Anda di halaman 1dari 9

SEKOLAH RENDAH KEBANGSAAN CHERAS

INDAH

KERTAS KERJA
KARNIVAL KEUSAHAWANAN
PENDIDIKAN KHAS
TAHUN 2010

Pada
10Oktober 2010.

Bertempat di

Nor YuhannaRoslan
PISMP G 4.2 (Pend. Khas)

InstitutPendidikan Guru KampusIlmuKhas


JalanYaacobLatiff, Cheras
Kuala Lumpur.

Nor YuhannaRoslan
PISMP G 4.2 (Pend. Khas)

KertasKerjaKarnivalKeusahawananPendidikanKhas

1. Pendahuluan
KarnivalKeusahawananiniadalahsatuaktiviti
yang
dianjurkanolehJabatanPendidikanKhas,
IPG
KampusIlmuKhas.
Program
inimembukapeluangkepadamuridmuridPendidikanKhasuntukberinteraksidanmenguruskan
proses
jualbelidenganmasyarakat.
Di
sampingitu,
para
guru
akanmendapatpeluanguntukmenguruskanpenyediaandanperlaksanaan
program
keusahawanansertadapatmencungkilkemahirandalambidangperniagaan.
AktivitiiniselarasdengankehendakKementerianPelajaran
Malaysia
yang
inginmewujudkanmurid-murid
yang
seimbangdarisegiintelek,
rohani,
jasmanidanjugaemosimelaluipenyertaandalamaktivitisebegini,
walaupunmuridmuridtersebutadalahdarigolongankhas.Pengalaman
yang
ditimbamelaluiperlaksanaan
program
inibakaldiaplikasikanolehmerekakelakbagimenyesuaikandiridenganmasyarakat yang
serbamencabarkelak.

2. Matlamat
Matlamat
program
iniadalahuntukmemberipendekatanberkaitankepimpinan,
disiplindanjugakemahiranpengurusan
yang
perluadadalamdiriparapelajarkhas.Iabertujuanuntukmeningkatkankeyakinandiridank
etajaman mental sertaketahananfizikalsetiappelajar. Aktiviti, produkdanmodul yang
disusun
di
dalam
program
iniadalahbertujuanuntukmenonjolkanbakatdanmengasahkemahiranparapelajarkhasi
nidalammenempuhcabaranglobalisasi
yang
bakalmendatang.Program
inijugadiselitkandenganciri-ciriwarisan
agar
peninggalannenekmoyangkitatidaklapukdekhujan, lekangdekpanas.

3. Objektif
a. Memberipeluangkepadaparapelajaruntukmerasaipengalamanmembukageraikeus
ahawanandalamsesuatukarnival.
Nor YuhannaRoslan
PISMP G 4.2 (Pend. Khas)

b. Membentukpelajar yang berfikirankritisdankreatifdalambidangperniagaan.


c. Melatihsemangatberkumpulan,
sikaptoleransi,
bertanggungjawabdanhormatmenghormatidalamdirimurid.
d. Meningkatkankemahiranpromosi, penjualandanpemasarandalamdiriparapelajar.
e. Melahirkanmurid yang seimbangdarisegiintelek, rohani, emosidansosial.
f. Memberipeluangkepadamuridkhasuntukberinteraksidenganmasyarakat.
g. Meningkatkankeyakinandiriparamuriddanmengasahkemahiranberkomunikasimer
eka.

4. Tarikh&TempohPerlaksanaan
Aktivitikarnivalakanberlangsungpada 10Oktober 2010 iaitupadahariJumaat.
Ianyadijalankandaripukul
10
pagisehinggapukul
6petang.Masaperlepasantapakkarnivalkepada AJK Perlaksanaanadalahpada 30
September, iaituseharisebelumkarnivalberlangsung.

