Anda di halaman 1dari 3

MAKALAH KEWIRAAN

KETAHANAN NASIONAL
BERPOLITIK DAN GEOSTRATEGI

OLEH

Nama : GALIH KUSUMA WARDANI


NPM : 11098 AS1
Kelas : VI B
Dosen : Drs. H. Burdjani AS, M.Ag

SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN MUHAMMADIYAH


BANJARMASIN
2014

KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan taufiq, hidayah dan inayah-Nya
sehingga kami tetap di berikan kesehatan dan ilmu pengetahuan mudah-mudahan
taufiq dan hidayah-Nya itu terus diberikan-Nya dari dunia sampai akhir nanti
Amin yaa Rabbalalamin.
Shalawat dan salam selalu tercurah keharibaan junjungan kita nabi besar
Muhammad, beserta keluarga dan para sahabat beliau, demikian pula para
pengikut sampai akhir zaman nanti.
Berkat rahmat dan hidayah dari Allah, Saya dapat membuat makalah ini yang
berjudul Berpolitik dan geostrategi dalam Ketahanan Nasional . Berhubung
dengan telah selesainya makalah yang telah Saya buat ini Saya ucapkan terima
kasih yang sebesar-besarnya kepada :
1 ) Bapak Burdjani selaku dosen pengajar Kewiraan
2 ) Rekan-rekan yang telah membantu Saya dalam pinjaman buku, dan pencarian
informasi
Bila terdapat kesalahan dan kekeliruan dalam penulisan makalah ini yang
semata-mata karena kekurangan ilmu yang Saya dapat, untuk itu keritik dan saran
yang konstruktif tentu akan Saya terima dengan sunguh-sunguh demi
kesempurnaan penulisan laporan Saya ini. Atas segala kritik dan sarannya Saya
ucapkan terima kasih.
Billahitaufiq wal hidayah
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banjarmasin, April 2014

iii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

ii

DAFTAR ISI

iii

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
B. Perumusan Masalah
C. Manfaat

1
1
1

BAB II PERMASALAHAN
BAB III PEMBAHASAN
A. Pengertian Berpolitik dan Geostrategi dalam Ketahanan Nasional
B. Hubungan Berpolitik dan Geostrategi dengan Ketahanan Nasional

2
3
3
3
6
6

DAFTAR PUSTAKA

iii

BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan