Anda di halaman 1dari 10

BIDANG TUGAS GURU BESAR

Bertanggungjawab dalam perlaksanaan dan peningkatan Kurikulum dan


Kokurikulum

serta

memastikan

pelaksanaannya

selaras

dengan

dasar

Kementerian Pelajaran.
Bertanggungjawab dalam hal pengurusan, pentadbiran dan kewangan sekolah,

pentadbiran dan kewangan sekolah.


Mewujudkan hubungan dua hala dengan komuniti dengan agensi-agensi luar.
Mengajar sebilangan waktu mengikut Surat Pekeliling Ikthisas 3/67 1982

(Pindaan).
Mengurus hal perkhidmatan guru dan kakitangan sokongan.
Mengurus hal kebajikan murid.

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN I

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar.


Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.
Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum, pentadbiran,

kewangan, hubungan dengan masyarakat dan perkhidmatan.


Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang.
Membantu Guru Besar menyelia dan menilai proses pengajaran dan

pembelajaran.
Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan
sekolah.

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID (HEM)

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar dan


Penolong Kanan I.

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal ehwal murid seperti


kaunseling,

disiplin,

keselamatan

dan

kebajikan,

buku

teks,

bantuan

persekolahan, penerbitan dan percetakan, perayaan sekolah, koperasi sekolah,


kantin sekolah, serta penyeliaan asrama (jika ada).

Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang.

Membantu Guru Besar dalam aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

Membantu Guru Besar menyelia dan menilai proses pengajaran dan pembelaja

BIDANG TUGAS PENOLONG KANAN KOKURIKULUM

Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar, Penolong


Kanan, Penolong Kanan (HEM).

Mengajar sebilangan waktu mengikut arahan Guru Besar.

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam semua aktiviti kokurikulum iaitu


sukan, permainan, kelab, persatuan dan pasukan pakaian seragam.

Membantu Guru Besar dalam aspek perancangan dan pengurusan sekolah.

Membantu Guru Besar dalam pentadbiran sekolah yang mempunyai sesi petang.

Membantu guru
pembelajaran.

besar

menyelia

dan

menilai

proses

pengajaran

dan

Bidang Tugas Ketua Panitia


Bertanggungjawab dalam hal Kurikulum dan Pentadbiran yang berkaitan dengan

bidangnya.
Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam perancangan dan pengurusan

kokurikulum yang berkaitan dengan bidangnya.


Membantu Guru Besar menyelia dan menilai keberkesanan pengajaran dan

pembelajaran yang berkaitan dengan bidangnya.


Mengadakan program untuk meningkatkan kecemerlangan akademik dan

sahsiah murid.
Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan
pendidikan yang berkaitan dengan bidangnya.

Membantu Guru Besar menyelaras dalam hal-hal yang berkaitan dengan


bidangnya, dengan pihak luar seperti pemeriksaan sekolah oleh Jemaah Nazir
sekolah,

latihan

mengajar

bagi

guru-guru

pelatih/maktab/universiti

dan

seumpamanya.

Bidang Tugas Guru Pemulihan

Merancang dan melaksanakan program pemulihan khas mengikut prosedur yang

telah ditetapkan.
Membantu guru-guru mata pelajaran dalam hal ;
Mengenal pasti murid-murid yang

memerlukan

pengajaran

pemulihan

Berjumpa dan berbincang dengan guru mata pelajaran, guru bimbingan, ibu
bapa, doktor, pegawai kebajikan dan pihak-pihak lain untuk mendapatkan
maklumat lanjut tentang tingkah laku, tabiat, kesihatan dan lain-lain keterangan
mengenai latar belakang murid.

Bertindak sebagai setiausaha Jawatan Kuasa Program Pemulihan Khas serta


menjadi ahli Jawatan Kuasa Kurikulum Sekolah.

Mengadakan latihan perkembangan staf di peringkat sekolah atau daerah.

Tugas-tugas yang berkaitan dengan kebajikan murid.

Bidang Tugas Guru Mata Pelajaran


Memiliki, memahami dan boleh mentafsirkan serta menghuraikan kandungan
sukatan pelajaran dan huraian mata pelajaran yang berkenaan.
Memahami dan mematuhi Pekeliling-pekeliling dan arahan yang berkaitan
dengan mata pelajaran yang diajar serta menentukan dan menetapkan matlamat
yang harus dicapai, iaitu dari segi pengetahuan, kebolehan dan kemahiran yang
harus dicapai di akhir tiap penggal bagi tiap kelas.

