Anda di halaman 1dari 83

PENGGUNAAN KAEDAH PENYOALAN SECARA SISTEMATIK

DALAM PENGAJARAN SAINS TINGKATAN DUA


DI SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN
TAMAN TASIK , AMPANG, SELANGOR.

NOR HASEMAH BTE MARDI

SATU KAJIAN UNTUK MEMENUHI SEBAHAGIAN DARI


SYARAT MEMPEROLEHI IJAZAH SARJANA MUDA
PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN

FAKULTI SAINS DAN PENDIDIKAN ASAS


OPEN UNIVERSITY MALAYSIA

2006
PENGAKUAN

Saya akui karya ini adalah hasil kerja saya sendiri kecuali nukilan dan ringkasan yang
tiap-tiap satunya telah saya jelaskan sumbernya.

----------------------------------------

NOR HASEMAH BTE MARDI 10hb Mei 2006

650305016164001

PENGHARGAAN
Alhamdulillah, pertama sekali penulis memanjatkan kesyukuran ke hadrat Allah S.W.T
kerana dengan izin dan limpah kurniaNya, akhirnya penulis dapat menyiapkan kajian
sekolah ini dengan baik.
Jutaan terima kasih penulis ucapkan kepada tutor penyelia kajian En Zuhairusnizam
Bin Md Darus di atas segala bimbingan dan tunjuk ajar yang diberikan kepada penulis
dan rakan-rakan yang lain sepanjang menyiapkan tugasan ini. Segala jasa dan
pengorbanan yang diberikan, hanya Allah sahaja dapat membalasnya. Penulis percaya
tanpa bimbingan, dorongan, nasihat dan motivasi yang diberikan, tidak mungkin penulis
dapat menyiapkan tugasan ini dengan sempurna.
Seterusnya dikesempatan ini, penulis ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan
dan terima kasih kepada Pengetua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman
Tasik(SMKTT), Puan Rozainum Bt Ahmad, khususnya buat guru pembimbing Puan
Nurul Khalbee Bt Abdul Kadir yang telah sudi meluangkan masa dan banyak membantu
penulis dalam menyiapkan kajian ini. Tidak lupa juga buat semua kakitangan SMKTT
yang telah memberi kerjasama kepada penulis sepanjang kehadiran penulis di SMKTT.
Penulis juga ingin mengalungkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih
kepada insan yang tidak jemu-jemu memberi semangat dan dorongan kepada penulis,
suami yang tercinta, Zainuddin b. Mat Isa, yang selama ini telah banyak berkorban masa,
tenaga dan segalanya dalam memastikan kejayaan penulis. Segala pengorbanannya akan
tetap penulis kenang sehingga ke akhir hayat.
Buat anak-anak tersayang, Muhammad Hanafi, Muhammad Zaim, Siti Aisyah dan
Siti Amira Lyana, semoga kalian menjadi pecinta ilmu pengetahuan suatu hari nanti.
Tidak lupa juga penghargaan buat bonda dan mertua penulis yang selama ini merestui
dan begitu memahami keadaan penulis. Berkat doa dan restu kalian, akhirnya penulis
berjaya menamatkan pengajian.
Akhir sekali buat semua rakan penulis, terutama rakan-rakan sekumpulan dakan
kajian sekolah ini, terima kasih atas segala-galanya. Segala bantuan dan kerjasama yang
kalian berikan amat penulis hargai. Hanya Allah dapat membalas segala jasa baik anda
semua. Juga tidak lupa ucapan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat sepanjang
proses menyiapkan kajian sekolah ini sama ada secara langsung atau tidak langsung.
Sekian.

NOR HASEMAH BTE MARDI


NO 3, LRG TAN SRI ABD. RAHMAN HASHIM 14
TANAN DESA BAIDURI
56000 CHERAS
KUALA LUMPUR.

ABSTRAK
Kaedah penyoalan merupakan satu kaedah pengajaran yang digunakan semasa proses
pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah atau apa jua komunikasi. Kajian ini
membincangkan sejauh mana penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik membantu
meningkatkan pencapaian dan persepsi yang positif terhadap sains dikalangan pelajar.
Kajian ini dijalankan dengan menggunakan rekabentuk “pre-test dan post-test
experimental” terhadap 46 responden. Maklumat kajian diperolehi dari ujian pra dan
ujian pos serta soal selidik 20 item yang diberikan kepada responden. Data kajian di
analisa dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferens. Nilai-t digunakan untuk
melihat sejauh mana penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik membantu
meningkatkan pencapaian pelajar. Soal selidik 20 item digunakan bagi menilai persepsi
pelajar terhadap sains dan kaedah penyoalan secara sistematik. Dalam dunia pendidikan
yang semakin mencabar, kaedah ini membantu pelajar dan guru menjadi lebih proaktif
semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Ini membantu usaha untuk mencapai
matlamat pendidikan serta melahirkan pelajar yang seimbang dari segi rohani, jasmani,
emosi dan intelek sejajar dengan falsafah pendidikan Negara.

