Anda di halaman 1dari 80

Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah

SPESIFIKASI KURIKULUM

BIOLOGI
TINGKATAN 4

Bahagian Pembangunan Kurikulum


Kementerian Pelajaran Malaysia
2012

Buku Spesifikasi Kurikulum Biologi Tingkatan 4 ini ialah terjemahan yang sah daripada buku Curriculum
Specifications Form 4 Biology terbitan Curriculum Development Centre, Ministry of Education Malaysia, Putrajaya.

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


Kementerian Pelajaran Malaysia
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 Putrajaya
Malaysia
Tel: 603-88889917
Laman Web: http//www.moe.gov.my
Cetakan Pertama 2012
Karya Terjemahan oleh Bahagian Pembangunan Kurikulum
Curriculum Development Centre, 2006

Hak cipta terpelihara. Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian teks, ilustrasi dan isi kandungan buku ini
dalam apa jua bentuk dan dengan apa jua cara, sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau cara lain
kecuali dengan keizinan bertulis daripada Bahagian Pembangunan Kurikulum.

KANDUNGAN
Rukun Negara

iii

Bidang Pembelajaran:

3. Komposisi Kimia Dalam Sel

27

Falsafah Pendidikan Kebangsaan

iv

Bidang Pembelajaran:

4. Pembahagian Sel

32

Falsafah Pendidikan Sains Negara

Kata Pengantar

vi

Menyiasat Fisiologi Hidupan

35

Pendahuluan

Bidang Pembelajaran:

1. Nutrisi

35

Matlamat

Bidang Pembelajaran:

2. Respirasi

49

Objektif

Kemahiran Saintifik

Menyiasat Perhubungan Hidupan Dengan

Kemahiran Berfikir

Persekitaran

56

Sikap Saintifik dan Nilai Murni

10

Bidang Pembelajaran: 1. Ekosistem Dinamik

56

Strategi Pengajaran dan Pembelajaran

12

Bidang Pembelajaran: 2. Ekosistem Terancam

63

Organisasi Kandungan

16

Pengenalan Kepada Biologi

18

Bidang Pembelajaran: 1. Pengenalan Kepada Biologi

18

Menyiasat Sel Sebagai Unit Asas Kehidupan

20

Bidang Pembelajaran: 1. Struktur Dan Organisasi Sel

20

Bidang Pembelajaran: 2. Pergerakan Bahan


Merentas Membran Plasma

20

iii

RUKUN NEGARA

BAHAWASANYA negara kita Malaysia mendukung cita-cita hendak mencapai perpaduan yang
lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya; memelihara satu cara hidup demokratik; mencipta
masyarakat yang adil di mana kemakmuran negara akan dapat dinikmati bersama secara adil dan
saksama; menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya yang kaya dan
berbagai-bagai corak; membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains dan
teknologi moden;

MAKA KAMI, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk
mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip berikut:

KEPERCAYAAN KEPADA TUHAN


KESETIAAN KEPADA RAJA DAN NEGARA
KELUHURAN PERLEMBAGAAN
KEDAULATAN UNDANG-UNDANG
KESOPANAN DAN KESUSILAAN

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah lebih memperkembangkan lagi
potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk melahirkan insan yang seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan
kepada Tuhan. Usaha ini adalah bertujuan untuk melahirkan warganegara Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan
mencapai kesejahteraan diri

serta

memberi sumbangan

terhadap keharmonian

dan

kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara.

vii

FALSAFAH PENDIDIKAN SAINS NEGARA


Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, pendidikan sains di Malaysia memupuk budaya
Sains dan Teknologi dengan memberi tumpuan kepada perkembangan individu yang kompetitif,
dinamik, tangkas dan berdaya tahan serta dapat menguasai ilmu sains dan keterampilan teknologi.

ix

pendekatan inkuiri,

PRAKATA
Aspirasi bangsa untuk menjadi masyarakat perindustrian

strategi berfikir dan pembelajaran

berfikrah dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

dapat direalisasikan melalui kemajuan dan pembangunan

Bermula tahun 2012, Bahasa Malaysia boleh digunakan

sains dan teknologi secara berterusan. Demi mencapai hasrat

sebagai

ini

pendidikan sains yang berkualiti perlu disediakan agar

pembelajaran sains dan matematik bagi murid Tingkatan 4

negara dapat melahirkan modal insan yang berpengetahuan,

sehingga kohort ini tamat Tingkatan 5 pada tahun berikutnya.

berkemahiran serta berkeupayaan mempelopori pesaing lain

Penggunaan Bahasa Inggeris dan/atau Bahasa Malaysia

di peringkat antarabangsa dalam kemajuan sains dan

dalam pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik di

teknologi.

peringkat menengah atas boleh diteruskan sehingga tahun

Kurikulum Biologi

direka

bentuk

bukan

sahaja

untuk

menyediakan peluang kepada murid memperolehi kemahiran


dan pengetahuan sains, membina kemahiran dan strategi
berfikir, dan membina aplikasi pengetahuan dan kemahiran
dalam kehidupan tetapi juga menyemai nilai murni dan

bahasa

pengantar

dalam

pengajaran

dan

2015, iaitu tahun akhir peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia


disediakan

dalam

dwibahasa.

Langkah

ini

bertujuan

membantu guru dan murid menyesuaikan diri dengan


perubahan dari segi bahasa pengantar yang digunakan dalam
pengajaran dan pembelajaran sains dan matematik.

semangat patriotisme. Adalah diharapkan proses pendidikan

Kepada semua pihak yang terlibat menghasilkan spesifikasi

menjadi wahana untuk mencapai matlamat menghasilkan

kurikulum terjemahan ini, Kementerian Pelajaran Malaysia

bangsa dan masyarakat yang seimbang, harmoni dan berjaya.

merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima

Kurikulum Biologi bertujuan menghasilkan murid yang aktif

kasih.

melalui aktiviti-aktiviti pembelajaran yang telah dicadangkan.


Untuk mencapai hasrat ini, murid diberi peluang yang luas
dalam

penyiasatan

eksperimen.

saintifik

Justeru

melalui

kurikulum

aktiviti

Biologi

amali

dan

menekankan

(DATO HAJI IBRAHIM BIN MOHAMAD)


Pengarah
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia

xi

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

PENDAHULUAN

Mata pelajaran Sains Teras untuk sekolah rendah dan menengah di


reka bentuk untuk memberi pengetahuan asas sains,

Pendidikan

di Malaysia adalah

suatu usaha

untuk

murid celik sains dan murid mampu mengikuti sains di peringkat

memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan

menengah atas. Mata pelajaran Sains Teras untuk menengah atas di

bersepadu supaya dapat melahirkan insan yang seimbang, harmoni

reka bentuk untuk menghasilkan murid yang celik sains, inovatif dan

dan bermoral tinggi. Hasrat ini termaktub dalam Falsafah Pendidikan

berupaya mengaplikasikan

Kebangsaan. Pendidikan sains sekolah

keputusan dan menyelesaikan masalah dalam kehidupan.

rendah

berterusan

menyediakan

dan menengah

pengetahuan

sains

dalam

membuat

dibangunkan dengan matlamat membentuk individu seperti yang


dihasratkan.

Mata pelajaran sains elektif menyediakan murid yang cenderung,


dalam bidang sains untuk menceburi kerjaya bidang sains dan
perlu

teknologi yang khusus dan profesional. Golongan murid ini akan

mewujudkan masyarakat yang berbudaya sains, progresif, berilmu,

menjadi sumber tenaga manusia dalam bidang sains dan teknologi

berkemampuan membawa perubahan, berpandangan jauh, inovatif

yang memainkan peranan penting dalam pembangunan Negara.

Malaysia

yang

menuju

serta menyumbang
dimasa

hadapan.

warganegara

yang

ke

kepada
Selari
kritis,

arah

status

pembangunan
dengan

kreatif

negara

sains dan teknologi

aspirasi ini,
dan

maju,

pembangunan

berketerampilan,

Setiap mata pelajaran sains dibekalkan dua dokumen iaitu Sukatan

bersifat

Pelajaran (SP) dan Spesifikasi Kurikulum (SK). SP mengandungi

terbuka dan berdaya saing dalam sains dan teknologi adalah

tujuan, objektif dan garis panduan bagi kandungan kurikulum untuk

diperlukan.

tempoh dua tahun bagi mata pelajaran sains elektif dan lima tahun
untuk mata pelajaran Sains Teras. SK mengandungi maklumat

Kurikulum sains Malaysia merangkumi tiga mata pelajaran sains

kurikulum yang meliputi tujuan dan objektif kurikulum, penerangan

teras dan empat matapekajaran sains elektif. Mata pelajaran teras

kemahiran berfikir dan stategi berfkir, kemahiran saintifik, sikap

adalah

sains sekolah rendah, sains menengah rendah dan sains

saintifik dan nilai murni, stategi pengajaran dan pembelajaran dan

menengah atas. Mata pelajaran sains elektif ditawarkan di peringkat

kandungan kurikulum. Kandungan kurikulum mengandungi objektif

menengah atas dan terdiri daripada Fizik, Kimia, Biologi dan Sains

pengajaran, cadangan aktiviti pengajaran, hasil pembelajaran dan

Tambahan.

perbendaharaan kata.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

MATLAMAT

2.

Memperolehi kefahaman tentang aplikasi konsep dan prinsip


biologi dalam bidang teknologi dan kehidupan harian.

Matlamat

kurikulum

Biologi

untuk

bertujuan untuk membekalkan


kemahiran

sains

dan

sekolah

menengah

adalah

murid dengan pengetahuan

teknologi

serta

membolehkan

dan

3. Menguasai kemahiran saintifik dan kemahiran berfikir.


4.

Mengaplikasikan pengetahuan sains dan kemahiran saintifik

mereka

secara kritis dan kreatif berasaskan sikap saintifik dan nilai

menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan

murni dalam penyelesaian masalah, dan membuat keputusan

seharian berdasarkan sikap saintifik dan nilai murni.

berkaitan isu biologi.


5. Menggunakan

pengetahuan

biologi

untuk

meningkatkan

Murid yang telah mengikuti kurikulum biologi sekolah menengah

status kesihatan dan menangani cabaran dunia sains dan

akan

teknologi dan boleh menyumbang ke arah pembangunan

memperolehi

asas

biologi

yang

membolehkan

mereka

memperolehi pendidikan lanjutan dalam sains dan teknologi secara


rasmi dan tidak rasmi.

sains dan teknologi.


6.

Menilai maklumat mengenai sains dan teknologi dengan bijak


dan berkesan.

Kurikulum ini juga bertujuan untuk membangunkan masyarakat yang

7. Mengamalkan sikap saintifik dan nilai murni.

bertanggungjawab,

8.

dinamik

membudayakan sains

dan

dan
teknologi

berdaya

maju

secara

semulajadi

dengan
dalam

menangani pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar.

Menyedari kepentingan saling hubungan antara kehidupan


dan pengurusan alam semulajadi serta sumbernya dengan
bijaksana demi kesinambungan hidup manusia sejagat.

9. Menghargai

sumbangan

sains

dan

teknologi

terhadap

pembangunan negara dan kesejahteraan manusia sejagat.


OBJEKTIF

10. Menyedari bahawa penemuan

melalui penyelidikan sains

adalah usaha manusia berasaskan kemampuan akal untuk


Kurikulum Biologi untuk sekolah menengah membolehkan murid:
1. Memperolehi pengetahuan tentang konsep dan prinsip biologi
serta menghubungkaitkan pengetahuan ini dengan fenomena
alam semulajadi dan pengalaman harian.

memahami fenomena alam ke arah mencapai kesejahteraan


hidup manusia sejagat.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

11. Mewujudkan kesedaran ke atas kepentingan kasih sayang


kepada

alam

sekitar

dan

memainkan

peranan

dalam

Penerangan tentang setiap kemahiran proses sains diberi seperti


berikut:

pemuliharaan dan pemeliharaannya.


Kemahiran Manipulatif
Kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam
KEMAHIRAN SAINTIFIK

penyiasatan sains yang membolehkan murid melakukan perkara


yang berikut:

Sains mengutamakan kaedah inkuiri dan penyelesaian masalah.


Dalam proses
saintifik

inkuiri

dan

dan kemahiran

menyelesaikan

berfikir

digunakan.

masalah,

kemahiran

Kemahiran

saintifik

menggunakan dan mengendalikan bahan dan peralatan sains


dengan betul.

merupakan kemahiran yang penting untuk menjalankan sebarang

mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat.

aktiviti mengikut kaedah saintifik seperti menjalankan eksperimen

melakar spesimen, bahan dan peralatan sains dengan tepat.

dan projek.

membersihkan peralatan sains dengan cara yang betul.


menyimpan bahan dan peralatan sains dengan betul dan

Kemahiran saintifik terdiri daripada kemahiran proses sains dan

selamat.

kemahiran manipulatif.
KEMAHIRAN BERFIKIR
Kemahiran Proses Sains

Berfikir merupakan

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang membolehkan murid

menggabung jalinkan pengetahuan, kemahiran dan sikap yang ada

mempersoalkan sesuatu dan mencari jawapan secara bersistem.

pada dirinya bagi membolehkannya memahami dan mencorak alam

Kemahiran proses ini terdiri daripada kemahiran yang mudah kepada

sekeliling. Salah satu objektif sistem pendidikan negara adalah untuk

yang kompleks.

mempertingkat daya berfikir di kalangan murid. Objektif ini boleh

satu proses mental yang memerlukan individu

dicapai melalui kurikulum yang menekankan pembelajaran berfikrah.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Pengajaran dan pembelajaran yang menekankan kemahiran berfikir

Mencirikan

dan strategi berfikir adalah teras kepada pembelajaran berfikrah.

Mengenal pasti kriteria seperti ciri, sifat, kualiti


dan unsur sesuatu konsep atau objek.

Pembelajaran berfikrah boleh dicapai jika murid dilibatkan secara


aktif dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Dalam proses ini

Membandingkan

Mencari persamaan dan perbezaan berdasarkan

aktiviti

dan

kriteria

membezakan

sesuatu objek atau peristiwa.

Mengumpulkan

Mengasingkan dan mengumpulkan objek atau

dan

fenomena kepada

mengelaskan

berdasarkan kriteria tertentu seperti ciri atau sifat

pengajaran

dan

pembelajaran

yang

mencungkil minda murid dan mendorongnya


mereka dapat mengkonsepsikan,

dirancang

dapat

untuk berfikir agar

menyelesaikan

masalah

seperti

ciri,

sifat,

kualiti

dan

unsur

dan

membuat keputusan.

Kemahiran berfikir boleh digolongkan kepada pemikiran kritis dan


pemikiran kreatif. Seseorang yang berfikir secara kritis akan sentiasa

kumpulan

masing-masing

sepunya.

menilai sesuatu idea dengan sistematik sebelum menerimanya.


Seseorang yang berfikir secara kreatif mempunyai daya imaginasi

Membuat urutan

Menyusun objek dan maklumat mengikut tertib

yang tinggi, berupaya menjanakan idea yang inovatif dan asli, serta

berdasarkan kualiti atau kuantiti ciri atau sifatnya

boleh mengubah suai idea dan produk yang sedia ada. Strategi

seperti saiz, masa, bentuk atau bilangan.

berfikir merupakan proses berfikir yang lebih tinggi peringkatnya


(peringkat tinggi) yang melibatkan beberapa langkah dan setiap

Menyusun

Menyusun objek atau maklumat mengikut tertib

langkah melibatkan beberapa

mengikut

berdasarkan kepentingan atau kesegeraan.

kemahiran berfikir kritis dan kreatif.