5. Tempat
Tempat yang telahdipilihuntukaktivitikarnivaliniadalahkawasanpadang IPG
KampusIlmuKhas,
JalanYaacobLatiff,
Cheras.
Rasionalpemilihanlokasitersebutadalahkerana:
a. Tempat yang terbukadansesuaiuntukaktivitikarnivaldijalankan.
b. Mempunyaitempatletakkeretapercumauntukparapengunjung.
c. Dikawalseliaolehanggota
RELA
yang
sediaada
di
kawasanitusepanjangkarnivalberlangsung.
d. Tempat yang diketahuiramaidan popular dalamkalanganpenduduk di Kuala
Lumpur.

Nor YuhannaRoslan
PISMP G 4.2 (Pend. Khas)

6. Kumpulan Sasaran
Terdapatduajeniskumpulansasaraniaitupenganjurdanpengunjung.Kumpulan
sasaranbagipenganjuradalahsemuapelajarPendidikanKhasdanguru-gurusekolah,
manakalakumpulansasaranpengunjungadalahseluruhwargainstitutdan orang ramai
di kawasanCheras.
Pelajar-pelajarKhas

150 orang

Guru-guru Sekolah

50 orang

KomunitiSetempat

300 orang

JumlahBilangan

500 orang

7. ProdukJualan&Rasional
Antaraprodukjualan
bakaldipamerkankepadaparapengunjungakandiletakkan
kawasankarnival. Antaraproduk yang dijualtermasuklah:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

di

20gerai

yang
di

Kraftanganhasilpelajarkhas.
Lukisanhasilpelajarkhas.
Henna danface painting olehparaguru danmurid.
Jualanproduktehdanstrawberidari Cameron Highlands.
Jualanbukuilmiah, novel dankomikterpakai.
JualankemajacetakankhasJabatanPendidikanKhas.

Rasionalpenjualanproduk
yang
telahdisebutkanadalahuntukmembuktikankepadamasyarakatbahawaparapelajarPen
didikanKhasmampubersaingdalammenghasilkanprodukdanmampuuntukmenampun
gkeperluandirisendirikelak.Semuakeuntunganhasildarijualaninijugaakandigunakanun
tukmenampungpembelianalatanbelajarsertakeperluanparapelajarPendidikanKhas.

Nor YuhannaRoslan
PISMP G 4.2 (Pend. Khas)

8. Pengisian Program
Sepanjangkarnivalberlangsung,
terdapatbeberapaaktiviti
yang
telahdirancanguntukpenyertaanparapengunjung
di
sampingdapatmengutiphasilkeuntungandaripadayuranpenyertaan.Antaraaktivitiyang
bakaldiadakantermasuklah:

8.1 PertandinganCaturBestari
CaturBestariadalahsatupermainanbagimengujikecekapanpesertauntukmenga
turstrategi.Satu
hamper
utamadancenderahatiakandihadiahkankepadapeserta
yang
berjayamendapatmarkahtertinggidalampertandingantersebut.
Yuranpenyertaan = RM 5 seorang.
8.2 PertandinganPermainanTradisional
Sesuaidenganobjektifsampingankarnivalini,
pertandinganpermainantradisionalsepertigalahpanjang,
congkak,
kondakondidanketingtingdianjurkanuntukmemberipeluangkepadaparapengunj
unguntukbermainpermainantradisionalinibersama-samadenganmuridmuridkhas.Yuranpenyertaan = RM 3 seorang.

9. KeperluanLogistik
Antara yang perludisediakantermasuklah:
Bil.
1
2
3
4
5

Peralatan
KhemahGerai
Meja
Kerusi
Bas Sekolah
Van

Bilangan
3
6
10
1
1

Kegunaan
Khemahuntukgeraidanpengurusan.
Mejauntukpameranproduk.
Kerusiuntuktempatduduk.
Pengangkutanuntukparapelajarsekolah.
Pengangkutanuntukalatanlogistik.

Nor YuhannaRoslan
PISMP G 4.2 (Pend. Khas)

10. Promosi
Promosiuntukkarnivaliniperluberjalansekurangkurangnyaduaminggusebelumtarikhkarnivaltersebutberlangsung.Iniadalahuntukmempro
mosikankarnivalkepadaparapenduduk
di
kawasansekitaruntukmenariklebihramaipengunjunguntukhadirkekarnivaltersebut.Antara
medium promosi yang bakaldigunapakaitermasuklah:
10.1 Flyers
10.2 Banner di tapakkarnival
10.3 Iklan di laman web komunitiCheras
10.4 Brosur

11. Tentatif Program


9Oktober
4.00 ptg

Penyerahantapakkarnivalpada AJK.

