Anda di halaman 1dari 11

Tingkatan 4

Bahasa Melayu

SMK SERI SETIA, KUCHING

1103/2

PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN

2 jam 45 minit

MEI 2016

Arahan: Jawab semua soalan


Soalan 1: Rumusan
[30 markah]
Baca petikan di bawah dengan teliti, kemudian buat satu rumusan tentang cara-cara
menangani kes pembuangan bayi dan kesan kes tersebut terhadap masyarakat dan
negara. Panjangnya rumusan hendaklah tidak melebihi 120 patah perkataan.
Muktahir ini, kes pembuangan bayi semakin kritikal. Pendedahan terhadap kes
pembuangan bayi ini seolah-olah menggambarkan manusia sudah hilang sifat kemanusiaan.
Semua ini berpunca daripada keruntuhan moral dalam masyarakat di negara ini, terutamanya
generasi muda yang mengamalkan pergaulan bebas. Banyak pihak mendakwa bahawa generasi
muda ini mudah terpengaruh dengan gaya hidup bebas masyarakat Barat yang sering
dipertontonkan di media massa. Kebanyakan pasangan membuang bayi adalah untuk menutup
keaiban yang telah dilakukan oleh mereka. Kes pembuangan bayi ini menggambarkan bahawa
nilai-nilai murni dalam masyarakat semakin hilang.
Dalam menangani gejala sosial yang melibatkan hawa nafsu seperti perzinaan dan
pembuangan bayi, pendekatan agama amatlah diperlukan. Hawa nafsu sentiada mengajak
seseorang supaya melakukan maksiat dan tidak berfikir panjang tentang akibatnya. Orang yang
berakal akan berfikir terlebih dahulu baik dan buruk sesuatu perbuatan. Semua ini perlu
bermula dari peringkat persekolahan bagi memastikan generasi muda bukan sahaja memiliki
pengetahuan yang mendalam mengenai agama, malah perlu diisi dengan penghayatan dan
amalan yang sempurna.
Ramai yang berpendapat bahawa ilmu berkaitan dengan kehidupan kekeluargaan wajar
diajar dengan lebih serius di sekolah. Ilmu ini bukan sekadar mengajar batas pergaulan lelaki
dan perempuan, tetapi juga memberikan penekanan terhadap pendidikan mengenai dosa dan
pahala serta hubungan manusia dengan Tuhan. Meskipun setiap manusia dilahirkan fitrah,
namun mereka juga berpotensi menjadi buruk. Semua ini bergantung kepada faktor yang
mempengaruhi akhlak mereka seperti nafsu, keluarga, ibu bapa, rakan sebaya, alam sekitar, dan
pendidikan.
Agensi kerajaan dan badan bukan kerajaan tertentu perlu mengambil inisiatif untuk
mewujudkan saluran aduan dan bantuan terhadap generasi muda, khususnya gadis yang
mengandung luar nikah kerana tanpa saluran tertentu mereka ini akan memilih jalan singkat
dengan membuang bayi. Begitu juga dengan ibu bapa dan masyarakat perlu memainkan
peranan dengan lebih berkesan bagi mendidik anak-anak agar menjaga batas pergaulan bagi
mengelakkan mereka terjerumus dalam kancah perzinaan. Selain itu, agensi pembangunan
komuniti seperti Jawatankuasa Rukun Tetangga dan Jawatankuasa Kemajuan dan Keselamatan
Kampung (JKKK) perlu diperkemas semula agar peranannya dapat diperluas kepada aspek
pencegahan masalah sosial dalam masyarakat setempat. Pada masa yang sama, agensi
pembangunan komuniti ini boleh memberikan penekanan terhadap program pembangunan
keluarga dan keibubapaan dalam mendidik anak.