Strategi berfikir merupakan fungsi utama dan matlamat akhir kepada

keutamaan

proses berfikir.
Menganalisis
Kemahiran Berfikir Kritis

Mengolah maklumat dengan menghuraikannya


kepada

bahagian

yang

lebih

kecil

bagi

memahami sesuatu konsep atau peristiwa serta


Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir adalah seperti
yang berikut:

mencari makna yang tersirat.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Mengesan

Mengesan

kecondongan

berpihak kepada atau menentang sesuatu.

pandangan

atau

pendapat

yang

Membuat inferens

Membuat

kesimpulan

munasabah,

yang

awal

yang

mungkin

benar

atau tidak benar untuk menerangkan


Menilai

sesuatu peristiwa atau pemerhatian.

Membuat pertimbangan tentang sesuatu perkara


dari segi kebaikan dan keburukan, berdasarkan
Meramalkan

bukti atau dalil yang sah.

Membuat jangkaan tentang sesuatu


peristiwa

Membuat

Membuat

kesimpulan

kajian

pernyataan

yang

tentang

berdasarkan

hasil

kepada

berdasarkan

pemerhatian

sesuatu

dan pengalaman yang lalu atau data

sesuatu

yang boleh dipercayai.

hipotesis.

Mengitlakkan

Membuat pernyataan umum terhadap


sesuatu perkara

Kemahiran Berfikir Kreatif

untuk keseluruhan

kumpulan berdasarkan
Penerangan ringkas tentang setiap kemahiran berfikir kreatif adalah

ke

seperti yang berikut:

maklumat daripada kumpulan itu.

Menjanakan idea

Menghasilkan

idea

yang

berkaitan

dengan sesuatu perkara.

atas

sampel

pemerhatian

Membuat gambaran

Membuat

mental

membayangkan

atau

tanggapan
sesuatu

beberapa

atau
idea,

konsep, keadaan atau gagasan dalam


Menghubungkaitkan

Membuat

perkaitan

dalam

minda atau fikiran.

sesuatu

keadaan atau peristiwa untuk mencari


sesuatu
hubungan.

struktur

atau

corak

Mensintesiskan

Menggabungkan

unsur

yang

berasingan untuk menghasilkan satu

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

gambaran menyeluruh dalam bentuk


seperti

pernyataan,

lukisan

Strategi Berfikir

dan

artifak.

Penerangan tentang setiap strategi berfikir adalah seperti yang


berikut:

Membuat hipotesis

Membuat suatu pernyataan

umum

tentang hubungan antara pemboleh


ubah

yang

difikirkan

benar

Mengkonsepsikan

bagi

Membuat pengitlakan ke arah membina


pengertian,

konsep

atau

model

menerangkan sesuatu perkara atau

berdasarkan ciri spesifik sepunya yang

peristiwa. Pernyataan ini boleh diuji

saling berhubung kait.

untuk membuktikan kesahihannya.


Menganalogikan

Membentuk

kefahaman

tentang

sesuatu konsep yang kompleks atau

Membuat

Memilih

abstrak secara mengaitkan konsep itu

keputusan

yang terbaik daripada beberapa alternatif

satu

alternatif

penyelesaian

dengan konsep yang mudah atau

berdasarkan

maujud yang mempunyai ciri yang

mencapai matlamat yang ditetapkan.

kriteria

tertentu

bagi

serupa.

Mereka cipta

Menghasilkan sesuatu yang baru atau


melakukan
sesuatu

pengubahsuaian

yang

sedia

ada

Menyelesaikan

Mencari penyelesaian yang tepat secara

masalah

terancang terhadap situasi yang tidak

kepada

pasti atau mencabar ataupun kesulitan

untuk

yang tidak dijangkakan.

mengatasi masalah secara terancang.

Selain daripada kemahiran berfikir dan strategi berfikir yang tersebut,


kemahiran

menaakul

merupakan

satu

lagi

kemahiran

yang

diutamakan. Kemahiran menaakul ialah kemahiran yang digunakan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

untuk

membuat

pertimbangan secara

logik, rasional,

adil dan
Kemahiran Berfikir

saksama. Penguasaan kemahiran berfikir kritis, kreatif dan strategi


berfikir menjadi

lebih mudah jika seseorang

itu berkebolehan

membuat penaakulan secara induktif dan deduktif. Rajah 1 memberi


gambaran keseluruhan
berfikir.

tentang

kemahiran

berfikir

dan strategi

Kritis
Mencirikan
Membandingkan &
membezakan
Mengumpulkan &
mengelaskan
Membuat urutan
Menyusun
mengikut
keutamaan
Menganalisis
Mengesan
kecondongan
Menilai
Membuat
kesimpulan

Menaakul

Kreatif
Menjana idea
Menghubungkait
Membuat inferens
Meramalkan
Membuat
hipotesis
Mensintesiskan
Mengitlakan
Membuat
gambaran mental
Menganalogikan
Mereka cipta

Strategi Berfikir
Mengkonsepsikan
Membuat keputusan
Menyelesaikan
masalah

Rajah 1 : Model KBSB dalam Sains

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Penguasaan kemahiran berfikir dan strategi berfikir (KBSB) melalui

pengetahuan yang sesuai menjamin keupayaan murid untuk berfikir

pengajaran dan pembelajaran sains boleh dikembangkan melalui

secara berkesan.

peringkat berikut:
1. KBSB diperkenalkan.

Untuk menguasai kemahiran proses sains, seseorang perlu

2. KBSB dipraktikkan dengan bimbingan guru.

menguasai kemahiran berfikir yang berkaitan. Kemahiran berfikir

3. KBSB dipraktikkan tanpa bimbingan guru.

utama yang berkaitan dengan setiap kemahiran proses sains adalah

4. KBSB diaplikasikan ke situasi baru dan diperkembangkan

seperti berikut:

dengan bimbingan guru.


5. KBSB digunakan bersama dengan kemahiran yang lain untuk
mencapai tugasan berfikir.
Penerangan

Kemahiran Proses
Sains

Kemahiran Berfikir

Memerhatikan

Mencirikan

lanjut tentang peringkat penerapan KBSB dalam sains

Membandingkan dan membezakan

diberi dalam Buku Panduan Penerapan Kemahiran Berfikir dan

Menghubungkaitkan

Strategi Berfikir dalam Pengajaran dan Pembelajaran Sains ( Pusat


Pembangunan Kurikulum, 1999).

Mengelaskan

Mencirikan
Membandingkan dan membezakan
Mengumpulkan dan mengelaskan

Perkaitan antara kemahiran Berfikir dan Kemahiran Proses


Sains

Kemahiran proses sains ialah kemahiran yang diperlukan untuk

Mengukur dan

Menghubungkaitkan

menggunakan

Membandingkan dan membezakan

nombor

mencari jawapan kepada sesuatu masalah atau membuat keputusan


secara

bersistem.

Ia

merupakan

satu

proses

mental

yang

menggalakkan pemikiran secara, kreatif, analitis dan sistematik.


Penguasaan kemahiran proses sains bersama dengan sikap dan

Membuat inferens

Menghubungkaitkan
Membandingkan dan membezakan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Meramalkan

Menganalisis

Menghubungkaitkan

Membuat

Menganalisis

Menghubungkaitkan

Membuat hipotesis

Mencirikan Menghubungkaitkan

Membuat gambaran mental

Membandingkan dan membezakan


Menjana idea

Menggunakan
perhubungan

ruang

Membuat urutan

Membuat hipotesis

Menyusun mengikut keutamaan

Meramalkan

dan masa

Mentafsir data

Mensintesiskan

Membandingkan dan membezakan

Mengeksperimen

Semua kemahiran berfikir

Berkomunikasi

Semua kemahiran berfikir

Menganalisis
Mengesan kecondongan
Membuat kesimpulan
Mengitlakkan
Menilai

Pengajaran

dan Pembelajaran yang Berteraskan Kemahiran

Berfikir dan Kemahiran Saintifik


Mendefinisi secara

Menghubungkaitkan

operasi

Menganalogikan

Kurikulum

Membuat gambaran mental

berteraskan kemahiran

Menganalisis

kurikulum ini, hasil pembelajaran yang dihasratkan ditulis secara

biologi ini menekankan

mengintegrasi

berfikir

pemerolehan

pembelajaran berfikrah yang

dan kemahiran

pengetahuan

saintifik.

dengan

Dalam

penguasaan

Mengawal pemboleh

Mencirikan

kemahiran iaitu kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik. Dalam

ubah

Membandingkan dan membezakan

pengajaran

dan

pembelajaran,

guru

perlu

menitikberatkan

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

penguasan kemahiran bersama dengan pemerolehan pengetahuan,


di samping penerapan nilai murni dan sikap saintifik.

SIKAP SAINTIFIK DAN NILAI MURNI


Pengalaman pembelajaran biologi boleh memupuk sikap dan nilai
positif dalam diri murid. Sikap dan nilai positif yang dipupuk adalah

Berikut diberi contoh hasil pembelajaran yang berkaitan dengan

seperti berikut:

pengajaran dan pembelajaran yang berteraskan kemahiran berfikir

minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling.

dan kemahiran saintifik serta penerangannya.

jujur dan tepat dalam merekod dan mengesahkan data.


rajin dan tabah.

Contoh:

bertanggungjawab ke atas keselamatan diri dan rakan serta


terhadap alam sekitar.

Hasil Pembelajaran

Membanding dan membezakan

menyedari bahawa sains merupakan satu daripada cara

sel haiwan dan sel tumbuhan

untuk memahami alam.

berdasarkan struktur dan

menghargai dan mengamalkan kehidupan yang bersih dan

organel.

sihat.
menghargai keseimbangan alam semula jadi.

Kemahiran berfikir

membanding dan membezakan

berhemah tinggi dan hormat-menghormati.

Penerangan:
Untuk

mencapai

menghargai sumbangan sains dan teknologi.


hasil

pembelajaran

yang

dihasratkan

ini,

mensyukuri nikmat yang dikurniakan tuhan.

pengetahuan mengenai struktur dan organel dalam sel haiwan dan

berfikiran kritikal dan analitis.

tumbuhan

luwes dan berfikiran terbuka.

boleh

dipelajari

membeza. Penguasaan

melalui

aktiviti

membanding

dan

kemahiran membanding dan membeza

baik hati dan penyayang.

adalah sama pentingnya dengan pengetahuan mengenai sel haiwan

bersifat objektif.

dan sel tumbuhan itu sendiri. Ini membolehkan murid memahami

sistematik.

tajuk mitosis dan meiosis.

bekerjasama.
adil dan saksama.

10

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

berani mencuba.

Berikut diberi contoh objektif pembelajaran yang berkaitan dengan

berfikir secara rasional.

penerapan sikap saintifik dan nilai murni.

yakin dan berdikari.


Contoh :
Penerapan sikap saintifik dan nilai murni secara umum berlaku
mengikut peringkat berikut:

Tingkatan :

Menyedari dan memahami kepentingan dan keperluan sikap

Hasil Pembelajaran : 2.0 Ekosistem Terancam

saintifik dan nilai murni.


Memberi perhatian kepada sikap dan nilai murni.

Tingkatan Empat

Objektif
Pembelajaran :

Menghayati dan mengamalkan sikap saintifik dan nilai

2.3 Menyedari kepentingan pengurusan


aktiviti pembangunan dan ekosistem

murni.

yang mampan .

Peringkat ini perlu diambil kira oleh guru semasa merancang aktiviti

Hasil

pengajaran dan pembelajaran sains agar penerapan sikap saintifik

Pembelajaran :

Merangkakan langkah dalam pengurusan

dan nilai murni berlaku secara berkesan dan berterusan. Sebagai

pembangunan dan pengurusan

contoh, semasa pengajaran yang melibatkan kerja amali, guru perlu

ekosistem untuk mengekalkan

sentiasa mengingatkan murid dan memastikan mereka menjalankan

keseimbangan alam.

eksperimen secara berhati-hati, bekerjasama dan jujur.

Cadangan
Aktiviti

Perancangan yang rapi adalah diperlukan untuk mengoptimumkan

Pembelajaran :

Perbincangan dalam kumpulan kecil dan

penerapan sikap saintifik dan nilai murni semasa pelajaran sains.

pembentangan hasil dapatan berdasarkan

Guru perlu meneliti semua hasil pembelajaran dalam sesuatu bidang

yang berikut.

pembelajaran yang berkaitan termasuk hasil pembelajaran tentang

a) Penguatkuasaan undang-undang;

penerapan sikap saintifik dan nilai murni sebelum memulakan

b) Pendidikan dalam pengurusan sumber,

pelajaran.

termasuk mengurangkan , guna semula,


dan kitar semula bahan.

11

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Sikap saintifik

mencetuskan

dan nilai murni :

pelbagai

pendekatan

pembelajaran seperti inkuiri,

Menyayangi dan menghargai alam

konstruktivisme,

pembelajaran

sekitar.

masteri.

yang

Bertanggungjawab ke atas keselamatan

mestilah yang dapat mencetuskan pemikiran kritis dan kreatif murid

diri, orang lain dan alam sekitar.

dan bukan berbentuk rutin. Murid perlu sedar secara eksplisit

Menghargai keseimbangan alam.

kemahiran

Sistematik.

pembelajaran. Soalan atau masalah yang beraras tinggi diberikan

Bekerjasama.

kepada

Aktiviti

kontekstual

dirancang

berfikir dan strategi

murid

dan

murid

dalam

dan

pembelajaran

pembelajaran

berfikrah

berfikir yang digunakan

diminta

menyelesaikan

dalam

masalah

menggunakan daya kreatif dan kritis mereka. Murid dilibatkan secara


aktif dalam pengajaran dan pembelajaran yang mengintegrasikan

Penerapan Unsur Patriotisme

pemerolehan pengetahuan, penguasaan kemahiran dan penerapan


Kurikulum

biologi

dapat

mengukuhkan

dan

memupuk

unsur

nilai murni dan sikap saintifik.

patriotisme di kalangan murid. Sebagai contoh, dalam pembelajaran


proses pengkolonian dan proses sesaran di dalam ekosistem, murid

Pendekatan Pengajaran dan Pembelajaran Sains

akan belajar mengenai kekayaan biodiversiti negara, mereka akan


menghargai kepelbagaian dan keunikan sumber semulajadi negara

Inkuiri penemuan

dan meningkatkan kecintaan kepada negara.

Inkuiri

penemuan

merupakan

pendekatan

yang

mementingkan

pembelajaran melalui pengalaman. Inkuiri secara am bermaksud


mencari maklumat, menyoal dan menyiasat sesuatu fenomena yang

STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

berlaku di sekeliling. Penemuan merupakan sifat utama inkuiri.