ISI KANDUNGAN vi

BAB 1: MASALAH KAJIAN


1.1 Pendahuluan 1

1.2 Latar Belakang Kajian 1


1.3 Penyataan Masalah 2
1.4 Rangka Konsep 4
1.5 Tujuan Kajian 4
1.6 Kepentingan Kajian 7
1.7 Batasan Kajian 8
1.8 Takrif Istilah 9
1.9 Kesimpulan 11

BAB 2: TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan 12
2.2 Kelebihan Kaedah Penyoalan 12
2.3 Teknik Penyoalan 17
2.4 Penyoalan dan Motivasi Pelajar 18
2.5 Kajian Lepas 19
2.6 Kesimpulan 21

BAB 3: METODOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan 22
3.2 Rekabentuk Kajian 22
3.3 Tempat Kajian 23
3.4 Sampel Kajian 24
3.5 Instrumen Kajian 24
3.6 Prosedur Pengumpulan Data 27
3.7 Analisa Data 27
3.8 Kesimpulan 29

BAB 4: HASIL KAJIAN


4.1 Pendahuluan 30
4.2 Profil Responden 31
4.3 Dapatan Kajian Statistik Deskriptif 33
4.4 Analisa Dapatan Kajian 42
4.5 Pengujian Hipotesis 47
4.6 Analisa Persepsi Pelajar Terhadap Sains Sebelum Dan Selepas 48
Didedahkan Dengan Kaedah penyoalan Secara Sistematik.

4.7 Kesimpulan 55

BAB 5: RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1 Pendahuluan 56
5.2 Ringkasan Kajian 56
5.3 Perbincangan Dapatan Kajian 57
5.4 Rumusan Dapatan Kajian 58
5.5 Implikasi Hasil Dapatan Kajian 58
5.6 Cadangan kajian Lanjutan 59
5.7 Kesimpulan 61
Rujukan 62

BAB 1

MASALAH KAJIAN
1.1 Pendahuluan

Bab ini telah membincangkan perkara-perkara yang merangkumi berberapa persoalan pokok,
antaranya latar belakang kajian, penyataan masalah, rangka konsep, tujuan kajian, objektif
kajian, persoalan kajian, hipotesis kajian, kepentingan kajian, batasan kajian dan takrif istilah.

1.2 Latarbelakang kajian

Pengubalan Kurikulum Baru Sekolah Menengah (KBSM) bagi mata pelajaran Sains di
kemaskini agar selaras dengan matlamat pendidikan sains KBSM. Prabakar(1989) menyatakan
bahawa pendidikan Sains ialah melahirkan individu yang bersifat celik sains serta membolehkan
seseorang individu menilai peranan serta sumbangan sains dan teknologi dalam kehidupan. Ini
bertujuan untuk mengalakkan penyertaan individu dalam pembangunan masyarakat. Untuk
merealisasikan matlamat tersebut, guru perlu mengubah sikap terhadap pemilihan kaedah
mengajar yang sesuai dalam pengajarannya bagi menarik perhatian atau respons pelajar bagi
mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran.
Ridzuan dan Rabiatul Adawiyah(1990) menyatakan bahawa proses pengajaran dewasa ini
tidak terhad kepada buku dan papan hitam sebaliknya memerlukan kepada penggunaan pekakas
atau bahan yang sesuai yang boleh memberi rangsangan kepada pelajar. Keperluan untuk
mempertingkatkan kualiti pendidikan Sains di Malaysia berpunca dari keutamaan yang diberikan
kepada penggunaan sains dan teknologi sebagai satu landasan untuk pembangunan negara.
Secara keseluruhan, proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah merangkumi
empat faktor penting antaranya objektif pengajaran, pengetahuan sedia ada, kaedah mengajar dan
penilaian. Guru yang kreatif mampu menilai kaedah pengajaran yang sesuai dengan pelbagai
tahap pelajar dalam bilik darjah yang diajar. Kaedah pengajaran yang di maksudkan adalah
sumbangsaran, tinjauan semula, kerja kumpulan, alat bantu mengajar dan penyoalan.
Penggunaan kaedah penyoalan menjadi isu yang sering dibincangkan dalam seminar, media
masa dan forum. Isu yang sering dititikberatkan adalah masalah status jenis penyoalan,
kekerapan dan kaedah pengajaran serta keberkesanan kaedah penyoalan dalam proses pengajaran
dan pembelajaran di sekolah.Walaupun isu ini serang hangat dipersoalan, namun begitu kajian-
kajan tentang penggunaan kaedah penyoalan terhadap pencapaian pelajar itu sendiri kurang
diberi perhatian.
Di negara maju, penggunaan kaedah penyoalan telah diterima dan terbukti keberkesanannya.
Di Malaysia pula menggunaan kaedah penyoalan telah digunakan secara meluas oleh guru,
pendidik dan pelajar dalam dunia pendidikan. Kajian-kajian lepas menunjukkan bahawa
penggunaan kaedah penyoalan semasa mengajar mempunyai peranan yang besar dalam
pengajaran khususnya dalam mengatasi masalah tumpuan atau perhatian pelajar. Kaedah ini
juga berfungsi sebagai alat yang boleh membantu kefahaman pelajar di samping mewujudkan
suasana yang menyeronokkan di dalam bilik darjah.

