Anda di halaman 1dari 3

Borang: BPP01

BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN REKA CIPTA DAN INOVASI


BENCANA BANJIR 2015
Borang ini hendaklah dikembalikan selewat-lewatnya pada 15 OGOS 2015, JAM 5.00 PETANG
melalui pos/fax kepada :

Untuk kegunaan pejabat sahaja

Urusetia
Pertandingan Reka Cipta Dan Inovasi Bencana Banjir 2015
Politeknik Kota Bharu
Km 24, Kok Lanas,
16450 Ketereh, Kelantan Darulnaim.
Tel : 609 - 7889641/7889344
Faks : 609 - 7888739

Tarikh Terima :
No. ID :
No. Gerai Pameran :

E-mel : urusetiainovasi@pkb.edu.my

Tajuk Inovasi :

1. Nama Ketua Kumpulan :


2. No. Kad Pengenalan (KP) :
3. Alamat surat-menyurat :

No. Telefon :

No. Tel. Bimbit :

No. Faks :

E-mel :

4. Nyatakan nama-nama ahli projek (maksima 5 orang pelajar dan 2 pensyarah pengiring setiap kumpulan).
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________

Borang: BPP01
5. Sila huraikan penciptaan produk reka cipta dan inovasi anda dengan menggunakan tidak melebihi DUA
RIBU (2000) PATAH PERKATAAN SAHAJA.
(Maksima TIGA (3) lampiran seperti sijil, lakaran, gambarajah, lukisan atau gambar foto inovasi. Huraian perlulah
mengambil kira kriteria pemarkahan seperti yang dinyatakan)

Saya dengan ini mengesahkan bahawa produk reka cipta dan inovasi ini adalah hak milik saya/kumpulan dan
bersetuju untuk mematuhi syarat-syarat penyertaan yang telah ditetapkan.
Tarikh :

Tandatangan :
(Nama :

Perakuan Ketua Jabatan


Saya dengan ini bersetuju dan memperakui bahawa inovasi yang dikemukakan ini dipertandingkan dalam
Pertandingan Reka Cipta Dan Inovasi Bencana Banjir 2015.
Tarikh :

Tandatangan :
(Nama :

Cop Jabatan :
SYARAT-SYARAT PENYERTAAN
1.

2.
3.

4.

5.

6.

Pertandingan Reka Cipta dan Inovasi Bencana Banjir


2015 ini terbuka kepada semua pensyarah atau
pelajar Politeknik, Kolej Komuniti, IKM, KKTM, IKBN,
dan Kolej Vokesional.
Pertandingan bermula 29 September 2015 sehingga 01
Oktober 2015.
Inovasi
mestilah
berkisar
tentang
mencipta
kemudahan atau alatan yang mudah dan ringkas bagi
mengatasi isu-isu banjir
Kaedah yang dicadangkan mestilah mematuhi konsep
Keep It Simple Stupid (K.I.S.S). KISS adalah
singkatan untuk (Keep it simple stupid) - "Pastikan ia
ringkas, mudah." sebagai prinsip reka bentuk yang
dinyatakan oleh Tentera Laut Amerika Syarikat pada
tahun 1960.
Prinsip KISS menyatakan bahawa kebanyakan sistem
bekerja terbaik jika disimpan mudah dan bukannya
dibuat rumit; Oleh itu, kesederhanaan harus menjadi
matlamat utama dalam reka bentuk dan kerumitan
yang tidak perlu harus dielakkan. Frasa yang telah
dikaitkan dengan jurutera pesawat Kelly Johnson
(1910-1990). Istilah "prinsip KISS" adalah dalam
penggunaan popular dengan tahun 1970. Variasi
pada frasa yang termasuk "mengekalkannya pendek
dan mudah", "menyimpan ia ringkas dan mudah "dan"
menyimpannya kecil dan sederhana ".
Mesti berkonsepkan FPIR (feasibility study: planning:
implementation: roll up). Penyelidik wajib menghantar
laporan kajian lapangan berkonsepkan FPIR (feasibility
study: planning: implementation: roll up) terlebih dahulu
kepada urusetia pertandingan sebelum penyertaan
diterima.
Sesuatu reka cipta/inovasi mesti baharu. Bagi reka
cipta/inovasi yang telah di pertandingkan dan
memenangi apa-apa award terdahulu mesti melakukan
pengubahsuaian yang besar ke atas reka cipta/inovasi
tersebut.

7.

8.

9.