Strategi

pengajaran

mengutamakan

dan pembelajaran

pembelajaran

berfikrah.

biologi

Pembelajaran secara penemuan berlaku apabila konsep dan prinsip

berfikrah

utama dikaji dan ditemui oleh murid sendiri. Murid melalui aktiviti

dalam kurikulum
Pembelajaran

adalah satu proses pemerolehan dan penguasaan kemahiran dan

seperti

ilmu pengetahuan yang dapat mengembangkan minda seseorang

mencapai kesimpulan sendiri. Guru kemudian membimbing murid

murid

untuk memahami

12

ke

tahap

yang

optima.

Pembelajaran

berfikrah

dapat

eksperimen

akan

konsep

menyiasat

sesuatu

fenomena

dan

sains melalui hasil inkuiri tersebut.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Kemahiran berfikir dan kemahiran saintifik dikembangkan semasa

Tema dan objektif pembelajaran yang berunsurkan STM diwujudkan

proses inkuiri ini. Namun demikian, perlu diingat bahawa pendekatan

dalam kurikulum ini. Pendekatan STM mengesyorkan pembelajaran

inkuiri tidak sesuai digunakan dalam semua situasi pengajaran dan

sains melalui penyiasatan dan perbincangan berlandaskan isu sains

pembelajaran. Beberapa konsep dan prinsip lebih sesuai didedahkan

dan teknologi dalam masyarakat. Pengetahuan sains dan teknologi

secara langsung oleh guru atau melalui inkuiri terbimbing.

dipelajari bersama

dengan aplikasi,

sains dan teknologi

serta

implikasi kepada masyarakat.

Konstruktivisme

Pembelajaran Kontekstual

Konstruktivisme adalah satu fahaman yang mencadangkan murid

Pembelajaran

belajar sesuatu bila mereka membina pemahaman mereka sendiri.

dengan kehidupan murid. Dalam konteks ini murid tidak belajar

Antara unsur penting dalam konstruktivisme ialah:

secara

kontekstual

teori

sahaja

adalah

tetapi

pembelajaran

dapat

yang

menghargai

dikaitkan

kerelevanan

guru mengambil kira pengetahuan sedia ada murid

pembelajaran

pembelajaran adalah hasil usaha murid itu sendiri.

kontekstual digunakan di mana murid belajar secara menyiasat

pembelajaran berlaku bila murid menghubungkan idea asal

seperti dalam pendekatan inkuiri penemuan.

sains

dengan

kehidupan

mereka.

Pendekatan

dengan idea baru bagi menstruktur semula idea mereka.


murid

berpeluang

bekerjasama,

berkongsi

idea

dan

Pembelajaran Masteri
Pembelajaran

pengalaman serta membuat refleksi.

masteri

merupakan

satu

pendekatan

yang

memastikan semua murid menguasai objektif pembelajaran yang


ditetapkan. Pendekatan ini berpegang kepada prinsip bahawa setiap
murid mampu belajar jika diberi peluang. Peluang perlu diberi

Sains, Teknologi dan Masyarakat


Pembelajaran

yang

bermakna

akan berlaku

jika murid

dapat

kepada murid untuk belajar mengikut kadarnya, tindakan pengayaan

menghubungkaitkan apa yang dipelajari dengan kehidupan harian

dan

pemulihan

perlu

dijadikan

mereka. Pembelajaran bermakna berlaku dalam pendekatan seperti

pengajaran dan pembelajaran

sebahagian

daripada

proses

pembelajaran kontekstual dan pendekatan Sains, Teknologi dan


Masyarakat (STM).

13

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran


Pendekatan

pengajaran

dan

Eksperimen

pembelajaran

tersebut

boleh

Kaedah eksperimen adalah satu kaedah yang lazim dijalankan

dilaksanakan melalui pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran

dalam

seperti eksperimen, perbincangan, simulasi, projek dan lawatan.

penyiasatan untuk menemui konsep dan prinsip sains tertentu

Dalam

secara saintifik. Menjalankan eksperimen menggunakan kemahiran

kurikulum

ini,

cadangan

kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran untuk mencapai objektif pembelajaran yang tertentu


dinyatakan

secara

eksplisit

dalam

bentuk

Cadangan

pembelajaran

sains.

Murid

menguji

hipotesis

melalui

berfikir, kemahiran saintifik dan kemahiran manipulatif.

Aktiviti

Pembelajaran. Walaubagaimanapun, guru boleh mengubahsuaikan

Lazimnya, langkah yang diikuti secara eksperimen adalah seperti

cadangan pengalaman pembelajaran jika perlu.

berikut:
Mengenal pasti masalah.

Kaedah

pengajaran

dan

pembelajaran yang

pelbagai

dapat

meningkatkan minat murid terhadap sains. Pelajaran sains yang


tidak

menarik

akan

membosankan

murid

dan

Membuat hipotesis.
Merancang eksperimen.

seterusnya
-

Mengawal pembolehubah.

pengajaran dan pembelajaran seharusnya berdasarkan kandungan

Menentukan peralatan dan bahan yang diperlukan.

kurikulum, kebolehan dan kepelbagaian jenis kecerdasan murid serta

Menentukan langkah menjalankan eksperimen, kaedah


mengumpulkan data dan menganalisis data.

mempengaruhi pencapaian murid dalam sains. Penentuan kaedah

sumber dan prasarana yang ada. Di samping berperanan sebagai


penyampai pengetahuan dan pakar rujuk bidang pengajarannya,

Menjalankan eksperimen.

guru juga berperanan sebagai fasilitator dalam pengajaran dan

Mengumpulkan data.

pembelajaran. Guru

Menganalisis data.

perlu prihatin terhadap

kepelbagaian

jenis

kecerdasan di kalangan murid. Kaedah dan aktiviti yang berbeza

Mentafsirkan data.

perlu dirancang untuk murid yang mempunyai cara belajar dan


Membuat kesimpulan.

kecerdasan yang berbeza.


Berikut

diberi

penerangan

pengajaran dan pembelajaran.

14

ringkas

tentang

beberapa

kaedah

Membuat pelaporan.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Dalam

kurikulum

eksperimen

yang

ini,

adalah

dibimbing

dicadangkan

merekabentuk eksperimen, iaitu mereka sendiri yang merangka cara

mencapai sesuatu tujuan tertentu. Projek mengambil masa yang

eksperimen yang berkenaan, data yang boleh diukur dan bagaimana

panjang serta menjangkau waktu pembelajaran yang formal untuk

menganalisis

dilengkapkan. Hasil projek dalam bentuk laporan, artifak atau lain-

bagaimana

murid

diberi

Projek
Aktiviti yang dijalankan oleh individu atau sekumpulan murid untuk

serta

guru,

daripada
peluang

data

oleh

selain

membentangkan

hasil

lain perlu dibentangkan kepada guru dan murid lain. Kerja projek

eksperimen mereka.

menggalakkan perkembangan

kemahiran

penyelesaian

masalah,

kemahiran pengurusan masa dan pembelajaran kendiri.

Perbincangan
Aktiviti di mana murid menyoal dan mengemukakan pendapat
berlandaskan alasan yang sahih. Perbincangan perlu dijalankan

Lawatan dan Penggunaan Sumber Luar

sebelum, semasa dan selepas menjalankan aktiviti. Guru bertindak

Pembelajaran

sebagai fasilitator dan mengetuai perbincangan dengan bertanyakan

Pembelajaran sains boleh melalui lawatan ke tempat seperti zoo,

soalan yang merangsang murid untuk mempamer kebolehan diri.

muzium, pusat sains, institut penyelidikan, paya bakau dan kilang.


Lawatan

simulasi

tidak

hanya

tempat-tempat

terhad

di

sedemikian

sekolah

boleh

sahaja.

menjadikan

pembelajaran lebih berkesan, menyeronokkan dan bermakna. Untuk

Simulasi
Aktiviti

ke

sains

yang

dijalankan

yang

penggunaan

utama

model.

menyerupai
ialah

Dalam

main
main

yang

sebenarnya.

peranan,
peranan,

Contoh

permainan
murid

dan

melakonkan

sesuatu peranan secara spontan berdasarkan beberapa syarat yang

mengoptimakan pembelajaran melalui lawatan, ia mesti dirancang


secara rapi. Murid perlu menjalankan aktiviti atau melaksanakan
tugasan semasa

lawatan.

Perbincangan

selepas

lawatan perlu

diadakan.

telah ditentukan. Permainan pula mempunyai peraturan yang harus


dipatuhi. Murid bermain untuk mempelajari sesuatu prinsip ataupun

Penggunaan Teknologi

untuk memahami proses untuk membuat keputusan. Model boleh

Teknologi merupakan alat yang amat berkesan dan mempunyai

digunakan untuk mewakili objek atau keadaan sebenar. Murid dapat

potensi yang tinggi untuk meningkatkan minat dalam pembelajaran

membayangkan situasi tersebut dan seterusnya memahami konsep

sains. Melalui penggunaan teknologi seperti televisyen, radio, video,

dan prinsip yang dipelajari.

komputer dan internet, pengajaran dan pembelajaran sains boleh

15

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

menjadi

lebih

menarik

dan

berkesan.

Simulasi

dan

animasi

memahami, mengaplikasi, menganalisis, mensintesis dan menilai.

berkomputer merupakan alat yang berkesan untuk menjelaskan

Peringkat dalam domain afektif adalah menyedari, menghargai,

pengajaran dan pembelajaran yang abstrak atau konsep sains yang

menghayati, mengagumi, menyayangi, mensyukuri, mendalami dan

sukar.

mengamalkan. HP dalam domain afektif adalah tersirat dalam aktiviti


pembelajaran yang dicadangkan. Penerapan sikap siantifik dan nilai

Simulasi dan animasi berkomputer

juga boleh dipersembahkan

dalam bentuk perisian atau melalui laman web. Perkakasan aplikasi


seperti

word

processers,

perisian

persembahan

grafik

dan

hamparan elektronik adalah merupakan satu alat yang bernilai untuk

murni perlu dijadikan teras dalam setiap aktiviti pembelajaran.

Ini

adalah untuk memastikan penerapan nilai dan sikap secara spontan


dan semulajadi. HP dalam domain psikomotor adalah tersurat dalam
aktiviti pembelajaran.

menganalisis dan mempersembahkan data.


HP ditulis dalam bentuk objektif perlakuan yang boleh diukur. Secara
seperti data loggers dan antara muka

Penggunaan teknologi lain


berkomputer dalam

eksperimen

dan

projek

dapat

membantu

am, HP dalam sesuatu OP disusun secara berurutan daripada


mudah kepada yang lebih kompleks. Walaubagaimanapun, dalam
proses pengajaran dan pembelajaran, aktiviti pembelajaran perlu

pengajaran dan pembelajaran sains berkesan.

dirancang dalam perlakuan holistik dan integrasi yang membolehkan


pelbagai HP di capai mengikut keperluan dan konteks. Guru perlu
menggunakan strategi pengajaran untuk cuba mencapai HP secara

ORGANISASI KANDUNGAN

bersepadu mengikut susunan dalam spesifikasi kurikulum.


Kurikulum biologi ini disusun atur mengikut beberapa tema. Setiap
tema mengandungi beberapa Bidang Pembelajaran (BP), setiap BP

Cadangan Aktiviti Pembelajaran memberi cadangan pengalaman

mempunyai beberapa Objektif Pembelajaran (OP) dan setiap OP

pembelajaran dan maklumat tentang skop dan kedalaman sesuatu

mempunyai satu atau lebih Hasil Pembelajaran (HP).

hasil pembelajaran. Cadangan Aktiviti Pembelajaran diberi untuk


membantu guru merancang

aktiviti yang perlu dijalankan

bagi

HP umum ditulis mengikut peringkat dalam domain kognitif dan

mencapai HP yang berkaitan. Satu aktiviti mungkin dicadangkan

afektif.

untuk mencapai satu atau lebih hasil pembelajaran. Pada masa yang

16

Peringkat

dalam

domain

kognitif

adalah

mengetahui,

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

sama, lebih daripada satu aktiviti mungkin dicadangkan untuk satu

tambahan yang inovatif dan berkesan untuk meningkatkan mutu

hasil pembelajaran. Guru boleh mengubahsuai cadangan aktiviti ini

pengajaran dan pembelajaran biologi.

sesuai dengan jenis kecerdasan, tahap kebolehan murid dan juga


keadaan sekeliling mereka. Guru digalakkan merekabentuk aktiviti

17

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA
: PENGENALAN KEPADA BIOLOGI
BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 PENGENALAN KEPADA BIOLOGI
Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan aktiviti perbincangan dan
1.1
Murid boleh:
Memahami
pembentangan mengenai perkaraBiologi
perkara berikut:
(a) apakah kajian Biologi?
menyatakan apakah kajian
Biologi.
(b) kepentingan Biologi daripada
aspek bidang ilmu untuk mengkaji
hidupan, persekitaran, hubungan
di antara hidupan dengan
persekitaran.

Membina peta konsep berdasarkan


maklumat yang dikumpul tentang
pelbagai bidang kajian dan kerjaya
yang berkaitan dengan Biologi.
Menjalankan perbincangan dalam
kumpulan kecil tentang kepentingan
perkara-perkara berikut:
(a) penguasaan kemahiran saintifik.
(b) kaedah saintifik.
(c) mengamalkan sikap saintifik dan
nilai murni.

18

menerangkan kepentingan
Biologi.

menyenaraikan bidang yang


berbeza dalam kajian Biologi.

menyenaraikan kerjaya
berkaitan Biologi.

menyatakan pelbagai kaedah


mempelajari Biologi.

Nota

Perbendaharaan
Kata

bidang fields
kerjaya career

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 PENGENALAN KEPADA BIOLOGI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
1.2
Memerhatikan satu situasi dan
Murid boleh:
Mengaplikasi
mengenalpasti pembolehubah
mengenalpasti semua pembolehubah.
dalam situasi yang diberi.
penyiasatan
Mencadangkan satu soalan yang
saintifik
mengenalpasti hubungkait
sesuai bagi penyiasatan saintifik dan
antara dua pembolehubah bagi
menjalankan perbincangan untuk:
(a) membuat hipotesis.
membentuk hipotesis.
merekabentuk dan menjalankan
(b) merancang kaedah penyiasatan
eksperimen ringkas untuk
termasuk pemilihan radas dan
menguji hipotesis.
kaedah kerja.
Menjalankan satu eksperimen:
(a) untuk mengumpul dan
menjadualkan data.
(b) mempersembahkan data dalam
bentuk yang sesuai.
(c) mentafsir data dan membuat
kesimpulan.
(d) menulis satu laporan lengkap.

Nota

Perbendaharaan
Kata

Aktiviti ini
membantu guru
menilai kebolehan
murid menjalankan
penyiasatan
saintifik.

penyiasatan
saintifik
scientific
investigation

Sikap saintifik dan


nilai murni perlu
diperhatikan dalam
semua penyiasatan
bagi bidang
pembelajaran lain.

sikap saintifik
scientific attitudes

merekod dan membentangkan


data dalam bentuk yang sesuai.
mentafsir data untuk membuat
kesimpulan.
menulis laporan tentang
sesuatu eksperimen.

