Anda di halaman 1dari 9

Komponen-komponen AAC

Komponen AAC meliputi:


(1) Teknik komunikasi;
(2) Sistem symbol; dan
(3) Kemampuan berkomunikasi.

(McCormick & Shane, 1990 dalam Kuder,

2003).

a. Teknik Komunikasi
Teknik komunikasi ada dua macam, iaitu:
(1) teknik komunikasi tanpa bantuan;
(2) teknik komunikasi dengan bantuan.
(Vanderheiden & Lloyd, 1986 dalam Kuder
2003).

1) Teknik Komunikasi tanpa bantuan:


Teknik ini tidak memerlukan alat bantu dari luar diri anak dan tidak pula
memerlukan prosedur khusus dalam pengunaannya. Teknik ini menggunakan
kaedah berbicara, bahasa isyarat, gesture, dan mimik muka.
Kelebihan teknik ini adalah tidak perlu alat Bantu, dengan sendirinya menjadi
lebih murah karana tidak memerlukan biaya, dan mudah ditukar atau dipindahkan.
Kekurangannya adalah: pertama,
(1) tidak inovatif sehingga komunikasi di masa depan akan menjadi masalah
karana bahasa komunikasi itu terus berkembang;
(2) tergantung pada kemampuan ingatan pengguna;
(3) isyarat sebenarnya sulit dipelajari.

2) Teknik Komunikasi dengan bantuan:


Teknik ini memerlukan alat Bantu dan menggunakan prosedur secara rinci
dalam penggunaannya. Baik alat Bantu ini elektronik maupun non-elektronik
maupun sistem simbol. Alat bantu ini dari yang sangat sederhana sampai yang
paling canggih, dari papan komunikasi sampai alat bantu bicara sintetik yang
menggunakan komputer. Jadi teknik ini memerlukan obyek fisik yang berupa
peralatan bantu komunikasi untuk memudahkan seorang anak berkomunikasi.
Kelebihan teknik ini adalah dapat menyampaikan pesan lebih kompleks
terhadap kemampuan berbahasa / berkomunikasi bagi pengguna, dan dapat
digunakan komunikasi jarak jauh.
Kelemahan teknik ini adalah mudah rosak, kehilangan daya (elektronik),
perawatan susah, dan lebih mahal.

b. Sistem Simbol
Berbagai sistem simbol telah dibuat dari benda asli (benda sebenarnya),
berbentuk gambar, dan sistem simbol yang abstrak. Sistem simbol yang abstrak
antara lain gambar yang mewakili suatu bentuk atau kejadian (picturial
representations), ideographs (idea yang ditampilkan melalui simbol grafis), simbol
arbitrari (ide dalam bentuk konfigurasi garis arbitrari), dan lexigrams (sibmol visualgrafis secara arbitrari yang merupakan bentuk-bentuk geometrik).
Contoh sisem simbols antara lain: picture communication symbols (Johnson,
1981), Picsyms (Carlson, 1984), Sigsymbols (Creagan, 1982), Blissymbols (Blis,
1985), Rebus (Clark, Davies, & Woodcock, 1974), dan Non-SLIP (Non-Speech
Language Initiation Programme (Carrier, 1974).

c. Kemampuan berkomunikasi
Prosedur dan alat bantu AAC telah menyediakan peluang terbaik bagi individu
yang tidak mampu berkomunikasi secara lisan/verbal untuk dapat berkomunikasi
dengan orang lain secara baik. Oleh karana itu porsedur dan alat bantu AAC harus
digunakan secara optimal. Untuk dapat mengikuti prosedur dan alat bantu dengan
baik ABK perlu mendapatkan latihan secara intensif dan berkesinambungan.

3. Faktor-faktor dalam memilih AAC


Pemilihan AAC perlu dipertimbangkan secara matang dengan memperhatikan
hambatan komunikasi yang dialami individu. AAC yang dipilih harus dapat diakses
oleh pengguna secara mudah dan nyaman. Berikut adalah hal-hal yang perlu
dipertimbangkan dalam pemilihan AAC :
a. Guessability
Harus mudah dipahami (diterka) dan mudah dibaca, hal ini memperhatikan
tingkat kemiripan dan keterwakilan antara simbol yang digunakan dengan
item/obyek yang diwakili.
b. Learnability
AAC harus mudah dipelajari. Hal ini merujuk kepada tingkat kemudahan /
kesukaran untuk mempelajari penggunaan suatu simbol yang dibuat.
c. Generalization
Menggambarkan

simbol

secara

umum,

sehingga

siapapun

yang

menggunakannya dapat memahami dengan mudah. Dari anak kecil sampai orang
dewasa dapat secara umum memahami simbol tersebut.