1.3 Penyataan Masalah

“Secara peribadi, saya sentiasa bersedia untuk belajar tetapi


saya tidak
sentiasa bersedia untuk diajar.” (Winston Churchill)
Pendekatan pengajaran sains yang lazim digunakan di Malaysia ialah menggalakkan pelajar
menghafal pengajaran sains melalui isi pelajaran yang disampaikan sama ada secara langsung
oleh guru atau tidak langsung melalui buku teks. Didapati pelajar tidak dapat menguasai konsep
sains dengan baik dan mempunyai sikap yang negatif terhadap sains. Mereka menyatakan sains
adalah mata pelajaran yang membosankan, sukar difahami dan menjemukan.
Menurut Ainon Mohd dan Abdullah Hassan(1996), pelajar yang mendapat keputusan
cemerlang adalah pelajar yang rajin menghafal isikandungan pelajaran. Fenomena ini berlaku
mungkin kerana kaedah pengajaran yang digunakan oleh guru tidak sesuai dengan tahap
pemikiran pelajar.Guru tersebut gagal menarik perhatian pelajar untuk mengikuti proses
pengajaran dan pembelajaran yang telah dirancangnya.Oleh itu pelajar yang rajin menghafal
akan cemerlang manakala pelajar yang malas akan hilang minat terhadap pengajaran guru dan
perasaan bosan mula menyelubungi jiwa mereka. Apabila ini berlaku, pelajar telah melibatkan
diri dengan masalah disiplin sekolah seperti ponteng
kelas. Kaedah penyoalan dalam pengajaran guru sebenarnya boleh merangsang minat pelajar jika
teknik penyoalan yang digunakan menepati pemikiran pelajar.
Bagi mewujudkan rangsangan yang aktif dikalangan pelajar, guru perlu menggunakan kaedah
penyoalan secara sistematik dengan memfokuskan soalan kepada soalan yang mudah kepada
soalan yang sukar, mempelbagaikan jenis soalan dan memberi soalan secara lisan atau tulisan.
Ini adalah kerana latar belakang dan pencapaian pelajar adalah berbeza. Oleh itu kepelbagaian
bentuk dan kaedah penyoalan dapat memberi peluang kepada semua pelajar mengambil
bahagian, berperanaan aktif, menggunakan pengetahuan dan menunjukkan kreativiti mereka
disamping memotivasi sikap mereka ke arah menyukai sains.
Penggunaan kaedah penyoalan dalam proses pengajaran dan pembelanjaran di sekolah perlu
diubah kepada yang lebih sistematik dan aktif agar dapat memberi sumbangan kepada
pencapaian keputusan akademik yang lebih baik dan membanggakan. Hasil kajian ini diharap
dapat membantu guru dan pentadbir di sekolah untuk mengubah corak pengajaran dan
pembelajaran kepada kaedah yang lebih menyeronokkan dan aktif dalam penerokaan konsep
sains daripada menghafal fakta sahaja.

1.4 Rangka Konsep

Kajian ini adalah untuk membuktikan penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam
pengajaran sains. Rangka konsep kajian ditunjukkan dalam model 1. Kajian ini menggunakan
kaedah experimental, di mana ia terbahagi kepada kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.
Kumpulan experimen menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik manakala kumpulan
kawalan tidak menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik. Hasil kajian menumpukan
kepada pencapaian pembelajaran dan persepsi(minat) pelajar pada matapelajaran Sains.

Pengunaan Kaedah Kaedah Penyoalan


Penyoalan secara Biasa
Sistematik

HASIL KAJIAN
Pencapaian

Persepsi
• Persepsi

Model 1: Rangka Konsep Kajian


1.5 Tujuan Kajian

Beberapa pembaharuan telah diperkenalkan di dalam pendidikan Sains di sekolah sejak


pertengahan tahun 60-an lagi. Ini meliputi kandungan matapelajaran dan pembelajaran.
Berbagai-bagai pendekatan pengajaran digunakan oleh guru untuk menarik perhatian pelajar
pada pengajarannya.
Menurut V.V George (1998) berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Jemaah Nazir
Sekolah mendapati bahawa pengajaran guru kurang menarik minat pelajar(pelajar kurang
mengambil bahagian).
Persoalan yang wujud pada masa kini adalah sejauh mana perlaksanaan dan keberkesanan
penggunaan kaedah penyoalan di dalam pengajaran sains di sekolah-sekolah? Setakat ini
wujudnya penggunaan kaedah penyoalan di sekolah masih belum lagi menentukan keberkesanan
penggunaannya.
Beberapa persoalan dan kritikan terhadap penggunaan kaedah penyoalan oleh guru:
a) Adakah pelajar-pelajar mempunyai keupayaan yang sama untuk
memerangkap dan memperolehi konsep pembelajaran yang hendak di sampaikan
melalui kaedah pengajaran yang menggunakan penyoalan?
b) Bentuk penyoalan yang bagaimanakah dapat meningkatkan minat pelajar
terhadap pelajarannya?
c) Adakah penggunaan kaedah penyoalan dapat meningkat perhatian pelajar
terhadap pengajaran guru?
Harapan pengkaji mengenai kajian ini berkenaan persoalan pokok dapat dijawab. Adakah
penggunaan kaedah penyoalan yang sistematik semasa mengajar pelajaran sains tingkatan dua
dapat memberi satu suasana pengajaran dan pembelajaran yang lebih aktif dan menarik minat
pelajar?

