Anda di halaman 1dari 6

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN ALAM BERAJA

FELDA PALONG SEBELAS 73430 GEMAS


NEGERI SEMBILAN DARUL KHUSUS
Tel: 06-4669751/06-4668072 Fax: 06-4665786
Email: smkpse@yahoo.com Laman Web: www.smkpse.webs.com
____________________________________________________

PROGRAM TAHUNAN
KELAS ALIRAN AGAMA
(KAA)
TAHUN 2015

PROGRAM KELAS ALIRAN AGAMA(KAA)


TAHUN 2015

BIL

PROGRAM/
AKTIVITI

PROGRAM
MENTORMENTEE
(PENYULUH
KEGELAPAN)

SEGAR MINDA

STRATEGI
PELAKSANAA
N

DESKRIPSI

INDIKATOR/
PENCAPAIAN

1 Murid
1 Mentor

Pelajar lebih
bersemangat
dan diberi
perhatian oleh
guru
pembimbing

Seorang
pelajar
dibimbing oleh
seorang guru.
Pelajar boleh
berkongsi
masalah
dengan guru
pembimbing
dan
melakukan
perbincangan.

Bacaan Surah
Yaasin pada
setiap pagi
(7.00-7.15
pagi)

TARIKH
PELAKSANA
AN

April
Oktober

Guru rasa
bertanggungja
wab
membimbing
pelajar hingga
berjaya.

Dijalankan
setiap pagi
dengan
pengawasan
guru-guru.

Pelajar berasa
bersemangat
dan tenang
untuk
menghadapi
pelajaran.

April
Oktober

Membentuk
sahsiah yang
baik dalam diri
pelajar.

KELAS
TAMBAHAN
BERFOKUS PT3

Kelas
tambahan
merangkumi 7
mata
pelajaran PT3
(B.Melayu,

Diadakan
setiap hari
Isnin- Khamis.
Bermula 8.30
mlm 10.30

Pelajar dapat
memantapkan
pemahaman.
Pelajar dapat
membuat

April
September

PROGRAM
CUTI TERANCANG
(AWESOME
HOLIDAY)

SIAPA BOLEH???

PERTUKARAN
PELAJAR

B.Inggeris,
Matematik,
Sains,
Pendidikan
Islam, KHB
dan
B. Arab).

mlm.

ulangkaji dan
mahir menjawab
soalan KBAT.

Pelajar akan
dibekalkan
dengan latihan
bagi 7 mata
pelajaran PT3
(B.Melayu,
B.Inggeris,
Matematik,
Sains,
Pendidikan
Islam, KHB
dan
B. Arab).

Cuti sekolah
pada bulan
Mac, Mei- Jun,
September

Pelajar dapat
memantapkan
pemahaman.

Ujian/
Peperiksaan
khas untuk
kelas KAA.

Sebelum Ujian
Bulanan, Pra
Pentaksiran
Pertengahan
Tahun dan Pra
PT3

Kekuatan dan
kelemahan
pelajar dapat
dikesan melalui
mesyuarat post
mortem setiap
kali selepas
ujian/peperiksaa
n.

Pertukaran
pelajar ke
SBP/MRSM

Perkongsian
dengan GURU
MUDA

Pelajar akan
diberi
pendedahan
dengan teknikteknik belajar
yang lebih
efisyen.

Cuti sekolah
pada bulan
Mac, Mei- Jun
dan
September

Mei
dan
September

Mei

Perubahan
suasana belajar
dan mendapat
pengalaman
yang baharu.

MOTIVASI
KECEMERLANGAN

Ceramah.Beng
kel Motivasi
pelajar.

Ceramah/beng
kel motivasi
pelajar

Pelajar akan
lebih
bersemangat
dan berdaya
saing serta
bermotivasi
tinggi.

Taklimat dan
Perbincangan

Program
Motivasi Ibu
Bapa

Ibu bapa diberi


pendedahan
tentang PdP dan
target anak
mereka

PERMATAKU
SAYANG
(TIGA PENJURU)

PERKONGSIAN
PINTAR

Setiap
keputusan
ujian/peperiksa
an keluar

Pemerhatian
dan
perkongsian
ilmu di antara
sekolah yang
terlibat

Lawatan ke
sekolah
SBP/MRSM

Ibu bapa dapat


memberi
dorongan,
bimbingan dan
dana bagi
program
meningkatkan
pencapaian
akademik anakanak.

Pelajar akan
didedahkan
dengan teknik
belajar yang
lebih efisyen
melalui
pemerhatian dan

Mei

April

Mei

perbincangan di
antara pelajar
dan guru.

Gerak Gempur
10

11

12

13

PECUTAN
AKHIR

LAWATAN
SAMBIL BELAJAR

SMART HUFFAZ

FUN WITH
LANGUAGES

Latihan
berfokus PT3

Lawatan bagi
meningkatkan
motivasi
pelajar dan
dapat
mengurangka
n tekanan
belajar

Oktober

Semua pelajar
KAA Tingkatan
satu dan dua
yang tinggal di
asrama dipilih
untuk
mengikuti
program
Smart
Huffaz

Dijalankan 2
kali seminggu.
(Isnin dan
Khamis)

Pelajar KAA
diberi giliran
untuk
membuat
persembahan
ringkas
menggunakan

Dijalankan
setiap hari
Selasa (Bahasa
Inggeris) dan
hari Jumaat
(Bahasa Arab).

Pelajar
dibekalkan
dengan soalansoalan yang
memfokus
kepada PT3.

Pelajar akan
berasa gembira
dan rasa
dihargai

September

Oktober

Guru yang
terlibat akan
rasa dihargai.

Melahirkan
generasi Qurani
yang mampu
menghafaz
surah-surah
terpilih.

Sepanjang
tahun

Membentuk
pelajar yang
berakhlak mulia.

Pelajar lebih
yakin untuk
berbahasa
Inggeris dan
Arab.
Mempamerkan

Satu kali
dalam
sebulan

Bahasa
Inggeris dan
Bahasa Arab.

Tempoh 5
minit.

keunikan bahasa
kepada para
pelajar.
Melatih
pengucapan
awam
dikalangan
pelajar.