Semua pihak perlu mencari ikhtiar untuk memulihkan budaya hidup masyarakat
sekarang yang terlalu individualistik sehingga tidak mempedulikan masyarakat di sekeliling.
Ibu bapa perlu menerima secara positif sekiranya terdapat aduan dan teguran daripada pihak
sekolah dan anggota masyarakat mengenai kelakuan anak-anak mereka. Budaya nasihatmenasihati bagi menggalakkan kebaikan dan mencegah kemungkaran perlu dikembangkan
dalam masyarakat kerana pembangunan negara yang menyeluruh bergantung kepada
kemantapan institusi keluarga dan komuniti.
(Dipetik dan diubah suai daripada rencana
Polemik Kes Pembuangan Bayi,
oleh Ismail Awang,
Dewan Masyarakat, September 2010)

Soalan 2 : Pemahaman
[35 markah]
Soalan 2 (a) - Petikan Umum
Berdasarkan petikan Soalan 1, jawab soalan-soalan yang berikut dengan menggunakan ayat
anda sendiri.
i.

Berikan maksud rangkai kata terpengaruh dengan gaya hidup bebas.

[2 markah]

ii.

Pengarang menyatakan beberapa sebab berlakunya kes pembuangan bayi ini.


Jelaskan tiga sebab tersebut.
[3 markah]

iii.

Sebagai seorang remaja, apakah yang anda lakukan untuk mengelakkan diri daripada terlibat
dalam gejala sosial yang boleh mencemarkan maruah diri?
[4 markah]

Soalan 2 (b) Petikan Cerpen


Baca petikan cerpen di bawah ini dengan teliti. Kemudian, jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Hakim sedar bahawa tanah empat ekar itu bukanlah luas kalau
dibandingkan
dengan tanah yang dimiliki oleh para orang kaya yang ada di seluruh
negara. Tanah
itupun tidaklah tinggi nilainya seperti tanah-tanah di bandar yang
melambung dan
melambung naik. Namun dia amat bersyukur kerana berjaya menebus
kembali tanah itu
dan lebih penting lagi dia juga dapat membersihkan nama dan menebus
maruah datuknya
Kaduk yang sudah bertahun-tahun menjadi ejekan bangsa.
Hakim pernah berseloroh, "Kalau aku berjaya menebus kembali tanah itu,
Aku nak
dirikan sebuah memorial. Aku akan namakannya Memorial Pak Kaduk. Biar
memorial
itu menjadi peringatan kepada kita semua agar berhati-hati dengan tanah
mereka. Maksud
aku biar mereka menjaga hak-hak mereka agar tidak terlepas ke tangan
orang lain.
Kau nak buat tugu Pak Kaduk ke? Apa gunanya membina tugu di
dalam
kampung ni. Mana ada pelancong yang nak datang melawat? Tanya Azam.
Aku bergurau saja. Lagi pun ini tanah kampung yang berstatus tanah
pertanian.
Apa lagi yang wajar dibuat selain berkebun dan menternak. Aku sudah
mendapat nasihat
dan bebincang dengan beberapa orang. Aku sudah berbincang dengan
agensi kerajaan
yang bertanggungjawab memajukan bidang pertanian.
Hakim merancang agar tanah Pak Kaduk dapat dimanfaatkan. Dia
memutuskan
untuk menternak ayam secara pertanian kontrak dengan sebuah syarikat
besar. Syarikat
ini beroperasi dan terkenal di seluruh dunia sebagai Global Chicken. Global
Chicken
menubuhkan cawangan di Malaysia dengan nama Rangkaian Jasa Agrikultur
atau nama
singkatnya RAJA.
a) Nyatakan dua tujuan Hakim berusaha mendapatkan tanah datuknya
semula. [2 markah]
3

b)

Pada pendapat anda, mengapakah negara perlu megeluarkan makanan


yang mencukupi?
[3 markah]

c) Selain persoalan kegigihan seorang anak muda untuk mengusahakan


penternakan ayam secara moden, jelaskan dua persoalan lagi yang
terkandung dalam cerpen tersebut.
[4 markah]

