Anda di halaman 1dari 9

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS SARAWAK

Jalan Bakam
98000 MIRI
SARAWAK
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN AMBILAN JANUARI 2013
PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH
MODUL 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAAN
TAJUK :

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN (HIASAN DINDING) TAHUN 2 ILTIZAM

Disempurnakan Oleh:
NAMA PELATIH
SHIRLEY ANAK EMPEN

ANGKA GILIRAN
2013021340089
Dibimbing Oleh:

GURU PENYELIA

HASNAH BINTI CHI BONG


Disemak Oleh:

GURU PEMBIMBING
PENGAJIAN
TARIKH MENGAJAR

: HASNAH BINTI CHI BONG


:
:

PRPSV7
27 JANUARI 2016 (RABU)

N0. KAD PENGENALAN


920824-13-5904

SHIRLEY EMPEN
2 ILTIZAM 27 JANUARI 2016 (RABU)

MODUL 2: MEMBUAT CORAK DAN REKAAN


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN
TAHUN 2 ILTIZAM
Tahun
Modul
Aktiviti
Tema
Tajuk
Masa
Media

:
:
:
:
:
:
:

2 Iltizam
Bidang Membuat Corak Dan Rekaan
Lipatan dan Guntingan
Objek Buatan Manusia
Hiasan Dinding
2.00 p.m 3.00 p.m
Alat :
-

gunting

Bahan :
-

kertas lukisan, gam, kertas warna

BBB
: Contoh-contoh corak teknik lipatan dan guntingan
EMK
: Keusahawanan, Kreativiti dan inovasi dan nilai murni
STANDARD KANDUNGAN
1. Persepsi dan pemahaman bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, imbangan,
kontra, dan harmoni yang terdapat pada alam semula jadi dan karya seni
dalam penghasilan corak menggunakan teknik lipatan dan guntingan.
2. Aplikasi pengetahuan, kefahaman, dan bahasa seni visual menerusi
penentuan media dan teknik dalam aktiviti penghasilan corak teknik lipatan
dan guntingan.
3. Penzahiran idea melalui pelbagai sumber dan kajian dalam penghasilan corak
teknik lipatan dan guntingan.
4. Apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual
sejarah seni dan budaya.
STANDARD PEMBELAJARAN
1.1 Persepsi Esetetik

Murid dapat mengenal, memahami dan menyatakan bahasa


seni visual yang ada pada lipatan dan guntingan..

1.1.1 Unsur seni


1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2 Prinsip rekaan
1.1.2.1
1.1.2.2

Rupa - organik dan geometri


Jalinan sentuh dan tampak

SHIRLEY EMPEN
2 ILTIZAM 27 JANUARI 2016 (RABU)

1.1.2.3

Imbangan simetri
Kontra warna

1.2 Aplikasi seni

Harmoni - rupa
Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual,
media serta proses dan teknik penghasilkan corak teknik lipatan

dan guntingan.
1.2.1 Mengenal dan menyatakan jenis-jenis media.
1.2.1.1
1.2.1.2

Alat - gunting
Bahan kertas lukisan, gam, kertas warna

1.2.2 Mengetahui penggunaan media, teknik, dan proses dalam penghasilan karya
1.2.2.1
Teknik - lipatan dan guntingan
1.3 Ekspresi kreatif
Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman
bahasa seni visual, media, serta proses dan teknik dalam
penghasilan karya.
1.3.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif.
1.3.2 Menggunakan bahasa seni visual iaitu rupa, jalinan, imbangan, kontra, dan
harmoni dalam penghasilan karya
1.3.3 Mengaplikasikan proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya.
1.4 Apresiasi seni
Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan
rakan berpandukan bahasa seni visual.
1.4.1 Mempamerkan hasil karya yang dihasilkan
1.4.2 Menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan.

Objektif Pembelajaran
Pada akhir pembelajaran murid dapat:
Mengaplikasikan pengetahuan, kefahaman, dan kemahiran bahasa seni

visual menerusi penentuan media dan teknik dalam penghasilan karya.


Menghasilkan hiasan dinding menggunakan teknik inovatif dengan memberi
penekanan kepada prinsip seni.

STANDARD PEMBELAJARAN

ILUSTRASI AKTIVITI

PERSEPSI ESETIK (10 MINIT)

CATATAN
BBM:
-

Guru

menunjukkan

contoh

corak yang terhasil daripada

Contoh
yang

Contoh 1

daripada

corak
terhasil
teknik

SHIRLEY EMPEN
2 ILTIZAM 27 JANUARI 2016 (RABU)

STANDARD PEMBELAJARAN
teknik lipatan dan guntingan.

