Anda di halaman 1dari 6

Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 2

RANCANGAN MENGAJAR TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2016


TINGKATAN DUA
BULAN/
TARIKH

JAN

MINGGU

UNIT/ TAJUK
PEMBELAJARAN

Minggu
1/2
1. ASAS SENI
VISUAL
1.1 Unsur seni
i.Garisan
ii.Jalinan

Minggu
3

Minggu
4

iii.Rupa

iv.Bentuk

Di akhir pengajaran murid dapat :

CATATAN

AKTIVITI P&P

Pengukuhan tentang kandungan ASR


Pengukuhan kandungan Asas Seni Visual

Mengenalpasti
dan mengelaskan fungsi garisan pada
Mengelaskan fungsi unsur garisan dan
alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
jalinan pada alam semula jadi, objek buatan
seni visual
manusia dan karya seni visual dengan betul

KBKK, KP,

Mengenalpasti dan mengelaskan fungsi unsur jalinan


pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan
karya seni visual
Penerokaan fungsi jalinan menerusi media dan teknik
pelbagai
Penghasilan Karya
Meneroka dan mengaplikasi fungsi garisan
Mengaplikasi fungsi garisan/ jalinan melalui
dan jalinan untuk menghasilkan karya
penghasilan karya - media dan teknik yang sesuai
(tampak) yang baik, mengikut proses dan
prosedur yang betul dan tepat
Mengelaskan fungsi unsur rupa pada alam Mengenalpasti dan mengelaskan fungsi unsur rupa
semula jadi, objek buatan manusia dan karya
pada alam semula jadi, objek buatan manusia dan
seni visual dengan betul,
karya seni visual
Meneroka dan mengaplikasi rupa rupa
Meneroka positif dan negatif untuk menghasilkan
- rupa negatif dan positif
rekaan yang baik,
Penghasilan karya
mengikut proses dan prosedur yang betul
Meneroka dan mengaplikasi rupa positif dan negatif
dan tepat
dalam rekaan/ corak
Mengelaskan bentuk pada alam semula jadi, Pengukuhan konsep bentuk ilusi dan konkrit
objek buatan manusia dan karya seni visual, Mengenalpasti dan mengelaskan unsur bentuk pada
alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
Mengaplikasi struktur garisan/ rupa untuk
seni visual
menghasilkan gubahan bentuk alam semula
Penghasilan karya
jadi yang baik ; mengikut proses dan
Meneroka/ melukis gubahan bentuk-bentuk alam
prosedur yang betul dan tepat
semula jadi berdasarkan aplikasi struktur garisan/
rupa menerusi- media dan teknik lukisan/ catan

KBKK, KP,

PM,
Kontruktivisme
/ kontekstual

BBM- buku
sumber ting 2/
ICT
BBB- modul
tajuk garisan/
jalinan

KBKK, KP,

BBM- buku
sumber ting 2/
buku / ICT

PM,
Kontruktivisme
Kontekstual

BBB- modul
tajuk rupa

KBKK, KP,

BBM- buku
sumber ting /
buku / ICT

PM,
Kontruktivisme
Kontekstual

BBB- modul
tajuk bentuk

Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 2

BULAN/
TARIKH

MINGGU

JAN

FEB

Minggu
6/7/8

9/ 10

UNIT/ TAJUK
PEMBELAJARAN

vi. Ruang

v. Warna

2. ASAS SENI
VISUAL
2.1 Prinsip Seni
i. Harmoni
ii. Kontra

Minggu
11

FEB/
MAC

Minggu
12/13

iii. Penegasan

iv. Imbangan

Di akhir pengajaran murid dapat :

