Anda di halaman 1dari 13

SEKOLAH KEBANGSAAN TELOK KERANG

TELOK KERANG, 82020 PONTIAN

PERANCANGAN STRATEGIK
PANITIA MATEMATIK
TAHUN 2016 2020

UNIT

: PANITIA MATEMATIK

ISU STRATEGIK

: Murid kurang menguasai matematik kertas 1

MATLAMAT STRATEGIK 1

: PPPM Aspirasi Murid (Pengetahuan)


Penguasaan asas matematik yang kukuh

Bil

OBJEKTIF

Selaras dengan PPPM


aspirasi murid bidang
pengetahuan setiap murid
dapat menguasai matematik
kertas 1

KPI

Markah yang diperolehi


dalam setiap ujian dan
peperiksaan

SASARAN

(INISIATIF)
STRATEGIK

TOV

2016

2017

2018

2019

2020

40%

60%

70%

80%

90%

100%

1.Mengukuhkan
penguasaan
kemahiran asas
matematik

PELAN TINDAKAN
OBJEKTIF 1 : Selaras dengan PPPM aspirasi murid bidang pengetahuan setiap murid dapat menguasai matematik
kertas 1
STRATEGI 1 : Latih tubi 5 minit sebelum pdp matematik.
PROGRAM : Latih-tubi
BIL

AKTIVITI

Latih tubi
kemahiran
asas
matematik
selama 5
minit setiap
p&p
Matematik

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Guru Matematik

KOS/SUMBE
R

TEMPOH MASA
TARIKH
TARIKH
JANGKA LAKSANA
Jan 2016 Jan 2016
Hingga
Nov
2020

KPI

Peningkata
n dalam
markah
ujian dan
peperiksaan

OUT
PUT

CATATAN

PELAN OPERASI
PROGRAM

: ED5 (Every day 5 minutes)

RASIONAL

: Murid tidak dapat menguasai matematik kertas 1

OBJEKTIF

: Meningkatkan penguasaan murid terhadap matematik kertas 1 ke tahap 100% pada tahun 2020

BIL

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH DAN
TEMPOH
PELAKSANAA
N

KOS
PELAKSANAA
N

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN
(CTH CARTA
GANTT)

a.

Mesyuarat panitia dan


penyediaan soalan latih
tubi

Disember 2015
Disember 2016
Disember 2017
Disember 2018
Disember 2019

Minit
mesyuarat

b.

Pelaksanaan program

Jan 2016
hingga
Dis 2020

Carta gantt

c.

Pelaporan dan Penilaian Setiap minggu

Pelaporan
semakan buku

latih-tubi

UNIT

: PANITIA MATEMATIK

ISU STRATEGIK

: Minat murid terhadap mata pelajaran Matematik masih di tahap minimum

MATLAMAT STRATEGIK 2

: PPPM Aspirasi Murid (Kemahiran Berfikir)


Menanamkan minat murid seawal yang mungkin dan meningkatkan penguasaan
soalan-soalan KBAT

Bil

OBJEKTIF

Selaras dengan PPPM


aspirasi murid bidang
kemahiran berfikir minat
murid terhadap matematik
perlu dipupuk seawal yang
mungkin agar murid dapat
menguasai soalan KBAT

KPI

Penyertaan murid dalam


setiap kuiz dan
permainan

SASARAN

(INISIATIF)
STRATEGIK

TOV

2016

2017

2018

2019

2020

40%

60%

70%

80%

90%

100%

1. Mengadakan
kuiz,
pertandingan
dan
permaianan.

PELAN TINDAKAN
OBJEKTIF 1 : Menambah minat murid terhadap matematik serta meningkatkan penguasaan soalan KBAT
STRATEGI 1 : Bermain sambil belajar
PROGRAM : Kuiz dan permainan
BIL

AKTIVITI

Kuiz setiap
hujung
bulan dan
permainan
selepas
UPSR

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Guru Matematik

KOS/SUMBE
R
RM200

TEMPOH MASA
TARIKH
TARIKH
JANGKA LAKSANA
Jan 2016
Hingga
Nov
2020

Feb 2016

KPI

Penyertaa
n murid
dalam
setiap
aktiviti.

OUT
PUT

CATATAN

PELAN OPERASI
PROGRAM

: Brain Builder dan kuiz

RASIONAL

: Murid kurang menguasai soalan KEBAT

OBJEKTIF

: Meningkatkan penguasaan KEBAT dalam matematik melalui permainan

BIL

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH DAN
TEMPOH
PELAKSANAA
N

a.

