Anda di halaman 1dari 8

1

ABSTRAK
GANGGUAN CEMAS PASCA KEMOTERAPI DITINJAU DARI
KEDOKTERAN DAN ISLAM

Gangguan cemas merupakan salah satu gangguan emosional yang paling umum. Tujuan skripsi ini
secara umum untuk menjelaskan beberapa aspek gangguan cemas pasca kemoterapi ditinjau dari
kedokteran dan Islam. Secara khusus bertujuan memahami etiologi dan psikodinamika gangguan
cemas pada pasien pasca kemoterapi dan bagaimana pandangan Islam, serta penatalaksanaannya
menurut kedokteran dan Islam.
Menurut pandangan kedokteran gangguan cemas adalah gangguan alam perasaan yang ditandai
dengan perasaan ketakutan atau kekhawatiran yang mendalam dan berkelanjutan. Banyak faktor yang
menyebabkan timbulnya gangguan cemas, antara lain faktor biologis, psikologis dan sosial.
Kemoterapi adalah pengobatan pada penderita dengan penyakit keganasan yang dapat mengakibatkan
gangguan cemas. Efek samping yang ditimbulkan dari pengobatan kemoterapi tersebut seperti rambut
rontok, penurunan fungsi-fungsi tubuh, rasa mual dan muntah.
Menurut pandangan Islam gangguan cemas adalah salah satu penyakit hati karena jauhnya hati
manusia dari bersandar kepada Allah SWT. Berbagai cobaan yang dapat dianggap sebagai stresor
dapat mencetuskan kecemasan seperti pada pasien yang menjalani kemoterapi. Kemoterapi harus
tetap dijalani meskipun adanya efek samping yang ditimbulkan, namun keuntungan yang lebih banyak
akan didapatkan. Jika keuntungan yang didapat lebih banyak dari mudharatnya maka boleh tetap
dilaksanakan.
Kesimpulan menurut ilmu kedokteran dan Islam sepakat bahwa cemas merupakan suatu gangguan
emosional berupa ketakutan serta khawatir yang mengakibatkan seseorang menarik diri dari
lingkungan. Salah satu penyebab terjadinya gangguan cemas dikarenakan perubahan bentuk tubuh
yang terjadi setelah tindakan kemoterapi. Oleh sebab itu dibutuhkan peran ahli agama untuk
meningkatkan kualitas iman, takwa dan sabar pada penderita dalam menghadapi cobaan yang Allah
berikan.

PERNYATAAN PERSETUJUAN
Skripsi ini telah kami setujui untuk dipertahankan di hadapan Tim Penguji
Skripsi, Fakultas Kedokteran UNIVERSITAS YARSI.

Jakarta, Januari 2015


Pembimbing Medik

Pembimbing Agama

(dr. H. Nasruddin Noor, Sp. KJ)

(H. Irwandi M.Zen, LC., MA.)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan


kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya, tak lupa shalawat serta salam
semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Besar Nabi Muhammad SAW, sehingga
penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul GANGGUAN
CEMAS PASCA KEMOTERAPI DITINJAU DARI KEDOKTERAN DAN
ISLAM.
Penulisan skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan mencapai gelar
Dokter Muslim pada Fakultas Kedokteran Universitas YARSI. Dalam penulisan
skripsi ini tidak lepas dari hambatan dan kesulitan, namun berkat bimbingan,
bantuan, nasihat dan saran serta kerjasama dari berbagai pihak, khususnya
pembimbing, segala hambatan tersebut akhirnya dapat diatasi dengan baik. Oleh
karena itu dalam kesempatan ini, penulis dengan tulus hati mengucapkan terimakasih
kepada :
1.

dr. Insan Sosiawan A. Tunru, Ph. D selaku Dekan Fakultas Kedokteran

Universitas YARSI Jakarta.


2.
dr. Lilian Batubara, Mkes selaku Wakil Dekan 2 Fakultas Kedokteran
3.

Universitas YARSI Jakarta.


dr. H. Nasruddin Noor, Sp. KJ selaku dosen pembimbing Medik yang telah
banyak membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis. Semoga selalu
terlimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam setiap langkahnya.

4.

Irwandi M.Zen, LC selaku dosen pembimbing Agama yang telah banyak


membantu dan memberikan pengarahan kepada penulis. Semoga selalu

5.

terlimpahkan rahmat dan karunia-Nya dalam setiap langkahnya.


Petugas Perpustakaan Universitas YARSI yang telah menyediakan

berbagai referensi untuk penyusunan skripsi ini.