AKTIVITI P&P

Mengelaskan ruang pada alam semula jadi, Mengenalpasti dan mengelaskan ruang pada alam
objek buatan manusia dan karya seni visual
semula jadi, objek buatan manusia dan karya seni
dengan betul
visual
Tahu dan faham jenis-jenis ruang
- Pengukuhan kefahaman - Ruang ilusi
- Ruang konkrit/ ruang ilusi dalam, cetek,
ruang dalam, cetek, rata
rata
Mengelaskan fungsi warna pada alam
Pengukuhan - gubahan warna sewarna/ penggenap
semula jadi, objek buatan manusia dan karya
serta warna harmoni dan penggenap
seni visual dengan betul
Mengenalpasti dan mengelaskan fungsi warna pada
alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya
seni visual

CATATAN

KBKK, KP,
PM, KBAT

BBM- buku
sumber / ICT
BBM- modul
tajuk ruang

KBKK, KP,
KBAT,PM

UJIAN BULANAN 1
Mengaplikasi gubahan warna sewarna/
Meneroka warna sewarna dan warna penggenap
penggenap untuk menghasilkan karya yang Menghasilkan rekaan karya yang mengaplikasikan
baik, mengikut proses dan prosedur yang
fungsi warna sewarna (menimbulkan ruang)
betul dan tepat
menerusi media dan teknik catan
Mengelaskan fungsi harmoni dan kontra
Pengukuhan kefahaman - Cara mewujudkan harmoni
pada alam semula jadi, objek buatan
dan kontra
manusia dan karya seni visual dengan betul Mengenalpasti dan mengelaskan fungsi harmoni dan
kontra pada alam semula jadi, objek buatan manusia
Mengaplikasi prinsip harmoni/ kontra untuk
dan karya seni visual
menghasilkan karya yang baik mengikut
Meneroka dan menghasilkan rekaan corak/ karya 2D/
proses dan prosedur yang betul dan tepat
3D yang mengaplikasi prinsip harmoni/ kontra serta
unsur garisan/ rupa/ jalinan menerusi media dan
teknik catan
CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1

KBAT, PM
Kontruktivisme
Kontekstual

Mengelaskan penegasan pada alam semula Kefahaman- cara mewujudkan penegasan dan fungsi
penegasan
jadi, objek buatan manusia dan karya seni
Mengenalpasti dan mengelaskan penegasan pada
visual dengan betul
alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya .
Mengelaskan imbangan pada alam semula Pengukuhan- cara mewujudkan imbangan dan fungsi
jadi, objek buatan manusia dan karya seni
imbangan
visual dengan betul
Mengenalpasti dan mengelaskan i imbangan pada
alam semula jadi, objek buatan manusia dan karya

KBKK, KP, PM

BBM- buku
sumber / ICT
BBM- modul
tajuk warna

KBKK, KP,
PM,

KBAT, PM
Kontruktivisme
Kontekstual

KBKK, KP, PM

BBM- buku
sumber / ICT
BBB- modul
tajuk harmoni/
kontra

BBM- buku
sumber / ICT
BBB- modul
tajuk
penegasan dan
imbangan

Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 2

seni visual

BULAN/
TARIKH

APRIL

MINGGU

Minggu
14/15

UNIT/ TAJUK
PEMBELAJARAN

v. Pergerakan
vi. Kepelbagaian
vii.Kesatuan

Di akhir pengajaran murid dapat :

AKTIVITI P&P

Mengaplikasi prinsip penegasan/ imbangan


Menghasilkan karya 2D/ 3D yang mengaplikasi
untuk menghasilkan karya yang baik
prinsip imbangan/ penegasan serta unsur seni
mengikut proses dan prosedur yang betul
menerusi media dan teknik catan
dan tepat
Mengelaskan kesan pergerakan/
Pengukuhan kefahaman tentang pergerakan/
kepelbagaian/ kesatuan
kepelbagaian/ kesatuan pada alam semula
- Mengenalpasti dan mengelaskan kesan
jadi, objek buatan manusia dan karya seni
pergerakan pada alam semula jadi, objek buatan
visual
manusia dan karya seni visual

CATATAN
KBAT, PM
Kontruktivisme
Kontekstual
KBKK, KP,
PM,
HOTS

PENTAKSIRAN DAN PELAPORAN BIDANG ASAS SENI REKA (ASR ) Unsur dan Prinsip berdasarkan
PPPM
Rumusan pentaksiran berdasarkan latihan teori dan portfolio penerokaan/ pembelajaran unsur
seni dan prinsip rekaan.