ILUSTRASI AKTIVITI

CATATAN
lipatan

dan

guntingan
Guru memperkenalkan teknik
lipatan dan guntingan.

Strategi:

Contoh 2
Teknik

ini

daripada

salah

satu

corak

terancang.

tidak

Teknik

menggunakan
melipat
Guru bersoal jawab tentang menggunting

cara
seterusnya
bahagian

Nilai Murni :
-

Menumpukan
perhatian
kepada

Guru menyatakan fungsi hasil


teknik

guru.

corak dan rekaannya.

pada contoh corak.

Penerangan
Berpusatkan

ini

bahasa seni visual yang ada tertentu yang dirancang

karya

lipatan

dan

guntingan.

penerangan
Imbangan simetri

guru.

Kontra warna
Digunakan sebagai hiasan

APLIKASI SENI
(perkembangan 10 minit)

dinding.
Alat :
- gunting
Bahan :

Guru memperkenalkan media

yang digunakan.
Guru
kertas

mencadangkan
warna

yang

pilihan
sesuai

digunakan.
Guru menunjuk cara membuat
corak menggunakan teknik lipat
dan gunting.

lukisan, Strategi :
- Penerangan
gam, kertas warna
- Bersoaljawab
- Berpusatkan
kertas

Menggunakan

kertas

murid.

warna yang terang.


Langkah 1 :

Sediakan bahan.
Murid melipat dan

Nilai Murni :
-

Menumpukan
perhatian

SHIRLEY EMPEN
2 ILTIZAM 27 JANUARI 2016 (RABU)

STANDARD PEMBELAJARAN

Guru bersoal jawab dengan


murid

mengenai

langkah

ILUSTRASI AKTIVITI
melakar motif pada
kertas warna.
Murid
menggunting

mengikut

langkah-

menghasilkan

lakaran

hiasan dinding menggunakan Langkah 2 :

Murid

merancang

susunan

corak

mengikut kreativiti
Langkah 3 :

Murid

melekatkan

corak

yang

dihasilkan

pada

kertas lukisan.
Guru

memperkenalkan

tajuk

yang akan mereka jalankan.

Tajuk :
-

Hiasan dinding

EKSPRESI KREATIF
(Perkembangan - 25 minit)
Murid

menghasilkan

Langkah 1 :
corak

lipatan dan guntingan dengan


bimbingan guru.
Murid

menghasilkan

hiasan

dinding berdasarkan langkahlangkah yang disediakan oleh


guru.
Murid melipat kertas warna dan
melakar

motif

pada

lipatan

penerangan
-

guru.
Berani menanya
soalan.

motif.

corak

teknik lipat dan gunting.

CATATAN
kepada

SHIRLEY EMPEN
2 ILTIZAM 27 JANUARI 2016 (RABU)

STANDARD PEMBELAJARAN
kertas.
Murid

menggunting

ILUSTRASI AKTIVITI
Langkah 2 :

CATATAN

hasil

lakaran.
Murid menampal corak lipatan Langkah 3 :
dan guntingan pada kertas yang
berlainan warna.
Murid

membingkaikan

hasil

karya untuk dijadikan hiasan


dinding.

Membuat
berdasarkan

penilaian
bahasa

seni

APRESIASI SENI

visual,

(10 minit)

kekreatifan dan kebersihan.

Murid

mempamerkan

kekemasan,

Bahasa Seni Visual :


-

Unsur-unsur

seni.
Prinsip rekaan.

hasil

karya mereka.
Guru membuat penilaian hasil
karya murid.
PENUTUP
(5 Minit)
Guru mengulangi tajuk hari ini
dan menerapkan nilai murni
yang bersesuaian.

Nilai murni :
- Kemasan
- keselamatan

SHIRLEY EMPEN
2 ILTIZAM 27 JANUARI 2016 (RABU)

REFLEKSI

SHIRLEY EMPEN
2 ILTIZAM 27 JANUARI 2016 (RABU)

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Kekuatan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Kelemahan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

Penambahbaikkan:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________

SHIRLEY EMPEN
2 ILTIZAM 27 JANUARI 2016 (RABU)

Disemak oleh Guru Pembimbing


Catatan:

Disemak oleh Pensyarah Pembimbing


Catatan:

Tandatangan :

Tandatangan :

Nama

Nama

Tarikh

Tarikh