Anda di halaman 1dari 1

AKTIVITI UTAMA

KELAB KOMPUTER
SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN DATO BIJAYA SETIA
08000 SG. PETANI, KEDAH
DRAF AKTIVITI UTAMA KELAB
Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta
Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jil.42 No 11 Tambahan No.41 Perundangan (A),P.U.
(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998, maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Kelab Komputer
SMKDBS.
1.

Program Pembangunan Bakat dan Kemahiran.


1.1 Mengenali perkakasan komputer dan kategori penggunaannya.
1.2 Mengenali perisian komputer dan jenis-jenisnya.
1.3 Menggunakan Internet sebagai bahan untuk mencari maklumat pembelajaran.
1.4 Cara install perisian komputer.
1.5 Cara menjaga perkakasan komputer.
1.6 Cara-cara menaik taraf komputer.
Aktiviti Pertandingan
2.1 Pertandingan membina video anjuran KPM dan pihak-pihak swasta.
2.2 Kuiz secara atas talian.
Aktiviti Kependidikan
3.1 Disiplin ketika menggunakan komputer.
3.2 Etika penggunaan komputer.
3.3 Menggunakan Internet secara berhemah dan bertatasusila.
Aktiviti Luar dan Rekreasi
4.1 Perkhemahan tahunan (kepimpinan).
4.2 Lawatan.
Aktiviti Kepengurusan dan Kepentadbiran Kelab
5.1 Mesyuarat Agung Tahunan.
5.2 Mesyuarat Jawatankuasa Kelab.
5.3 Kursus Pengurusan dan Pentadbiran Kelab.
5.4 Penyemakan dan penyelenggaraan bekalan pejabat dan inventori.
5.5 Penyemakan dan pengemaskinian fail dan rekod.
5.6 Pendokumentasian

2.
3.

4.
5.

Perakuan:
Kami dengan ini mengakui bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program
sebenar yang akan dianjurkan dan dikelolakan oleh kelab ini.
..
(LEE JUN XIAN)
Setiausaha
Kelab Komputer
SMK Dato Bijaya Setia
Tarikh:

15 MAC 2016

...
(NAVIEN A/L THIAGARAJAN)
Pengerusi
Kelab Komputer
SMK Dato Bijaya Setia

...
(SUNITA BINTI MAYDIN)
Guru Penasihat
Kelab Komputer
SMK Dato Bijaya Setia

Disahkan oleh:

(GANESAN A/L MANICKAM)


Pengetua,
SMK Dato Bijaya Setia