Anda di halaman 1dari 5

A.

Tuliskan nombor dalam bentuk angka

1. Seratus satu
2. empat ratus tujuh belas
3. lima ratus tiga puluh dua
4. lapan ratus enam puluh
5. seratus tujuh puluh
( 10 markah )
B. Tuliskan nombor dalam perkataan.
1. 372 =
______________________________________________
2. 908 =
______________________________________________
3. 1000 =
______________________________________________
4. 515 =
______________________________________________

5. 102 =
______________________________________________
( 10 markah )
C. Lengkapkan
1.
525

530

600

700

550

2.
900

3.
802

502

402

4.
68

64

60

58

5. Apakah nombor diantara 326 dan 328


( 20 markah )

D. Nyatakan nilai tempat bagi digit yang bergaris


1. 136 =
2. 485 =
3. 696 =

4. 1000 =
5. 409 =

( 10 markah )

E. Warnakan nilai digit bagi nilai tempat yang berikut.


Puluh
Sa
Puluh
Ratus
Sa

3
4
7
3
2

2
5
6
3
0

6
0
5
6
8
( 10 markah )

F. Cerakinkan
1. 476 =

2. 521 =

3. 450 =

Tulis nombornya
4. 500 + 20 + 9 =
5. 8 ratus + 3 sa =
( 10 markah )

G. Tambah
1.

2 1 2
+

6.

2.

4 3 5
+

7.

1 4

3.

3 26

5 4
+ 6 1 9

4 6 0

8.

1 8 5

+ 2 3 7

7
+ 1 0 4

4.

3 0 2
+

8 2
9.

3 0 5
9

5.

2 53
+

3 6

8
( 20 markah )
4

H. Selesaikan.
1. Badrul ada 125 buah buku cerita. Nina ada 34 buah buku
cerita. Berapakah jumlah buku cerita yang mereka ada?

2. Nurul mengumpul 145 keping setem Malaysia dan 28 keping


setem luar negara. Berapakah jumlah kesemua setem nurul?

( 10 markah )