Anda di halaman 1dari 11

A.

SISINDIRAN
1.
-

Rarakitan
Silih Asih (cinta, Asmara)

Tambah kesel main kartu


Maturan anu keur piket
Digawe sing tepat waktu
Ulah ngulur jiga karet
Daek soteh ka Cinangka,
Ka Cisitumah teu purun.
Daek soteh ka manehna,
Ka nu itu mah teu purun.
Hayang teuing buah muris,
Teu bisa ngasakanana.
Hayang teuing ka nu geulis,
Teu bisa ngakalanana.
-

Piwuruk (nashat)

Lamun hayang dahar noga


Kudu daek nya Meulina
Lamun hayang asup surge
Kudu geto nya solatna
Lamun urang ka Cikole,
Moal hese tumpak kahar.
Lamun urang boga gawe,
Moal hese barangdahar.
Lamun urang ninun kanteh,
Ulah resep make poleng.
Lamun urang leutik keneh,
Ulah resep ngomong goreng.
-

Sesebred (lelucon, atau kritik)

Aya budak mawa casan

Ngan hanyakal teu dibeli


Aya budak gelis pisan
Ngan hanyakal tara mandi
Majar maneh cengkeh koneng,
Kulit peuteuy dina nyiru.
Majar maneh lengkeh koneng,
Kulit beuteung mani nambru.
Rarasaan melak cau,
Teu nyaho mun melak jahe.
Rarasaan matak lucu,
Teu nyaho mun matak rehe.
2.

Paparikan

Silih asih

Eta buah dina tampah


Kejo wadah na boboko
Eta lain pusingna ku masalah
Katenjo hayang boga took
Aya meri dina rakit,
Boboko wadah bakatul.
Lain nyeuri ku panyakit,
Kabogoh direbut batur.
Baju hideung kancing tangan,
Di kaput ku merang awi.
Nu hideung matak teu nangan,
Sing emut ka diri abdi.
-

Piwuruk

Hayang pisan gera dahar


Ngan taya rencang sanguna
Hayang jadi jelma benghar
Kudu getol usahana

Baju kutud heureut pola,


Dikelin teu dijalujur.
Mun teu cucud ti sakola,
Arisin balik ka lembur.
Ka kulah nyiar kapiting,
Ngocok lobak bobodasna.
Ulah sok liar tipeuting,
Osok loba gogodana.
-

Sesebred

Saha eta nu keur calik


Meni jiga kabuhulan
Saha eta anu belik
Jadi hayang ngahereyan
Cau naon cau naon,
Cau kulutuk di juru.
Bau naon bau naon,
Bau hitut nu di juru.
Cikur jangkung jahe koneng,
Lampuyang pamura beuteung.
Rarasaan jangkung koneng,
Puguhmah bureuteu hideung.
3.

Wawangsalan

Datangna tara sorangan mun

Sisindiran Jenis Wawangasalan

Abdimah caruluk arab, heunteu tarima teh teuing = Korma.

Abdi teh sok ngembang kawung, inggis teu ngareunah teuing = Pengis.

Abdi teh kapiring leutik, kaisinan ku gamparan = Pisin.

Abdi ti menak ka somah, gamparan mah ieu aing = Umaing.

Anak beurit dina katung, kapan enden mundut encit = Buncit.