Soalan 2 (c) Petikan Prosa Tradisional


Baca petikan prosa tradisional di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang
berikutnya dengan menggunakan ayat anda sendiri.
Setelah hari malam maka Kertala Sari pun masuk ke dalam kota. Maka didengarnya
bunyi orang berkawal dan bunyi lembing perisai gemeretak. Maka Kertala Sari pun membaca
pustakanya lalu ia berjalan pada tengah orang banyak itu lalu masuk ke rumah Bendahara. Maka
dicurinya harta yang kemas-kemas lalu dibawanya kembali.
Setelah hari siang maka Bendahara pun gemparlah mengatakan kecurian.
Maka Bendahara pun berdatang sembah, Ya tuanku, patik mohonkan ampun, pada
malam ini patik habis kecurian, habislah harta yang kemas-kemas.
Maka titah raja, Hai Temenggung, tidakkah kita titahkan Temenggung sendiri pada
malam berkawal? Mengapakah pada malam ini mamak Bendahara kecurian ini?
Maka sembah Temenggung, Ya tuanku, patik mohonkan ampun dan kurnia; adapun
pada malam ini patik sendirinyalah berkawal.
(petikan daripada Prosa klasik; Kepimpinan Melalui Teladan
Antalogi Jaket Kulit Kijang Dari Isatanbul)
a)

Apakah maksud rangkai kata patik sendirinyalah berkawal dalam petikan di atas?
[2 markah]

b)

Pada pendapat anda, apakah langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah kejadian
pecah rumah?
[3 markah]

c)

Berikan dua perwatakan Temenggung dalam petikan ini dan dua perwatakan lagi pada
keseluruhan petikan ini.
[3 markah]
4

Soalan 2 (d) Sajak


Baca sajak di bawah dengan teliti, kemudian jawab soalan-soalan yang berikutnya dengan
menggunakan ayat anda sendiri.

Sajak: Sang Gembala Kuda


Dia lelaki bergelar perkasa
dengan cemeti keberanian di tangan
rembat angkuhnya memacu takut
menghalau kuda-kuda di padang
berebutan memburu kandang.
Rumput dan jerami yang terhidang
adalah kanun janji kesetiaan
dimamah rakus kala lapar
tak peduli nasib diri setelah kenyang
jadi tunggangan memburu rakan.

Dia lelaki sang gembala kuda


hanya mengenal pantas tunggangan
tanpa membaca keletihannya
dia lelaki sang gembala kuda
hanya tahu mengejar kehebatan
tanpa menghitung kesakitannya
dan kuda-kuda itu ditunggangi
ditunggangi dan ditunggangi!

(Sang Gembala Kuda


Antologi Jaket Kulit Kijang dari Istanbul)

Dia lelaki punya kuasa


sekali suaranya lebih gempita
daripada ringkik kuda sekandang
pacuannya diiring seribu keberanian
meredah onak di rimba perburuan
meranduk lumpur di paya penindasan
sambil melibas cemeti durjana
dia melampar muslihat
aku penyelamat maruah
berjuang atas dasar kebenaran
menentang semua kebobrokan.

a)

Apakah yang dimaksudkan dengan rangkai kata menentang semua kebobrokan?


[2 markah]

b)

Huraikan maksud rangkap pertama sajak ini?

[3 markah]

c)

Berikan dua contoh gaya bahasa yang terdapat dalam sajak ini?

