Anda di halaman 1dari 7

Jawab Semua Soalan

1. a) i) Berikut adalah 6 kad nombor

-10

-6

Cari hasil tambah dua kad antara nombor terbesar dengan nombor terkecil?
[2 markah]
Jawapan :

b) i) Tentukan nilai P, Q dan R

-12P0Q8R
[ 3 markah ]
Jawapan :
P : ___________________ Q : _____________________ R : __________________

ii) Paras air di empangan menurun 5cm setiap hari. Berapakah jumlah
penurunan paras air selepas
17 hari?
[2 markah]
Jawapan :

iii) Sebuah kebun terdiri daripada 4 baris pokok getah. Setiap baris ditanam 10
pokok getah. Pekebun menambah 3 lagi baris. Berapakah jumlah pokok getah
semuanya?
[3 markah]

Jawapan :

a) Susun kumpulan pecahan yang berikut dalam tertib menaik.

i)

3
4 ,-

5
8

, 5

1
4

ii)

-5.3, - 3.9, 0.6, -1.9

[4 markah]
b) 9.2 + (-13.27)+12
[2 markah]
Jawapan :

c) i) Sebuah kelas yang mempunyai 44 orang pelajar bercadang untuk


mengutip RM3.50 daripada setiap orang untuk sambutan Hari Guru. Mereka
bercadang untuk membelanjakan RM60 untuk sebiji kek dan RM22.50 untuk
minuman.

1
5

daripada jumlah kutipan wang adalah untuk membeli hadiah

bagi guru-guru mereka. Cari baki wang yang tinggal.


[3 markah]

Jawapan :

iii)

(-8) 2 =
markah]

[1

Jawapan :

3. a) Padankan pasangan yang benar.

169
49

i)

122

ii)

92

81

iii)

144

iv)

13
)
7

(3

1
2
2 )

49
4
[4 markah]

b) Nyatakan sama ada nombor-nombor berikut ialah kuasa dua sempurna. ( YA


atau TIDAK)
Jawapan :
i)

16

ii)

24

iii)

144

[3 markah]

c) Sebuah kubus mempunyai isi padu 512 cm3. Jika panjang sisi kubus tersebut
dipendekkan 2 cm, hitung isipadu baharu bagi kubus tersebut.
[3 markah]
Jawapan :

4 a) i) Cari nilai bagi

484 2

ii)Hitung nilai bagi

x 64

182 43 x 27
[4 markah]

Jawapan :
i)

ii)

b) Tuliskan setiap yang berikut sebagai hasil darab itu dengan dirinya sendiri
i)

92

ii)

( 25 )

[2 markah]
Jawapan :
i)

ii)

iii)Antara yang berikut, yang manakah tidak sama dengan 8 ?

a)

b)

(8)

c)

(8)

d)

8
()

-2

[1 markah]
c) Hitung nilai bagi setiap yang berikut :

7.96

i)

7.96

ii)

225

16

[2 markah]
Jawapan :
i)

Ii)

Ii) Hitung

2
2
5

( )

[1

markah]
a)

b)

1728
125

1728
25

c)

144
125

d)

144
25

4. a) Kenal pasti bagi sebutan algebra yang berikut :


[2 markah]
Sebutan Algebra

Pembolehubah

i)

5a2bc3

a2b

ii)

3hk2

K2

Pekali

b) Tulis ungkapan algebra bagi situasi yang berikut :


[2 markah]

i)Bahagi 4m dengan 5 dan 3y ditolak ditolak daripada hasil bahagi.

ii)Tambah 2p kepada hasil darab m dan n

c)