1.5.1 Objektif Kajian.

Kajian ini secara terperinci ingin mencapai objektif berikut:


a) Untuk mengkaji perbezaan pencapaian pelajar antara kumpulan eksperimen dan
kumpulan kawalan dalam matapelajaran Sains sebelum penggunaan kaedah
penyoalan secara sistematik.
b) Untuk mengkaji perbezaan pencapaian pelajar antara kumpulan eksperimen dan
kumpulan kawalan dalam matapelajaran Sains selepas penggunaan kaedah penyoalan
secara sistematik.
c) Untuk mengkaji perbezaan pencapaian sebelum dan selepas penggunaan kaedah
penyoalan secara sistematik dalam matapelajaran Sains bagi kelas eksperimen.

d) Untuk mengkaji perbezaan pencapaian sebelum dan selepas penggunaan kaedah


penyoalan secara sistematik terhadap matapelajaran Sains bagi kelas kawalan.

.2 Soalan Kajian

Soalan kajian seperti berikut difomulasikan:


a) Adakah kaedah penyoalan secara sistematik dapat meningkatkan pencapaian pelajar dalam
matapelajaran Sains?
b) Adakah perbezaan yang signifikan di antara pencapaian pelajar yang diajar menggunakan
kaedah penyoalan secara sistematik berbanding dengan kaedah tradisional?
c) Adakah kaedah penyoalan secara sistematik dapat meningkatkan minat pelajar terhadap
pengajaran sains?
d) Adakah kaedah penyoalan secara sistematik dapat mengubah persepsi pelajar terhadap
pengajaran sains?

1.5.1 Hipotesis Kajian

Dalam kajian ini hipotesis yang ingin dibuktikan ialah:


Hipotesis pertama:
Ho1 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor ujian
pra dan min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen.
Ha1 : Terdapat perbezaan yang signifikan di antara min skor ujian pra dan min
skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen.
Hipotesis kedua:
Ho2 : Tidak terdapat perbezaan signifikan di antara min skor ujian pra dan min
skor ujian pos bagi kumpulan kawalan.
Ha2 : Terdapat perbezaan signifikan di antara min skor ujian pra dan min skor
ujian pos bagi kumpulan kawalan.
Hipotesis ketiga:
Ho3 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pra di
antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.
Ha3 : Terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pra di di di
antara kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.
Hipotesis keempat:
Ho4 : Tidak terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pos diantara
kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.
Ha4 : Terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pos diantara
kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.

1.6 Kepentingan Kajian

Diharapkan agar guru dapat mempelbagaikan pendekatan untuk menarik minat pelajar,
mengambil pelbagai iniseatif dan teknik untuk mewujudkan suasana pembelajaran yang efektif
dan berkesan. Disamping itu guru perlu menggunakan kaedah pengajaran yang pelbagi untuk
kesesuaian dengan tahap pencapaian kebolehan dan kehendak pelajar serta seterusnya dapat
membantu guru dan pelajar untuk mencapai objektif pengajaran yang dirancang.
Keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran dipengaruhi oleh banyak faktor sama
ada pencapaian guru, sikap pelajar mahupun kaedah fizikal bilik darjah. Pengetahan tentang
kaedah-kaedah pengajaran sahaja belum tentu dapat menjamin pembelajaran bermakna dan
berkesan(Rashid dan Abdul Razak 1998). Disinilah letaknya peranan guru yang paling mustahak
dalam mewujudkan suasana pembelajaran yang berjaya dan berkesan.
Pengkaji merasa kajian ini perlu dilakukan berdasarkan kepada kepentingan penggunaan
kaedah penyoalan sewaktu proses pengajaran oleh guru. Hasil kajian ini diharap dapat membantu
guru dan pentadbir sekolah untuk membincangkan, menyesuaikan dan mengendalikan proses
pengajaran dan pembelajaran dengan lebih baik, berkesan dan terancang. Perlaksanaan proses
pengajaran yang berkesan dan terancang oleh guru dapat menarik perhatian pelajar untuk belajar
dan memperbaiki prestasi dan potensi dirinya. Selaras dengan itu dapat memenuhi objektif,
matlamat dan Falsafah Pendidikan Negara.
Berdasarkan hasil kajian ini diharap dapat dijadikan sebagai satu garis panduan kepada guru-
guru matapelajaran sains untuk membuat pemilihan jenis soalan dan cara penyoalan yang sesuai
dan menggunakan sepenuhnya secara paling berkesan.