[4 markah]

Soalan 3 : Pengetahuan dan Kemahiran Bahasa


[30 markah]
Jawab semua soalan.
(a) Tulis satu ayat bagi setiap perkataan dalam pasangan perkataan di bawah supaya
menunjukkan bahawa anda faham akan perbezaan maksud dan penggunaannya. Anda tidak
boleh menambahkan imbuhan, menukarkan imbuhan, atau menggunakan perkataan itu
sebagai peribahasa atau nama khas.
i.

telor telur

ii.

tempoh tempuh

iii.

tingkap tangkap

[6 markah]

(b) Tukarkan ayat-ayat susunan songsangdi bawah ini ke dalam bentuk susunan biasa tanpa
mengubah maksud asalnya.
i. Di atas kapal selam negara yang pertama, Jalur Gemilang berkibar megah.
ii. Banyak digunakan di dalam ramuan minyak wangi bunga ros.
iii. Pancit di sekolah tayar basikal baharu Aminah pagi tadi.

[6 markah]

(c) Dalam petikan di bawah terdapat tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan imbuhan.
Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak boleh menyenaraikan lebih
daripada tiga kesalahan ejaan dan tiga kesalahan imbuhan. Anda tidak perlu menyalin
petikan itu semula.
Pelbagai usaha dilakukan oleh kerajaan untuk membangonkan modal insan bagi
melahirkan tenaga kerja yang wibawa pada masa akan datang. Pembentukan ahlak
remaja perlu dilakukan sejak mereka kecil dan peranan ini perlu dimain oleh ibu bapa
dan semua lapis masyarakat. Selain itu, kerajaan berhasrat untuk melahirkan
6

masyarakat Malaysia yang berfikiran klas pertama dan mampu bersaing dengan
masyarakat di negara-negara lain yang lebih maju.
[6
markah]
(d) Dalam setiap ayat di bawah, terdapat satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan
satu kesalahan tatabahasa. Senaraikan dan betulkan kesalahan-kesalahan itu. Anda tidak
boleh menyenaraikan lebih daripada satu kesalahan penggunaan kata atau istilah dan satu
kesalahan tatabahasa. Anda tidak perlu menyalin ayat itu semula.
i.

Urusan kebersihan dan pelupusan sampah satu dari tanggungjawab pihak berkuasa
daerah.

ii.

Para pelabur dinasihati untuk mengambil langkah berhati-hati sebelum menanam


untung ketika iklim ekonomi tidak menentu.

iii.

Semua peserta-peserta inap desa itu dijamu dengan durian dan daging kambing oleh
rakyat setempat.
[6 markah]

(e) Baca petikan di bawah dengan teliti dan kemudian kemukakan tiga peribahasa yang
menggambarkan tiga situasi yang berbeza yang terdapat dalam petikan ini.
Membaca merupakan amalan mulia. Membaca dapat menambahkan ilmu pengetahuan
seseorang. Orang yang suka membaca sering dikaitkan dengan orang yang pandai.
Malangnya, kajian yang dijalankan menunjukkan bahawa rakyat Malaysia kurang membaca
berbanding dengan rakyat di negara-negara maju yang lain. Ibu bapa perlu menjadi contoh
yang baik kepada anak-anak agar mereka suka membaca. Sikap suka membaca perlu
dipupuk sejak kecil supaya amalan ini menjadi kebiasaan apabila kanak-kanak tersebut
dewasa nanti.
[6 markah]

Soalan 4 : Novel
[15 markah]
Jawab soalan di bawah berdasarkan novel Di sebalik Dinara karya Dayang Noor.
a) Berdasarkan novel yang telah anda kaji, huraikan perwatakan watak sampingan yang dicipta
oleh pengarang.
[7 markah]
b) Jelaskan dua latar masyarakat dalam sebuah novel yang telah anda kaji.