4. Pelaksanaan Program AAC


Program AAC dibuat berdasarkan hasil asesmen terhadap individu yang
diduga mengalami hambatan dalam komunikasi. Program AAC dibuat sedemikian
rupa sehingga dapat memenuhi kebutuhan anak sebagai sasaran pelatihan AAC.
Pelaksaan program melalui proses dan langkah-langkah sebagai berikut :
a. Identifikasi dan asesmen awal
b. Menetapkan tujuan
c. Pemilihan model dalam komunikasi
d. Pemilihan sistem simbol
e. Pemilihan bahan dan prosedur penggunaan untuk meningkatkan kemampuan
komunikasi
f. Melaksanakan latihan
g. Melaksanakan evaluasi

Apakah AAC?
Komunikasi augmentatif dan alternatif (AAC) termasuk semua bentuk komunikasi
(selain daripada ucapan lisan) yang digunakan untuk menyatakan pandangan,
keperluan, kehendak, dan idea. Kita semua menggunakan AAC apabila kita
membuat ekspresi muka atau gerak isyarat, menggunakan simbol atau gambar, atau
menulis.

Orang dengan ucapan yang teruk atau masalah bahasa bergantung kepada AAC
untuk menambah ucapan yang sedia ada atau menggantikan ucapan yang tidak
berfungsi. Khas bantuan augmentatif, seperti gambar dan papan komunikasi simbol
dan alat-alat elektronik, boleh digunakan untuk membantu orang meluahkan

perasaan. Ini boleh meningkatkan interaksi sosial, prestasi sekolah, dan perasaan
diri.

AAC pengguna tidak harus berhenti menggunakan ucapan jika mereka mampu
berbuat demikian. Alat bantu AAC dan alat-alat digunakan untuk meningkatkan
komunikasi mereka

Bab 1 :-

1) Nyatakan implikasi Penyata Razak terhadap Sekolah Rendah dan Mmenegah


2) Nyatkan 3 ciri Penyata Razak 1956
3)Nyatakan 2 bidang tugas Penyata Razak 1956
4) Nyatakan 3 faktor kejayaan Penayata Razak 1956
5)Nyatakan 5 cadangan Penayata Razak 1956

Bab 5 :-

1) Nyatakan perbezaan 2 mazhab berikut:- Perenelisme


- Eksistentialisme

2) Nyatakan 5 Dasar Pendidikan Islam

3) Huraikan 2 matlamat Pendidikn Islam

4)Huraikan

falsafah

pendidikan

timur

yang

mempengaruhi

mengembangkan potensi pelajar secara menyeluruh

5) Nyatakn 2 tokoh FPT yg mempengaruhi pendidikan di malaysia.

FPK

dlm

Bab 6 :-

1)Nyatakan 5 matlamat FPK


2) Nyatakan 5 Ciri guru dalam FPG
3) Nyatakan 3 peranan guru dlm FPG

Bb 7 :-

1)Nyatakan implikasi kerjaya guru sebagai ibadah


2) Nyatkan kerjaya guru sebgai ibdah dri perspektif agama.

Bab 8 :-

1)Nyatakan 3 sumbangan tokoh berikut dalam pendidikan

-John Dewey
- Aminuddin Baki

Bab 9 :-

1) Nyatakan Model Objektif berikut dalam pembentukan kurikulum

- Model Tyler
-Model Taba

Bab 10 :-

1) Nyatkan implikasi KBSR terhadap penendidikan negara


2) Nyatakn prinsip pelaksanaan KBSR
3) Nyatakn kejayaan dlm KBSR
4) Nyatakn 5 matlamt pendidikn rendah

Lain-lain :-

1) Jelaskan tiga peranan mengikut mazhab perenalisme


2) Terangkan lima prinsip yg mnjadi panduan kepada Falsafah Pendidikan Timur
3) Nyatkan lima sumbangan Awang Had Salleh dlm pelaksanaan bidang pendidikan
4)Nyatakan empat kemahiran yg perlu dikuasai oleh guru bagi melahirkan insan
yang seimbang
5) Jelaskn tiga peranan guru dalam meralisasikan FPG
6)Cadanagn2 yg dikemukakan dlm laporan mahathir 1976, dlm konteks
pembangunaan penambahbaikkan sistem pendidikn d malaysia.
7)Huraikan strategi pelaksanaan KPM di bawah teras membangun modal insan
dalam usaha membentuk sebuah negara yang bersatu padu dan mencapai
pendidikan bertaraf duni
8)Jelaskan bagaimankah ciri2 guru yg dihasratkan oleh falsafah pendidikan guru

9)Huraikan cara2 guru dpt memainkan peranan bagi menjayakan hasrat FPG
10) Jelaskan kativiti serta contoh komponen model Kurikulum Stenhouse dalam
menjayakan P&P yg berkesan dalam bilik darjah.

In sha Allah...yang penting baca semua dan hadam semua tajuk betul2. Ini sekadar
berkongsi dan sedikit membantu dalam mencerna minda kita berfikir di luar kotak
fikiran.