Anda di halaman 1dari 4

JADUAL SPESIFIKASI UJIAN

(Digunakan oleh penggubal soalan)


TINGKATAN EMPAT DAN LIMA

TEMA

PEPERIKSAAN: MODUL BERFOKUS SET1 JPNPP

KERTAS 2

TAHUN: 2016

MATA PELAJARAN: SEJARAH

KONSTRUK
TAJUK

SUB TAJUK/TEMA

7.1.Tamadun
a.Proses Pembentukan tamadun.
Awal Dunia.
b.Peningkatan tamadun
c. Kemunculan agama & ajaran utama
dunia
7.2.Tamadun
a.Bentuk dan ciri kerajaan awal
Awal Asia
b.Pengaruh Hindu dan agama Buddha
Tenggara
8.1.Islam dan a.Masyarakat Arab Jahiliyah
Penyebarann b.Islam dan penyebarannya di
ya di Makkah
Makkah
c. Reaksi masyarakat Arab
8.2.Kerajaan
a.Perjanjian Aqabah Pertama dan
Islam di
Kedua
Madinah
b.Hijrah
c. Piagam Madinah
d.Penyebaran Islam
e.Perjanjian Hudaibiyah
f. Pembukaan semula Kota Makkah
8.3
a Zaman Khalifah al-Rasyidin
Pembentuka b. Kerajaan Bani Umaiyah
n Kerajaan
c. Kerajaan Bani Abbasiyah
Islam dan
d. Kerajaan Turki Uthmaniyah
Sumbangan
e. Pertembungan tam. Islam dgn
nya
tam. lain di dunia
8.4 Islam di
a. Kedatangan Islam ke Asia
Asia
Tenggara
Tenggara
b. Penyebaran Islam di Asia

PENGETAHUA
N
R
S
T
1a(2)

1b(2)

KEFAHAMAN
R

1e(2
)

1c(2)

5a(4)

7a(6)

ANALISIS

5b(4)

7b(8
)

MERUMUS
R

JUM

1d(2
)

10

5cii(6
)

5ci(6)

7c(6)

20

20

TEMA

KONSTRUK
TAJUK

SUB TAJUK/TEMA

PENGETAHUA
N
R
S
T

KEFAHAMAN
R

Tenggara
c. Pengaruh Islam di Asia Tenggara
8.5 Pembaharuan
& Pengaruh
Islam di Msia
Sblm Kdtgn. Brt

a. Pemerintahan dan pentadbiran


b. Sosiobudaya
c. Ekonomi

9.1
Perkembang
an di Eropah

a. Perubahan masyarakat & budaya


Eropah
b. Penjelajahan dan penerokaan
c. Revolusi Pertanian & Revolusi
Perindustrian
d. Imperialisme
a. Ekonomi tradisional
b. Ekonomi dagangan
c. Dasar British terhadap pertanian
d. Kesan-kesan dasar ekonomi

10

9.2 Dasar British


terhadap
Ekonomi
Negara dan
Kesannya
10.1 Kemunculan
dan
Perkembanga
n
Nasionalisme
di Asia
Tenggara
10.2
Nasionalisme
di Msia Shgga
PD2

11 11.1 Kesedaran
tentang
Pembinaan
Negara dan
Bangsa

a. Imperialisme Barat di Asia


Tenggara
b. Perubahan sistem politik di Asia
Tenggara
c. Nasionalisme di Asia Tenggara
a. Perjuangan pemimpin setempat
menentang British
b. Gerakan nasionalisme sehingga Prg.
Dunia Ke 2

a. Latar belakang konsep negarabangsa: Pembinaan negara &


bangsa Jerman & Itali
b. Kesultanan Melayu Melaka
c. Warisan negeri-negeri Melayu
d.Malayan Union 1946 dan Per.Tnh.
Melayu 1948
e. Perjanjian Persekutuan Tanah

S
6a(8
)

2a(2)

2b(2
)

8a(2)

8b(6
)

3a(2)

3b(3
)

9a(4)

ANALISIS
R

6b(6
)

2c(3)

8cii(6
)

6c(6)

20

2d(3)

10

20

3c(3)

9ci
(4)

JUM

8ci
(6)

3d(2)

9b(6
)

MERUMUS

10

9cii(6
)

20

TEMA

KONSTRUK
TAJUK

11.2
Sis.Pemerinta
han dan
Pentadbiran
Selepas
Merdeka
11.3
Pembanguna
n&
Perpaduan
utk
Kesejahteraa
n
11.4 Malaysia ke
Arah Negara
Maju
12. 1 Konflik
Antarabangs
a

12

12.2 Peranan
dan Sumbangan
Msia dlm
Pertubuhan
A/bangsa

SUB TAJUK/TEMA
Melayu 1948
f. Politik di Sabah dan Sarawak
g. Sistem Ahli
h. Pakatan Murni
i. Perjanjian Persekutuan Tanah
Melayu 1957
j. Pembentukan Malaysia 16
September 1963
a. Ciri-ciri demokrasi berparlimen

PENGETAHUA
N
R
S
T

KEFAHAMAN
R

10a
(4)

4a(1)

ANALISIS
R

10b(6
)

4b(3
)

4c(2)

MERUMUS
R

10ci
(4)

4d(2
)

JUM

10cii
(6)

4e(2
)

20

10

b. Kerajaan Persekutuan
c.Lambang-lambang negara
a. Pembangunan ekonomi
b. Pembangunan dan perpaduan
bangsa

a. Wawasan 2020
a. Perang Dunia Pertama & Prg.
Dunia Kedua
b. Perang Dingin dan kemunculan
blok dunia.
a. Dasar luar Malaysia
b. Malaysia dalam pertubuhan
antarabangsa
c. Malaysia dalam pertubuhan
serantau

11ai
(2)
25

JUMLAH

11aii
(4)
4

31

10

36

56

11b
(6)
10

20

46

18

12

47

11c
(8)

20

35

180

WAJARAN KONSTRUK
RUMUSAN

Pengetahuan
Kefahaman
Analisis
Merumus

Disediakan oleh:

...............................................................
NA

JUM

ARAS KESUKARAN

52m (29%)
35m ( 18% )
67m (37%)
28m (16%)

Rendah

Sederhana

Tinggi

47%

37%

16%

Disahkan oleh:

...............................................................

100
%