Anda di halaman 1dari 9

BORANG PM/SAINS PAwT 2016

JABATAN PENDIDIKAN PERAK

LAPORAN POST MORTEM PENCAPAIAN SAINS DALAM PEPERIKSAAN AWAL TAHUN 2016
DAN HEAD COUNT SAINS SPM 2016

1.

Daerah

HILIR PERAK

Nama Sekolah

SMK SERI MUARA

PENCAPAIAN SAINS DALAM PEPERIKSAAN SPM 2015

Pencapaian Mengikut Gred


Jumlah

Bil.

Murid

Muri
d
Gred
A+

Hadir

Bil.

35

Gred
A

Gred
A-

Gred
B+

Gred
B

Gred
C+

Gred
C

RUMUSAN

Gred
D

Gred
E

Gred
G

Bil.
Cemerlan
g
(Gred
A+,A,A-)

Bil.
Lulus
(Gred A+
hingga E)

35

Bil.
Gagal
(Gred
G)

GPMP
PP
Math
2015

35

5.83

0.0

0.0

2.8

11.4

5.7

14.2

25.7

25.7

14.2

0.0

2.8

100.0

0.0

2.

Bi
l

HEADCOUNT SAINS DALAM PEPERIKSAAN SPM 2016 :

Kategori

Bil.
Muri
d

PAkT Ting.4
2015

TOV

PAwT 2016

PPT 2016
Bil

Bil

Bil

Bil

PP 2016
Bil

ETR

SPM 2015

Bil

Bil

1.

Bil.
Cemerlan
g (Gred
A+, A, A-)

55

7.27

0.0

3.64

15

27.3

2.8

2.

Bil. Lulus
(Gred A+
hinga
Gred E)

55

23

41.82

18

36.73

18

32.73

55

100.0

35

100.0

Nota : TOV = Take -off value ;


Percubaan ;

PAkT = Peperiksaan Akhir Tahun; PAwT = Peperiksaan Awal Tahun; PPT = Peperiksaan Pertengahan Tahun ; PP = Peperiksaan

ETR = Expected Targeted Result

3.

POST-MORTEM PENCAPAIAN SAINS DALAM PEPERIKSAAN AWAL TAHUN 2016


DAN CADANGAN TINDAKAN PENAMBAHBAIKAN UNTUK PERSEDIAAN PELAJAR PADA PERTENGAHAN TAHUN 2016:

KATEGORI: MURID HAMPIR (NEAR MISS) CEMERLANG


3.1
(Pelajar yang dapat minima Gred B+)
CADANGAN TINDAK SUSUL

FAKTOR / PUNCA DIKENAL PASTI

PERKARA /
ASPEK/ ISU

Senaraikan faktor-faktor kelemahan / kekangan

Maklumat yang diberi perlu spesidik dan bukannya


terlalu umum

Senaraikan tindakan penambahbaikan yang akan


diusahakan oleh pihak sekolah berdasarkan
keputusan Peperiksaan Awal Tahun Matematik
Tambahan 2016

Kertas 1
TOPIK
1

ISU

Koordinasi
antara
system saraf
dan system
endokrin

-kurang jelas dalam menghubungkan


kaitan system saraf dan endokrin

Mitosis dan
meiosis

-Tidak dapat membandingkan proses


mitosis dan meiosis.

Perubahan
fizik dan
perubahan
kimia

-tidak dapat menjelaskan perubahan


fizik dan kimia beserta contoh dan ciriciri

elektrolisis

Tidak dapat menerangkan elektrolisis

Tenaga

Maksud dan bahan radioaktif

ANALISIS
ITEM

Mengadakan Latih tubi berfokus dalam menjawab soalan


bahagian B dan C kertas 2 dan kertas 1 objektif untuk
mengukuhkan pengetahuan pelajar dan memaksimakan
markah.

nuklear

Kertas 2
TOPIK
1

Jirim dan
bahan

-Tidak memahami pengelasan unsur


dalam jadual berkala.

Penulenan
logam

-tidak dapat menerangkan kaedah


penulenan logam mengikut step.