10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

Sesuatu reka cipta/inovasi boleh dikemukakan dalam bentuk


pro-siri atau sampel komersial, artikel yang telah dikeluarkan,
prototaip, model, pelan, lukisan, gambar dan teks.
Setiap penyertaan hendaklah disertakan dengan yuran
penyertaan sebanyak RM200 (Ringgit Malaysia: Dua ratus
ringgit) sahaja dibayar kepada The Institution Of Engineers
Malaysia, MBB: 553104558067. Fi tidak dikembalikan
sekiranya peserta menarik diri dari pertandingan.
Perkhidmatan keselamatan akan beroperasi selama tempoh
pameran. Namun, sekretariat tidak bertanggungjawab atas
kehilangan, kecurian, kerosakan yang disebabkan oleh
kebakaran atau sebab lain sepanjang tempoh pameran atau
sepanjang perjalanan.
Penyelidik perlu memastikan reka cipta/inovasi berada di
tempat pameran sebelum 8.30 pagi 30 September 2015 dan
memastikan peserta reka cipta/inovasi mengadakan pameran
sepanjang tempoh. Mana-mana pencipta/inovator tidak
berbuat demikian, sebelum majlis penutupan akan
menyebabkannya bertanggung jawab untuk membayar ganti
rugi dan akan kehilangan apa-apa anugerah yang diberikan
kepadanya.
Jumlah maksimum peserta setiap kumpulan ialah 7 orang iaitu
2 orang penyelia dan 5 orang peserta.
Selepas pengesahan pendaftaran, penyelidik tidak dibenarkan
membuat sebarang perubahan nama ahli kumpulan, tajuk dan
kategori pertandingan.
Keputusan para hakim adalah muktamad. Sebarang aduan
tidak akan dilayan.
Booth Saiz : 6 'x 6' ( termasuk kerusi dan meja )
Borang penyertaan (BPP01 & SS01) mestilah sampai ke
urusetia pertandingan selewat-lewatnya pada 15 Ogos
2015, jam 5.00 petang.
Segala kos yang terlibat di dalam penciptaan inovasi serta
semasa pertandingan adalah di bawah tanggungan sendiri.
Setiap penyertaan reka cipta dan inovasi hendaklah
disertakan sekali dengan laporan kajian awalan dan perlu
diserahkan kepada urusetia pertandingan selewatlewatnya pada 30 Ogos 2015 jam 5.00 petang dalam
bentuk Hard Copy dan Soft Copy.

Borang: BPP01
18. Laporan kajian awalan mestilah mengandungi pekarapekara berikut:
Biodata ringkas peserta.
Penerangan ringkas mengenai produk reka
cipta dan inovasi yang dihasilkan.
Masalahmasalah yang dihadapi sebelum
reka cipta dan inovasi.
Faedahfaedah yang diperolehi setelah
produk reka cipta dan inovasi dicipta.
Lukisan teknikal dan gambar gambar
produk reka cipta dan inovasi.
Laporan kajian awalan projek tersebut
dibuat satu (1) salinan soft copy dan satu (1)
salinan hard copy.
Format laporan kajian awalan projek
hendaklah menggunakan Power Point.
19. Borang penyertaan dan profil projek yang diterima
selepas tarikh dan masa yang telah ditetapkan akan

20.

21.

22.
23.

ditolak secara automatik. Bukti penghantaran bukanlah bukti


penerimaan.
Kelas/Penarafan
o
Emas
o
Perak
o
Gangsa
o
Piala/Hadiah
iringan
kepada
pemenang
keseluruhan.
o
Hadiah utama berupa wang tunai serta peralatan
komputer.
o
Cabutan bertuah
Pihak penganjur berhak mempertimbangkan semula nilai
hadiah pertandingan berdasarkan tahap ciptaan inovasi
mengikut kriteria penilaian/pemarkahan.
Pihak penganjur berhak menolak mana-mana penyertaan
yang tidak mematuhi syarat syarat yang telah ditetapkan.
Keputusan pertandingan akan ditentukan oleh panel hakim
yang dilantik. Keputusan panel juri adalah muktamad.
Sebarang surat-menyurat atau rayuan tidak akan dilayan.

KRITERIA PEMARKAHAN

1.

Kajian/tinjauan awalan

- 10 markah

2.

Demonstrasi

- 20 markah

3.

Kualiti Projek

- 20 markah

4.

Model/Prototaip

- 20 markah

5.

Kesesuaian

- 30 markah