Anda di halaman 1dari 3

BORANG SOAL SELIDIK

Tidak setuju

Tidak pasti

Sutuju

Kit kancing ini membolehkan anda mula menggunakan


kandungannya dengan mudah.

Paparan penuh di dalam kit kancing ini membolehkan anda


melihat kandungannya dengan mudah.

Isi kandungannya boleh difahami dengan mudah.

Langkah- langkah yang ada membantu anda menggunakan kit


kancing dengan mudah.

Kit kancing ini mudah dikendalikan

Perkara

No

Sangat setuju

setujuSangat tidak

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang
diberikan.

(A) Mesra Pengguna

(B) Kebolehfungsiaan
7

Adakah kit kancing ini berfungsi dengan baik ?

Adakah kit kancing ini sesuai digunakan dalam


sub topic kancing ?

Adakah kit kancing dapat meningkatkan kreativiti guru dalam


menyampaikan isi pelajaran ?

10

Adakah kit kancing ini melibatkan aktiviti pelajar ?

Adakah kit kancing yang dibangunkan ini sesuai digunakan ?

11

Adakah rekabentuk kit kancing sesuai sebagai ABBM ?

12

Adakah kit kancing ini mudah dikendalikan ?

11
12
13

Adakah kit kancing ini dapat meningkatkan lagi motivasi pelajar


untuk meneruskan pembelajaran ?
Adakah kit kancing dapat menggalakkan interaksi antara guru
dan pelajar ( interaksi dua hala )?
Adakah kit kancing ini dapat membantu semasa proses
pengajaran dan pembelajaran

(C) Rekabentuk
10

Tidak setuju

Tidak pasti

Sutuju

13

Adakah kit kancing ini kemas ?

14

Adakah kit kancing ini menari ?

15

Adakah susunan bahan-bahan yang terdapat pada kit kancing


ini sesuai? .

Sangat setuju

setujuSangat tidak

Perkara

No

Bahagian III: Kandungan Pengajaran Dan Pembelajaran

Tidak setuju

Tidak pasti

Setuju

a. Kurikulum

b. Kandungan Akademik

c. Pedagogi

d. Penilaian

e. Bahan Sumber

f. Rujukan

a. Kurikulum

b. Kandungan Akademik

c. Pedagogi

d. Penilaian

e. Bahan Sumber

f. Rujukan

No
.

Perkara

Sangat setuju

setujuSangat tidak

Bagi setiap item, sila bulatkan untuk menyatakan pendapat anda mengikut skala yang
diberikan.

(D) Kegunaan
16

17

Informasi yang diberikan di bahagian tersebut adalah berguna


bagi guru-guru matapelajaran KHB ERT:

Informasi yang diberikan di bahagian tersebut disampaikan


dengan jelas.

Tidak setuju

Tidak pasti

Sutuju

18

Informasi yang diberikan boleh membantu guru matapelajaran


KHB ERT dalam proses pengajaran dan mempelajaran

29

Informasi yang diberikan boleh membantu pelajar-pelajar di


sekolah dalam subjek KHB ERT.

20

Isi kandungan yang disediakanmengikut silibus dan dapat


membantu guru-guru matapelajaran KHB ERT

a. Kurikulum

b. Kandungan Akademik

c. Pedagogi

d. Penilaian

e. Bahan Sumber

f. Rujukan

Informasi yang diberikan Kit kancing ini sesuai untuk


kegunaan guru-guru matapelajaran KHB ERT.

Sangat setuju

setujuSangat tidak

Perkara

No

(E) Kesesuaian
21

22

23

Informasi yang diberikan di bahagaian tersebut amat mudah


difahami.

Menyudahkan jahitan dalam kit kancing seperti permainan


adalah satu aktiviti yang mencabar minda.

24

Bahasa yang digunakan di dalam Kit Kancing ini mudah


difahami.

25

Arahan yang diberikan di dalam Kit Kancing ini mudah diikuti.

26

Kit kancing ini menyediakan bahan yang sesuai untuk


kegunaan guru-guru matapelajaran KHB ERT.