APRIL/
MEI

MINGGU
16/ 17/
18

3.SENIHALUS
I. LUKISAN

Faham tentang lukisan sejarah, media,


teknik dan proses
Meneroka ASR melalui media dan teknik
lukisan
- fungsi garisan/ jalinan bentuk/ cahaya/
ruang

Mengaplikasi ASR dalam lakaran idea


lukisan berdasarkan tajuk/ tema dengan
dengan baik, betul dan tepat
Menghasilkan lukisan dengan mengaplikasi
ASR menerusi media dan teknik lukisan
dengan baik, betul dan tepat
Membuat apresiasi hasil kerja

Pengukuhan
Sejarah
Media, teknik dan proses
Penerokaan dan aplikasi ASR menerusi media dan
teknik lukisan berdasarkan tajuk/ tema lukisan
yangsesuai
struktur bentuk asas bentuk alam semulajadi
aplikasi fungsi garisan/ jalinan serta prinisp kontra /
kepelbagaian, kesatuan
Penghasilan karya
Penentuan idea gubahan lukisan berdasarkan tajuk/
tema
- Aplikasi ASR dalam lakaran idea gubahan lukisan
Menghasilkan karya - proses, media dan teknik
Apresiasi dan pentaksiran hasil karya /portfolio lukisan

BBM
BBB- modul
tajuk
pergerakan/
kepelbagaian/
kesatuan
Formatif
Rujuk PPPM

KBKK, KP

PM,
Konstruktivism
PAK,

BBM- buku
sumber / ICT
Modul lukisan
- Gubahan
bentukbentuk alam
semulajadi

Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 2

MEI

Minggu /
19/ 20

II. CATAN

Faham tentang catan sejarah, media,


teknik dan proses

Pengukuhan
- Sejarah
- Media, teknik dan proses

Meneroka ASR melalui media dan teknik


catan
- fungsi ASR menimbulkan bentuk/
cahaya/ ruang serta prinsip pergerakan,
harmoni, kepelbagaian

Penerokaan ASR
- olahan warna (kesan sapuan berus) menghasilkan
pelbagai jenis garisan/ jalinan tampak - serta prinsip
harmoni/ kontra/ kepelbagaian)

Menghasilkan catan dengan mengaplikasi


ASR menerusi media dan teknik catan
denganbaik, betul dan tepat

Penghasilan karya
- penentuan idea gubahan catan berdasarkan tajuk/
tema
- Menghasilkan karya -Proses, media dan teknik

Membuat apresiasi hasil kerja

KBKK, KP,PM
Konstruktivism

Modul
Catan
- penerokaan
Teknik
sapuan
berus
- gubahan
warna

Aplikasi ASR
dan
Prinsip
rekaan
PM, HOTS,
- pelajar lakar
Konstruktivism
awal dan dan
Kontekstual,
mewarna
semasa
peperiksaan

Apresiasi dan pentaksiran hasil karya/ portfolio catan


(Minggu 21) - PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN CATAN
JUN
Mei/ Jun

MINGGU
22/ 23

BULAN/
TARIKH

MINGGU

MINGGU
24/25/26/

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


UNIT/ TAJUK
PEMBELAJARAN

III. ARCA

27
JULAI/
OGOS

MINGGU
28/ 29 /30
/31

Di akhir pengajaran murid dapat :

