Anda di halaman 1dari 6

Arabicforus.blogspot.com 2012

Mafulun Bihi (Objek)

هب لوعف م

Syarat:

Feel (kata kerja) mesti dari transitif (mutaaddi= iaitu kata kerja yang memerlukan objek secara langsung tanpa perantaraan kata hubung). Contoh kata kerja transitif & objek:

saya makan nasi” “dia membaca buku

Contoh kata kerja BUKAN transitif:

saya tidur” “dia berpuasa* Bagi kata kerja bukan transitif, ia langsung tidak boleh menerima objek selepasnya!

هب لوعفمatau Objek ialah: BENDA atau PERKARA yang terhasil dari

perbuatan pelaku.

Contoh:

ة لا سرلا بت كي دمحأ

( بتكي =menulis) (ةلاسرلا =surat [itu])

Ahmad menulis surat itu

Ahmad (دمحأ): Pelaku

Menulis (بتكي ): Perbuatan

Surat (ةلاسرلا ): BENDA yang terhasil dari perbuatan pelaku iaitu (بتكي ).

Jadi, ةلاسرلا berbaris atas (َ ة) kerana َ ةلاسرلا adalah هبَلوعفم dari perbuatan بتكي.

Untuk pengetahuan, baris belakang yang asal untuk kata nama (مسا ) dalam

Bahasa Arab adalah baris hadapan ( َـ). Disebabkan ia sudah menjadi هبَلوعفم ,

maka baris belakang tadi berubah menjadi baris atas (َـ).

Perinciannya akan diterangkan di bawah ini:

, maka baris belakang tadi berubah menjadi baris atas ( َـ ). Perinciannya akan diterangkan di

arabicforus

, maka baris belakang tadi berubah menjadi baris atas ( َـ ). Perinciannya akan diterangkan di

Arabicforus.blogspot.com 2012

Jadi BENDA yang terhasil dari perbuatan pelakuitu dipanggil OBJEK atau dalam Bahasa Arab dipanggil (هب لوعفم). OBJEK mesti mengikut syarat-syarat di

bawah:

[ملاسلاَثنؤلماَعمجل ]

[ملاسلاَركذلماَعمجل ]

   

Bagi JamaMuannath Salim (Jamauntuk orang perempuan & benda yang bersifat muannath)

Untuk JamaMuzakkar Salim (Jamabagi orang lelaki)

 

[ىنثملل ]

Untuk Muthanna (dua)

[عمجلاوَدرفملل ]

Untuk Mufrad (tunggal) & JamaTaksir

     

Mesti berbaris atas (َـ) sekiranya

ada Alif Lam(لا ) di

hadapan.

Mesti berbaris di bawah (َـ )َ

Huruf Wau pada ( َنو ) mesti ditukar

 

Huruf Alif pada

Contoh:

sekiranya ada Alif Lam( لا ) di

(

نا ) mesti ditukar

ةلاسرلا

kepada Ya (َنَي )

kepada Ya (َ َي

ن )

(maksud: surat itu)

hadapan.

Contoh:

Contoh:

Sekiranya tiada

Contoh:

َت ا َبَلا طلا َ

َي َم َلَسَ لما

(maksud: guru-guru lelaki [itu])

َ يَم َ لا

ل

َع َم َ

(maksud: dua orang guru lelaki [itu])

Alif Lam (لا ),

mesti berbaris DUA di atas (َـ)

(maksud: pelajar-pelajar perempuan [itu])

(asalnya: نوَ ملسلما ,

(asalnya: نا ملعلما ,

Contoh:

Sekiranya tiada Alif Lam (لا ),

mesti berbaris DUA di bawah (َـ)

tetapi disebabkan ia sudah menjadi OBJEK, maka mesti ditukar sebagaimana contoh.

tetapi disebabkan ia sudah menjadi OBJEK, maka mesti ditukar sebagaimana contoh.

 

ةلاسر

(maksud: [sepucuk] surat)

* bagi perkataan

Contoh:

[ada Alif Lam (لا )

[ada Alif Lam (لا )

َت ا َبَلا ط َ

(maksud: pelajar-pelajar perempuan)

atau tidak, bentuknya sama]

atau tidak, bentuknya sama]

yang tiada TaMarbutah (ة ),

seperti perkataan ( مَل َسَم ), mesti

ditambah Alif di belakangnya. Contoh:

 

َم َل َسَم

ا

( مَل َسَم ), mesti ditambah Alif di belakangnya. Contoh:   َم َل َسَم ا arabicforus

arabicforus

( مَل َسَم ), mesti ditambah Alif di belakangnya. Contoh:   َم َل َسَم ا arabicforus

Arabicforus.blogspot.com 2012

Contoh 1:

ة رايسلا ذا سلأا بك ر

ت

( بكر = telah menaiki) (ةرايسلا = kereta [itu])

بكر : perbuatan

ذاتسلأا : pelaku

ةرايسلا : OBJEK atau هبَلوعفم [BENDA yang terhasil dari perbuatan pelaku iaitu

( بكر )].

Jadi, ةرايسلا berbaris atas (َ ة) kerana َةرايسلا adalah هبَلوعفم dari perbuatan بكر .

Asalnya َ

هبَلوعفم , maka sebab itu ة َ berbaris atas (َـ).