Menjalankan eksperimen membuat roti


menggunakan yis dengan kehadiran
gula dan tanpa gula. Merekodkan masa
yang diambil untuk doh menggandakan
saiz. Garam digunakan untuk
penyiasatan lanjut.
Semasa penyiasatan, penekanan perlu
diberi terhadap keperluan mengamalkan
sikap saintifik dan nilai murni seperti
kejujuran dan ketepatan dalam
merekod dan mengesahkan data.

mengamalkan sikap saintifik


dan nilai murni.

nilai murni
noble values

19

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA
: MENYIASAT SEL SEBAGAI UNIT ASAS KEHIDUPAN
BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL
Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
1.1
Menyedia dan mengkaji slaid untuk
Murid boleh:
Memahami
membandingkan sel epidermis bawang
struktur dan
atau sel daun Hydrilla dan sel pipi.
melukis dan melabel sel
fungsi sel
haiwan.
Memerhati, melukis dan melabel
gambar rajah sel haiwan dan sel
melukis dan melabel sel
tumbuhan yang dilihat menerusi
tumbuhan.
mikroskop cahaya.

Mengkaji mikrograf elektron sel haiwan


dan sel tumbuhan untuk mengenalpasti
komponen-komponen sel:
(a) membran plasma dan dinding sel.
(b) sitoplasma.
(c) organel-organel:
(i) nukleus: nukleolus, kromosom,
nukleoplasma dan membran
nuklear.
(ii) jalinan endoplasma kasar dan
licin.
(iii) mitokondria.
(iv) jasad Golgi.
(v) lisosom.
(vi) ribosom.
(vii) kloroplas.
(viii) sentriol.
(ix) vakuol.

20

mengenalpasti komponenkomponen sel haiwan.

mengenalpasti komponenkomponen sel tumbuhan.

Nota

Struktur organel
tidak perlu
ditekankan.

Perbendaharaan
Kata

Komponen komponen sel


cellular
components

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
Bekerja dalam kumpulan kecil untuk
menyatakan fungsi komponen
memadankan komponen sel dengan
sel haiwan.
fungsinya.
menyatakan fungsi komponen
sel tumbuhan.

1.2
Memahami
organisasi sel

Murid menunjukkan perbandingan


antara struktur sel haiwan dan sel
tumbuhan.

membanding dan membezakan


antara sel haiwan dan sel
tumbuhan.

Membincangkan hubungan di antara


ketumpatan sesuatu organel dengan
fungsi sel-sel khusus:
(a) mitokondria dengan fungsi sel
sperma, sel otot penerbangan bagi
serangga dan burung, sel meristem.
(b) kloroplas dengan fungsi sel palisad.

mengaitkan antara kepadatan


organel tertentu dengan fungsi
sel-sel khusus.

Membuat pemerhatian melalui animasi


berkomputer/video/mikroskop terhadap
proses hidup organisma unisel seperti
pemakanan, pergerakan dan pembiakan.

Murid boleh:
menyatakan keperluan
pengkhususan sel dalam
organisma multisel berbanding
organisma unisel.

Menjalankan aktiviti perbincangan dan


pembentangan mengenai:
(a) pengkhususan sel dalam organisma
multisel.
(b) keperluan pengkhususan sel dalam
organisma multisel.

menghuraikan pengkhususan
sel dalam organisma multisel.

Nota

Perbendaharaan
Kata

mengaitkan
relate
ketumpatan
density

Proses-proses
kehidupan
living processes

pengkhususan
sel cell
specialisation

21

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 STRUKTUR DAN ORGANISASI SEL


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
(c) organisasi sel dalam pembentukan
menghuraikan organisasi sel
tisu, organ dan sistem dalam
dalam pembentukan tisu, organ
manusia, haiwan dan tumbuhan.
dan sistem dalam organisma
multisel.

Nota

Perbendaharaan
Kata

Membina model tisu, organ dan sistem


dalam manusia, haiwan dan tumbuhan.
Menjalankan perbincangan tentang:
(a) maksud persekitaran dalam.
(b) faktor-faktor yang mempengaruhi
persekitaran dalam termasuk suhu,
pH, tekanan osmosis dan aras
glukosa.
(c) kepentingan bagi sel organisma
mengalami keadaan yang
menyebabkannya berfungsi secara
cekap.
(d) penglibatan pelbagai sistem dalam
mengekalkan persekitaran dalam
yang optimum.

1.3
Menghargai
keunikan sel

Membincang dan meramalkan keadaan


sel tanpa organel tertentu.
Menjalankan aktiviti main peranan
untuk menunjukkan penyesuaian sel
untuk fungsi-fungsi yang berbeza.

22

menyatakan maksud
persekitaran dalam.
mengenalpasti faktor-faktor
yang mempengaruhi
persekitaran dalam.

menerangkan keperluan
mengekalkan persekitaran
dalam yang optimum.

menghuraikan penglibatan
pelbagai sistem dalam
mengekalkan persekitaran
dalam yang optimum.

Murid boleh:
meramal keadaan sel tertentu
tanpa salah satu organel.
mengilustrasikan kebanyakan
sel-sel yang mengalami
pengkhususan mengikut
fungsinya.

Penerangan
ringkas.

keunikan
uniqueness

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
2.1
Membincangkan:
Murid boleh:
Menganalisis
(a) bahan-bahan yang diperlukan oleh
menyatakan bahan yang
sel.
diperlukan oleh sel-sel hidup.
pergerakan
bahan-bahan
(b) bahan-bahan yang perlu
menyatakan bahan yang
merentas
disingkirkan daripada sel.
perlu disingkirkan dari sel.
membran
plasma
(c) keperluan pergerakan bahan-bahan
menerangkan keperluan
merentas membran plasma.
pergerakan bahan merentas
membran plasma.

Membincangkan struktur membran


plasma yang merangkumi fosfolipid
dwilapisan, protein pembawa dan
protein liang.

menghuraikan struktur
membran plasma.

Nota

Perbendaharaan
Kata

Hanya penjelasan
ringkas tentang
struktur membran
plasma diperlukan.
ketelapan
permeability

Menjalankan eksperimen,
menggunakan ampaian kanji dan
larutan glukosa, untuk mengkaji
pergerakan bahan merentas membran
telur atau tiub Visking.

resapan ringkas
simple diffusion

Membincangkan sifat membran plasma


sebagai membran separa telap.

menghuraikan sifat ketelapan


membran plasma.

Membincangkan pergerakan bahan


terlarut merentas membran plasma
melalui resapan ringkas dan resapan
berbantu.

menerangkan pergerakan
bahan merentas membran
plasma melalui proses
pengangkutan pasif.

resapan berbantu
facilitated
diffusion
pengangkutan
pasif passive
transport

23

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan menerangkan pergerakan
osmosis dengan menggunakan
molekul air merentas
osmometer ringkas.
membran plasma secara
osmosis.
Membincangkan pergerakan bahan
merentas membran plasma melalui
pengangkutan aktif.

menerangkan pergerakan
bahan merentas membran
plasma melalui proses
pengangkutan aktif.

menjelaskan proses
pengangkutan aktif dalam
kehidupan dengan
menggunakan contoh yang
sesuai.

Menjalankan aktiviti simulasi untuk


menunjukkan pergerakan bahan
merentas membran plasma melalui
pengangkutan pasif dan pengangkutan
aktif.
Menggunakan simulasi komputer untuk
menunjukkan pergerakan bahan
merentas membran plasma.
Membincangkan proses pengangkutan
pasif dan aktif dalam organisma hidup
seperti yang berikut:
(a) pertukaran gas di alveolus dan
kapilari darah (resapan ringkas).
(b) penyerapan makanan tercerna
dalam vilus (resapan berbantu).
(c) penyerapan air oleh akar rambut
tumbuhan (osmosis).
(d) pengambilan ion pada akar rambut
tumbuhan (pengangkutan aktif).

24

Nota

Hanya penerangan
asas tentang
pengangkutan aktif
diperlukan.

Perbendaharaan
Kata

pengangkutan
aktif active
transport

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
Membina peta konsep tentang
pergerakan bahan merentas membran
plasma.
Menggunakan penyusun grafik untuk
membanding dan membezakan antara
pengangkutan pasif dengan
pengangkutan aktif.

2.2
Memahami
konsep
pergerakan
bahan merentas
membran
plasma dalam
kehidupan
seharian

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji


kesan larutan hipotonik dan hipertonik
ke atas sel tumbuhan dan sel haiwan:
(a) plasmolisis dan deplasmolisis dalam
sel tumbuhan.
(b) hemolisis dan krenasi dalam sel
darah merah.
Menjalankan perbincangan tentang
perkara-perkara berikut:
(a) larutan hipotonik, hipertonik dan
isotonik.
(b) plasmolisis, deplasmolisis,
hemolisis dan krenasi.
(c) keadaan flasid dan segah pada sel
tumbuhan.
Menjalankan penyiasatan
menggunakan pelbagai kepekatan
larutan gula atau larutan garam untuk
menentukan kepekatan larutan luar sel

Nota

Perbendaharaan
Kata

membanding dan
membezakan antara
pengangkutan pasif dengan
pengangkutan aktif.

Murid boleh:

menerangkan maksud larutan


hipertonik, hipotonik dan
isotonik.
menerangkan kesan larutan
hipotonik, hipertonik dan
isotonik terhadap sel
tumbuhan dan sel haiwan.
menerangkan plasmolisis,
deplasmolisis, hemolisis dan
krenasi.

Penggunaan darah
manusia tidak
digalakkan.
kesan effects

segah turgid

merekabentuk eksperimen
untuk menentukan kepekatan
larutan yang isotonik dengan
sap sel tisu tumbuhan.

Penentuan
kepekatan larutan
luar sel yang isotonik
terhadap sap sel tisu

25

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN 2.0 PERGERAKAN BAHAN MERENTAS MEMBRAN PLASMA


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
yang isotonik terhadap sap sel tisu
tumbuhan.
Menjalankan perbincangan untuk
membuat inferens tentang
membuat inferens tentang kepekatan
kepekatan sap sel tisu
sap sel tisu tumbuhan yang setara
tumbuhan.
dengan kepekatan larutan luar sel yang
isotonik.
Membincang dan menghubungkaitkan
pergerakan bahan merentas membran
plasma dengan perbezaan kepekatan
antara larutan luar sel dengan sap sel.

Menjalankan perbincangan tentang


perkara berikut:
(a) kelayuan pada tumbuhan yang
disebabkan oleh penggunaan baja
berlebihan.
(b) pengawetan makanan dengan
menggunakan garam dan gula.

2.3
Mensyukuri
Menggubah puisi bagi mensyukuri
ketertiban proses ketertiban proses pergerakan bahan
pergerakan bahan merentas membran plasma.
merentas
membran
plasma

26

menghubungkaitkan
pergerakan bahan merentas
membran plasma dengan
kecerunan kepekatan.

menjelaskan dengan contoh


fenomena kelayuan
tumbuhan.
menjelaskan pengawetan
makanan dengan
menggunakan contoh yang
sesuai.

Murid boleh:
menerangkan keperluan
proses pergerakan bahan
merentas membran plasma
berlaku secara berterusan
dan teratur untuk kemandirian
sel.

Nota

Perbendaharaan
Kata

tumbuhan adalah
berdasarkan graf.

Perbincangan
hendaklah
berasaskan konsep
osmosis dan
plasmolisis.

Kelayuan
wilting

pengawetan
preservation

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan perbincangan dan
3.1
Murid boleh:
Memahami
pembentangan tentang perkara-perkara
komposisi kimia
berikut:
(a) Unsur dalam sel iaitu karbon,
dalam sel
menyatakan unsur dalam sel.
hidrogen, oksigen, nitrogen, sulphur,
fosforus, kalsium, kalium,
magnesium, klorin, natrium dan
ferum.
(b) Kehadiran dan kepentingan
menyenaraikan sebatian kimia
sebatian kimia dalam sel.
di dalam sel.
menerangkan kepentingan
sebatian organik di dalam sel.
menerangkan kepentingan air
di dalam sel.

3.2
Memahami
karbohidrat

Menjalankan perbincangan dan


pembentangan tentang perkara-perkara
berikut:
(a) unsur dalam karbohidrat.

Murid boleh:

(b) jenis-jenis karbohidrat iaitu


monosakarida, disakarida dan
polisakarida, dengan menggunakan
contoh-contoh.
(c) pembentukan dan penguraian
disakarida seperti maltosa, sukrosa
dan laktosa.
(d) pembentukan dan penguraian
polisakarida, seperti kanji, glikogen
dan selulosa.

Nota
Sebatian kimia
dalam sel dihadkan
kepada karbohidrat,
lipid, protein, asid
nukleik dan air.

Perbendaharaan
Kata
sebatian organik
organic
compounds

Hanya penerangan
ringkas tentang
kepentingan
karbohidrat, lipid,
protein dan asid
nukleik diperlukan.

menyatakan unsur dalam


karbohidrat.
menyatakan jenis-jenis
karbohidrat.

Struktur molekul
yang terperinci
tidak diperlukan.

menerangkan pembentukan
dan penguraian disakarida dan
polisakarida.

Hanya penerangan
ringkas tentang
kondensasi dan
tindakbalas
hidrolisis
diperlukan.

pembentukan
formation
penguraian
breakdown

gula penurun
reducing sugar

27

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran

Nota

Menjalankan aktiviti untuk membezakan


antara gula penurun dengan gula bukan
penurun.

3.3
Memahami
protein

Menjalankan perbincangan dalam


kumpulan kecil dan pembentangan
tentang perkara-perkara berikut:
(a) unsur dalam protein seperti karbon,
hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen
dan fosforus.
(b) dipeptida dan polipeptida.
(c) pembentukan dan penguraian
dipeptida dan polipeptida.
(d) asid amino perlu dan asid amino tak
perlu.

Murid boleh:

Menggunakan penyusun grafik untuk


mengilustrasi pelbagai struktur protein
iaitu primer, sekunder, tertier dan
kuartener.

3.4
Memahami lipid

28

menyatakan unsur dalam


protein.
menyatakan pelbagai struktur
protein.
menerangkan pembentukan
dan penguraian dipeptida dan
polipeptida.
menerangkan maksud asid
amino perlu dan asid amino tak
perlu.

Struktur molekul
yang terperinci
tidak diperlukan.
Hanya penerangan
ringkas tentang
tindakbalas
kondensasi dan
hidrolisis sahaja
diperlukan.

Murid boleh:
Menyenaraikan jenis-jenis lipid:
(a) lemak.
(b) minyak.
(c) lilin.

menyatakan unsur-unsur dalam


lipid.

Struktur molekul
yang terperinci
tidak diperlukan.

Perbendaharaan
Kata
gula bukan
penurun
non-reducing
sugar

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
(d) fosfolipid.
menyatakan jenis-jenis lipid
yang utama.
(e) steroid seperti kolesterol,
testosteron, estrogen dan
progesteron.
Menjalankan perbincangan dan
pembentangan tentang:
(a) unsur dalam lipid.
(b) komponen dalam lemak dan
minyak.
(c) pembentukan dan penguraian
lemak dan minyak.

Menggunakan carta untuk


membandingkan lemak tepu dengan
lemak tak tepu.
3.5
Memahami
enzim

Membincangkan tentang:
(a) apakah enzim.
(b) keperluan enzim dalam proses
hidup.
(c) sifat umum enzim.
(d) penamaan enzim berdasarkan
substrat.
(e) tapak sintesis enzim.
(f) enzim intrasel dan enzim luar sel
berserta contoh.

menyatakan komponen dalam


lemak dan minyak.
menerangkan pembentukan
dan penguraian lemak dan
minyak.