Bahan kimia
dalam
perindustria
n

Tidak dapat mengenalpasti kaedah


soalan jenis penyelesaian masalah

Mikroorganis
ma dan
kesannya
terhadap
benda hidup

Tidak dapat mengenalpasti keguaan


mikroorganisma dalam kehidupan

Bahan kimia
dalam
industri

Tidak dapat menganalisa penghasilan


ammonia dan kegunaannya.

PROGRAM
INTERVENS
I

ISU

1- kekangan masa

-Melaksanakan program-program intervensi dari awal tahun.

-mengadakan bengkel pembinaan item untuk guru anjuran


PPD
GURU

1-

Pembinaan item KBAT yang kurang mahir


-mengkaji contoh-contoh soalan KBAT dari buku rujukan dan
latihan.

1-

Lambat mengulangkaji 5topic bermasalah

-mula kan ulangkaji dan focus topic-topik penting

2-

Kehadiran kelas tambahan tidah penuh 100%

-kuarantin murid semasa hari kelas tambahan.

MURID

KEPIMPINA
N

LAIN-LAIN

1-tiada kekangan

-tiada

1-kewangan terhad untuk menjalankan program-program


tambahan.

-mencari dana sampingan dan inisiatif untuk mengurangkan


kos pelaksanaan program.

KATEGORI: MURID HAMPIR (NEAR MISS) LULUS


3.2
(Pelajar yang dapat Gred G)
CADANGAN TINDAK SUSUL

FAKTOR / PUNCA DIKENAL PASTI

PERKARA /
ASPEK/ ISU

Senaraikan faktor-faktor kelemahan / kekangan

Maklumat yang diberi perlu spesidik dan bukannya


terlalu umum

Senaraikan tindakan penambahbaikan yang akan


diusahakan oleh pihak sekolah berdasarkan
keputusan Peperiksaan Awal Tahun Matematik
Tambahan 2016

ANALISIS

Kertas 1

ITEM

TOPIK

ISU

Cahaya,warn
a dan
penglihatan

Tidak dapat menganalisa penolakan


dan penambahan cahaya.

Bahan kimia
dalam
industri

Tidak boleh Menerangkan sifat-sifat aloi


dan kegunaannya

Logam dan
bukan logam

Tidak dapat membezakan sifat logam


dan bukan logam

Keturunan
dan variasi

Tidak dapat menguasai jenis penyakit


di sebabkan mutasi

Tenaga dan
Perubahan
kimia

Tidak dapat mengenal pasti perubahan


fizik dan perubahan kimia

Mengadakan Latih tubi berfokus dalam menjawab soalan


bahagian A dan C kertas 2 dan kertas 1 objektif untuk
mengukuhkan pengetahuan pelajar dan memaksimakan
markah.

Kertas 2
TOPIK
1

ISU

Jirim dan
bahan

Tidak memahami kesan bendasing


pada takat didih dan takat lebur dan
Membina graf garis

variasi

Tidak dapat membandingkan variasi


selanjar dan variasi tak selanjar.

variasi

Tidak dapat melukis graf bar dan


histogram

Bahan kimia
dalam
perindustria
n

Tidak dapat mengenalpasti


pembolehubah dalam eksperimen

PROGRAM
INTERVENS
I
GURU

Mikroorganis
ma dan
kesannya
terhadap
benda hidup

Tidak menguasai cara menulis


hipotesis dan pemerhatian berdasarkan
eksperimen

-lemah soalan bahagian C kertas 2

-bengkel menjawab soalan bahagian C.

-kekangan masa pdp

- waktu tambahan untuk mengganti kelas yang tidak dapat


dijalankan.

MURID

-kurang menguasai isi kandungan Sains tingkatan 4 dan


tingkatan 5.

KEPIMPINA
N

tiada

LAIN-LAIN

1-kewangan terhad untuk menjalankan program-program


tambahan.

-Murid yang lemah diberi sentuhan secara individu untuk


menguasai isi kandungan dan guru meminimumkan silibus
topic yang penting.
tiada

-mencari dana sampingan dan inisiatif untuk mengurangkan


kos pelaksanaan program.

Nama Pelapor : RAFIDAH BT ALI SUPIA

Jawatan

Tarikh

: KETUA PANITIA SAINS

11 APRIL 2016