Anda di halaman 1dari 5

Tugas Mata kuliah

PAI 6
Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah PAI 6
Fakultas Teknik Jurusan Teknik Pertambangan
Universitas Islam Bandung

Disusun oleh :
Rahayanti Prihartini (10070111118)

UNIVERSITAS ISLAM BANDUNG


FAKULTAS TEKNIK
PRODI TEKNIK PERTAMBANGAN
1435 H / 2014 M

MAKNA TASAWUF

Tasawuf adalah satu cabang keilmuan dalam Islam atau secara keilmuan
ia adalah hasil kebudayaan Islam yang lahir kemudian setelah Rasulullah wafat.
Secara etimologis, kata tasawuf berasal dari bahasa Arab, Tasawwafa. Namun
para ulama berbeda pendapat dari mana asal usulnya. Ada yang mengatakan
dari kata Shuf (bulu domba), Shaf (barisan), Shafi/Shofa (jernih) dan dari
kata Shuffah (emper Masjid Nabawi yang ditempati oleh sebagian shahabat
Nabi saw.).
Berbagai pendapat mengenai penamaan TASSAWUF, namun menurut
Syech Ahmad bin Muhammad bin Ajibah Al Hasani ada lima rujukan untuk istilah
TASSAWUF, sebagai berikut :
Tassawuf berasal dari kata SHUFAH ( sehelai bulu ) karena seorang sufi

1.

bersama ALLOH adalah seperti sehelai bulu yang terlempar yang tidak
mempunyai rencana apa apa.
Tassawuf berasal daru shufa AL Qafa ( sehelai bulu dipunggung),karena

2.

kelembutanya,seorang sufi itu ringan dan lembut seperti bulu.


Tassawuf berasal dari kata SIFAH ( ke indahan ).seorang sufi tersifati sifat

3.

sifat terpuji dan meninggalkan sifat sifat tercela.


4.

Tassafuf berasal dari kata SHAFAH ,bersih atau jernih.

5.

Tassawuf berasal dari kata SHUFFAH ( koridor) Masjid Nabawi yang


menjadi tempat para ahli shuffah.
Beberapa ayat Al Quran sebagi landasan Tassawuf sebagai berikut :
1.

Quran 3 ;Surat Ali Imron 31


Katakanlah ; Jika kamu mencintai ALLOH, ikutilah aku,niscaya ALLOH
mencintaimu dan mengampuni dosa dosamu ALLOH maha pengampun
maha penyayang.

2.

Al Quran 33:Al Ahzab :41 42

Hai orang orang beriman berdzikirlah ( dengan menyebut nama


ALLOH ),dzikir sebanyak sebanyaknya, dan bertasbihlah kepadaNYA
diwaktu pagi dan petang.
3.

Al Quran 2:Al Baqoroh ;186


Dan apabila hambaku hambaku bertanya kepadamu tentang AKU maka
( jawablah ),AKU adalah dekat.AKU mengabulkan permohonan orang
yang berdoa apabila ia berdoa kepadaKU.Maka hendaklah mereka itu
memenuhi (segala perintahku ) dan hendaklah mereka beriman
kepadaKU, agarmereka memperoleh kebenaran .

4.

Al Quran2:Albaqoroh ;115
Timur dan barat adalah kepunyaan ALLOH, kemana saja kamu
berpaling disitu ada wajah ALLOH sungguh.Alloh maha luas maha
mengetahui .

5.

AlQuran 50: Qof: 16


Dan sesungguhnya KAMI telah menciptakan manusia dan mengetahui
apa yang dibisikan oleh hatinya,dan Kami lebih dekat kepadanya dari
pada urat lehernya .
Yang diharapkan dari laku TASSAWUF adalah jiwa yang dermawan, hati

