Anda di halaman 1dari 1

LEMBAR PENGESAHAN

TEOREMA EMPAT WARNA


Oleh
Deslyn Everina Simatupang
0700291
DISETUJUI DAN DISAHKAN OLEH:
Pembimbing,

Kartika Yulianti, S.Pd, M.Si.


NIP. 198207282005012001

Koordinator Mata Kuliah


Seminar Pendidikan Matematika,

Dr. Elah Nurlaelah, M. Si.


NIP. 196411231991032002

Mengetahui
Ketua Jurusan Pendidikan Matematika

Drs. Turmudi, M.Ed.,M.Sc.,Ph.D


NIP. 196101121987031003