ةر ا يسل (iaitu ة berbaris hadapan [َـ]), tetapi disebabkan ia sudah menjadi

ا

Contoh 2:

ط قلا تيأ ر

( تيأر = saya telah melihat) (طقلا = kucing [itu])

ىأر = perbuatan

تـ (انأ )= pelaku

طقلا = OBJEK atau هبَلوعفم [BENDA yang terhasil dari perbuatan pelaku iaitu

( تيأر )]

Jadi, َ

Asalnya َ

هبَلوعفم , maka sebab itu ط berbaris atas (َـ ).

طق

لا berbaris atas (َ ط ـ) kerana َ طقلا adalah هبَلوعفم dari perbuatan تيأرَ .َ

طق ل

ا (iaitu ط berbaris hadapan [َـ]), tetapi disebabkan ia sudah menjadi

تيأرَ . َ طق ل ا (iaitu ط berbaris hadapan [ َـ ]), tetapi disebabkan ia

arabicforus

تيأرَ . َ طق ل ا (iaitu ط berbaris hadapan [ َـ ]), tetapi disebabkan ia

Arabicforus.blogspot.com 2012

Contoh 3:

اماعط لكأي دمحم

( لكأي = makan) (اماعط = makanan( دمحم = pelaku لكأي = perbuatan اماعط = OBJEK atau هبَلوعفم [BENDA yang terhasil dari perbuatan pelaku iaitu

( لكأي )]

Jadi, اَم ا ع ط berbaris atas (ا َم ) kerana َاماعط adalah هبَلوعفم dari perbuatan لكأي .

Contoh 4:

ي بات كلا ريدملا أ رق ي

( أرقي = membaca) (ريدلما = pengetua [itu]) (يباتكلا = dua buah buku [itu]) أرقي = perbuatan ريدلما = pelaku يباتكلا = OBJEK atau هبَلوعفم [BENDA yang terhasil dari perbuatan pelaku iaitu

( أرقي )]

Jadi, يباتكلا telah ditukar kepada Ya ( ي) kerana ia menjadi هبَلوعفم dari perbuatan

أرقي . Asalnya ن اباتكلا , tetapi disebabkan ia sudah menjadi هبَلوعفم , maka sebab itu

Alif (ا ) ditukar kepada Ya (ي ). Nampak perbezaan? :)

sudah menjadi هبَلوعفم , maka sebab itu Alif ( ا ) ditukar kepada Ya ( ي

arabicforus

sudah menjadi هبَلوعفم , maka sebab itu Alif ( ا ) ditukar kepada Ya ( ي

Arabicforus.blogspot.com 2012

Contoh 5:

ي حل فلا دعاست تن لا

ت

ب

( تنبلا = budak perempuan) (دعاست= membantu) (يتحلافلا = dua orang petani perempuan(

تنبلا = pelaku

دعاست= perbuatan

يتحلافلا = OBJEK atau هبَلوعفم [BENDA yang terhasil dari perbuatan pelaku iaitu

( د عاست)]

Jadi,

perbuatan دعاست. Asalnya َ

maka sebab itu Alif (ا ) ditukar kepada Ya (ي ).

ي َ تحلافلا

َ

telah ditukar kepada Ya (ي) kerana ia menjadi هبَلوعفم dari

ن ا َ

تَحلافلا , tetapi disebabkan ia sudah menjadi هبَلوعفم ,

Contoh 6:

دج سملا ف يملسملا بحن

( بحن = kami suka) (يملسلما = orang-orang Islam)

بحَـن [َـن ]= pelaku

َبحن [بحـ]= perbuatan

يملسلما = OBJEK atau هبَلوعفم [BENDA yang terhasil dari perbuatan pelaku iaitu

( بحن )]

Jadi, َي َم ل سلما telah ditukar kepada Ya (ي) kerana ia menjadi هبَلوعفم dari perbuatan بحن . Asalnya َنوَ َم لسلما , tetapi disebabkan ia sudah menjadi هبَلوعفم , maka sebab itu Wau (و) ditukar kepada Ya (ي ).

, tetapi disebabkan ia sudah menjadi هبَلوعفم , maka sebab itu Wau ( و ) ditukar

arabicforus

, tetapi disebabkan ia sudah menjadi هبَلوعفم , maka sebab itu Wau ( و ) ditukar

Arabicforus.blogspot.com 2012

Contoh 7:

تل ماعلا مل عت ة ريدملا

( ةريدلما = pengarah) (ملعت= mengajar) (تلاماعلا = pekerja-pekerja wanita)

ةريدلما = pelaku

ملعت = perbuatan

تلاماعلاَ

= OBJEK atau هبَلوعفم [BENDA yang terhasil dari perbuatan pelaku iaitu

( ملعت)]

Jadi, َتلام ا ع لا berbaris bawah ( َت ) kerana َتلاماعلا adalah هبَلوعفم dari perbuatan ملعت . Asalnya َتلام ا ع لا (iaitu Ta berbaris hadapan [َـ ]), tetapi disebabkan ia sudah menjadi هبَلوعفم , maka sebab itu Ta berbaris di bawah (َت ).

]), tetapi disebabkan ia sudah menjadi هبَلوعفم , maka sebab itu Ta berbaris di bawah (

arabicforus

]), tetapi disebabkan ia sudah menjadi هبَلوعفم , maka sebab itu Ta berbaris di bawah (