Anda di halaman 1dari 1

ISL 1

Cari dan senaraikan rujukan yang sesuai dan terkini berkaitan dengan kursus EDU 3073 di
perpustakaan dan laman sesawang. Senarai ini perlu disimpan dalam portfolio kursus bagi
rujukan.
Senarai Rujukan
Brott, P.E. (2006). Counselor education accountability: Training the effective counselor.
Professional School Counseling.10, 2: 179-189.
George, R.L., Cristiani, T.S. (1981). Theory, Methods and Process of Psychotherapy. New
Jersey: Prentice-Hall, Englewood Cliffs.
Gumaer. J & Myrick. R.D. (1974). Behavioral Group Counseling with Disruptive Children .
School Counselor. 21 . 4. 313-317.
Hatta Sidi & Mohamed Hatta Shaharom. (2002). Mengurus Stres : Pendekatan Yang
Praktikal. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa & Pustaka.
Mok Soon Sang, (2002). Bimbingan dan Kaunseling Untuk Kursus Diploma Perguruan
Semester 3&4. Subang Jaya: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Myrick, R.D. (2001). Bimbingan dan Kaunseling Perkembangan: Pendekatan yang Praktis.
Kuala Lumpur. Dewan Bahasa & Pustaka.
Myrick. R.D. & Haight. D.A. (1972). Growth Groups: An Encounter with Underachievers
School Counselor. 20, 2. 115- 121.
Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025. Kuala Lumpur: Kementerian
Pelajaran Malaysia.
Prayitno. (1995). Layanan Bimbingan dan Konseling Kelompok. Jakarta: Ghalia Indonesia.
Saruwono, R. (2005). Siswazah dan Kerja. Naib Presiden (Pendidikan) Petronas, Universiti
Teknologi Petronas, Perak.
Zuraidah Abdul Rahman. (1988). Boleh Saya Tolong Anda? Singapura: Times Books
International
Zuraidah Abdul Rahman. (1999). Pengenalan Kaunseling Kelompok. Kuala Lumpur : IBS
Buku Sdn. Bhd.
Zuraidah Abdul Rahman. (2010). Pengenalan Kaunseling Kelompok. (Edisi keempat).
Petaling Jaya: IBS Buku Sdn. Bhd.