1.7 Batasan Kajian

Skop kajian ini terbatas kepada tujuan kajian. Kajian ini hanya mengkaji tentang
penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam matapelajaran Sains sahaja. Diantara
batasan-batasan dalam kajian ini ialah:
a) Terhad kepada hanya pelajar tingkatan 2 Sekolah Menengah Kebangsaan
Taman Tasik Ampang, Selangor Darul Ehsan. Sekolah ini adalah sekolah
bantuan penuh kerajaan.
b) Ujian pencapaian hanya terhad kepada satu topik sahaja iaitu topik dari mata
pelajaran sains tingkatan 2.
c) Hanya pengaruh kaedah penyoalan secara sistematik terhadap persepsi dan
pencapaian pelajar terhadap mata pelajaran sains secara langsung sahaja
dikaji.
1.8 Takrif Istilah
Terdapat beberapa persamaan istilah, antaranya penyoalan, sistematik, pengajaran, persepsi
dan pencapaian.

1.8.1 Penyoalan
Penyoalan berdasarkan teksonomi Bloom memerlukan pelajar menjawab dengan
menggunakan tahap proses pemikiran yang berlainan. Dalam konteks kajian ini penyoalan
menggalakkan pelajar terlibat dalam pelbagai proses kognitif.

1.8.2 Sistematik
Menurut Kamus Dewan (2000) sistematik bermaksud menurut sistematau berurutan. Dalam
konteks kajian ini kaedah penyoalan yang digunakan adalah bersistem dari aras yang mudah ke
sederhana kemudian aras susah.
1.8.3 Pengajaran
Rashidi Azizan dan Abdul Razak Habib (1996) menyatakan, pengajaran bermakna tindakan
yang dilakukan oleh guru dalam mengendalikan proses pengajaran dan pembelajaran.
Menurut Kamus Dewan (1994), pendekatan pengajaran dianggap sebagai kaedah iaitu
langkah-langkah dan cara yang diambil bagi melaksanakan tugasan sesuatu proses pengajaran
dan pembelajaran.
Robiah Sidi (1994), menganggap pengajaran sebagai usaha yang diatur dan mempunyai
matlamat, biasanya untuk mencapai sesuatu yang boleh diukur bagi melihat kejayaan.
Menurut Muraly Tharen (1988), pengajaran merupakan satu sistem aktiviti yang diterap
kepada pelajar dengan tujuan memberi perubahaan-perubahan tingkah laku mereka. Pengajaran
dalam konteks kajian ini bermaksud pengajaran guru yang menekankan kaedah penyoalan secara
sistematik dalam pengajaran sains.

.4 Persepsi
Persepsi adalah pandangan atau pendapat seseorang terhadap sesuatu yang diperhatikan.
Dalam kontek kajian ini, persepsi merupakan pandangan atau pendapat pelajar tingkatan dua
terhadap penggunaan kaedah penyoalan sistematik dalam pengajaran sains.

1.8.5 Pencapaian
Hasnizan Zainal (2004) menyatakan bahawa Urdang (1976) telah mendefinisikan
pencapaian sebagai tingkat kecekapan yang dicapai dalam akademik atau persekolahan. Tinggi
atau rendah pencapaian akademik adalah menjadi bukti maju atau tidaknya seseorang pelajar
dalam pelajarannya.
Low (1988) dalam Juhaidah (1998) pula menyatakan bahawa semua pihak perlulah
menekankan aspek pencapaian dalam proses pembelajaran pelajar. Pencapaian dapat memberi
gambaran kepada guru tentang sejauh mana penerimaan dan kefahaman pelajar terhadap
pengajaran guru dan juga sebagai penilaian keberkesanan proses pengajaran dan pembelajaran
guru berkenaan.
Menurut Kamus Dewan Edisi lll (2000) yang di maksudkan dengan pencapaian adalah
mendapat atau memperoleh sesuatu menerusi usaha. Pencapaian yang didefinisikan sebagai apa
yang telah dicapai atau lebih senang dinamakan prestasi pelajar dalam pelajaran mereka iaitu
purata markah yang diperolehi semasa ujian penilaian.
Dengan ini dapatlah disimpulkan bahawa pencapaian pelajar adalah kejayaan yang diperolehi
dalam pelajaran dan dikelaskan mengikut gred tertentu yang telah ditetapkan. Cara untuk
mengukur pencapaian pelajar ialah dengan mengadakan peperiksaan, ujian, kuiz atau latihan
pengukuhan dan pengayaan.
Bagi sekolah di Malaysia, peperiksaan dan ujian digunakan sebagai alat untuk mengukur
pencapaian di dalam sesuatu matapelajaran. Menurut Ketua Pengarah Pendidikan Malaysia
(1981) dalam Abdul Wahid (1999).
“Kita tidak ada jalan lain untuk menilai pengetahuan dan
pencapaian
di dalam system kita kecuali dengan peperiksaan. Semakin
formal
pelajaran, maka semakin berat tekanan peperiksaan di dalam
pendidikan”
Berdasarkan kajian ini pencapaian merujuk kepada kebolehan pelajar menjawab soalan-
soalan yang berkaitan dengan tajuk pengajaran yang telah di pelajari setelah kaedah penyoalan
dilaksanakan bagi menilai pencapaian.