4.30 ptg

Khemahsewadidirikan di tapakkarnival.

6.00 ptg

Lawatanparaguruketapakkarnival.

10Oktober
8.00 pagi

Semuasekolahmengambiltempat di geraimasing-masing.

10.00 pagi

Tapakkarnivaldibukakepada orang ramai.

11.00 pagi

PertandinganCaturBestariPusingan 1.
PertandinganPermainanTradisionalPusingan 1.

12.30 tgh

PenyampaianHadiahCaturBestari&PermainanTradisionalPusingan 1.

2.00 ptg

PertandinganCaturBestariPusingan 2.

Nor YuhannaRoslan
PISMP G 4.2 (Pend. Khas)

PertandinganPermainanTradisionalPusingan 2.
3.30 ptg

PenyampaianHadiahCaturBestari&PermainanTradisionalPusingan 2.

6.00 ptg

Tapakkarnivalditutup.

12. Kewangan
Olehkeranakarnivaliniadalahuntukmengumpuldanauntukmurid-muridkhas,
Karnivalakanmendapatkansumbangandanpenajauntuktapakkarnival,
peralatandansebagainya.
Modal
hanyaakandikeluarkanuntukproduk
akandijual.
Bil.
Penaja
1
DewanBandaraya Kuala Lumpur
2 Persatuan Kiwanis Kuala Lumpur
3
TehBoh Cameron Highlands
4
IPG KampusIlmuKhas
5

Bank SimpananNasional

Produk
TapakKarnival
Wang Ringgit
ProdukTeh
Khemah,
Meja&Kerusi
Hamper Hadiah

AJK
yang

Bilangan / Harga
1
RM 2000
3 KartonProduk
Khemah: 20 unit
Meja: 50 unit
Kerusi: 70 unit
30 unit

13. SenaraiAJK

Bi
l.
1

AJK

Tugas

Catatan

AJK Tempat
- Menyeliaserahantapak c
(Ahmad
karnival.
Aiman& Ahmad
- Menyeliakebersihantapak.
Sayuthi)
AJK Alatan
(MohdFaiz,
Menyeliapenyediaanalatanuntukk
Ahmad Zaki&
arnival.
MohdFarid)
AJK Produk
(Nor
Membahagikanjenisprodukdanper
Yuhanna,SitiNu
untukankepada AJK Gerai.
Nor YuhannaRoslan
PISMP G 4.2 (Pend. Khas)

rkamilah
& Cindy)
4

AJK Gerai
(Roslin,
Shimma,
Telageswary
&Zufazela)

AJK Promosi
(Aida Zameera,
Nor Haniffah&
Noor Rafeah)
AJK Program
(NurSyakirah,
SitiKhalilah&
UmiKalsom)
AJK Logistik
(Kalai,
Norhayati&Nor
dina)

- Memastikanproduk yang
dijualberpatutandenganhargadank
esesuaian.
-Menyeliasetiapgerai yang ada di
sampingmembantumuridmuridkhas.
- Menyediakanprodukjualan.

Produkjualandisediakansebel
umtarikhkarnival.

- Menyediakanflyers, banner
daniklan.
- Menyeliaaktiviti yang
telahdirancang.
- Menyeliaperjalananmuridmuriddarisekolahkekarnivalsertap
eralatandanproduk.

14. Penutup
Sebagaikesimpulan,
aktivitisebeginiwajardilakukandengankerapbagimemberipeluangkepadamuridmuridkhasuntukbergauldanberinteraksidenganmasyarakatsekitar.
Hal
iniakanmemberikankeyakinandansemangatkepadamerekauntukmenghadapikomunit
isetempatsertadapatmenghadapicabaranapabilahidupbermasyarakatkelak.

Nor YuhannaRoslan
PISMP G 4.2 (Pend. Khas)