yang tenang, dan pekerti yang baik kepada semua makluk.Dan Tassawuf dapat
digunakan sebagai sarana untuk mendidik hati dan mengetahui alam gaib
menuju buahnya tersebut diatas.Ilmu Tassawuf tidak berbicara tentang ungkapan
lisan, melainkan tentang perasaan dan emosi.Ilmu ini tidak bisa dipelajari dari
lembar kertas, melainkan diambil dari para ahli rasa.Imu ini tidak bisa diperoleh
dengan banyak ceritera, melainkan dengan melayani para guru dan menyertai
para ahli kesempurnaan.
Ilmu Tasawuf merupakan penyempurna dan syarat bagi semua ilmu lain,
karena tidak ada satupun ilmu dan perbuatan kecuali bertujuan menghadap diri
kepada ALLOH, dan ikhlas merupakan syarat dalam segala urusan.Syech As
Sayuthi berkata :Ilmu Tassawuf menjadi penyempurna dan memperindah bagi
ilmu ilmu lain,hubungan ilmu tassawuf dengan ilmu lain seperti hubungan ilmu
bayan dan nahwu atau menurut sych Zaruq;seperti ruh dan jasad.
Esesnsi utama dari tassawuf adalah Dzat yang Maha Tinggi,karena objek
tassawuf adalah dzat yang maha tinggi.Oleh karena itu ilmu yang membahas
dzat yang maha tinggi secara mutlahk adalah ilmu paling utama.Ilmu Tassawuf

dibagian awal memberi petunjuk untuk takut kepada ALLOH, dibagian tengahnya
memberikan petunjuk untuk bergaul dengan NYA. dan dibagian akhir memberi
petunjuk untuk mengetahui NYA dan untuk mempergunakan seluruh waktu
untuk beribadah kepada NYA..
Syeikh ash Shiqla r.a berkata :barang siapa membenarkan ilmu ini,maka dia
tergolong orang orang pilihan, setiap orang yang memahaminya tergolong orang
orang terpilih diantara orang pilihan, dan setiap orang yang berbicara dan
berbincang tentang ilmu ini, adalah bintang yang tidak terlihat dalam lautan yang
tidak terkuras airnya.
Tujuan Tasawuf
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Membuat hidup lebih beretika karna tasawuf selalu terkait dengan

tatakrama.
Terbebasnya hati dari sifat-sifat yang buruk.
Terhiasinya hati dengan sifat-sifat terpuji.
Bisa meneladani tokoh-tokoh sufi dalam bersikap.
Terhindar dari menuhankan hawa nafsu dan syaitan.
Marifat billah.
Tasawuf adalah Ilmu yang membahas tentang pendekatan diri kepada

sang kholik hingga mendarah daging. Hukum mempelajari tasawuf menurut


imam Syafi`i sunah tetapi menurut imam Ghazali fadhu `ain. Di dalam agama
islam itu memiliki 3 tingkatan yaitu islam, iman, dan ihsan. Dalam tasawuf ihsan
adalah tingkatan tertinggi. Agama lain pun makna tasawuf sering dipakai sebagai
satuan teratas dalam kekhusuan. Tujuan tasawuf adalah untuk mencapai
nirwana sebagai hamba tuhan yang taat.
Secara Bahasa shifah yang artinya sifat, sebab seorang sufi adalah
orang yang menghiasi diri dengan sifat terpuji dan meninggalkan sifat tercel,
orang-orang yang menyucikan dirinya di hadapan Tuhannya, orang-orang yang
ketika shalat selalu berada di shaf yang paling depan. Tasawuf adalah ilmu yang
dengannya diketahui tentang pembersihan jiwa, perbaikan budi pekerti serta
pembangunan lahir dan batin, untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi.
Tasawuf adalah ilmu yang bertujuan memperbaiki hati dan memfokuskan hanya
untuk Allah semata. Tasawuf adalah ilmu yang dengannya di ketahui dengan
cara untuk mencapai Allah, membersihkan batin dari semua akhlak tercela dan
menghiasinya dengan akhlak terpuji. Tasawuf adalah ilmu yang dengannya
diketahui cara manusia sempurna meniti jalan kebahagiaan.

DAFTAR PUSTAKA

Obed.2013.MaknaTasawuf.http://kangobed.blogspot.com/2012/11/maknatasawuf.html Diakses pada tanggal 20 Maret 2014 pukul 13.00 WIB


Zaidone.Nanung.2013.pengertiantasawuf.http://sufipopuler.wordpress.com/artik
el-tasawuf/fungsi-dan-keutamaan-ilmu-tasawuf/ Diakses pada tanggal 20
Maret 2014 pukul 20.00 WIB
Margoyoso.2012.MaknaTasawuf.http://peperonity.com/go/sites/mview/thoriqoh.t
asawuf/28944617.Diakses pada tanggal 20 Maret 2014 pukul 09.00