Anda di halaman 1dari 2

BAHASA MELAYU (1A)

0750 0920
6/4/2015
Isnin
EMK:

Kemahiran berfikir

Interpersonal

Kontekstual

Kinestetik

BBM:

Buku teks

Buku aktiviti

ENGLISH (3C)
1020 1050
6/4/2015
Monday
CCE:

Thinking skill

Contextual

Creativity

Verbal linguistic

Interpersonal

Teaching Aids:

Text book

Activity book

BAHASA IBAN (2B)


1120 1150
6/4/2015
Isnin
EMK:

Pengelandik berfikir

Interpersonal

Kontekstual

Pengelandik berjako

Konstruktivisme

BBM:

Bup teks

Bup aktiviti

Bup latihan

Tema: Bersih dan Sihat


Unit : Rumah Bersih
SP: 1.2.5, 3.2.5
Objektif Pembelajaran:Pada akhir PdP, murid dapat
i.
menyebut dan mengeja perkataan
ii.
menulis nota dengan baik
iii.
menulis ejaan yang betul
Aktiviti:
1.Murid mengeja dan menyebut perkataan dalam buku teks(ms 31)
2.Murid diminta menulis perkataan yang disebut
3.Murid menulis dan menyalin nota dalam buku latihan
4.Murid dan guru bersoal jawab
5.
6.
Penilaian PdP: Pemerhatian dan perbincangan
Refleksi: ______________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Unit : Having Fun
Theme: World Of Knowledge
Learning Standard: 1.1.4 & 1.3.1
Learning Objectives:
i.
Able to say out about the about the poem
ii.
Able to answering the questions
iii.
Activity
Pre Activity: Teacher introduce new topic today
While Activity:
1.Pupil read the text in text book (pg 33)
2.WH-question
3.Pupil say out about their like to do
4.
Post Activity:Pupils complete the exersice
Reflections:___________________________________________________________
_
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Tema: Dunya Diri Empu
Topik: Pengidup Kitai
SP: 1.1.4 & 2.4.1
Objektif Belajar: Ba pengunjung pelajar,nembiak bulih:
i.
mereti sereta meri respons ngagai lagu
ii.
ulih macha leka jaku dalam teks
iii.
Aktiviti:
1.Pengajar madahkan tajuk saritok
2. Nembiak macha teks dalam buku teks
3.Nembiak bersoal jawab enggau pengajar berdasarkan lagu (ms 23)
4.Nembiak nyalin lagu ba buku latihan
5.
Penilaian PdP: Pemerhatian dan perbincangan
Refleksi:______________________________________________________________

_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________

PENDIDIKAN
KESIHATAN (1A)
1220 1250
6/4/2015
Isnin
EMK:

Kemahiran berfikir

Interpersonal

Kontekstual

Verbal linguistik

BBM:

Buku teks

Buku Latihan

Unit: Tubuh Kami Sihat


SP: 1.6.1, 1.6.2
Objektif Pembelajaran:Pada akhir PdP,murid akan dapat:
i.
menyatakan pelbagai jenis ubat
ii.
menyatakan kepentingan ubat
iii.
Aktiviti:
1.Murid menyatakan pelbagai jenis ubat
2.Murid menyatakan kepentingan ubat
3.Murid menulis nota
4.
Penilaian PdP: Pemerhatian dan perbincangan
Refleksi:______________________________________________________________
_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
_
_____________________________________________________________________
_