Nota

Hanya penerangan
ringkas tentang
tindakbalas
kondensasi dan
hidrolisis sahaja
diperlukan.

Perbendaharaan
Kata

lemak tepu
saturated fats
lemak tak tepu
unsaturated fats

membanding dan membezakan


antara lemak tepu dengan
lemak tak tepu.

Murid boleh:
menyatakan apakah enzim.
menerangkan mengapa enzim
diperlukan dalam proses
kehidupan.
menyenaraikan ciri umum
enzim.
menghubungkaitkan penamaan
enzim dengan substrat.
menyatakan tapak sintesis
enzim.
menyatakan maksud enzim
intrasel dan enzim luar sel.

enzim intrasel
intracellular
enzyme
enzim luar sel
extracellular

29

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan aktiviti main peranan untuk
menunjukkan penglibatan ribosom,
jalinan endoplasma dan jasad Golgi
dalam penghasilan enzim luar sel.
Menjalankan eksperimen untuk
mengkaji kesan pH dan suhu ke atas
aktiviti enzim amilase dan pepsin.

menerangkan penglibatan
organel khusus dalam
penghasilan enzim luar sel.

menerangkan kesan pH, suhu,


kepekatan enzim dan
kepekatan substrat ke atas
aktiviti enzim.

Perbendaharaan
Kata
enzyme

kepekatan
concentration
substrat
substrates

Membincangkan kesan kepekatan


enzim dan kepekatan substrat ke atas
aktiviti enzim.

30

Nota

Membincangkan mekanisme tindakan


enzim menggunakan hipotesis mangga
dan kunci.

menerangkan mekanisme
tindakan enzim.

Membincang dan menghubungkaitkan


pH,suhu, kepekatan enzim dan
kepekatan substrat ke atas aktiviti
enzim menggunakan hipotesis mangga
dan kunci.

menghubungkaitkan
mekanisme tindakan enzim
dengan pH, suhu, kepekatan
enzim dan kepekatan substrat.

Mengumpul maklumat daripada internet


dan sumber-sumber lain mengenai
kegunaan enzim dalam:
(a) kehidupan harian seperti
melembutkan daging.
(b) industri seperti pemprosesan
makanan dan pembuatan serbuk
pencuci.

menerangkan dengan contoh


penggunaan enzim dalam
kehidupan harian dan dalam
industri.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 3.0 KOMPOSISI KIMIA DALAM SEL


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
3.6
Murid boleh:
Menyedari
meramalkan akibat yang
Menjalankan aktiviti main peranan atau
kepentingan
bercerita tentang akibat yang mungkin
mungkin berlaku sekiranya
komposisi bahan berlaku sekiranya kekurangan salah
kekurangan karbohidrat,
kimia dalam sel
satu komponen kimia dalam sel.
protein, lipid atau enzim dalam
sel.

Nota

Perbendaharaan
Kata

kekurangan
deficiency

31

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 4.0PEMBAHAGIAN SEL


Objektif
Pembelajaran
4.1
Memahami
mitosis

32

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

Menjalankan sesi sumbang saran


mengenai:
(a) keperluan penghasilan sel baru
kepada organisma.

Murid boleh:

(b) keperluan sel anak yang seiras


dengan sel induk dihasilkan.

Mengumpul maklumat tentang


pengertian dan kepentingan mitosis
daripada sesi sumbang saran.

menyatakan kepentingan
mitosis.

Mengkaji carta untuk mengenalpasti


pelbagai fasa dalam kitar sel.

mengenalpasti fasa dalam kitar


sel.

Membuat model untuk


mendemonstrasikan mitosis dan
sitokinesis.

menjelaskan proses mitosis dan


sitokinesis.

Menyedia dan memerhati slaid tisu


hujung akar bawang untuk
mengenalpasti peringkat-peringkat
mitosis.

menyusun peringkat-peringkat
dalam proses mitosis mengikut
urutan yang betul.

Mengkaji proses mitosis yang terkawal


dan tidak terkawal serta sitokinesis
melalui simulasi dan animasi
berkomputer serta video.

membanding dan membezakan


antara mitosis dan sitokinesis
dalam sel haiwan dengan sel
tumbuhan.

menyatakan keperluan
penghasilan sel-sel baru dalam
organisma.
menerangkan keperluan
penghasilan sel-sel baru yang
seiras dengan sel induk .

Nota

Perbendaharaan
Kata

seiras identical

kepentingan
significance

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Menjalankan sesi sumbang saran bagi


mendapatkan contoh bagi menunjukkan
bahawa mitosis adalah suatu proses
terkawal untuk kemandirian hidupan
seperti pertumbuhan semula ekor cicak,
bahagian tertentu tumbuhan dan
penyembuhan kulit.

4.2
Memahami
meiosis

Hasil Pembelajaran

Mengadakan lawatan ke institusi


penyelidikan untuk mengkaji teknik
kultur tisu.

Menjalankan perbahasan atau forum


berkaitan dengan isu pengklonan.
Membincangkan mengenai :
(a) pewarisan ciri oleh anak.

(c) keperluan untuk menghasilkan sel


gamet yang mempunyai bilangan
kromosom haploid.
(d) keunikan bilangan kromosom diploid
dalam setiap spesies.

Perbendaharaan
Kata

mitosis terkawal
controlled mitosis

menerangkan kepentingan
proses mitosis yang terkawal.

pertumbuhan/
penjanaan
semula
regeneration

Mengumpul dan mentafsirkan data


tentang penyakit seperti kanser atau
tumor akibat mitosis yang tidak terkawal
dalam hidupan.

(b) keperluan mengekalkan bilangan


kromosom diploid dari generasi ke
generasi.

Nota

menerangkan kesan daripada


mitosis yang tidak terkawal
dalam kehidupan.

menghuraikan aplikasi
pengetahuan mitosis dalam
pengklonan.

menerangkan kebaikan dan


keburukan pengklonan.
Murid boleh:
menyatakan keperluan
pewarisan ciri pada anak untuk
kesinambungan hidup.
menyatakan keperluan
mengekalkan bilangan
kromosom diploid dari generasi
ke generasi.
menyatakan keperluan
menghasilkan sel gamet yang
mempunyai bilangan kromosom
haploid dalam pembiakan seks.

mitosis tidak
terkawal
uncontrolled
mitosis
Teknik pengklonan
merangkumi kultur
tisu.

pewarisan ciri
trait inheritance
anak offspring

33

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

Objektif
Pembelajaran

Cadangan Aktiviti Pembelajaran

Hasil Pembelajaran

(e) kepentingan meiosis.

(f) jenis sel yang menjalani meiosis


dalam manusia, haiwan dan
tumbuhan.

Membuat pemerhatian terhadap proses


meiosis melalui animasi berkomputer,
fotomikrograf, slaid tersedia dan video.

menyatakan kepentingan
meiosis.
mengenalpasti jenis sel yang
menjalani meiosis.

menerangkan proses meiosis.


menyusun peringkat-peringkat
dalam meiosis mengikut urutan
yang betul.

Menjalankan aktiviti simulasi untuk


menunjukkan perubahan pada
perlakuan kromosom semasa proses
meiosis I and meiosis II.
Menggunakan gambar rajah skema
untuk membanding dan membezakan:
(a) meiosis I and meiosis II.
(b) meiosis dan mitosis.

4.3
Mensyukuri
ketertiban
perlakuan
kromosom
semasa mitosis
dan meiosis

34

(a) Menjalankan aktiviti main peranan.


(b) Menghindari bahan radioaktif dan
bahan karsinogen.

Nota

membanding dan membezakan


antara meiosis I dengan
meiosis II.
membanding dan membezakan
antara meiosis dengan mitosis.

Murid boleh:
menghuraikan kesan
ketidaktertiban pergerakan
kromosom semasa mitosis dan
meiosis.
Mengetahui dan mengelakkan
bahan-bahan yang boleh
mendatangkan bahaya.

Penerangan yang
terperinci tentang
peringkat Profasa 1
tidak diperlukan.

Perbendaharaan
Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA
: MENYIASAT FISIOLOGI HIDUPAN
BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI
Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
Memerhati dan mengenalpasti jenis1.1
Murid boleh:
Memahami jenis- jenis nutrisi yang diamalkan oleh
jenis nutrisi
pelbagai organisma.
menyatakan jenis-jenis nutrisi.
Menjalankan perbincangan tentang
nutrisi autotrof dan heterotrof dengan
merujuk kepada kemosintesis,
menerangkan nutrisi autotrof.
fotosintesis, nutrisi holozoik,
menerangkan nutrisi heterotrof.
saprofitisme dan parasitisme.
Membina penyusun grafik untuk
menunjukkan jenis-jenis nutrisi.
Menjalankan aktiviti untuk mengelaskan
pelbagai organisma mengikut jenis
nutrisi.
1.2
Mengaplikasi
konsep gizi
seimbang

Murid boleh:

Menjalankan aktiviti untuk menentukan


nilai tenaga dalam sampel makanan.

menentukan nilai tenaga dalam


sampel makanan.

Merekabentuk aktiviti untuk menguji


kehadiran kanji, gula penurun, gula
bukan penurun, protein dan lipid dalam
sampel makanan.

menentukan kandungan nutrien


dalam sampel makanan yang
berbeza.

Perbendaharaan
kata

mengelaskan organisma
mengikut jenis nutrisi.

Menjalankan perbincangan dalam


kumpulan kecil dan membentangkan
hasil dapatan:
(a) keperluan gizi seimbang.
(b) faktor-faktor yang mempengaruhi
keperluan tenaga harian seperti
umur, jantina, berat badan dan
pekerjaan.

Nota

gizi seimbang
balanced diet

menerangkan keperluan gizi


seimbang.
menerangkan faktor yang
mempengaruhi keperluan
tenaga harian badan manusia.

Unit Joule untuk


tenaga hendaklah
digunakan.

35

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan eksperimen untuk
menentukan kandungan Vitamin C
dalam pelbagai jus buah-buahan.

36

Hasil Pembelajaran

Memadankan jenis-jenis vitamin


dengan sumber, fungsi dan kesan
kekurangannya. Memadankan jenisjenis mineral dengan sumber, fungsi
dan kesan kekurangannya.

Membincangkan tentang sumber, fungsi


dan kesan kekurangan pelawas.

menerangkan fungsi dan


sumber serat / pelawas dalam
gizi.

Membincangkan tentang sumber dan


fungsi air dalam badan.

menerangkan fungsi air dalam


badan.

Menjalankan perbincangan dalam


kumpulan untuk merumuskan dan
mewajarkan menu yang sesuai
berdasarkan carta nutrien untuk
kumpulan sasaran berikut:
(a) wanita hamil.
(b) bayi.
(c) kanak-kanak.
(d) remaja.
(e) atlet.
(f) orang yang mengidap penyakit
tertentu.
(g) orang tua.
(h) vegetarian.

Nota

Perbendaharaan
kata

menerangkan fungsi dan


sumber vitamin dalam gizi
untuk mengekalkan kesihatan.
menerangkan fungsi dan
sumber mineral dalam gizi
untuk mengekalkan kesihatan.

mewajarkan pemilihan gizi yang


sesuai untuk kumpulan sasaran
tertentu.

pelawas
roughage

kumpulan sasaran
target group

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
1.3
Menjalankan perbincangan secara
Memahami
berkumpulan dan membentangkan hasil
malnutrisi
dapatan mengenai perkara-perkara
berikut:
(a) maksud malnutrisi.
(b) kesan kekurangan protein, vitamin,
mineral ke atas kesihatan.
(c) kesan pengambilan karbohidrat,
lipid, vitamin dan mineral yang
berlebihan ke atas kesihatan.
(d) gizi yang rendah dalam lemak tepu
membantu mengurangkan risiko
mengidap penyakit kardiovaskular.

1.4
Menganalisa
pencernaan
makanan

(e) cara-cara mengurangkan risiko


tekanan darah tinggi, diabetis
melitus dan osteoporosis.
Membincangkan perkara-perkara
berikut:
(a) glukosa, asid amino dan lipid
sentiasa diperlukan oleh sel untuk
menjalankan proses metabolisme.
(b) bahan kompleks seperti karbohidrat,
protein dan lipid perlu dicerna.

Hasil Pembelajaran

Perbendaharaan
kata

Murid boleh:

menerangkan malnutrisi.
menerangkan kesan malnutrisi
dengan menggunakan contoh.

menghuraikan cara-cara untuk


mengurangkan masalah
kesihatan tertentu yang
disebabkan oleh gizi
seseorang.

menghuraikan cara-cara untuk


mengurangkan kesan masalah
kesihatan tertentu.
Murid boleh:

Melukis dan melabel bahagian sistem


pencernaan manusia.

Nota

menyatakan bahan yang


diperlukan oleh sel untuk
menjalankan proses
metabolisme.
menyatakan bahan kompleks
yang perlu dicerna.
menerangkan keperluan proses
pencernaan bahan kompleks.

proses
metabolisme
metabolic
processes

melukis dan melabel sistem


pencernaan manusia.

37

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Membincangkan fungsi jus pencernaan
iaitu air liur, jus gaster, jus pankreas, jus
usus dan bahan lain seperti asid
hidroklorik dan jus hempedu yang
membantu proses pencernaan makanan.
Membincangkan proses pencernaan
karbohidrat, protein dan lemak
berdasarkan aspek-aspek berikut:
(a) tempat proses pencernaan berlaku.
(b) pengunyahan makanan.
(c) pergerakan makanan.
(d) kelenjar yang terlibat.
(e) enzim pencernaan.
(f) pH yang sesuai untuk tindakan
enzim.
(g) substrat dan hasil.
Mengenalpasti bahagian sistem
pencernaan ruminan dan rodensia.

Membincangkan proses pencernaan


selulosa dalam ruminan (contoh lembu)
dan rodensia (tupai).
Menggunakan gambar rajah skema
untuk membanding dan membezakan
proses pencernaan selulosa dalam
manusia, ruminan dan rodensia.

38

Hasil Pembelajaran

menyatakan jus pencernaan


dan bahan yang membantu
proses pencernaan manusia.
menghuraikan fungsi jus
pencernaan dan bahan
pencernaan lain.

menerangkan pencernaan
karbohidrat, protein dan lipid
dalam badan manusia.

mengenalpasti bahagian sistem


pencernaan ruminan dan
rodensia yang terlibat dalam
pencernaan selulosa.

menerangkan proses
pencernaan selulosa dalam
ruminan dan rodensia.

membanding dan membezakan


proses pencernaan dalam
manusia, ruminan dan
rodensia.

Nota

Perbendaharaan
kata
jus pencernaan
digestive juice
hempedu bile

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Merancang dan menjalankan
eksperimen untuk mengkaji tindakan
enzim ke atas sampel makanan
berkanji dan berprotein.

1.5
Memahami
proses
penyerapan dan
asimilasi hasil
pencernaan
makanan

Hasil Pembelajaran

merekacipta eksperimen untuk


mengkaji pencernaan kanji dan
protein dalam sampel makanan.

Mengumpul maklumat dan


membincangkan masalah berkaitan
dengan pencernaan makanan seperti
berikut:
(a) pencernaan makanan yang tidak
sempurna.
(b) batu hempedu yang menghalang
pengaliran jus hempedu.
(c) kekurangan penghasilan enzim
pencernaan tertentu.

menerangkan masalah
berkaitan dengan pencernaan
makanan.