B. RUNTUYAN ACARA
BUBUKA
Assalamualaikum Wr. Wb.
Bapak-bapak, Ibu-ibu para wargi sadayana anu sami llinggih, hormateun simkuring.
Sakumaha ka uninga ku sadayana, Alhamdulillah calon panganten pameget miwah
rombongan parantos sumping ngaleut ngengkeuy ngabandaleut,ngembat-ngembat nyatang
pinang.
Bismilah, purwa wiwitan ieu pamuka carita minangka pamuka acara.
Babasan padika pagawean lamun nangtung ka jungjunan, sing lulus bantun jeung tumbu
buah seureuhna.Neda panyaksen acara bade dikawitan.
MAPAG CALON PANGANTEN PAMEGET
Pangersa calon panganten pameget miwah rombongan.Jagong tuhur meunang ngunun
haturan wilujeng sumping, di sugeng ing pucu galuh kelurahan
katelahna,tempat
anyar pangharepan sarakan keur kahirupan kulawargi.Calon panganten Istri, bisi si jalu
hanjelu si lanang honcewang, sumangga geura hayap calon panganten pameget miwah
rombongan.
PANGALUNGAN MANGLE
Tawis panampian tatamu, tanda kameumeut, kadeudeuh, tawis asih ti kakasih, tanda tresna
kanyaah, mangga geura kalungkeun eta mangle tawis pangrungrum hate perseka
kabersihan manah (mangle di kalungkeun).Haturan wilujeng sumping kacalon panganten
pameget.
Tutut gunung keong reuma, sumangga geura gek calik.
SESERAHAN
Bismillahhirrahman nirahim
Para hadirin, miwah para tatamu sadayana, khususna ka calon panganten pameget miwah
rombongan, bawi raos emutan pribados, pamali mun dilami-lami, teu kedah dilila-lila, nu
dianti-anti ti tatadi,di dago-dago ti bareto, ayeuna parantos nyampak. Sok sanaos sami
surti, sami uninga maksadna, nanging, kanggo nyumponan tindak tanduk tata titi duduga.
Peryoga manusa pangesi dunya, anu parantos dipaparinan manah, rasa, lisan dina saliring
dumadi.Teu cekap ku surti sareng tekad wungkul, namung kedah di sarengan ku ucap .
Teu sae miulan awi, mere cai geusan mandi, mere huhut tina guguran.Namung kedah di
bejer beaskeun,kembang boled nu tetela.
Para hadirin miwah para tatamu sadayana, acara urang kawitan ku lantunan kalam ilahi nu
bade di lantunkeun ku ____________________________
Ngahaturkeun nuhun ka____________________
Nuparantos ngalantunkeun kumandang kalam ilahi, mudah-mudahan ageung manfaatna
kanggo numaoskeun khususna, umumna ka urang sadaya anu sami-sami ngupingkeun.
amin.
Calon panganten pameget miwah rombongan, mugi teu janten kekeling galih renghat nya
mamnahan, aya naon nya pamaksadan. Numawi jauh-jauh di jugjug anggang-anggang di
teang. Sumangga geura wakcakeun masing balaka (Sumangga ka pangersa kasepuhan
calon panganten pameget dihaturanan kapayun kanggo ngadugikeun lebetning kalbu
jeroning ati).

PANAMPIAN
Para wargi sadayana, nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti pihak calon
panganten pameget miwah rombongan. Lain lantung tambuh laku sanes lunta tanpa seja,
purwa aya nu di maksad, seja ngaitkeun janji pasini , manjangkeun simpai babarayaan,
sakotretna tina hate.
Sakeser daun satangkal, sabungkus bareng jeng bungkusna nyerahkeun panganten pameget
sareng cacandakanna.
Sim kuring saukur darma, teu wasa panjang carita.
Kanggo pang walerna mangga nyanggakeun kanu di sepuhkeun ti pihak calon panganten
Istri.Waktos di sayogikeun.
Para wargi sadayana, bingah amarwata suta, bingah ka giri-giri, bingah nu taya papadana.
Nugar cadas mangih emas, mobok manggih gorowong, aya jalan komo mentas. Jalan gede
sasapuan batu turun kesik naek, itu purun ieu daek, laksana nya pamaksadan.
Kumargi eta mangga geura hayap calon panganten pameget miwah cacandakanana
Mangga cacandakan hiji di dugikeun secara simbolis ku Ibu calon panganten pameget di
tampi ku Ibu calon panganten istri.Nusanes namah di antaykeun wae.
(Mangga calon panganten pameget di candak kalebet heula kangge di dangdosan).
AKAD NIKAH
Para wargi sadayana,
Niti wanci nu mustari, ninggang mangsa nu waluya. Malati ligar na ati, campaka mangkak
na dada, koleak sakembaran, koceak ninggang ugana.Uga pakaitna tatali asih
Ng_____________cep __________________.
Jangji urang pastikeun subaya urang nyatakeun. Nudiseja mang nyata neda panyakseni ti
para wargi sadayana, Upacara akad nikah seja
dikawitan.(Mangga candak calon panganten istri ka luar).
Sumangga ka pangersa bapa petugas ti Kantor Urusan Agama kanggo ngalaksanakeun
Akad Tikah...........................................................
Alhamdulillah wa sukrulillah kalawan rido gusti anu maha welas tur nu maha asih, oge
pangdua ti sadayana, akad nikah parantos rengse kalayan lancar.
Acara salajengna di teraskeun kana sungkeman.(Mangga ieu acara disanggakeun kka
pangersa_____________________)
DOA
Acara munggaran dugi ka akhir parantos rengse, mugi urang sadayana aya dina
panangtayungan Gusti nu maha suci.
Kukituna kanggo panganteb kahoyong urang sadaya di lajengkeun kana doa.Kangge
mimpin ieu doa. mangga ka pangersa __________________ di haturanan.
Ti pribados salaku pangatur waktos, bilih aya basa nu teu sampurna, teu merenah sareng
tata titi,undak unduk basa, hapunten anu di teda.
Urang pungkas ieu acara ku maos hamdalah
Wabillahi taufiq wal hidayah Wassalamualaikum Wr. Wb.

