Anda di halaman 1dari 3

PENGARUH ISLAM: KEBUDAYAAN

Islam jalah agama dan kehidupan (al-Di,, wal-haya,) atau agama dan pernerintahan
(al-Din wal aawlah). Islam bukan sahaja akjdah bahkan juga syariah (aqidah walsyaria12) Jelasnya, ajaran Is- lain bersifat syumul dan takam,nui iaitu menyeluruli
dan senpulET Kesyumulan ajaran Islam meliputi empat aspek besar: akidah,
ibadah, akhlak, dan syariah. Atau dalam perspektjf tamadun dan kebudayaan,
ajaran Islam merangkumj bidang-bidang soSia], ekonomi, pendidikan, perundangan,
politik dan sebagainya. Khusus tentang pengaruh si am dalarn bidang kebudayaan
dan tarnadun itu sendiri, sesuai dengan perspektif sintesis tersebut, maka tidak
syak lagi bahawa kedatangan Islam telah membawa perubahan besar di Asia
Tenggara, sehingga mempengaruhi rakyat jelata umumnya. S1iranya kebudayaan
Hindu-Buddha sebelumnya lebih bersifat elitisme lantaran tumpuannya kepada
golongan atasan dan istana, kini pengaruh Islam telah inengubahnya hingga
menjadi budaya rakyat yang meresap kepada semua peringkat masyarakat,
sungguhpun pusat kegiatan masih tertumpu di istana. SungguhpUfl perubahan
besar berlaku di sana smi, namun di ce1ahce1ahflya rnasih kelihatan unsur-unsur
tradisi pra-Islarn masih terus mernainkan peranaflflYa.
POLITIK DAN PERUNDANGAN
Pertama sekali pengaruh Islam telah membawa perubahan dalam sistem politik
tradisional ke arah Corak keij1 nierasionalisasikaii institusi I)ewaraja dciigar d0ktrjj
dalarn Islam. Kalau sehelumnya goIonga raja cuku dan didewa-dewakan, kini la
disesuajkan de tenlang konsep raja sebagai bayangan Alhih dj. bumi (ZiIlullah Ji!alam dan Zi/lu/Iah fl!arij7 disebut dalam Sejarah MeIaii. dengan ajaran ini se
herbuat kehaktian kepada idjtl1 sama seperti berhu. kepada Allah dan Rasu1-Nya.
Selain daripada tu, raja-raja Me1ayujug mul gelaran-gelaran Malik ataupun Sultan
pada dirjk mereka jga iendakwa diii sebagai khalifal atau &n al Mukminin.
Misalnya, Sultan Mahmud Syali Melaka da Sultan Abdul Ghafur Muhyiddin (15721614) di Pahang sena raja raja Kelantan sejak daripada Long urlUs tersebut
semuan. mendakwa din sebagai Khal fab al-Mu kmi fin. Sedang Sal. (anAzimuddin
Idi Sulu mengakul diii sebagai Amira. Malah Sultan Abdul RhlntnLl659-J.2{.
Pengasas Kesuit Palernbang, menggelarkan dirinya sebagaj Khalifah&ukm..
Manakala pada Kesultanan Ternate dipakal gelaran KhijTfj Rasyid. Demikian juga
dalam mata Wang syiling di Melaka, Pahang. Kedah, Terengganu dan Johor,
digunaka panggiian khalifah terhadap raja-raja. Penggunaan jr tenlunya suau
perubahan besar Lerhadap budaya politik tradisional.2
Tdak setakat peruhahan tersehut, peruhahan juga dikatakji heriak u dalam bcnwk
kerj asana IQagaaknui dengan golonan umara atau pemerinrah. Konsep penadhiran
sepadu anlara aganu dengan politik ini sangal pent ng demi kelestarian hidaa politi
Iradisional. bCrheza deflgdn sislern politik sekular moden yang memisahkan ui-usan
agama dengan ui-usan politik. Di istana Pasttmisa1nvi. terdapat tokoh -tokoh ulama
asing sepe!1LiAh a1 Makarani sehagai Saikh al-islam. Amir Said al-Syirazi ketiia
kadi. seria Tajuddin al-isthani sehagai mufti. Di MCkIk pula terdapat narn wjmi
epern \lakhdum Savid AbdUl M Mauljna Ahu Bakai. Niaujana Sadar Johan. 1aiIana

Ja1a1 Qadi Qadi Ntenua. Qadi Mcnawar Svah dan lain lii Di Aeh pula Lita dapati
vane para uIaini hukin sahad

kh al-islam dan Kadi Malik


nereka boleh memaflgku jaw
baru
nyai
islam
11Jbiran negara.
at sebagai negara yang
jika usaha untuk rneP
sahaia pengenalan konsep kerjas
edatangan Islam l.urut
t. apabila terdapat
raja.
ui Di Perlak miSa(nya Sultan M.
sebelUnmYa ialah Seorang tokoh ulama Yang peThah
ah Cotkala. Demikian juga peflg keraj
Zirn ialah seorag ulana Nau Contob terbesar
konsep kepimpinan ularna flj dapat parla Para
di Jawa. Konsep kerjasa ularna..umara tian juga
ulama ini terdapat juga di PatanL Palernbang dan
,gaiflYa.
1ud1nYa dalam usaha pemantapan keduduka
kerJan Muslim maka tersusunjah Undang..und sebagal
ang lSam
yang bercorak Islam. Dat-i egi ejjig teraw ialah pada Batu Bersurat
,ertarikb 1303, yang mengandungi io dharm Terengganu yang
a atau hukm tentang

jenaY dan siii1.4 Tentang perundangan Islam di Melaka, yang


[,fltjngkali ialah Hukurn Kan un Melaka atau Undang-undang
felakt1 yang mengandigi fasal-fasal tentang hukum keluarga,
mnuamalat jenayah keterangan clan acara, serta syarat-syarat
nienjadi sultan. Denga kejatuhan Melaka, undang-undang liii
!1US mpengaruhi negeri-flegerl Melayu lainnya, seperti yang
dapat dikesall dalam teks Hukurn Kanun Pa hang, Undang-undaiig
Johor, dang.Ut1w1g Riau, di samping Undang-uiidaitg Kedah,
nundaflg 99 Perak dan sebagaiflYa.5
Adapufl di Aceh, terdapat dua dokumen penting, iaitu Kanun
Meukuta Alam yang dikenali juga sebagal Kanull Syarak Ace!?
Aceh sahaja serta Adat Meukuta Alan ataU disebut
sahaia. Sebagai sebuah perlet agaan Islam, KanUn
Dasar Asasi Negaras laitu hukUm syar Islaim
resain syarak islam, dan kaflUfl syarak Islam.
tentang eoraflg penga selta
tidak