1.9 Kesimpulan

Bab ini menghuraikan rasional, objektif, hipotesis dan kepentingan kajian ini. Bab ini juga
merumuskan bahawa penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik perlu dalam pengajaran
semua jenis matapelajaran. Adalah membantu pelajar jika guru menggunakan kaedah penyoalan
secara sistematik bagi topik-topik yang baru dipelajari sebagai cara mewujudkan suasana
pembelajaran yang aktif dan menyeronokkan.
Kajian eksperimental ini dijalankan bagi mengkaji sejauh mana penggunaan kaedah
penyoalan secara sistematik mempengaruhi persepsi dan pencapaian pelajar dalam mata
pelajaran sains.

BAB 2

TINJAUAN LITERATUR

2.1 Pendahuluan

Bab ini akan menghuraikan tentang kelebihan kaedah penyoalan dan kajian terdahulu yang
bersamaan atau berkaitan dengan tajuk kajian sama ada yang telah dijalankan di dalam atau di
luar negeri. Skop utama kajian ini adalah untuk mengkaji kelebihan kaedah penyoalan yang
digunakan oleh guru dalam pengajaran. Perkara-perkara tersebut meliputi kelebihan kaedah
penyoalan, teknik penyoalan, penyoalan dan motivasi pelajar serta kajian lepas.

2.2 Kelebihan Kaedah Penyoalan dalam Pengajaran

Kebolehan untuk membentuk dan menanyakan soalan-soalan dapat memberi kesan


pemikiran kreatif, tindakbalas tahap tinggi dan menjadi sebahagian intregrasi dalam strategi
pengarahannya. Malangnya di dalam bilik darjah, guru hanya menanyakan soalan-soalan yang
memerlukan daya ingatan tahap rendah. Soalan-soalan yang menggalakkan dan memerlukan
respon tindakan perlu di masukkan di dalam proses penyoalan pada tahap pemikiran tinggi
berbanding ingatan soalan berbentuk mengingat semula. Terdapat berbagai strategi penyoalan
yang dapat memberi panduan kepada guru –guru didalam merancang dan mengintragrasi soalan
yang berkesan di dalam strategi pengarahan.
Merancang penyoalan berkesan melibatkan perubahan didalam perhubungan guru dan
pelajar. Ini berlaku kerana soalan yang memerlukan lebih daripada tindakbalas ingat semula
kerap merangsang pelajar memberikan jawapan yang berbeza daripada sudut yang berbeza. Guru
perlu mengubahsuai peranan sebagai fasilitator perbincangan yang memerlukan pelbagai jenis
soalan dan pelbagai jenis tindakbalas.
Menurut Marohaini Yusof (1999) dalam bukunya “Strategi Pengajaran Bacaan dan
Kefahaman” menyatakan tentang penyoalan menghuraikan kepentingan soalan dan penyoalan
dalam pengajaran bacaan, jenis soalan, tujuan penyoalan, dan juga modul operasi pembentukan
dan penggunaan soalan di dalam kelas. Kepentingan peranan soalan dan penyoalan dalam proses
pendidikan memang tidak dapat dinafikan lagi. Seorang guru itu tidak dapat lari daripada
menyoal atau mengemukakan soalan yang berkaitan dengan bahan yang digunakan kepada
pelajar. Guru akan menggunakan soalan untuk memandu dan meransang mutu pemikiran pelajar,
di samping untuk memastikan pelajar dapat mengingat dan memahami apa-apa yang dibaca
mereka. Satu hal yang cukup penting bagi guru ialah bagaimana hendak menyoal secara
berkesan. Keberkesanan penggunaan soalan sebagai alat pengajaran dan pemelajaran
dipertanggungjawabkan kepada seorang guru. Selain itu, bila dan bagaimana guru menyoal akan
menentukan keberkesanan penggunaan soalan. Ada banyak cara yang dapat dilakukan oleh
seseorang guru untuk mengajukan soalan kepada pelajar-pelajar.
Berpandukan teori pengajaran dan pembelajaran di sekolah oleh Benjamin S.Bloom (1976).
Teori ini menitikberatkan cara pengajaran dan pembelajaran serta pengaruhnya terhadap
pencapaian pelajar. Model 2 adalah ringkasan teori ini.

Latar belakang Cara pengajaran


pelajar guru

Pencapaian
pelajar

Model 2: Teori pengajaran di sekolah.


Model 2 merujuk latar belakang sebagai latar belakang kognitif individu mengenai sesuatu
perkara yang berkaitan dengan pengajaran yang diajar guru. Cara pengajaran pula bermaksud
cara pengajaran menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik dan bagaimana ia dapat
mempengaruhi pencapaian pelajar. Dari konteks kajian, pencapaian pelajar boleh diukur selepas
sesi pengajaran dan pembelajaran dijalankan. Model teori pengajaran dapat diringkaskan seperti
model 3.

