Anda di halaman 1dari 7

Rancangan Pengajaran Harian [RPH]

(Pengajaran Kemahiran Menulis Tahun 6 : Strategi Pemusatan Murid)

Tarikh

: 28 Februari 2016

Tahun

: 6 Cerdas

Bilangan Murid

: 30 orang

Masa

: 7.30 pagi hingga 8.30 pagi

Mata Pelajaran

: Bahasa Malaysia

Tema

: Kebudayaan

Tajuk

: Pantun Warisan

STANDARD KANDUNGAN
3.2 Menulis huruf, suku kata, perkataan,

STANDARD PEMBELAJARAN
3.2.6 Menulis teks prosa dan puisi secara

frasa dan ayat secara mekanis dengan

mekanis dengan betul dan kemas

betul dan kemas


Objektif : Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid dapat:
i.
ii.

Menulis pantun 4 kerat dengan betul dan kemas


Menulis rangkap pantun ciptaan sendiri dengan betul

Sistem Bahasa

Sistem ejaan

Penyerapan : Pengisian Kurikulum

Ilmu
Nilai Murni
Kemahiran Berfikir
Teknologi Maklumat dan Komunikasi

Elemen Keusahawanan

:
:
:
:

EK 1 : 1.1

Sastera
Kerjasama
Menjanakan idea
Belajar melalui TMK
Bertanggungjawab terhadap keputusan :
Menyiapkan tugasan sehingga selesai

EK 1 : 1.10 Berorientasikan pencapaian

Kepelbagaian Kaedah dan Teknik

Kecerdasan Pelbagai

: Intrapersonal, Interpersonal

Pembelajaran konstruktivisme

Bahan Bantu Mengajar (Lengkap dengan bilangannya)


Jenis (Contoh)

Bilangan

Komputer riba

LCD

Kertas kosong

30

Pengetahuan Sedia Ada

Langkah /
Masa
Set Induksi
(3 minit)

: Murid-murid telah menguasai kemahiran asas menulis.

Isi Pelajaran

Slaid gambar tulisan kemas


dan tulisan tidak kemas

Aktiviti Pengajaran dan


Pembelajaran
Membanding bezakan jenis
tulisan
1. Guru menayangkan gambar

Catatan
Pengisian
kurikulum :
TMK

tulisan kemas dan tulisan


tidak kemas di slaid

Pengisian
kurikulum :

2. Guru meminta murid untuk


membanding bezakan

Membandingkan dan
membezakan

kedua-dua tulisan tersebut


dan memberi pandangan
mengenainya
3. Guru memberitahu murid isi
pelajaran pada hari ini
berfokuskan kemahiran
menulis dengan betul dan
Langkah 1
(20 minit)

Teks Pantun Budi


Akar keladi melilit selasih,
Selasih tumbuh di hujung taman;
Kalungan budi junjungan kasih,
Mesra kenangan sepanjang zaman.

kemas
Menulis pantun
1. Guru menayangkan slaid
Pantun Budi

Sistem bahasa :
- Sebutan dan
intonasi

2. Guru meminta murid untuk


Ayam hutan terbang ke hutan,
Tali tersangkut pagar berduri;
Adik bukan saudara bukan,
Hati tersangkut kerana budi.
Bunga melati bunga di darat,
Bunga seroja di tepi kali;
Hina besi kerana karat,
Hina manusia tidak berbudi.
Burung pipit burung kedidi,
Hinggap di pokok di tepi sawah;
Jika hidup tidak berbudi,
Ibarat pokok tidak berbuah.
Kalau berladang menanam keladi,
Keladi dibawa ke tanah seberang;
Kalau dagang pandai berbudi,
Sampai mati dikenang orang.