Mempunyai sebuah Buku Rekod Mengajar yang kemas kini dan menyerahkan
kepada Guru Besar pada masa yang ditetapkan.
Menyediakan Rancangan Pelajaran bagi mata pelajaran yang diajar dengan
lengkap untuk tempoh setahun/sepenggal/seminggu/harian dan melaksanakan
pengajarannnya mengikut Rancangan Pelajaran yang ditetapkan.
Menyedia dan memberikan kerja-kerja latihan yang cukup, memeriksa buku
latihan

murid

dan

memulangkan

semula

secepat

mungkin.

Menyerahkan/menunjukkan buku latihan murid kepada Guru Besar/wakilnya


pada masa yang dikehendaki.
Menjalankan Ujian Bulanan dan penilai kepada murid. merekodkan soalansoalan dan keputusan ujian dalam Rekod Buku Mengajar.
Mengesan kelemahan murid dan menjalankan kelas pemulihan/bimbingan.
Menjadi ahli dalam Panitia Mata Pelajaran, menghadiri serta mematuhi dan
melaksanakan keputusan mesyuarat Panitia.
Guru mata pelajaran harus menyedari dan menggunakan buku panduan yang
dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran dan PPD.
Memastikan keselamatan murid di makmal/bengkel KH serta mengawasi
penggunaan peralatan.
Meghadiri mesyuarat/taklimat mengenai mata pelajaran yang berkenaan sama
ada dikelolakan oleh Kementerian Pelajaran/Jabatan Pelajaran dan PPD.
Menyampaikan semula maklumat kepada guru lain yang mengajar mata
pelajaran yang sama.
Sentiasa mengikuti perkembangan dan pembaharuan tentang teknik mengajar
bagi mata pelajaran untuk meningkatkan lagi prestasi dalam pengajaran dan
pembelajaran.
Melaporkan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran tentang masalah pengajaran
dan pembelajaran untuk tindakan selanjutnya.

Menjaga keselamatan dan kebersihan alat-alat bantuan mengajar yang


digunakan, memastikan bahawa alat-alat bantuan mengajar digunakan secara
meluas. Bertanggungjawab dalam menambah alat bantuan mengajar bagi
memperkayakan pusat sumber sekolah.
Mengadakan sudut-sudut mata pelajaran berkenaan dalam kelas-kelas yang
diajar.
Membantu menguruskan Bank Soalan.

Bidang Tugas Penyelaras Tahun/Aliran

Bertanggungjawab membuat pembahagian murid dalam kelas di awah


jagaannya. Persetujuan Guru Penolong Kanan perlu diminta terlebh dahulu.

Kouta muris mengikut kaum mesti dipatuhi. Guru Penolong Kanan/Guru Besar
mesti dimaklumkan.

Membantu Guru Kelas membuat pengaghan buku bantuan kerajaan (SPBT).

Menolong Penolong Kanan HEM dan Guru Biasiswa memilih murid yang layak
untuk diberi bantuan/biasiswa.

Memaklumkan kepada Guru Besar/Penolong Kanan tentang jumlah murid dalam


setiap kelas dari semasa ke semasa.

Memastikan surat-surat kelulusan kemasukan murid baru disimpan di dalam


daftar masuk (ikut kelas) dengan kemas dan teratur.

Bekerjasama dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling bagi mendapatkan kadkad berikut untuk dihantar ke sekolah baru jika berlaku pertukaran murid :

Buku Kad Kemajuan Murid


Kad Gerko/Buku Gerko
Kad 001 dan 002
Borang Kelulusan Pinjaman SPBT

Sentiasa mengemaskinikan fail-fail pertukaran murid. Fail tersebut mesti


disimpan di pejabat. Kerjasama Pembantu Am Rendah (Pejabat) perlu diminta.

Bekerjasama dengan penyelaras peperiksaan bagi menyediakan bilik-bilik


peperiksaan.

Berada di sekolah pada hari pendaftaran murid baru dan membantu guru Tahun
Satu untuk mengagihkan kemasukan murid.

Memastikan guru kelas memberi bilangan, nomborpendaftaran dan memasukkan


butir-butir murid dalam Buku Pendaftaran.

Menyemak fail-fail kemasukan murid dan memastikan ia dikemas kini.

Bertanggungjawab menjaga dan menguruskan Buku Pendaftaran Murid. Buku ini


disimpan di pejabat.

Menyimpan boring-borang kemasukan murid baru dalam fail daftar masuk


mengikut kelas.

Menyampaikan laporan tentang murid baru kepada Guru Besar.