AKTIVITI P&P

Faham tentang arca sejarah, jeinis-jenis arca

Pengukuhan
Sejarah arca
Jenis-jenis, alat/bahan dan teknik arca
Meneroka dan menghasilkan arca dengan
Aplikasi ASR dalam lakaran idea arca
mengaplikasi ASR menerusi media dan teknik
Penghasilan karya
dengan betul dan tepat ; berdasarkan tajuk/ tema , penentuan idea gubahan arca berdasarkan tajuk/ tema
Menghasilkan karya - proses, alat/ bahan dan teknik
Membuat apresiasi hasil kerja
Apresiasi dan pentaksiran hasil karya/ portfolio arca

CATATAN

KBKK,
PM,
PM, HOTS,
Konstruktivism
Kontekstual,
PAK,

BBM- buku
sumber ting 2/
ICT
BBB- modul tajuk
pergerakan/
kepelbagaian/
kesatuan

CUTI PERAYAAN HARI RAYA AIDIL FITRI


IV.CETAKAN

Faham tentang cetakan - sejarah , jenis-jenis


cetakan, bahan, teknik dan proses

Pengukuhan
Sejarah cetakan
Jenis-jenis, alat/bahan dan teknik cetakan

KBKK, KP

BBM- buku
sumber ting 2/
ICT

Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 2

Meneroka dan menghasilkan cetakan dengan


mengaplikasi ASR menerusi media dan teknik arca
dengan baik, betul dan tepat ; berdasarkan tema
tajuk yang sesuai

OGOS/
SEPT

Minggu
32/ 33/ \
34

Penghasilan karya
Menghasilkan lakaran idea gubahan arca berdasarkan
tajuk/ tema dgn mengaplikasi ASR
Menghasilkan cetakan teknik timbulan/ sutera saring
proses, alat/ bahan dan teknik
Membuat apresiasi hasil kerja
Apresiasi dan pentaksiran portfolio cetakan
PENTAKSIRAN DAN PELAPORAN BIDANG SENIHALUS berdasarkan PPPM
Rumusan pentaksiran berdasarkan hasil kerja dan portfolio pembelajaran Lukisan, Catan, Arca
dan Cetakan
3.KOMUNIKASI
Memahami dan membanding beza jenis dan ciri
Pengukuhan
VISUAL
bidang kom. Visual dengan baik dan betul
Jenis, ciri bidang kom. Visual
- rekaan grafik spt
Faham tentang elemen seni grafik
Elemen seni grafik (tipografi, ilustrasi, warna,
kulit buku majalah,
rekaletak)
poster (aplikasi
Meneroka elemen seni grafik (ilustrasi ) dengan penekanan kepada ilustrasi - Jenis-jenis ilustrasi
ilustrasi)
mengaplikasi ASR menerusi media dan teknik
Penerokaan dan Aplikasi ASR / elemen seni grafik (ilustrasi)
ilustrasi yang baik dan betul
berdasarkan tema/ tajuk rekaan
Menghasilkan rekaan grafik dengan mengaplikasi
Penghasilan karya
ASR/ ( elemen ilustrasi, tipografi, reka letak dan
Penentuan idea reka bentuk grafik poster/ kulit buku/
warna) dengan baik, menerusi media dan teknik
majalah) berdasarkan ilustrasi
yang baik, betul dan tepat
Proses, media dan teknik
Kemasan
Membuat apresiasi hasil kerja
Apresiasi dan pentaksiran hasil karya/ portfolio
UJIAN BULANAN 2 mewarna rekabentuk grafik-kemasan
PENTAKSIRAN DAN PELAPORAN BIDANG KOMUNIKASI VISUAL berdasarkan PPPM
Rumusan pentaksiran berdasarkan hasil kerja dan portfolio pembelajaran Kom. Visual