C.LAPORAN KAGIATAN
"LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN KAGIATAN SABA BUDAYA KARANG
TARUNA KOMUNITAS PEMUDA JETAK (KOPAJA) KA YOGYAKARTA"
A. KASANG TUKANG
Didasarkeun ku disusunna program kerja Karang Taruna, oge kusabab sakumaha kauninga
ku urang sadaya yen teu tiasa kawilang pentingna kagiatan wisata saperos anu parantos
diayakeun ku urang sadaya, anu dina danget ieu nyaeta kagiatan wisata atanapi saba
budaya. Ngaliwat kagiatan ieu urang sadaya parantos kenging kasugemaan salaku pribadi
Anggota sarta Pangurus Karang Taruna anu tos sakitu lamina ngalaksanakeun pancenna
diantarana ngalaksanakeun kagiatan rutin oge kagiatan sejenna. Panginten masih seueur
kakirangn dina eta kagiatan. Mugi-mugi kagiatan ieu ngagaduhan mangpaat keur ayana
peran serta pamuda pamudi dina pembangunan masyarakat.
B.

TUJUAN KAGIATAN

Aya oge tujuan diayakeunna ieu kagiatan nyaeta :


1.

Nyugemakeun pribadi Anggota sarta Pengurus karang taruna

2.

Nambah wawasan sarta numbuhkeun rasa saling ngahargaan antar anggota sarta

Pengurus karang taruna


3.

Ngenalkeun sarta nunjukkeun kakayaan budaya nyaeta pariwisata anu digaduhan

ku urang supados nyiptakeun rasa tanggung jawab kanggo ngajaga sarta ngalestarikeunana.

C. NAMI KAGIATAN
Nami ieu kagiatan nyaeta WISATA KARANG TARUNA KOMUNITAS PEMUDA
JETAK KOPAJA )

D. WAKTOS SARENG TEMPAT KAGIATAN


Kegiatan ieu bade dilaksanakeun dina:
Dinten : Sabtu wengi dugi ka Minggu enjing
Kaping : 26 - 27 September 2012
Waktos : Tabuh 21.00 WIB 02.30 WIB

Tempat : Balai Dusun Jetak ( Pertiluan kaler Dusun Jetak )


E.

PESERTA

Peserta dina ieu kagiatan nyaeta:


1.

Panitia : 7 Urang

2.

Peseta : 22 Urang

Jumlah Sadayana : 29 Urang


F.

OBYEK WISATA

a.

Pantai Parangtritis

b.

Kaliurang

c.

Malioboro

G.

SUSUNAN PANITIA

Terlampir

H.

RINCIAN ANGGARAN

Terlampir

PANUTUP
Sakitu laporan kagiatan anu tiasa ku sim kuring dugikeun supados iasa diuninga ku pihakpihak anu aya paalina sareng ieu kagiatan. Partisipasi, kerjasama oge banuan I unggal
pihak anu parantos ngabantos kana suksesna ieu kagiatan, sim kuring ngahaturkeun nuhun
kasadayana.

Kuningan, 28 November 2012


Ketua Pelaksana Sekretaris

Moch. Yesvi Alawiyah

Lampiran I
SUSUNAN PANITIA
KAGIATAN WISATA KARANG TARUNA KOMUNITAS PEMUDA JETAK (KOPAJA)
1. Pelindung : Bpk. SUNARYO
2. Pembina&penasihat : Bpk. AHMAD KUDJAINI
3. Ketua Panitia : MOCH. ALFIYAN
4. Sekretaris Panitia : DENI SETIAWAN
5. Bendahara Panitia : M. AKHSIN
6. Seksi Acara : M. AKHIYAT
7. Seksi Konsumsi : UMAMI FAIZAH
8. Seksi P3K : M. ASFAN, M. YAHYA
9. Seksi Pubdok : AMAR MAKRUF

Lampiran II
RINCIAN ANGGARAN
Pemasukan
a. Kas Karang Taruna : Rp. 726.000
b. Dana Peserta : Rp. 1.800.000
c. Kontribusi Panitia : Rp. 400.000
d. Sisa DP : Rp. 100.000 +
Total nu asup : Rp. 3.026.000
Pengeluaran
1. Travel bus : Rp. 2.300.000
2. Kanggo sopir dan kondektur : Rp. 100.000
3. Tiket asup Pantai Parangtritis : Rp. 80.000
4. Tiket asup Kaliurang : Rp. 75.000
5. Parkir Bus 3 tempat (3 x Rp. 10.000) : Rp. 30.000
6. Snack + Cai Aqua : Rp. 113.000

7. ATK : Rp. 30.000


8. Tambahan untuk Sopir & Kondektur(Rokok,dll.) : Rp. 30.400
9. Obat-obatan / P3K : Rp. 40.000
10. Lain lain : Rp. 10.000 +
Total Pengeluaran : Rp. 2.808.000
TOTAL ANGGARAN : Total Pemasukan - Total Pengeluaran
: Rp. 3.026.000 - Rp. 2.808.000
Sisa : Rp 218.000