Hasil pembelajaran

Pengajaran dengan
Menggunakan Pencapaian
kaedah penyoalan pelajar
Secara sistematik

Menambahkan pemahaman dan ingatan pelajar


Model 3: Bagaimana kaedah penyoalan secara sistematik memberi kesan
terhadap pencapaian.
Model 3 telah diubahsuai dari model teori pembelajaran oleh Benjamin S.Bloom (1976).
Daripada model, bagaimana penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dapat
mempengaruhi pencapaian pelajar. Pengajaran dengan menggunakan kaedah penyoalan secara
sistematik boleh mempengaruhi pelajar melalui dua perkara:
a) menambah pemahaman dan ingatan pelajar
b) menarik perhatian pelajar untuk meneruskan pembelajaran
Apabila pelajar menunjukkan respons yang positif terhadap pengajaran maka akan
mendorong pelajar untuk meneruskan pembelajaran dan akan mendorong kepada pencapaian
pelajar.

2.2.1 Kaedah Penyoalan dalam Pengajaran

Berdasarkan modul Pusat Perkembangan Kurikulum bertajuk “Strategi Pengajaran dan


Pembelajaran” (1994), bahawa kaedah menyoal boleh menjadi salah satu teknik pengajaran dan
pembelajaran yang efektif di bilik darjah untuk menggalakkan interaksi antara guru dan murid
dan antara murid dan murid.
Penyoalan berupaya mewujudkan iklim interaksi yang lebih merangsangkan dikalangan
murid serta merangsangkan murid untuk terus berminat dalam pelajaran mereka. Selain daripada
itu, penyoalan berupaya mendapatkan maklumat dengan cara mencungkil pengetahuan murid,
menolong mengulang kaji pelajaran yang lepas dan mengukuhkan pelajaran yang sedang
disampaikan. Penyoalan dapat merangsang murid berfikir secara kritis, analitis, dan mendapat
maklum balas yang logik dan tepat. Tambahan pula penyoalan dapat membantu menghubungkan
di antara guru dengan murid dan menyatukan ahli-ahli kumpulan

2.2.2 Peranan Guru

Penyoalan merupakan alat yang sangat penting untuk menjadikan berkesan dan berintragrasi
terhadap strategi pengarahan, penyoalan yang berurutan perlulah dirancang dengan teliti. Guru
mesti peka terhadap pelbagai keperluan arahan di mana mereka menggunakan soalan. Guru juga
boleh berjaya dengan menggunakan soalan–soalan di mana-mana dalam fasa pembelajaran.
Soalan menarik perhatian dan bermotivasi boleh digunakan untuk memulakan pembelanjaran.
Soalan bentuk berstruktur dapat membantu pelajar untuk mengumpul dan memproses data pada
bahagian pelajaran. Ini dapat membantu pelajar mencapai penutup pada fasa yang terakhir
pembelajaran.

2.2.3 Peranan Pelajar

Merujuk artikel pendidikan bertajuk “Kemampuan Mengajar Guru” oleh Zarina Abd Malik
(2004), menyatakan kaedah penyoalan, pemikiran pelajaran dapat dirancang melalui soalan yang
dikemukakan. Implikasi penyoalan ini membolehkan pelajar:
a) Mengingat semua pelajar, prinsip atau generalisasi yang spesifik.
b) Menunujukkan kefahaman dengan cara menyatakan atau menerangkan
sesuatu.
c) Menganalisis maklumat dengan cara mendapatkan hubungan baru
anatar idea, prinsip-prinsip yang terlibat dan implikasi yang timbul.
d) Mensintesis maklumat dengan cara mencantumkannya dalam pelbagai
cara.
e) Menilai maklumat dengan menggunakan kriteria tertentu sebagai
alasan atau hujah.

2.3Teknik penyoalan

Merujuk kepada modul Pusat Perkembangan Kurikulum yang bertajuk ‘Strategi Pengajaran dan
Pembelanjaran (1994) bahwa pembelajaran boleh diransang melalui teknik penyoalan. Teknik ini
membolehkan guru menilai maklum balas secara berterusan. Oleh itu, adalah perlu guru
merancang terlebih dahulu bentuk soalan yang hendak dikemukan dan guru tidak harus terikat
sepenuhnya dengan soalan–soalan secara spontan. Soalan-soalan yang ada kaitan dengan minat
murid juga boleh digunakan. Soalan yang dikemukan hendaklah:
• Jelas dan mengandungi satu idea
• Ringkas supaya mudah diingati oleh murid
• Menepati masa, diminati, mencabar dan berkaitan dengan pengajaran
• Menggunakan bahasa yang mudah difahami oleh murid
• Mengandungi lebih daripada jawapan ‘ya’