Memeriksa model atau gambar rajah


sistem pencernaan dan keratan rentas
usus kecil. Membuat perbincangan
dengan berpandukan model atau gambar
rajah mengenai perkara berikut: (a) ciriciri penyesuaian usus kecil.
(b) proses penyerapan asid amino,
glukosa, asid lemak, gliserol,
vitamin dan garam mineral di vilus.

Murid boleh:
mengenalpasti bahagian dalam
sistem pencernaan yang terlibat
dalam penyerapan makanan
tercerna.
menerangkan ciri-ciri
penyesuaian sistem
pencernaan berhubung dengan
penyerapan makanan.
melukis dan melabel struktur
vilus.
menerangkan proses
penyerapan dalam vilus.

Menjalankan aktiviti untuk mengkaji


pergerakan bahan melalui tiub Visking.

Nota

Perbendaharaan
kata

ciri-ciri
penyesuaian
adaptive
characteristic
penyerapan
absorption
usus kecil small
intestine

39

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Berdasarkan aktiviti di atas,
hubungkaitkan pergerakan bahan
melalui tiub Visking dengan penyerapan
nutrien dalam usus kecil.
Membincangkan penyerapan air dan
mineral dalam kolon.
Menjalankan perbincangan dengan
menggunakan gambar rajah, carta atau
animasi komputer berkenaan perkara
berikut :
(a) pengangkutan asid amino, glukosa,
vitamin larut air dan mineral oleh
sistem peredaran darah
(i) dari usus kecil ke hati melalui
vena portal hepar.
(ii) dari hati ke sel badan.
(b) pengangkutan lipid dan vitamin larut
lemak.
Melukis gambar rajah skema untuk
menunjukkan pengangkutan nutrien
dari usus ke sel badan.
Menjalankan perbincangan tentang
peranan hati dalam perkara berikut:
(a) penyimpanan nutrien.
(b) pemprosesan hasil pencernaan
makanan iaitu glukosa dan asid
amino yang berlebihan.
(c) detoksifikasi.

40

Hasil Pembelajaran

membuat analogi bagi proses


penyerapan makanan dalam
usus kecil.

menerangkan penyerapan air


dan mineral dalam kolon.

Nota

Perbendaharaan
kata

pengangkutan
transport

menghuraikan pengangkutan
nutrien dalam sistem peredaran
untuk asimilasi.

menerangkan fungsi-fungsi
utama hati.

sistem peredaran
circulatory system

hati liver

menghuraikan proses asimilasi.

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Mengadakan perbincangan tentang
proses asimilasi oleh sel badan.
1.6
Memahami
pembentukan
tinja dan
penyahtinjaan

1.7
Menilai tabiat
pemakanan

Mengenalpasti bahagian kolon dan


rektum dengan merujuk gambar rajah,
carta atau model.
Mengadakan perbincangan dalam
kumpulan kecil dan membentangkan
hasil dapatan mengenai perkara
berikut:
(a) pembentukan tinja.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata
asimilasi
assimilation

Murid boleh:
mengenalpasti bahagian sistem
pencernaan di mana
pembentukan tinja berlaku.

menerangkan pembentukan
tinja.
menerangkan peranan
mikroorganisma dalam kolon
dan kesan antibiotik ke atasnya.

(b) peranan mikroorganisma dalam


kolon.
(c) kesan antibiotik ke atas
mikroorganisma dalam kolon.
(d) maksud penyahtinjaan.

(e) kepentingan penyahtinjaan.

(f) kepentingan pengambilan gizi


berserat tinggi.

(g) masalah berkaitan penyahtinjaan


seperti sembelit, kanser kolon dan
buasir.

Menjalankan perbincangan dan


membentangkan hasil dapatan
mengenai perkara berikut :
(a) kaitan antara tabiat pemakanan

Murid boleh:

menyatakan apa itu


penyahtinjaan.
menerangkan kepentingan
penyahtinjaan.
menerangkan kepentingan
pengambilan makanan berserat
tinggi.
menghuraikan masalah
berkaitan penyahtinjaan.

mengaitkan tabiat
pemakananan dengan masalah

penyahtinjaan
defecation
tinja faeces

sembelit
constipation
buasir
haemorrhoids

tabiat pemakanan
eating habits

41

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
dengan masalah kesihatan seperti:
(i) gastrik
(ii) obesiti.
(iii) anoreksia nervosa.
(iv) bulimia.
(b) menilai kandungan nutrien dalam
makanan berdasarkan label
makanan atau iklan.
(c) menilai tabiat pemakanan rakan
sekelas.
1.8
Menyedari
kepentingan
sistem
pencernaan
yang sihat

Menjalankan aktiviti untuk meramal


kesan-kesan ketidaksempurnaan
sistem pencernaan.

1.9
Memahami
kepentingan
makronutrien
dan mikronutrien
dalam tumbuhan

Menjalankan perbincangan
berkumpulan dan membentangkan
perkara berikut :
(a) unsur-unsur yang diperlukan oleh
tumbuhan.
(b) mengelaskan unsur keperluan
tumbuhan berdasarkan jumlah yang
diperlukan :
(i) makronutrien iaitu karbon,
hidrogen, oksigen, nitrogen,

42

Menjalankan perbincangan cara-cara


penjagaan sistem pencernaan seperti
tabiat pemakanan yang baik,
mengelakkan makanan rapu, cuba
mengurangkan pengambilan gula dan
makanan berlemak.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
kata

kesihatan.

Tabiat pemakanan
melibatkan
membuat penilaian secara kritis kekerapan da masa
tentang tabiat pemakanan yang pengambilan
baik dan sebaliknya.
makanan serta
jenis makanan
yang diambil.

Murid boleh:
meramalkan kesan-kesan
ketidaksempurnaan sistem
pencernaan terhadap
kesihatan.
menjaga sistem pencernaan
untuk kesejahteraan diri.

masalah kesihatan
health problems

Sistem pencernaan
yang tidak
berfungsi dengan
baik - defective
digestive system

Murid boleh:

menyenaraikan unsur-unsur
yang diperlukan oleh tumbuhan.
mengklasifikasikan unsur yang
diperlukan oleh tumbuhan
berdasarkan jumlah yang
dikehendaki.

unsur-unsur
elements

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
fosforus, kalium, kalsium,
magnesium dan sulfur.
(ii) mikronutrien iaitu boron,
molibdenum, zink, mangan, kuprum
dan ferum.

Hasil Pembelajaran

Merancang dan menjalankan


eksperimen ke atas tumbuhan untuk
mengkaji kesan kekurangan
makronutrien iaitu nitrogen, fosforus,
kalium, kalsium, magnesium dan sulfur.

merekacipta eksperimen untuk


mengkaji kesan kekurangan
makronutrien ke atas
tumbuhan.

Menjalankan perbincangan dan


menghubungkaitkan kesan kekurangan
makronutrien dengan fungsi
makronutrien berdasarkan keputusan
eksperimen.

mengaitkan kesan kekurangan


makronutrien dengan fungsi
makronutrien.

Mengumpul dan mentafsir data


daripada pelbagai sumber seperti
internet tentang fungsi setiap
makronutrien dalam tumbuhan.

menerangkan fungsi setiap


makronutrien di dalam
tumbuhan.

Menjalankan perbincangan tentang


fungsi dan kesan kekurangan
mikronutrien dalam tumbuhan.

menerangkan fungsi setiap


mikronutrien di dalam
tumbuhan.
menyatakan kesan kekurangan
mikronutrien di dalam
tumbuhan.

Nota

Perbendaharaan
kata

Anak benih jagung


boleh digunakan
dalam eksperimen
ini.

43

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
1.10
Murid membaca sejarah ringkas
Memahami
penemuan fotosintesis dan
fotosintesis
mengekstrak fakta penting daripada
bacaan itu.

Mengkaji model keratan rentas daun.


Melukis dan melabelkan rajahnya.
Membincangkan perkara berikut:

Hasil Pembelajaran

(b) penyesuaian daun untuk


mengoptimumkan fotosintesis.

Menjalankan aktiviti untuk menyiasat


penyesuaian beberapa tumbuhan
seperti bunga raya, telipok, Hydrilla dan
kaktus berkaitan aspek berikut:
(a) taburan stomata.
(b) taburan kloroplas.

44

Menjalankan perbincangan tentang


tindak balas cahaya fotosintesis dan
tindak balas gelap fotosintesis dengan
merujuk kepada struktur kloroplas dari
aspek berikut:

Perbendaharaan
kata

Murid boleh:
menghuraikan perkembangan
yang menjurus kepada
penemuan fotosintesis.
menyatakan bahan-bahan yang
diperlukan untuk fotosintesis.
menyatakan bahan-bahan
yang dihasilkan daripada
proses fotosintesis.

(a) fungsi bahagian-bahagian daun.

1.11
Memahami
mekanisme
fotosintesis

Nota

melukis dan melabel keratan


rentas daun.
menyatakan fungsi setiap
bahagian daun berkaitan
dengan fotosintesis.
menerangkan penyesuaian
daun untuk mengoptimumkan
fotosintesis.

Penyesuaian
adaptation

menerangkan bagaimana
tumbuhan daripada habitat
yang berbeza menyesuaikan
diri untuk menjalankan
fotosintesis.

Murid boleh:

mengenalpasti bahagian
kloroplas yang berkaitan
dengan fotosintesis.

Struktur terperinci
kloroplas tidak
diperlukan.

tindak balas
cahaya light
reaction

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
(a) bahan yang diperlukan.
(b) lokasi tindak balas.
(c) hasil tindak balas.

Melukis gambar rajah skema tindak


balas cahaya dan tindak balas gelap
fotosintesis secara ringkas.
Membincangkan perkara berikut:
(a) banding dan beza di antara tindak
balas cahaya dan tindak balas gelap
fotosintesis.

1.12
Mensintesis
faktor-faktor
yang
mempengaruhi
fotosintesis

Hasil Pembelajaran

menerangkan tindak balas


cahaya fotosintesis.
menerangkan tindak balas
gelap fotosintesis.

Menulis persamaan untuk mewakili


keseluruhan proses fotosintesis.

Mengendalikan sesi sumbang saran


untuk mengenalpasti faktor-faktor yang
mempengaruhi kadar fotosintesis iaitu
kepekatan karbon dioksida, keamatan
cahaya dan suhu.

Murid boleh:

menulis persamaan proses


fotosintesis.

mengenalpasti faktor-faktor
yang mempengaruhi kadar
fotosintesis.

merekabentuk eksperimen
untuk mengkaji kesan
keamatan cahaya ke atas kadar
fotosintesis.
mengenalpasti faktor yang

Laluan terperinci
tindak balas cahaya
dan tindak balas
gelap fotosintesis
tidak diperlukan.

Perbendaharaan
kata
tindak balas gelap
dark reaction

membanding dan membezakan


tindak balas cahaya dan tindak
balas gelap di dalam
fotosintesis.
mengaitkan tindak balas
cahaya dan tindak balas gelap
di dalam fotosintesis.

(b) hubungkait tindak balas cahaya dan


tindak balas gelap fotosintesis.

Merancang dan menjalankan


eksperimen untuk mengkaji kesan
keamatan cahaya ke atas kadar
fotosintesis.

Nota

keamatan cahaya
light intensity
faktor yang
menghadkan

45

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

Menjalankan perbincangan
berkumpulan tentang kesan keamatan
cahaya, suhu dan kepekatan karbon
dioksida ke atas kadar fotosintesis.

Hasil Pembelajaran

Merancang suatu strategi berdasarkan


faktor yang mempengaruhi kadar
fotosintesis untuk memastikan hasil
pertanian sepanjang tahun di negaranegara empat musim.
1.13
Mengamalkan
sikap
menghargai
tumbuhan

Menggubah puisi atau lirik lagu untuk


menunjukkan penghargaan terhadap
peranan fotosintesis dalam memastikan
kelangsungan hidup.
Menjalankan projek penanaman dalam
taman sumber sains atau kawasan
sekolah.

1.14
Memahami
teknologi dalam
pengeluaran
makanan

46

Menjalankan perbincangan
berkumpulan tentang perkara berikut:
(a) kuantiti makanan yang diperlukan
oleh negara sekarang dan masa
depan.
(b) keperluan meningkatkan kualiti dan

menghadkan kadar fotosintesis


pada keamatan cahaya yang
berbeza.
menerangkan kesan suhu dan
kepekatan karbon dioksida ke
atas kadar fotosintesis.
menjelaskan perbezaan kadar
fotosintesis di dalam
tumbuhan sepanjang hari
berdasarkan perubahan
keamatan cahaya dan suhu.

mengenalpasti beberapa cara


untuk mempertingkatkan hasil
tanaman berdasarkan faktorfaktor yang mempengruhi kadar
fotosintesis.
Murid boleh:
menyatakan mengapa kita
perlu menjaga tumbuhtumbuhan.
mengenalpasti kes-kes
menyalahkendalikan atau
kemusnahan tumbuhtumbuhan.

Nota

Perbendaharaan
kata
limiting factor

tanaman crops

Murid boleh:

menerangkan keperluan
peningkatan kualiti dan kuantiti
makanan.

menambahbaikkan
improving

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
kuantiti makanan sejajar dengan
dasar pengeluaran makanan
negara.
(c) usaha pelbagai agensi untuk
mempelbagaikan pengeluaran
makanan.
(d) kaedah-kaedah yang digunakan
untuk meningkatkan kualiti dan
kuantiti pengeluaran makanan
seperti:
(i) penanaman tabur terus untuk
padi.
(ii) hidroponik dan aerofonik.
(iii) pembiakbakaan.
(iv) kultur tisu.
(v) kejuruteraan genetik.
(vi) pengurusan tanah.
(vii) kawalan biologi.

Hasil Pembelajaran

menerangkan usaha di dalam


mempelbagaikan pengeluaran
makanan.
menerangkan cara-cara
meningkatkan kualiti dan
kuantiti pengeluaran makanan
negara.
.

Nota

Perbendaharaan
kata

mempelbagaikan
diversify

Menjalankan lawatan ke agensi


berkaitan seperti MARDI, Jabatan
Pertanian dan Jabatan Perikanan.
Menjalankan projek penanaman sayursayuran.
1.15
Menilai
perkembangan
teknologi dalam
pemprosesan
makanan

Menjalankan perbincangan tentang


keperluan pemprosesan makanan
untuk perkara berikut:
(a) mengatasi faktor yang
menyebabkan kerosakan makanan
seperti tindakan mikroorganisma

Murid boleh:

menerangkan keperluan
pemprosesan makanan.

pemprosesan
makanan food
processing
perkembangan
development

47

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 NUTRISI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
dan pengoksidaan makanan.
(b) memanjangkan tempoh tahan
makanan.

Hasil Pembelajaran

48

Perbendaharaan
kata
kerosakan
makanan food
spoilage

(c) mengelakkan pembaziran


makanan.
(d) mempelbagaikan penggunaan
makanan seperti susu dan produk
tenusu.
(e) memastikan bekalan makanan
mencukupi.

Menyediakan folio tentang


perkembangan teknologi pemprosesan
makanan dari dahulu hingga sekarang.

menerangkan perkembangan
teknologi pemprosesan
makanan.