[8 markah]

KERTAS SOALAN TAMAT


SKEMA JAWAPAN PEPERIKSAAN 1
TINGKATAN 4 (2014)
Soalan 1 Rumusan
Pengenalan
Petikan membincangkan langkah-langkah/ kaedah-kaedah/ usaha-usaha menangani kes
pembuangan bayi di negara kita.
Isi-isi tersurat: Cara-cara
1. Memastikan generasi muda memiliki pengetahuan yang mendalam tentang agama.
2. Ilmu berkaitan kehidupan kekeluargaan wajar diajar dengan lebih serius di sekolah.
3. Memberikan penekanan terhadap pendidikan mengenai dosa dan pahala serta hubungan
manusia dengan Tuhan.
4. Pelbagai pihak mengambil inisiatif untuk mewujudkan saluran aduan dan bantuan terhadap
generasi muda.
5. Ibu bapa dan masyarakat perlu memainkan peranan bagi mendidik anak-anak agar
menjaga batas pergaulan.
6. Agensi pembangunan perlu diperkemas semula agar peranannya dapat diperluas kepada
aspek pencegahan masalah sosial dalam masyarakat.
7. Memberikan penekanan terhadap program pembangunan keluarga dan keibubapaan
dalam mendidik anak.
Isi-isi tersirat: Kesan kes pembuangan bayi terhadap masyarakat dan negara
1. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat semakin luntur.
2. Imej dalam sesebuah masyarakat akan tercemar.
3. Hilang perasaan kasih sayang sesama sendiri.
4. Gejala keruntuhan akhlak dalam masyarakat berleluasa.
Kesimpulan
Tuntasnya, para remaja perlulah membataskan pergaulan antara lelaki dengan perempuan
supaya tidak berlaku kes-kes pembuangan bayi ini.
Soalan 2 (a) Petikan Umum
i.

...terpedaya dengan cara pergaulan tanpa batasan

(2m)

ii.

Tiga sebab:
...manusia hilang sifat kemanusiaan
...keruntuhan moral masyarakat, terutamanya generasi muda
...menutup keaiban kerana melahirkan anak luar nikah
...hancurnya nilai-nilai murni dalam masyarakat
(3m)

iii.

...sentiasa menjaga nama baik keluarga


...tidak mengamalkan pergaulan bebas
...sentiasa berwaspada dalam pergaulan
...memilih rakan-rakan yang baik akhlaknya
...sentiasa mendengar dan mematuhi nasihat ibu bapa

(4m)

Soalan 2 (b) Petikan Drama


i. Pendirian Tuk Wali terhadap alam sekitar:
mengamalkan pantang larang semasa ingin menebang pokok di hutan
kerosakan hutan disebabkan oleh generasi sekarang yang melanggar pantang larang
(2m)

ii. Kebaikan perubatan tradisional berbanding dengan perubatan moden:


Lebih murah dan mudah diperoleh
tidak mengandungi bahan kimia yang berbahaya
tidak mendatangkan kesan sampingan
berupaya menyembuhkan penyakit yang kronik
(3m)
iii. Perwatakan Tuk Wali dalam petikan:
Seorang yang sangat cinta akan alam sekitar. Contohnya, dia mengamalkan pantang
larang semasa menebang pokok di hutan.
Perwatakan lain Tuk Wali yang terdapat dalam keseluruhan drama:
Seorang yang berpendirian tegas
Seorang yang mempunyai pengetahuan agama yang luas dan mahir dalam ilmu
persilatan
(4m)
Soalan 2 (c) Petikan Prosa Tradisional
i. ...bak/ macam/ seperti/ umpama cahaya yang memancar dari langit

(2m)

ii. ...mencabut keris yang tersisip di pinggang


...mencampak tengkolok yang dipakai di atas kepala
...menyingsing lengan baju (3m)
iii. ...tidak ada pilihan hiburan yang lain
...untuk mengisi masa lapang
...kurang kesedaran dan pengamalan ajaran agama
...dianggap tidak menjadi kesalahan dari segi undang-undang

(3m)

(Mana-mana pendapat relevan diterima)


Soalan 2 (d) Sajak
i. Remaja perlu mengisi masanya dengan perkara-perkara yang telah ditetapkannya untuk
mencapai matlamat hidupnya. (2m)
ii. Seseorang remaja perlu memelihara maruah dirinya:

Kerana remaja bakal pemimpin pada masa hadapan


Agar kehidupannya tidak sia-sia
Agar tidak dipandang hina oleh masyarakat (3m)

iii. Dua persoalan yang terdapat dalam sajak tersebut:


Persoalan remaja menjaga maruah diri supaya tidak terjebak dengan cinta murah dan
sebagainya
Persoalan ketinggian nilai alam remaja kerana nilai remaja amat mahal dan tidak
dapat dijual beli dengan sebarang perjanjian
(4m)
Soalan 3 (a)
i. Kami beranggapan bahawa dia berbangsa Arab berdasarkan telor percakapannya.
Kerajaan bersetuju menurunkan harga sebanyak dua sen bagi setiap biji telur ayam.
ii. Mereka diberi tempoh seminggu untuk menyiapkan kerja itu.
Inilah kali yang ketiga aku tempuh jalan ini, kata Abdul kepada Jalil.

iii. Perompak itu memasuki rumah Pak Jasman melalui tingkap dapur.
Keempat-empat pemuda itu kena tangkap ketika sedang bermain judi.

(6m)

Soalan 3 (b)
i. Jalur Gemilang berkibar megah di atas kapal selam negara yang pertama.
ii. Bunga ros banyak digunakan di dalam ramuan minyak wangi.
iii. Tayar basikal baharu Aminah pancit di sekolah pagi tadi.

(6m)

Soalan 3 (c)
Kesalahan Ejaan
Salah
Betul
membangonk
membangunk
an
an
ahlak
akhlak
klas
kelas

Kesalahan Imbuhan
Salah
Betul
wibawa
dimain
lapis

berwibawa
dimainkan
lapisan

Soalan 3 (d)

i.
ii.
iii
.

Kesalahan Kata atau Istilah


Salah
Betul
daerah
tempatan
untung
modal
rakyat

penduduk

Salah
dari
untuk

Kesalahan Tatabahasa
Betul
daripada
supaya

Semua peserta-peserta

Semua peserta/ Peserta-peserta

Soalan 3 (e)
1. Membaca jambatan ilmu

10

2. Bapa borek anak rintik/ Bagaimana acuan, begitulah kuihnya


3. Melentur buluh biarlah dari rebungnya
Soalan 4
a) Perwatakan watak sampingan:

(7m)

Farhana
Dedikasi. Contohnya, sebagai Ketua Panitia Bahasa Inggeris, dia berusaha untuk
meningkatkan pencapaian para pelajarnya.
Penyayang. Misalnya, Farhana menjaga ibunya yang terlantar di hospital dan
menyuapkan bihun sup kepada ibunya.
Robert Lim
Pemurah. Buktinya, dia sering membantu Peter Lim yang hidup dalam kemiskinan dan
sakit akibat merindui Fuad.
Prihatin. Sebagai contoh, dia memasukkan wang sejumlah dua ratus ribu ringgit ke
dalam akaun Fuad.
b) Latar masyarakat:
Masyarakat yang mempunyai hubungan persaudaraan uang erat. Misalnya, walaupun
Fuad sudah memeluk agama Islam, dia masih menjalinkan hubungan persaudaraan
dengan Peter Lim dan Swee Lan, iaitu mama dan apaknya yang memeliharanya sejak
lahir.

Masyarakat yang mementingkan ilmu. Contoh, Farhana dan Fuad mengajar pelajar
mereka untuk menguasai mata pelajaran Bahasa Inggeris.

Masyarakat pelajar. Sebagai contoh, pelajar-pelajar yang terdiri daripada anak-anak


petani yang lemah dalam mata pelajaran bahasa Inggeris.

Masyarakat yang taat kepada pada ajaran agama dan perintah Tuhan. Tamsilnya, Pak
Ismail mengajak Fuad solat berjemaah di surau untuk mendekatkan diri kepada Allah
pada setiap waktu solat.

11