) adalah membawa semua
pihak kepada tuntutan hukum syariah dalam
segala kepentingan mereka, baik kepentingan
akhirat, maupun kepentingan dunia yang
kembali pada kepentingan akhirat,
sebab seluruh keadaan dunia itu menurut
Syari (Allah SWT) keabsahannya kembali
kepada kepentingan-kepentingan akhirat.
Jadi Imamah itu hakikatnya adalah pengganti
dari Shahibus Syariah (Rasulullah SAW) dalam
pemeliharaan agama dan pengaturan dunia
dengan agama.
Ibnu Khaldun, Muqaddimah, hlm. 190.

DEFINISI KHILAFAH

(9) Menurut Imam Al Qalqasyandi (w.


821 H/1418 M) :


Imamah (Khilafah) adalah kekuasaan
umum atas seluruh umat Islam,
pelaksanaan segala urusan umat, dan
pengembanan
segala
tanggung
jawabnya .
Al Qalqasyandi, Ma`atsirul
Inafah fi Maalim Al Khilafah, Juz

DEFINISI KHILAFAH

(10) Menurut Imam Al Kamal Ibnul


Humam (w. 861 H/1457 M) :

Imamah (Khilafah) adalah suatu
hak (otoritas) untuk melakukan
tasharruf (perbuatan hukum) yang
bersifat umum atas kaum muslimin.
Al Kamal Ibnul Humam, Al
Musamirah fi Syarh Al Musayirah,
hlm. 141

DEFINISI KHILAFAH

(11) Menurut Syaikh Waliyullah


Ad Dahlawi (w. 1176 H/1762 M) :


DEFINISI KHILAFAH
(11) Menurut Syaikh Waliyullah Ad
Dahlawi (w. 1176 H/1762 M) :
Khilafah adalah kepemimpinan umum
yang bertugas untuk menegakkan
agama, dengan menghidupkan ilmuilmu agama, menegakkan rukun Islam,
melaksanakan jihad --dan segala
sesuatu yang berkaitan dengan jihad
seperti pengaturan tentara dan gaji
untuk pasukan perang, pemberian fai`
bagi mereka--, ...

DEFINISI KHILAFAH

...juga untuk melaksanakan peradilan,


menegakkan huduud, menghilangkan
kezaliman, melakukan amar maruf
nahi munkar, sebagai pengganti dari
Nabi SAW.
Shiddiq Hasan Khan, Ikliil Al Karamah
fi Tibyan Maqashid Al Imamah, hlm.
23.
dalam Wahbah Zuhaili, Al Fiqh Al
Islami wa Adillatuhu, Juz 8 hlm. 270.

DEFINISI KHILAFAH

(12) Menurut Syaikh Al Bajuri (w.


1277 H/1860 M) :


Imamah
(Khilafah)
adalah
pengganti dari Nabi SAW dalam
umumnya kepentingan-kepentingan
kaum muslimin.
Al Bajuri, Tuhfatul Muriid Ala
Jauhar At Tauhiid, Juz 2 hlm.

DEFINISI KHILAFAH
(13) Menurut Syaikh Abdul Hayyi Al
Kattani (w. 1382 H) :

.
Khilafah adalah kepemimpinan agung
dan
kekuasaan
umum
yang
menghimpun
tugas
pemeliharaan
agama dan urusan dunia.
Abdul Hayyi Al Kattani, At
Taratib Al Idariyyah, Juz 2 hlm. 1.

DEFINISI KHILAFAH
(14) Menurut Syaikh Mustofa Shabri
(w. 1954 M) :


Imamah (Khilafah) adalah pengganti
dari
Rasulullah
SAW
dalam
pelaksanaan segala sesuatu yang
dibawa oleh Rasulullah SAW, yaitu
Syariah Islam.
Mustofa Shabri, Mauqif Al Aql wal Ilm
wal Alim, Juz 4 hlm. 363.

DEFINISI KHILAFAH
(15) Menurut Ustadz Muhammad Najib
Al Muthii (w. 1406 H) :
- -

Yang dimaksud dengannya --yaitu
Imamah
(Khilafah)-adalah
kepemimpinan umum dalam urusanurusan dunia dan agama.
M. Najib Al Muthii, Takmilah Al Majmu
Syarah Al Muhadzdzab lil Imam An
Nawawi, Juz 17 hlm. 517.

DEFINISI KHILAFAH
(16) Menurut Imam Taqiyuddin An
Nabhani (w. 1977 M) :Khilafah adalah suatu kepemimpinan
umum bagi kaum muslimin seluruhnya
di dunia untuk menegakkan hukumhukum Syariah Islam dan mengemban
dakwah Islam ke seluruh dunia.
Taqiyuddin An Nabhani, Al Syakhshiyyah Al
Islamiyyah, Juz 2 hlm. 13.

DEFINISI KHILAFAH

(17) Menurut Dr. Hasan Ibrahim


Hasan.


Khilafah menurut istilah adalah
suatu kepemimpinan umum dalam
urusan-urusan agama dan dunia
sebagai pengganti dari Nabi SAW.
Dr. Hasan Ibrahim Hasan, Tarikh Al
Islam, Juz 1 hlm. 350.

DEFINISI KHILAFAH
(18) Menurut Al Mausuah Al Fiqhiyyah
Al Kuwaitiyyah (cet. 1404 H/1983 M) :


.
Khilafah menurut istilah syariah adalah
suatu kepemimpinan umum dalam
urusan-urusan
agama
dan
dunia
sebagai pengganti dari Nabi SAW, dan
disebut juga Al Imamah Al Kubra.
Al Mausuah Al Fiqhiyyah Al Kuwaitiyyah,
Juz 6 hlm. 196.

TERIMA KASIH
WASSALAM

E-mail :
shiddiq_aljawi@hizbut-tahri
r.or.id
Mobile : 081-3287-44133