BULAN/
TARIKH

SEPT

MINGGU

UNIT/ TAJUK
PEMBELAJARAN

MINGGU 3. KRAF
35/36/
I. UKIRAN

MINGGU
37

Konstruktivism
Kontekstual,

BBB- modul tajuk


cetakan

Formatif

Rujuk PPPM

KBKK,
PM, HOTS
Konstruktivism
Kontekstual,
Konstruktivisme,
Kontekstual,
KBAT

Formatif

Pengenalan
Sejarah ukiran, jenis-jenis, motif, alat/bahan, teknik dan
proses
Penerokaan motif ukiran berdasarkan tema, teknik dan
Mengaplikasi ASR dalam penerokaan motif dan
Aplikasi ASR- prinsip imbangan, rupa bentuk motif corak;
reka bentuk , berdasarkan teknik dan proses yang
kesan prinsip harmoni/ kesatuan/ penegasan
betul
Menghasilkan ukiran secara peniruan dengan
Penghasilan karya
mengaplikasi ASR menerusi proses dan teknik
Menghasilkan lakaran idea corak ukiran
ukiran yang baik dan betul
Mengukir - proses, alat/ bahan dan teknik
Kemasan
Membuat apresiasi hasil kerja
Apresiasi dan pentaksiran hasil kerja/portfolio hasil
kerja

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2

BBB- modul tajuk


kom. Visual
*P&P
berbantukan
komputer

Rujuk PPPM
CATATAN

Di akhir pengajaran murid dapat :

Memahami sejarah ukiran


Memahami dan membandingbeza jenis, motif,
alatan, bahan, teknik dan proses ukiran

BBM- buku
sumber ting 2/
ICT

KBKK, KP

BBM- buku
sumber ting 1/

PAK,
Konstruktivisme,
Kontekstual,
KBAT

BBB- modul tajuk


ukiran/ tekat
(guna bahan
alternatif)
*P&P
berbantukan
komputer

Rancangan Pengajaran Tahunan Ting 2

OKT

Minggu
37/38/39/
40/41/

II.TEKAT

MINGGU
42
BULAN/
TARIKH

NOV

MINGGU

Minggu
43/ 44/
45/46

46

Definisi tekat
Sejarah tekat, jenis-jenis, motif, alat/bahan, teknik dan
proses
Mengaplikasi asas seni dalam rekaan tekat melalui Penerokaan motif dan rekaan anyaman berdasarkan tema,
penerokaan rekaan motif ,teknik dan proses
teknik dan proses
- Susunan motif
- Kesan prinsip kepelbagaian/ harmoni
Lakaran idea reka bentuk anyaman berdasarkan
penerokaan ASR
Menghasilkan tekat secara peniruan dengan
Penghasilan karya
mengaplikasi ASR menerusi proses dan teknik
Menghasilkan lakaran idea anyaman
tekat yang sesuai
Proses, alat/ bahan dan teknik
Membuat apresiasi hasil kerja
Kemasan
Apresiasi dan pentaksiran hasil karya/ portfolio hasil
kerja
Memahami tentang sejarah, jenis, alatan, bahan,
teknik dan proses tekat secara asas

KBKK, KP

BBM- buku
sumber ting 1/

PAK,
Konstruktivisme,
Kontekstual,
KBAT

BBB- modul tajuk


anyaman

*P&P
berbantukan
komputer

PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN - CATAN /KOMUNIKASI VISUAL ( 2 JAM 30 MINIT)


UNIT/ TAJUK
PEMBELAJARAN

Sejarah dan
Apresiasi Seni

Di akhir pengajaran murid dapat :

AKTIVITI P&P

PENTAKSIRAN DAN PELAPORAN BIDANG KRAF berdasarkan PPPM


Rumusan pentaksiran berdasarkan hasil kerja dan portfolio pembelajaran UKIRAN atau TEKAT
Tahu dan kenal pelukis dan karya tempatan
Perbincangan tentang:
-pelukis, hasil karya dan sumbangan ke arah
perkembangan seni halus di Malaysia.
Membuat apresiasi hasil karya
Dokumentasi/ Apresiasi seni.

BUDAYA TUTUP SEKOLAH


CUTI SEKOLAH

CATATAN

Formatif
KBKK, KP,
PAK, PM

BBM- buku
sumber ting 2/
ICT

Rujuk PPPM