Mesyuarat panitia

Disember 2015
Disember 2016
Disember 2017
Disember 2018
Disember 2019

b.

Pelaksanaan program

Feb 2016
hingga
Nov 2020

c.

Pelaporan dan Penilaian Setiap bulan

KOS
PELAKSANAA
N

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN
(CTH CARTA
GANTT)

UNIT

: PANITIA MATEMATIK

ISU STRATEGIK

: Jumlah murid yang mendapat A dalam matemtik masih kurang dalam UPSR

MATLAMAT STRATEGIK 3

: PPPM Aspirasi Murid (Pengetahuan)


Meningkatkan jumlaah murid yang mendapat A dalam UPSR

Bil

OBJEKTIF

Menambah bilangan murid


mendapat A dalam UPSR

KPI

Keputusan peperiksaan
UPPM1, UPPM2,
UPPM3 dan UPSR

SASARAN

(INISIATIF)
STRATEGIK

TOV

2016

2017

2018

2019

2020

40%

60%

70%

80%

90%

100%

1. Mengadakan
Motivasi dan
teknik
menjawab
soalan.
2. Morning Math
drill

PELAN TINDAKAN
OBJEKTIF 1 : Melatih murid menjawab soalan matematik bagi kertas 1 dan 2 menggunakan teknik yang betul
STRATEGI 1 : Motivasi dan teknik menjawab soalan matematik dari Guru Cemerlang
PROGRAM : Motivasi dan Teknik Menjawab Soalan
BIL

AKTIVITI

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB

Motivasi dan Guru Matematik


teknik
menjawab
soalan
UPSR kertas
1 dan 2

KOS/SUMBE
R
RM100

TEMPOH MASA
TARIKH
TARIKH
JANGKA LAKSANA
Mac 2016
Mac 2017
Mac 2018
Mac 2019
Mac 2020

Mei 2016
Mei 2017
Mei 2018
Mei 2019
Mei 2020

KPI

Markah
murid

OUT
PUT

CATATAN

PELAN OPERASI
PROGRAM

: Motivasi dan teknik menjawab soalan

RASIONAL

: Mendedahkan murid kepada teknik yang betul dalam menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2

OBJEKTIF

: Meningkatkan bilangan murid yang mendapat A dalam UPSR

BIL

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH DAN
TEMPOH
PELAKSANAA
N

a.

Mesyuarat panitia

Disember 2015
Disember 2016
Disember 2017
Disember 2018
Disember 2019

b.

Pelaksanaan program

Mei 2016
Mei 2017
Mei 2018
Mei 2019
Mei 2020

c.

Pelaporan dan Penilaian Selepas


program

KOS
PELAKSANAA
N

RM100

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN
(CTH CARTA
GANTT)

dijalankan

PELAN TINDAKAN
OBJEKTIF 1 : Melatih murid menjawab soalan matematik bagi kertas 1 dan 2 menggunakan teknik yang betul
STRATEGI 2 : Latihan menjawab soalan setiap pagi
PROGRAM : Morning Math Drill
BIL

AKTIVITI

Latihan
menjawab
soalan di
awal pagi

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
Guru Matematik

KOS/SUMBE
R
RM100

TEMPOH MASA
TARIKH
TARIKH
JANGKA LAKSANA
Jan 2016
hingga
Septembe
r 2020

KPI

Markah
murid

OUT
PUT

CATATAN

PELAN OPERASI
PROGRAM

: Morning Math Drill

RASIONAL

: Mendedahkan murid kepada teknik yang betul dalam menjawab soalan kertas 1 dan kertas 2

OBJEKTIF

: Meningkatkan bilangan murid yang mendapat A dalam UPSR

BIL

HURAIAN AKTIVITI

TARIKH DAN
TEMPOH
PELAKSANAA
N

a.

Mesyuarat panitia

Disember 2015
Disember 2016
Disember 2017
Disember 2018
Disember 2019

b.

Pelaksanaan program

Mei 2016
Mei 2017
Mei 2018
Mei 2019
Mei 2020

c.

Pelaporan dan Penilaian Selepas


program

KOS
PELAKSANAA
N

RM100

PENILAIAN
PROGRAM

TINDAKAN
SUSULAN

LAMPIRAN
BERKENAAN
(CTH CARTA
GANTT)

dijalankan