6.
Abiku Andrianto dan Ummiku Roswati yang telah memberikan dukungan
berupa moril, materil dan doa yang selalu di panjatkan untuk kemudahan dan
kelancaran penulis dalam menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Semoga selalu
teriringi berkah dan rahmat-Nya dalam setiap langkah kalian.
7.
Sahabat penulis Nuha Mufidah, Sumayyah Muslih, Sarah Sabili, Faza
Ardelia, Filda Hulwani, Fatimah Kautsar, Nabila Laeli, Haniyyah
Mukminah, S.Pd, Nanda Fathimah, S.E.I, Vinda Pratiwi, S.H, Shofiy Yusro,
S.Psi, Yulia Shofa, S.H, Tenna Cahyani, S.Pd, Niswah Zakiyah, Nabilla
Risdiana, Zamzam Jamilah, Mety Munahari, Qatrin Nada, dan Novia
Fauziah yang selalu memberikan saran, semangat dan mengirimkan doa agar
penyusunan skripsi ini berjalan dengan lancar.
8.
Semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak
langsung yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu.
Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh
karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran agar penyusunan skripsi ini dapat
lebih baik sesuai dengan hasil yang diharapkan.
Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih banyak kembali kepada semua
pihak yang terkait yang telah mendukung penulisan skripsi ini. Semoga skripsi ini
dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi kita semua.
Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada semuanya.
Aamin Yaa Rabbal Alamin.
Jakarta, Januari 2016
Penulis

DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL....................................................................................

ABSTRAK...................................................................................................

ii

PERNYATAAN PERSETUJUAN..............................................................

iii

KATA PENGANTAR.................................................................................

iv

DAFTAR ISI................................................................................................

vii

DAFTAR TABEL........................................................................................

BAB I

PENDAHULUAN....................................................................
1
2
3
4

BAB II

Latar Belakang...................................................................
Permasalahan ....................................................................
Tujuan................................................................................
Manfaat..............................................................................

1
3
3
4

GANGGUAN CEMAS PASCA KEMOTERAPI DITINJAU


DARI KEDOKTERAN..........................................................
2.1 Gangguan Cemas...............................................................
2.1.1 Definisi Gangguan Cemas......................................
2.1.2 Epidemiologi Gangguan Cemas.............................
2.1.3 Etiologi Gangguan Cemas......................................
6

5
5
5
6
7

BAB III

2.1.4 Psikodinamika Gangguan Cemas........................... 11


2.1.5 Klasifikasi Gangguan Cemas................................. 17
2.1.6 Gambaran Klinis.................................................... 26
2.1.7 Penatalaksanaan Gangguan Cemas........................ 27
2.2 Kemoterapi......................................................................... 32
2.2.1 Definisi Kemoterapi............................................... 32
2.2.2 Jenis-jenis Obat Kemoterapi.................................. 33
2.2.3 Prinsip Kerja Kemoterapi....................................... 34
2.2.4 Tujuan Kemoterapi................................................. 35
2.2.5 Cara Pemberian Kemoterapi.................................. 37
2.2.6 Efek Samping Kemoterapi..................................... 37
2.3 Hubungan Gangguan Cemas dan Kemoterapi.................
41
GANGGUAN CEMAS PASCA KEMOTERAPI DITINJAU
DARI ISLAM..................................................................
45
3.1 Kesehatan Mental Menurut Pandangan Islam................... 45
3.2 Gangguan Cemas Pasca Kemoterapi Menurut Pandangan
Islam................................................................................... 47
3.3 Penanganan Gangguan Cemas Pasca Kemoterapi............. 49
3.3.1 Peranan Iman Dalam Mengatasi Gangguan Cemas
Pasca Kemoterapi................................................... 51
3.3.2 Peranan Taqwa Dalam Mengatasi Gangguan Cemas
Pasca Kemoterapi................................................... 52
3.3.3 Peranan Sabar Dalam Mengatasi Gangguan Cemas
Pasca Kemoterapi................................................... 53
3.3.4 Peranan Shalat Dalam Mengatasi Gangguan Cemas
Pasca Kemoterapi................................................... 54
3.3.5 Peranan Tawakal Dalam Mengatasi Gangguan Cemas
Pasca Kemoterapi................................................... 55
3.3.6 Peranan Zikir Dalam Mengatasi Gangguan Cemas

BAB IV

Pasca Kemoterapi................................................... 56
GANGGUAN CEMAS PASCA KEMOTERAPI DITINJAU

DARI KEDOKTERAN DAN ISLAM..................................


KESIMPULAN DAN SARAN...............................................
5.1 Kesimpulan........................................................................
5.2 Saran...................................................................................
DAFTAR PUSTAKA.................................................................................
BAB V

58
60
60
62
63

DAFTAR TABEL
Tabel 1
Tabel 2

Contoh Obat Antiansietas dan Kegunaan.................................


Contoh Obat Antiansietas dan Dosis.........................................

28
28

Tabel 3

Contoh Obat Antidepresan Trisiklik dan Kegunaan.................

28