Anda di halaman 1dari 2

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat, berkat dan
hidayahnya sehingga makalah ini dapat tersusun dan terselesaikan dengan judul TEORI
PERUBAHAN PERILAKU .
Kami menyadari bahwa banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini, maka dari
itu kami sangat mengharapkan saran dan kritik yang sangat membangun agar dalam penulisan
makalah yang akan datang dapat lebih baik dan lebih sempurna.
Semoga makalah ini dapat memberikan wawasan yang lebih luas dan menjadi
sumbangan pemikiran kepada pembaca. Kami sadar bahwa makalah ini masih banyak
kekurangan dan jauh dari sempurna. Untuk itu, kepada dosen pembimbing kami meminta
masukannya demi perbaikan pembuatan makalah kami di masa yang akan datang dan kami
mengharapkan kritik dan saran dari para pembaca.
Akhirnya dengan selesainya penulisan makalah ini,semoga dapat berguna bagi kita
semua.

Makassar, 20 Maret 2016

Penyusun
2

DAFTAR ISI
SAMPUL............................................................................................................

KATA PENGANTAR.........................................................................................

ii

DAFTAR ISI...................................................................................................... iii


BAB I PENDAHULUAN..................................................................................

A. Latar Belakang.........................................................................................
B. Rumusan Masalah...................................................................................
C. Tujuan......................................................................................................

1
1
1

BAB II PEMBAHASAN....................................................................................

A. Perubahan ............................................................................................... 2
1. Pengertian.......................................................................................... 2
2. Teori Teori Perubahan .................................................................... 2
B. Perilaku ................................................................................................... 4
1. Pengertian ......................................................................................... 4
2. Aspek Perilaku .................................................................................. 5
3. Faktor Pembentuk Perilaku ............................................................... 5
C. Perubahan Perilaku ................................................................................. 6
1. Teori Teori Perubahan Perilaku ...................................................... 6
2. Bentuk Bentuk Perubahan Perilaku ................................................ 9
BAB III PENUTUP............................................................................................ 11
A. Kesimpulan.............................................................................................. 11
DAFTAR PUSTAKA........................................................................ 12