Anda di halaman 1dari 5
JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH DARULAMAN. KOMPLEKS PENDIDIKAN, JALAN STADIUM 05604 ALOR SETAR KEDAH DARULAMAN No, Teteron ; 04-740 4000 No.Faxs : 04-740 4942 Lawn Wes > wvnnnee.ounylpnedsh “KEDAH AMAN MAKMUR. BERSAMA MEMACU TRANSFORMAS!” uj. Kami + JPK(PSR)O3-10/uid.11 (22) Tanith: 11 April 2016 3 Rejab 1497H Semua Pegawai Pendidikan Daerah Seluruh Negeri Kedah En Damad paslim Tuan, KELONGGARAN SYARAT KEMASUKAN KANAK-KANAK DI BAWAH UMUR ~ 17/4/te KE TAHUN SATU 2017 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk: 2, Bersama-sama ini disertakan surat kelonggaran syarat untuk tindakan tuan selanjutnya, 3. Pohon kerjasama tuan untuk panjangkan surat ini ke sekolah-sekolah di bawah pentadbiran tuan Sekian, terima kasih, “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA” “PENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG” (AKIB BIN MOHD SALLEH) Penyelid Kanan Pengurusan Murid Unit Pengurusan Sekolah Rendah b.p Pengarah Pendidikan Negeri Kedah Darul Aman Mt 3 Gs S/ SS ry 2 @PKEDAH yen auto JABATAN PENDIDIKAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN ger KOMPLEKS PENDIDIKAN, JALAN STADIUM 05604 ALOR SETAR No. Teteron : 04-740 4000 KEDAH DARULAMAN No. Fas: 04-740 4942 Lanse We: winner oxnypsetsh "KEDAH AMAN MAKMUR. BERSAMA MEMACU TRANSFORMASI” uj. Kami: JPK(PSRIOS-10/Nid.11 (21) Terikh ‘7 Apr 2016 23 Jamadiiakhir 1437H ‘Semua Guru Besar Sekolah Rendahi ‘Semua Pengusana Tadika Swasta, ‘Negeri Kedah Darul Aman Tuan, KELONGGARAN SYARAT KEMASUKAN KANAK-KANAK DI BAWAH UMUR KE TAHUN SATU 2017 Dengan segela hormatrya saya diaran merujuk kepada perkara datas 2. Surat Peking KP(BS/PSR)8502103/005 JId.22(10) bertarkh 05 Mae 2008 adalah Perkin 3. Dimellumkan behave Kanak-kanek yang ahr pada 02.01.2011 hingge 15.01.2011 sian yak Siperimbangtan unuk bersckolah lebih awal pada tahun 2017 berdaserkan syeratsyert rit a.1 Tolan mengiku Kelas tadika yang berdaftar dengan Jabatan Pendidikan Kedah 32 Meneepal fahap yang munasabah dari seg mental dan reading age Be Me nGraci emduga yang dkendalkan olgh pegawal Jabatan Pendidikan Neger beth momastixan kesahihan perkara 2.1 dan 3.2 a4 Teaepet netosongen tempat di sekolah yang dpohen. Pertimbengan permohonan acai! berdaserkan merit. 4. Permchonan hendakiah dikemukakan melalui Guru Besar sekolah berkenaan dengan Mendis! Poms tc KSHEAK ems eo10)Phhaksekolan cimina menyedikan surat yang mengesahkan tsrdapetye Tosongan Cer eran Kemasukan Kenal-kanak i bawah umut ke tahun 1 bagi setap borang permohonan yang dipanjangkan ke jabatan inl, 5, __Dokumen yang telah lengkap dis mestian sampei ke Pejabel Pendidikan Daerah iuip: Penyela Kenen Sekolah Rendeh) pada etau sebelum 31 Julal 2016 - 6, Sekranya terdapat seberang kemusyian sia hubung! En. Mohd. Shakib bin Mohd, Salleh olan (04-7404058. 