Anda di halaman 1dari 3

NAMA KURSUS

ISU-ISU SEMASA SEKOLAH RENDAH


(Current Issues in Primary School)

KOD KURSUS

KRP 6034

KREDIT

SLT

160 jam seminggu

PRASYARAT

Tiada

SEMESTER

HASIL
PEMBELAJARAN

1. Mengenalpasti trend dan isu-isu yang memberi kesan kepada


pendidikan sekolah. (C4, A4, P5)
2. Mempamerkan pemahaman tentang penyelidikan dan literatur
yang berkaitan dengan pendidikan sekolah rendah. (C2, A4, P5)
3. Mempamerkan pemahaman tentang perubahan-perubahan
dalam pendidikan sekolah rendah akibat daripada kehendakkehendak semasa pada peringkat tempatan, nasional dan
antarabangsa.(C2, A4, P5)
4. Mempamerkan kemahiran menganalisis masalah secara
sistematik yang berkaitan dengan pendidikan sekolah rendah.
(C4, A4, P5)
5. Mempamerkan kemahiran menangani masalah secara sistematik
yang berkaitan dengan pendidikan sekolah rendah. (C6, A4, P5)

SINOPSIS

Kursus ini membincangkan dan menganalisis isu-isu yang memberi


kesan terhadap pendidikan sekolah rendah pada peringkat tempatan,
nasional dan antarabangsa. Isu-isu yang dikaji termasuk isu semasa,
trend, pendapat, pengajaran dan pembelajaran dan kepimpinan.
Pelajar pasca siswazah akan menganalisis dan meneroka cara untuk
mengatasi isu-isu yang timbul. Kursus ini meneliti teori-teori
berkaitan pendidikan sekolah rendah dan cuba mengaplikasi teoriteori ini pada peringkat sekolah. Kursus ini mengutamakan
keperluan-keperluan murid sekolah rendah dan masyarakat dalam
setiap penyelesaian dan cadangan yang dibuat tentang isu-isu yang
dikaji.
This course discusses and analyses issues that effected domestic
and international primary education. Contemporary issues, trends
and pedagogical aspects of primary education will be discussed and
analyzed. Practical and theoretical implications of the issues will be
analyzed and evaluated with special considerations for the well being
of children and the society as a whole.
Jam

KANDUNGAN

:
1. Isu dan trend masakini dalam pendidikan sekolah rendah.
Kepelbagaian falsafah dan kurikulum. Perubahan
keperluan masyarakat. Impak hasil penyelidikan terkini.
Dasar-dasar baru kerajaan.
2. Pengajaran dan Pembelajaran Mata pelajaran Sains dan
Matematik dalam bahasa Inggeris.
Kompetensi Bahasa Inggeris Kalangan Guru.
Kompetensi bahasa Inggeris murid luar bandar dan murid
dari keluarga pendapatan rendah. Gangguan bahasa

ibunda. Keberkesanan Kos. Keperluan masa depan


masyarakat.
3. Pendidikan yang menekankan peperiksaan.
Ciri-ciri perkembangan semula jadi murid sekolah rendah
dengan penekanan terhadap kemahiran menjawab
soalan. Peranan permainan dan proses sosialisasi dalam
perkembangan kognitif, emosi dan sosial yang seimbang
kalangan murid-murid sekolah rendah. Kesan belajar
untuk lulus periksa terhadap sikap dan personaliti murid
sekolah rendah dalam jangka panjang.

4. Kesediaan sekolah rendah untuk menerima pelajar dan


kesediaan kanak-kanak dan keluarga untuk ke sekolah
rendah. Keupayaan sosial, psikologi, kognitif kanakkanak. Kemudahan infrastruktur dan perkhidmatan
sekolah. Kompetensi guru untuk menyesuaikan
pengajaran dengan tahap perkembangan pelajar. Latihan
perguruan sekolah rendah.

5. Punca dan Kesan buli terhadap murid sekolah rendah.


Definisi buli. Kompetensi kaunselor sekolah rendah.
Peranan guru dan ibu bapa dalam menangani masalah
buli.

6. Peranan Sekolah Kebangsaan dalam konteks 1 Malaysia.


Kurikulum sekolah rendah. Komposisi murid dan guru
mengikut kaum. Aktiviti rutin sekolah kebangsaan.
Bahasa ibunda murid sekolah rendah.

7. Program pendidikan khas di sekolah rendah. Kemudahan


infrastruktur sekolah. Keupayaan fizikal dan mental murid
dalam program pendidikan khas. Kompetensi guru dalam
memberi terapi pemulihan. Peranan keluarga dalam
kesinambungan pendidikan di rumah.

8. Konsep dan perlaksanaan kelas pemulihan di sekolah


rendah di taman asuhan. Proses pengesanan. Intervensi
awal. Keberkesanan strategi dan kaedah pemulihan.
Kompetensi guru pemulihan. Sokongan pentadbir
sekolah terhadap program pemulihan.

9. Penaksiran
berasaskan
sekolah.
Konsep
dan
perlaksanaan penaksiran berasaskan sekolah. Kesediaan
guru, murid dan ibu bapa untuk melaksanakan konsep ini.
Kelebihan dan kekurangan perlaksanaan penaksitran
berasaskan sekolah.

Jumlah
PENILAIAN

RUJUKAN

56

100% kerja kursus


Krechevsky , M (1991) Project Spectrum: An Innovative Assessment
Alternative. Educational Leadership, Feb1991, Vol. 48 Issue 5,
p43-48
Marzano, R.J. & D.J. Pickering (2001) Classroom Instruction that
works. Research based strategies for increasing students
achievement, Alexanderia, VA : ASCD

Friend, M. ( 2007) Special education : Contemporary perspectives


for school professional. 2nd edition. New York : Allyn and Bacon
Solberg, M. E.; Olweus, D.; Endresen, I. M. (2007) Bullies and victims
at school: Are they the same pupils? (2007). British Journal of
Educational Psychology, Vol. 77 Issue 2, p441-464.
Boult, B. (2006) 176 ways to involve parents : practical strategies for
partnering with families. Thousand Oaks, CA : Corwin Press.