Menghubungkait kaedah pemprosesan


makanan dengan faktor yang
merosakkan makanan:
(i) memasak.
(ii) penggunaan garam, gula dan cuka.
(iii) proses penapaian.
(iv) pengeringan.
(v) pempasteuran.
(vi) pengetinan.
(vii) penyejukan.

menghubungkaitkan kaedah
pemprosesan makanan dengan
faktor yang merosakkan
makanan.

menilai kaedah pemprosesan


makanan yang boleh
mewajarkan pemilihan
pengambilan makanan yang
diproses.

Menjalankan forum bertajuk Kesankesan pengambilan makanan yang


diproses ke atas kesihatan.

Nota

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA
: MENYIASAT FISIOLOGI HIDUPAN
BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI
Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
2.1
Membincangkan yang berikut:
Murid boleh:
Memahami
(a) proses-proses hidup memerlukan
menyatakan keperluan tenaga
proses respirasi
tenaga.
dalam semua proses hidup.
dalam
(b) substrat utama untuk respirasi iaitu
mengenalpasti substrat utama
penghasilan
glukosa yang diperolehi daripada
penghasilan tenaga.
tenaga
berikut:
(i) pencernaan karbohidrat dalam
manusia dan haiwan.
(ii) proses fotosintesis dalam
tumbuhan.
Membincangkan jenis-jenis respirasi.

menyatakan dua jenis


respirasi.

Menjalankan aktiviti untuk menunjukkan


respirasi aerob.

menerangkan apakah respirasi


sel.

Membincangkan penghasilan tenaga


dalam respirasi aerob.

menerangkan penghasilan
tenaga daripada glukosa
semasa proses respirasi
aerob.

Menjalankan eksperimen untuk


menyiasat respirasi anaerob dalam yis.

menyatakan keadaan yang


menyebabkan berlakunya
respirasi anaerob dalam sel.

menerangkan proses respirasi


anaerob dalam yis.

Nota

Perbendaharaan
Kata
proses-proses
hidup living
processes

49

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Membincangkan yang berikut:
(a) keadaan yang menyebabkan proses
respirasi anaerob dalam sel.
(b) proses respirasi anaerob dalam otot
manusia.
Menggunakan penyusun grafik untuk
membanding dan membezakan
respirasi aerob dengan respirasi
anaerob.

50

Hasil Pembelajaran

menerangkan proses respirasi


anaerob dalam otot manusia.
menulis persamaan kimia
untuk respirasi aerob dan
anaerob.
Membanding dan
membezakan antara respirasi
aerob dan respirasi anaerob.

Nota

Perbendaharaan
Kata

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2.2
Memerhatikan grafik dan spesimenMenganalisis
spesimen hidup dan membincangkan
struktur
struktur respirasi dalam manusia dan
respirasi dan
organisma lain termasuk protozoa,
mekanisme
serangga, ikan dan amfibia.
pernafasan
dalam manusia
Menjalankan aktiviti untuk
dan haiwan
membandingkan jumlah luas
permukaan pada sekeping kad yang
rata dengan sekeping kad lipatan
beralun, seterusnya
menghubungkaitkan pertambahan
jumlah luas permukaan dengan
pengubahsuaian struktur permukaan.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
Kata

Murid boleh:

menyatakan struktur respirasi


dalam manusia.

membuat inferens tentang


pelbagai penyesuaian struktur
respirasi.

struktur respirasi
respiratory
structure
kad lipatan
beralun
corrugated card
penyesuaian
adaptations

Membincangkan perhubungan antara


jumlah luas permukaan struktur
respirasi dengan kecekapan pertukaran
gas dalam pelbagai organisma.
Memerhatikan struktur respirasi untuk
merumuskan ciri-ciri permukaan
respirasi pada manusia dan organisma
lain seperti protozoa, serangga, ikan
dan amfibia.
Membina atau menggunakan model
yang boleh dimanipulasikan untuk
menerangkan mekanisme pernafasan
pada manusia.

menghuraikan ciri-ciri
permukaan respirasi dalam
manusia dan lain-lain
organisma.

menghuraikan mekanisme
pernafasan dalam manusia
dan organisma lain.

permukaan
respirasi
respiratory
surfaces

mekanisme
pernafasan
breathing
mechanism

membanding dan

51

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Membincangkan mekanisme
pernafasan organisma lain seperti
protozoa, serangga, ikan dan amfibia.
Menggunakan penyusun grafik untuk
membanding dan membezakan sistem
respirasi manusia dengan organisma
lain.
2.3
Memahami
konsep
pertukaran gas
merentas
permukaan
respirasi dan
pengangkutan
gas dalam
manusia

Membincangkan dengan menggunakan


gambar rajah proses pertukaran gas
merentas permukaan alveolus dan
kapilari darah di peparu dari aspek yang
berikut:
(a) Perbezaan tekanan separa gas
respirasi dalam alveolus dan
kapilari darah di peparu iaitu:
(i) Tekanan separa oksigen adalah
tinggi dalam alveolus
berbanding dengan tekanan
separa oksigen dalam kapilari
darah.
(ii) Tekanan separa karbon dioksida
adalah rendah dalam alveolus
berbanding dengan tekanan
separa karbon dioksida
dalam kapilari darah.
(b) Perbezaan tekanan separa oksigen
dan karbon dioksida dalam darah ke
alveolus dengan darah yang
meninggalkan alveolus iaitu:
(i) Tekanan separa oksigen adalah

52

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
Kata

membezakan sistem respirasi


manusia dengan organisma
lain.

Murid boleh:

menghuraikan proses
pertukaran gas merentas
permukaan alveolus dan
kapilari darah di peparu.

pertukaran gas
gaseous
exchange
kapilari darah
blood capillary
tekanan separa
partial pressure

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
rendah dalam darah ke alveolus
berbanding dengan tekanan
separa oksigen dalam darah
yang meninggalkan alveolus.
(ii) Tekanan separa karbon dioksida
adalah tinggi dalam darah ke
alveolus berbanding dengan
tekanan separa karbon dioksida
dalam darah yang meninggalkan
alveolus.
Membincangkan yang berikut:
(a) Pengangkutan gas-gas respirasi
dalam manusia.
(b) Pertukaran gas-gas respirasi antara
darah dan sel-sel badan.

Hasil Pembelajaran

menerangkan pengangkutan
gas-gas respirasi.

Menggunakan rajah skema untuk


menerangkan pertukaran dan
pengangkutan gas-gas respirasi dalam
manusia.

menerangkan proses
pertukaran respirasi antara
darah dan sel badan.

Menjalankan eksperimen untuk


menyiasat perbezaan antara udara
sedutan dan hembusan berkaitan
dengan oksigen, karbon dioksida dan
kandungan haba.

membezakan komposisi udara


sedutan dan hembusan.

Nota

Peringatan:
Kendalikan larutanlarutan berikut
dengan berhatihati:
Kalium pirogalol
beralkali dan
Kalium hidroksida
pekat.

Perbendaharaan
Kata

udara sedutan
inhaled air
udara hembusan
exhaled air

53

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Mengkaji proses pertukaran dan
pengangkutan gas respirasi dengan
menggunakan simulasi dan animasi
berkomputer.
2.4
Memahami
mekanisme
kawal atur
respirasi

Menjalankan eksperimen untuk


mengkaji kesan aktiviti cergas ke atas
kadar respirasi dan kadar denyutan
jantung.

Hasil Pembelajaran

Murid boleh:
menghuraikan perubahan
kadar respirasi sebaik sahaja
tamat menjalankan aktiviti
cergas.

Nota

Perbendaharaan
Kata

aktiviti cergas
vigorous activity

Membincangkan yang berikut:

54

(a) Menghubungkaitkan kadar respirasi


dengan kandungan oksigen dan
karbon dioksida dalam badan.

(b) Mekanisme kawal atur kandungan


oksigen dan karbon dioksida dalam
badan.

Membincangkan gerak balas respirasi


manusia, kadar respirasi dan kadar
denyutan jantung dalam situasi
berbeza:
(a) aktiviti cergas seperti berenang,
berlari, senaman aerobik, mendaki
bukit dan bermain badminton.
(b) beristirehat.
(c) ketakutan.

menghubungkaitkan kadar
respirasi dengan kandungan
oksigen dan karbon dioksida
dalam badan.
menerangkan kawal atur
kandungan oksigen dan
karbon dioksida dalam badan.

menerangkan gerak balas


respirasi manusia dan kadar
respirasi dalam situasi
berbeza.
menghubungkaitkan kadar
respirasi dengan kadar
denyutan jantung.

mekanisme kawal
atur regulatory
mechanism
gerak balas
response
kadar denyutan
jantung rate of
heart beat

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
2.5
Membincangkan tabiat-tabiat yang perlu
Menyedari
diamalkan dan perlu dijauhi untuk
kepentingan
memastikan kecekapan fungsi organmengekalkan
organ respirasi.
sistem respirasi
yang sihat
Menjalankan eksperimen untuk
menunjukkan kesan asap rokok ke atas
kapas putih dan menganalogikan
keadaan kapas dengan peparu.

Hasil Pembelajaran

Nota

Murid boleh:
menjaga dan mengekalkan
kecekapan fungsi organ
respirasi.

Perbendaharaan
Kata
kecekapan
efficiency

Menunjukkan gambar-gambar peparu


yang rosak (kanser) akibat merokok.
2.6
Memahami
respirasi dalam
tumbuhan

Membincangkan yang berikut:


(a) tumbuhan memerlukan tenaga yang
lebih rendah berbanding dengan
haiwan untuk proses-proses hidup.
(b) pengambilan oksigen oleh
tumbuhan untuk respirasi.

Murid boleh:
menghuraikan keperluan
tenaga dalam tumbuhan.

menerangkan pengambilan
oksigen oleh tumbuhan.

Melukis gambar rajah untuk


menunjukkan pengambilan oksigen
oleh tumbuhan.

menerangkan respirasi aerob


dalam tumbuhan.

Membincangkan respirasi anaerob yang


dijalankan oleh tumbuhan padi di sawah
atau tumbuhan lain dalam keadaan
tertentu seperti banjir.

menerangkan respirasi
anaerob dalam tumbuhan
yang berlaku dalam keadaan
tertentu.

Menggunakan penyusun grafik untuk


membandingkan proses respirasi
dengan proses fotosintesis dalam

membanding dan
membezakan proses
fotosintesis dan respirasi.

Keperluan tenaga
energy
requirement

Gambar rajah
keratan rentas
daun diperlukan.

55

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 RESPIRASI


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
tumbuhan.

56

Hasil Pembelajaran

Membincangkan yang berikut:


(a) pengertian titik pampasan.
(b) menghubungkaitkan keamatan
cahaya dengan titik pampasan pada
graf.

Menggambarkan dan menghuraikan


kesan ke atas hidupan apabila kadar
fotosintesis dan kadar respirasi kekal
pada titik pampasan.

menerangkan apakah titik


pampasan.
menghubungkaitkan keamatan
cahaya dengan pencapaian
titik pampasan.
meramalkan situasi sekiranya
kadar fotosintesis dan kadar
respirasi sentiasa berada pada
titik pampasan.

Nota

Perbendaharaan
Kata

titik pampasan
compensation
point
keamatan cahaya
light intensity

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA
: MENYIASAT PERHUBUNGAN HIDUPAN DENGAN PERSEKITARAN
BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK
Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Nota
Pembelajaran
Menjalankan kajian lapangan untuk
1.1
Murid boleh:
Menekankan kajian
Memahami
perkara berikut:
lapangan untuk
komponen
(a) mengenalpasti komponenmengukuhkan
mengenalpasti komponen
komponen abiosis melibatkan pH,
abiosis dan
kefahaman murid
abiosis dalam satu ekosistem.
suhu, keamatan cahaya,
biosis dalam
dalam bidang ini.
kelembapan, topografi dan iklim
persekitaran
mikro dalam ekosistem.
(b) mengenalpasti komponen mengenalpasti komponen
komponen biosis dalam ekosistem.
biosis dalam satu ekosistem.
(c) menyiasat hubungan makanan
mengklasifikasikan komponen
antara komponen biosis untuk
biosis kepada aras-aras trof.
membina rantai makanan dan
jaringan makanan seterusnya
mengelaskan komponen biosis
kepada aras-aras trof.
(d) menyiasat interaksi antara
menjelaskan melalui contoh
komponen biosis seperti berikut:
interaksi antara komponen
(i) simbiosis pada tumbuhan dan
biosis daripada segi
haiwan yang meliputi perkara
pemakanan.
berikut:
- Komensalisme.
- Parasitisme.
- Mutualisme.
(ii) Saprofitisme.
(iii) Mangsa dan pemangsa.
e)
( menyiasat interaksi antara komponen menjelaskan melalui contoh
biosis daripada segi persaingan iaitu:
interaksi antara komponen
(i) Persaingan intraspesies.
biosis daripada segi
(ii) Persaingan interspesies.
persaingan.

Perbendaharaan
Kata

komponen abiosis
abiotic
component
komponen biosis
biotic component
aras trof trophic
levels

pemangsa
predator
mangsa prey
persaingan
competition
intraspesies
intraspecies
interspesies
interspecies

57

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan eksperimen untuk
mengkaji persaingan intraspesies dan
persaingan interspesies pada
tumbuhan, contohnya jagung dan padi.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
Kata

Mengumpul dan mentafsirkan data


untuk mengkaji persaingan intraspesies
dan persaingan interspesies yang
melibatkan paramesium, contoh
Paramecium aurelia dan Paramecium
caudatum.
1.2
Memahami
proses
pengkolonian
dan proses
sesaran dalam
ekosistem

Menjalankan kajian lapangan ke atas


suatu ekosistem seperti paya bakau
dan kolam untuk perkara berikut:
(a) mengenalpasti nic, habitat, komuniti
dan populasi.
(b) menyiasat proses pengkolonian.
(c) menyiasat proses sesaran.
(d) mengenalpasti spesies perintis,
spesies penyesar, spesies dominan
dan komuniti klimaks.

(e) mengenalpasti ciri-ciri penyesuaian


spesies perintis dan spesies
penyesar dalam habitat semasa
proses pengkolonian dan proses
sesaran.

58

Murid boleh:
menyatakan pengertian
ekosistem.
mengenalpasti nic, habitat,
komuniti dan populasi dalam
ekosistem.
menerangkan proses
pengkolonian.
menerangkan proses sesaran.
mengenalpasti spesies perintis
dalam suatu ekosistem.
mengenalpasti spesies
penyesar dalam suatu
ekosistem.
mengenalpasti spesies
dominan dalam suatu
ekosistem.
mengenalpasti ciri-ciri
penyesuaian spesies perintis
dalam satu ekosistem.

paya bakau
mangrove swamp

pengkolonian
colonisation
sesaran
succession
spesies penyesar
successors

ciri-ciri
penyesuaian
adaptive
characteristics

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Murid membentangkan hasil dapatan
atau membuat folio.