Pengisian

melafazkan pantun bersama-

kurikulum :

sama dengan intonasi dan

- TMK

nada yang sesuai


EK : EK 1.1
3. Guru meminta murid

EK 1.10

menyalin semula rangkap


pantun mengikut baris yang

Kaedah dan

betul dalam kertas bergaris

Teknik:

satu

- KB : Menilai
- Perbincangan

4. Guru membahagikan murid

- Interpersonal

kepada 5 kumpulan dan


setiap kumpulan akan

Nilai : Kerjasama

mendapat serangkap pantun


BBM :
5. Guru memberi arahan

- Slaid pantun budi

kepada setiap kumpulan


untuk mencari makna bagi

Penggabungjalinan

setiap rangkap pantun

: Seni bahasa

Penilaian : Murid menulis


susunan baris pantun dengan
betul dan kemas

Langkah 2

Tema pantun bebas

Menulis pantun ciptaan

(20 minit)

sendiri
1. Guru berbincang bersama

Kaedah dan teknik:


- Pembelajaran
Konstruktivisme

murid mengenai ciri-ciri

- Interpersonal

yang terdapat dalam pantun

- Intrapersonal

2. Guru meminta murid untuk

Pengisian

menggariskan ciri tersebut

kurikulum :

dalam Pantun Budi

- Ilmu : Sastera
- KB : Menjanakan

3. Guru meminta murid untuk

idea

menulis pantun ciptaan

- Nilai : Kerjasama

sendiri di atas kertas bergaris

- EK 1 : 1.1

satu
Sistem bahasa :
Pemulihan : Murid menyalin

Sistem ejaan

pantun yang ditulis oleh rakan


Pengayaan : Murid menulis
pantun dalam tulisan berangkai
Penilaian : Murid menulis
pantun ciptaan sendiri dengan
Langkah 3
(15 minit)

Pantun ciptaan murid

betul dan kemas


Menulis pantun di atas kertas Pengisian
kosong
1. Guru mengedarkan kertas
kosong kepada setiap murid
2. Guru meminta murid untuk
menulis pantun ciptaan

kurikulum :
- Ilmu : Sastera
- EK 1 : 1.10
Sistem bahasa :
Sistem ejaan

sendiri di atas kertas kosong


dengan betul dan kemas
3. Guru meminta murid

Kaedah dan teknik:

untuk menulis pantun dalam

- Intrapersonal

tulisan berangkai di atas


kertas kosong dengan betul
dan kemas
Pemulihan : Murid membuat
garisan lurus di atas kertas
kosong terlebih dahulu
sebelum menulis pantun
Penilaian : Murid menulis
pantun di atas kertas kosong
dengan susunan baris yang
Penutup
(2 minit)

Kognitif
Sosial : Pujian atas segala
usaha.

betul dan kemas


1. Guru membuat rumusan

Pengisian

pelajaran bersama murid

kurikulum :

dengan mengimbas kembali

KB : Membuat
kesimpulan

pelajaran yang telah


dipelajari.
2. Murid meregangkan tangan
masing-masing. Menarik dan
menghembus nafas sebanyak
tiga kali

BIBLIOGRAFI

Bimbingan Berkarya : Pantun. Diakses pada 10 Mac 2016 dari laman


http://laman.dbp.gov.my/lamandbp/main.php?
Content=vertsections&SubVertSectionID=826&VertSectionID=25&CurLocation=208
&IID=&Page=1
Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. (2012). Orang Berbudi Kita Berbahasa.
Johor Bahru : Hertz Studio
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2002). Kemahiran Berfikir Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran. Putrajaya : Pusat Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Buku Panduan Elemen Keusahawanan.
Putrajaya : Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia. (2011). Buku Panduan Teknologi Maklumat dan
Komunikasi Merentas Kurikulum. Kuala Lumpur : Bahagian Pembangunan
Kurikulum
Kementerian Pendidikan Malaysia (2015). Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
Bahasa Malaysia Tahun 6. Kuala Lumpur : Bahagian Pembangunan Kurikulum
Tuan Jah Tuan Yusof. (2011). Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah.
Selangor Darul Ehsan : Penerbitan Multimedia Sdn. Bhd.