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Besar dari semasa ke
semasa.

Bidang Tugas Guru Data

Menjalankan tugas-tugas berkaitan dengan kurikulum dan kokurikulum seperti


yang ditetapkan oleh Guru Besar.

Merancang pengurusan data dan maklumat pendidikan peringkat sekolah yang


diarahkan oleh Bahagian di KPM,JPN,PPG/D dan sekolah serta lain-lain agensi
kerajaan :
a) Bertanggungjawab bagi pengurusan data ENIS iaitu melaksanakan
pengumpulan, pemprosesan, penyimpanan, pengeluaran, pelaporan,

pembekalana dan penyebaran data dan maklumat pendidikan sekolah


mengikut kaedah dan jadual yang ditetapkan berkaitan dengan :

Guru seperti biodata,opsyen dan pengalaman mengajar


Murid seperti enrolmen, biasiswa dan bantuan lain
Staf bukan guru
Profil sekolah termasuk fizikal dan maklumat am sekolah
Pendaftaran PTK
Lain-lain yang ditetapkan dari semasa ke semasa

b) Membantu guru dan staf sokongan dalam penyelarasan data dan


maklumat pendidikan seperti HRMIS, Sistem Maklumat Murid (SMM),
Sistem Salah Laku Disiplin Murid (SSDM), peperiksaan, asrama,
kokurikulum, Buku Teks, e-GTukar, Pelabelan, dll.
c) Membantu dalam penyelenggaraan dan rangkaian computer yang
digunakan untuk pengurusan data EMIS; namun bagi sekolah Bestari
tanggungjawab teknikal dibuat oleh penyelaras IT.
d) Membantu pihak pengurusan sekolah mengemas kini data dan maklumat
peringkat sekolah bagi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP)
2006-2010.

Memberi khidmat nasihat kepada guru berkenaan pengurusan data dan


maklumat peringkat sekolah.

Menjadi setiausaha Jawatan Kuasa Pengurusan Maklumat Sekolah (JPMS).

Melaksanakan tugas-tugas lain berkaitan pengurusan data yang diarahkan dari


semasa ke semasa.

Guru Rancangan Makanan Tambahan (RMT)


Objektif :

Kebersihan kantin terjaga dan memastikan murid - murid yang layak saja yang
menerima bantuan RMT
Tujuan mengadakan RMT ini adalah bertujuan untuk memberikan makanan
tambahan kepada murid-murid miskin yang belajar disekolah rendah bagi membaiki
keadaan kesihatan mereka.Dengan adanya rancangan permakanan ini diharapkan taraf
kesihatan

murid-murid

daripada

golongan

berpendapatan

rendah

dapat

dipertingkatkan .Melalui rancangan RMT ini juga dapat mengurangkan serangan


penyakit di kalangan murid dan peningkatan daya pembelajaran mereka supaya tidak
ketinggalan dalam pelajaran di sekolah.
Pemilihan murid-murid menyertai RMT adalah berdasarkan kepada golongan
murid,iaitu:
a.

Murid-murid daripada keluarga yang miskin.


b. Murid-murid daripada keluarga yang berpendapatan rendah serta mempunyai
ahli keluarga yang ramai.
c. Murid-murid daripada keluarga yang berpendapatan rendah serta menunjukkan
tanda-tanda kekurangan makanan berzat.

d.

Murid-murid yang datang dari tempat tinggal yang jauh.

Guru Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)


Skim Pinjaman Buku Teks ialah satu program kerajaan untuk memberi bantuan buku
teks secara pinjaman kepada murid/pelajar yang layak di semua sekolah kerajaan dan
bantuan kerajaan. Program ini dilaksanakan pada tahun 1975 dengan objektif seperti
berikut:
i. Untuk meringankan beban kewangan yang ditanggung oleh ibu
bapa/penjaga yang kurang mampu.

ii

Untuk memastikan murid/pelajar daripada keluarga kurang mampu tidak


tercicir dalam pelajaran mereka

3.1 Jawatan kurikulum


- Penyelaras Pendidikan Jaswani
- Setiausaha Panitia Kajian Tempatan

3.2 Jawatan Ko-Kukurikulum


-

3.3 Jawatan Hal Ehwal Murid


-

3.4 Jawatan Pengurusan Dan Pentadbiran


- Guru Kelas Tahun 3
- Penyelaras Jawatankuasa Kerja Manual Sekolah Selamat dan
Keselamatan

Tugas-tugas Lain
- Ahli Jawantankuasa PIBG