7. Sehubungen tu, kevasama tuan adelah dpohon untuk mengenalpast muri yang lak dan jeemakiumkan kepada wars yang berminat untuk tindakan selanjutnya. Sekian,torima kesih BERKHIDMAT UNTUK NEGARAT “BENDIDIKAN CEMERLANG KEDAH TERBILANG” Saya yang menurut peintah, AIL, AMK., BCK) fiidikan Negeri Keen in Negeri Kedah Darul Aman (SOFARUDDIN BIN, sk 1. Semmua Pegewal Pendidikan Daerah 2. Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas, JPN DAKAN a pertama Ogos | kepada kanak-kanek dan | menyediekan senarai permohonan keseluruhan untuk | rujuken ' i Minggu Surat penggilan saringan | ! i 4. Surat Panggilan Mesyuarat | 2. Surat Lantikan Panel | Minggu kedua gan berpusat mengikut | ‘ard den terkawsl | Sarin Ogos I PPD / JPN - instrumen stand ssel untuk dine rai pendek bagi Temu Buel begi 2, Surat Permakluman Sagl yeng tisk tava Mlinggu Panel yang dilantix olen JPN | pertame | Oktober | ‘| Minggu kedua | Menyelaras keputusan Oktober Temu Bual dan post mortem jike perlu Minggu kedua | Rumusan'keseluruhan | November __ | Keputusan Temy Bual s | terperinci | BPSH ‘Minggu | 3. Surat panggilan Mesyuaret | perteme JK Panel Pengurusen Disember | Kemesukan Kanak-kenek Di Bawah Umur Ke Tahun 1 | 4, Surat Kelulusan KPM | kepada JPN bagi semua PSRKSKAK (Pin.2070) | cones a PERMOHONAN MENDUDUKI UJIAN KELONGGARAN SYARAT KEMASUKAN AVAL KANAK-KANAK DI BAWAH UMUR KE TAHUN 4, BAGI TAHUN —_ (Handstian Disi Daler 9 Seinen) eemehonen Herve Metbatkan Kaneksarak Yang Lar Pode 218 J89) oe ee 4. BERDAFTAR Dl SEKOLAH 2. DAERAH: | {haa DAN ALAMAT PENUH SEKOLAH) | jes 3, NAMA WARIS. 4,NO.KP 5. ALAMAT SURAT MENYURAT ee SSS 6. NO TELEFON: (R) 7.NO.HP 8 PEKERJAAN: 8, PEJABAT / MAJIKAN 40. NO. TELEFON PEVABAT: 11, NAMA KANAK-KANAK 42, JANTINA 43.TARIKH LARIR 14, NO.SWIL KELAHIRAN 18 NAMA DAN ALAMAT TADIKA ee a 46. STATUS TADIKA: S01 BERDAFTAR / TIDAK BERDAFTAR DENGAN JABATAN PELAJARAN NEGERI 46.2 NO.PENDAFTARAN TADIKA TANDATANGAN WARIS — ) TARIKH PENGESAHAN GURU BESAR Saye dengan ini mengesahixan butiran ol ates adalah ben Kanak berenaan dl sekolah ini alan Bilangen pendataren kanak- Se TFandalengan Cap Guru Besar) Catetan 4. Seliap permononan hendakieh cisertaken dckumen-dokumen Derk 44 3 salinan Sijl Lahir murié 112. 3 salinan Leporen Kemaluan murd yang telah disahkan 4.3. seinen Surat Pengesahan Fersekolshan Tadike {4 3 salinen Suret Akuan kekosongan tempat cleh sekolah. Besar + gemus dokumen hendakiah disahkan oleh Gur 2 _Permohonan hendaklah dipanjang ke PPD melalui sekoleh dimane kanek-kanak tersebut didaftarkan untuk bersenoleh. 2 22 (TaweiRANA ] SENARAI SENAK 4. Borang Permchonan PSR.KSKAK:Pin 2010) - 3 Set C 2. Salinan Sil Lahir Murid Yang Telah Disahkan - 3 Salinan CD 3. Laporan Kemajuan Murid = 3 Salinan CD 4, Surat Akuan Pengesahen Tadika =3 Salinan Cy) 5. Suret Pengesahan Kekosorian Tempat_ 3 Set (Sekolah Yeng Didafter Untuk Kemasukan Ke Tahun Satu) + Tandakan () di petak yang berkenaan BAHAGIAN 2 UNTUK TINDAKAN JPN fi rari usta zl cece | i TOS }3 PENDAFTARAN PERMOHONAN UJIAN | ee Ketua Unit Pengurusan Sekolah Rendeh Jabatan Pelajeran Negeri Kedah Tarikn _ CATATAN * Permohonen Asai Hantar Ke JPM ‘+ Selinan Pertama Untuk PPO + Salinan Kedua Untuk Simpanan Sekolah