1.3
Mensintesiskan
idea tentang
ekologi
populasi

Hasil Pembelajaran

mengenalpasti ciri-ciri
penyesuaian spesies
penyesar.
Mengkaji proses pengkolonian dan
menerangkan perubahan
sesaran melalui sumber seperti video,
habitat yang disebabkan oleh
perisian komputer dan bahan cetak.
spesies perintis.
menerangkan perubahan
habitat yang disebabkan oleh
spesies penyesar pada setiap
peringkat sesaran sehingga
mencapai komuniti klimaks.
Membincang dan menghubungkaitkan
menghubungkaitkan
komponen abiosis dan komponen biosis
komponen abiosis dengan
semasa proses pengkolonian dan proses
komponen biosis dalam suatu
sesaran dalam suatu ekosistem.
ekosistem semasa proses
pengkolonian dan sesaran.
Membincangkan teknik persampelan
Murid boleh:
yang sesuai untuk mengkaji saiz
mengenalpasti teknik
populasi suatu organisma.
persampelan yang sesuai
Menjalankan kajian lapangan atau
untuk mengkaji saiz populasi
menggunakan analogi yang sesuai
suatu organisma.
untuk:
(a) menganggarkan saiz populasi
menganggarkan saiz populasi
haiwan seperti siput babi dan kutu
organisma dalam suatu
kayu.
habitat.
(b) menyiasat taburan tumbuhan
menentukan taburan organisma
dengan menggunakan teknik
dalam suatu habitat
persampelan kuadrat.
berdasarkan kepadatan,
frekuensi dan peratus litupan
spesis.
Berdasarkan kajian di atas, bincangkan
taburan organisma dalam suatu habitat.

Nota

Perbendaharaan
Kata
spesies perintis
pioneer

komuniti klimaks
climax community

teknik
persampelan
sampling
technique
taburan
distribution
kepadatan
density
kekerapan
frequency

59

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Membincang dan menghubungkaitkan
perubahan dalam taburan populasi
organisma dengan perubahan setiap
faktor-faktor abiosis.

Merancang dan menjalankan


eksperimen untuk mengkaji
perhubungan taburan populasi
organisma dengan perubahan dalam
salah satu faktor abiosis seperti pH,
suhu, keamatan cahaya dan
kelembapan udara.
Organisma yang dicadangkan:
Pleurococcus sp., Lemna sp.
1.4
Memahami
konsep
biokepelbagaian

Membincangkan perkara berikut:


(a) pengertian biokepelbagaian.
(b) keperluan sistem pengelasan
organisma.
Mengumpul maklumat berdasarkan
perkara berikut:
(a) lima alam dalam pengelasan
organisma iaitu Monera, Protista,
Fungi, Plantae dan Animalia.
(b) ciri-ciri utama organisma dalam
setiap alam.
(c) contoh-contoh organisma dalam
setiap alam.

60

Hasil Pembelajaran
menghubungkaitkan
perubahan taburan populasi
suatu organisma dengan
perubahan pada setiap faktorfaktor abiosis.
merekabentuk eksperimen
untuk menyiasat kesan
perubahan salah satu
komponen abiotik ke atas
kadar pertumbuhan populasi
suatu organisma.

Murid boleh:
menerangkan pengertian
biokepelbagaian.
menerangkan keperluan
pengelasan organisma.

menyatakan lima alam yang


digunakan dalam pengelasan
organisma.
mengenalpasti ciri utama
organisma dalam setiap alam.
menyenaraikan contoh
organisma bagi setiap alam.

Nota

Perbendaharaan
Kata
peratus litupan
percentage
coverage

kadar
pertumbuhan
growth rate

biokepelbagaian
biodiversity

pengelasan
classification

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Membincangkan perkara berikut:
(a) hierarki pengelasan organisma
daripada alam hingga ke spesies.
(b) kaedah penamaan beberapa contoh
haiwan vertebrata dan tumbuhan
berbunga tempatan mengikut sistem
binomial Linneaus.
(c) kepentingan biokepelbagaian.

Hasil Pembelajaran

Nota

Perbendaharaan
Kata

menyatakan hierarki
pengelasan organisma dengan
menggunakan contoh.
menerangkan dengan
mengunakan contoh kaedah
penamaan organisma dengan
menggunakan sistem binomial
Linnaeus.
menerangkan kepentingan
biokepelbagaian.

Menjalankan lawatan lapangan untuk


mewujudkan kesedaran tentang
biokepelbagaian dalam suatu
ekosistem.
1.5
Memahami
impak
mikroorganisma
ke atas
kehidupan

Mengenalpasti dan menyenaraikan


pelbagai jenis mikroorganisma seperti
protozoa, alga, kulat, bakteria dan virus
melalui sumber seperti carta, slaid dan
foto mikrograf.

Murid boleh:
mengelaskan jenis
mikroorganisma berdasarkan
ciri-ciri asas.

Menjalankan eksperimen untuk


mengkaji kesan suhu, pH, cahaya dan
nutrien ke atas aktiviti mikroorganisma
seperti Bacillus subtilis atau yis.

menyatakan komponen abiosis


yang memberi kesan kepada
aktiviti mikroorganisma.
menerangkan kesan perubahan
dalam setiap komponen abiosis
pada aktiviti mikroorganisma.

Nota ringkas
tentang ciri-ciri
asas untuk setiap
jenis
mikroorganisma
diperlukan.

61

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Mengumpul maklumat dan
membincangkan peranan
mikroorganisma berfaedah dalam
perkara berikut:
(a) pereputan.
(b) kitaran nitrogen.
(c) salur alimentari anai-anai.
(d) sistem pencernaan manusia.
Mengumpul maklumat dan
membincangkan kesan-kesan
mikroorganisma yang berbahaya:
(a) menyebabkan penyakit.
(b) merosakkan makanan dan bahan.
Mengumpul maklumat dan
membentangkan hasil dapatan seperti
yang berikut:
(a) patogen, vektor, simptom dan cara
jangkitan penyakit seperti demam
malaria, demam denggi, kolera,
influenza, kurap, keracunan
makanan, AIDS, hepatitis dan
SARS.
(b) kaedah pengawalan patogen seperti
penggunaan antibiotik, vaksin,
antiseptik dan disinfektan.

62

Hasil Pembelajaran

Nota

menerangkan peranan
mikroorganisma yang
berfaedah.

Perbendaharaan
Kata

pereputan
decomposition
salur alimentari
alimentary canal

menerangkan kesan
mikroorganisma yang
berbahaya ke atas hidupan.

menerangkan pengertian
patogen.
mengenalpasti patogen, vektor
dan simptom suatu penyakit.
menerangkan bagaimana
penyakit disebarkan.
menghuraikan kaedah
pengawalan patogen.

Nama saintifik
patogen dan kitaran
hidup vektor tidak
diperlukan.

patogen
pathogen
pemindahan
transmission
keracunan
makanan food
poisoning

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 1.0 EKOSISTEM DINAMIK


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran

1.6
Menghargai
biokepelbagaian

Hasil Pembelajaran

Mengumpulkan maklumat dan


membentangkan kegunaan
mikroorganisma dalam bioteknologi
seperti yang berikut:
(a) penghasilan antibiotik dan vaksin.
(b) pembersihan tumpahan minyak.
(c) rawatan kumbahan.
(d) pemprosesan makanan.
(e) penghasilan bioplastik.
(f) penghasilan tenaga daripada
biojisim.

menerangkan penggunaan
mikroorganisma dalam
bioteknologi dengan
menggunakan contoh yang
sesuai.

Menjalankan forum bagi


membincangkan kepentingan
memelihara dan memulihara
biokepelbagaian.

Murid boleh:
mewajarkan kepentingan
pemeliharaan dan
pemuliharaan
biokepelbagaian.
memelihara dan memulihara
pelbagai hidupan di sekeliling
kita.

Menjalankan aktiviti untuk memelihara


dan memulihara pelbagai hidupan di
sekeliling kita.

Nota

Perbendaharaan
Kata
tumpahan minyak
oil spill
rawatan
kumbahan
waste treatment

pemeliharaan
preservation
pemuliharaan
conservation

63

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

TEMA
: MENYIASAT PERHUBUNGAN HIDUPAN DENGAN PERSEKITARAN
BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM
Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan perbincangan kumpulan
2.1
Murid boleh:
Menilai aktiviti
kecil dan membentangkan hasil
manusia yang
dapatan bagi perkara berikut:
mengancam
ekosistem
(a) aktiviti-aktiviti manusia yang
mengenalpasti aktiviti-aktiviti
mengancam ekosistem.
manusia yang mengancam
ekosistem.
(b) kesan aktiviti-aktiviti manusia ke
menerangkan kesan aktiviti
atas ekosistem.
manusia ke atas ekosistem.
(c) kesan pembangunan yang tidak
terancang dan tidak terurus ke atas
ekosistem seperti:
(i)

hakisan tanah.

(ii)

banjir kilat.

(iii)

tanah runtuh.

(iv)

eutrofikasi.

(v) pencemaran air, udara, terma


dan bunyi.
(vi) pemanasan global.
(vii) penipisan lapisan ozon.

64

menilai secara kritis kesan


pembangunan yang tidak
terancang dan tidak terurus ke
atas ekosistem.

Nota

Perbendaharaan
Kata
impak/kesan
impact
mengancam
threaten
secara kritis
critically
tidak terancang
unplanned
salah pengurusan
mismanagement
pembangunan
development
ekosistem
ecosystem

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
(viii) perubahan iklim.

(ix) kepupusan hidupan.


(x) penyahhutanan.
(d) jenis-jenis pencemaran dan puncapunca pencemaran.

Hasil Pembelajaran
memerihalkan jenis-jenis
pencemaran dan punca
pencemaran.
menerangkan kesan
pencemaran ke atas hidupan
dan alam sekitar.

(e) kesan pencemaran ke atas yang


berikut:

Nota

Perbendaharaan
Kata
banjir kilat flash
flood
tanah runtuh
landslide
pemanasan global
global warming

penipisan ozon
ozone depletion

(i) kesihatan manusia


(yang mengakibatkan penyakit
sistem respirasi, penyakit kulit,
konjunktivitis, kanser dan kolera).
(ii) habitat haiwan dan tumbuhan.
(iii) bangunan.
(iv) pertanian.
(v) iklim.

kepupusan
extinction
penyahhutanan
deforestation

Menjalankan eksperimen untuk


membandingkan bahan cemar pepejal
dalam udara dari persekitaran yang
berlainan dan seterusnya membuat
inferens tentang punca-punca
pencemaran.

Menjalankan aktiviti untuk menganalisis


data indeks pencemaran udara
beberapa bandar utama dalam dan luar
negara dan membuat inferens tentang
punca pencemaran.

membanding dan
membezakan bahan cemar
udara daripada persekitaran
yang berbeza.
menyatakan punca-punca
pencemaran udara.

pencemaran
pollution

mentafsir data berkaitan paras


pencemaran udara di
beberapa bandar-bandar.
membuat inferens berkaitan
punca pencemaran udara di

65

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
Menjalankan aktiviti untuk menganalisis
data pencemaran air seperti nilai
Keperluan Oksigen Biokimia dan

kandungan logam berat di beberapa


sungai dan seterusnya membuat
inferens tentang punca pencemaran.

Menjalankan aktiviti merangka strategi


mengurangkan tahap pencemaran
udara dan air di suatu lokasi tertentu
dengan menjalankan perkara berikut:
(a) menganalisis maklumat tentang
populasi seperti saiz, aktiviti
sosioekonomi dan tahap
pencemaran udara dan air.

(b) menjalankan aktiviti meramalkan


tahap pencemaran udara dan air di
lokasi yang berkenaan dalam masa
sepuluh tahun akan datang.

(c) menyediakan pelan tindakan yang


mengandungi strategi
mengurangkan tahap pencemaran
udara dan air di lokasi yang
berkenaan untuk sepuluh tahun
akan datang.

66

Hasil Pembelajaran
beberapa bandar.
mentafsir data berkaitan paras
pencemaran air di beberapa
sungai.
membuat inferens berkaitan
punca pencemaran air di
beberapa sungai.

meramalkan paras
pencemaran udara dan air di
lokasi tertentu dalam tempoh
sepuluh tahun yang akan
datang.
mencadangkan strategi untuk
mengatasi masalah berkaitan
pencemaran air dan udara di
lokasi tententu dalam tempoh
sepuluh tahun yang akan
datang.

Nota

Perbendaharaan
Kata
Keperluan
Oksigen Biokimia
Biological
Oxygen Demand
(BOD)

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Pembelajaran
2.2
Menjalankan perbincangan kumpulan
Murid boleh:
kecil dan membentangkan dapatan
Memahami
yang berikut:
kesan rumah
(a) kesan rumah hijau, termasuk punca menerangkan apakah kesan
hijau dan
dan akibat.
penipisan
rumah hijau.
(b) kepekatan gas karbon dioksida
lapisan ozon
menghubungkait antara
dalam atmosfera dan
kepekatan karbon dioksida di
menghubungkaitkan dengan
atmosfera dengan pemanasan
pemanasan global.
global.
(c) penipisan lapisan ozon termasuk
menerangkan tentang
punca dan akibat.
penipisan lapisan ozon.
(d) impak penipisan lapisan ozon dan
menerangkan impak penipisan
pemanasan global ke atas
lapisan ozon dan pemanasan
ekosistem.
global ke atas ekosistem.
Menjalankan perbahasan tentang
2.3
Murid boleh:
keperluan pembangunan untuk
Menyedari
membuat wajaran tentang
meningkatkan kualiti hidup dan
kepentingan
keperluan pembangunan.
menampung keperluan pertambahan
pengurusan
terancang aktiviti penduduk.
Membincangkan kesan pertambahan
pembangunan
menerangkan kesan
penduduk ke atas ekosistem.
dan ekosistem
peningkatan populasi ke atas
ekosistem.
Menjalankan kumpulan perbincangan
kecil dan membentangkan dapatan
menerangkan langkah yang
seperti yang berikut:
diambil dalam menguruskan
(a) penguatkuasaan undang-undang.
aktiviti pembangunan dan
(b) penggunaan teknologi.
ekosistem untuk memastikan
(c) pendidikan tentang pengurusan
keseimbangan alam
sumber yang meliputi pengurangan
dikekalkan.
penggunaan, penggunaan semula
dan pengitaran semula sumber.
(d) pemeliharaan dan pemuliharaan

Nota

Perbendaharaan
Kata

kesan rumah hijau


greenhouse
effect
Struktur molekul
klorofluorokarbon
dan persamaan
tindak balas kimia
tidak diperlukan.

pemanasan global
global warming

keseimbangan
alam balance of
nature
mengekalkan

67

SPESIFIKASI KURIKULUM BIOLOGI TINGKATAN 4

BIDANG PEMBELAJARAN : 2.0 EKOSISTEM TERANCAM


Objektif
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pembelajaran
tanah, air, flora dan fauna hutan dan
paya bakau.
(e) amalan kawalan biologi.
(f) penggunaan tenaga yang boleh
diperbaharui.
(g) penggunaan tenaga secara cekap.

Hasil Pembelajaran

68

Perbendaharaan
Kata
maintain

kawalan biologi
biological control
menjaga ekosistem.

Menjalankan aktiviti untuk menjaga


ekosistem di persekitaran sekolah dan
rumah seperti yang berikut:
(a) kolam ikan.
(b) taman.
Merancang dan melaksanakan program
berkaitan pengurusan ekosistem seperti
program Hari Alam Sekitar.

Nota

melibatkan diri dalam kegiatan


yang berkaitan dengan
pengurusan ekosistem.

tenaga
diperbaharui
renewable energy