Memandangkan penyoalan adalah cara yang berkesan untuk menggalakkan penyertaan murid
secara aktif, guru perlu menggunakan soalan sekerap mungkin. Penyoalan boleh digunakan pada
peringkat permulaan perkembangan dan peringkat penutup pelajaran.
Menurut strategi penyoalan Taba (1971), tujuan strategi penyoalan melibatkan pelajar dalam
proses demi proses bertujuan mengalakkan pemikiran berkesan. Langkah pertama guru
menggunakan soalan secara terbuka yang memerlukan hanya respon tahap kognitif rendah.
Dengan cara ini akan menggalakan pelajar melibatkan diri. Langkah kedua dalam skim Taba,
guru perlu meningkatkan pemikiran pelajar dari tahap ingatan rendah atau pengetahuan tentang
fakta kepada tahap yang lebih tinggi dimana mereka perlu melihat perkaitan antara data.
Langkah ketiga memerlukan pelajar mengabungkan perkaitaan dan membuat generalisasi
tentangnya. Semasa fasa perbincangan ini, guru membimbing pelajar berfikir dan bercakap
dalam istilah yang abstrak. Taba juga mencadangkan bahawa guru boleh membantu jika ia
membenarkan pelajar melalui proses langkah demi langkah agar pelajar menjadi lebih berfikiran
secara berkesan.
Menurut strategi penyoalan Bloom (Benjamin S. Bloom et al. 1956) sistem yang popular
digunakan adalah teksonomoni Bloom yang memperkenalkan enam tahap berfikir iaitu
pengetahuan, kefahaman, aplikasi, analisis, sintesis dan penilaian. Enam tahap ini berurutan bagi
menyediakan guru satu rangka kerja untuk membuat soalan-soalan yang mana dapat
mengalakkan pelajar terlibat dalam memberi respon pada tahap berfikir yang tertentu.

2.4 Penyoalan dan Motivasi Pelajar.

Berdasarkan Jurnal DBP bertajuk “Analisa Soalan Kefahaman Dalam Buku Kerja Bahasa
Melayu Peringkat Menengah Atas” oleh Noor Rohana Mansor (1997), nenyatakan dalam
pembentukan soalan yang berkesan, tiga prasyarat yang perlu dipenuhi sebelum soalan itu
dibentuk. Pertama guru hendaklah mengetahui dan memahami jenis soalan yang ada. Kedua,
guru perlu mengetahui latar belakang pelajar yang akan disoalnya. Ketiga, melibatkan
persekitaran pengajaran-pembelajaran yang mengambil kira peruntukan masa dan kemudahan.
Berdasarkan ketiga-tiga prasyarat ini, guru harus mengikuti langkah dan kriteria penting yang
sedia ada. Disamping itu, penggunaan soalan dan penyoalan dalam proses pengajaran dan
pembelajaran hendaklah berdasarkan sebab-sebab tertentu.
Tujuan penggunaan soalan dalam pengajaran dan pembelajaran sains adalah seperti berikut:
a) Untuk memberi fokus kepada pelajar.
b) Untuk mengembangkan atau meluaskan pemikiran pelajar.
c) Untuk membina pengetahuan asas pelajar.
d) Untuk meningkatkan penglibatan pelajar.
e) Untuk meningkatkan mutu pemikiran pelajar.
f) Untuk mengarah dan memandu pemikiran pelajar.

2.5 KajianLepas

Menurut Adams (1985), secara purata semasa pembacaan dalam bilik darjah
dianggarkan 60 peratus soalan-soalan yang diajukan adalah soalan kognitif tahap tinggi dan 20
peratus lagi berbentuk arahan prosedur. Hasil dapatan dari kajian beliau juga mendapati ketegori
soalan berkognitif tinggi tidak boleh dianggap lebih baik berbanding soalan kognitif rendah
dalam dan tahap respons pelajar dan pencapaian dalam pembelajaran.
Bagi Hoxmeier (1986), yang menjalankan kajian tentang teknik penyoalan di dalam bilik
darjah telah membuat analisa bahawa pelbagai jenis soalan dan maklumat tentang sikap guru
semasa menyoal pelajar telah memberi beberapa garis panduan teknik penyoalan di dalam bilik
darjah.Antara panduannya adalah:
a) Masukkan sesi penyoalan dalam kelas semasa pembelajaran.
b) Tanya soalan yang memfokus elemen berkaitan pelajaran dan elakkan
soalan mengenai perkara yang terkeluar dari topik.
c) Semasa mengajar bahan fakta, pastikan arahan yang setara dan berurutan
dan kerap menyoal soalan berkognitif rendah.
d) Bagi pelajar yang berkeupayaan tinggi dan berusia, tanya soalan-soalan
sebaik sahaja bahan dibaca dan dipelajari.
e) Bagi pelajar yang lebih muda dan berkeupayaan rendah, penyoalan
mestilah dilakukan selepas bahan dibaca dan dipelajari.
f) Tanya soalan berbentuk umum dan berkognitif rendah bila memberi
arahan kepada pelajar berkeupayaan rendah dan tinggi. Strukturkan
soalan-soalan supaya ramai pelajar dapat memberi respons yang betul.
a) Tanya soalan berbentuk kognitif yang tinggi apabila memberi arahan
kepada pelajar berkeupayaan tinggi dan lebih berusia.
b) Dalam membentuk soalan-soalan di mana soalan berkognitif tinggi,
guru perlu mengajar pelajar supaya memberi inferens.

c) Berikan masa menunggu selama 3 saat semasa menjalankan penyoalan


yang melibatkan majoriti soalan-soalan berkognitif rendah.
d) Tambah masa menunggu antara 3 saat bila menyoal soalan kognitif
tinggi.
e) Berhati-hati untuk membenarkan masa menunggu yang berlebihan
kepada pelajar berkeupayaan rendah.
f) Gunakan arahan semula dan soalan memandu sebagai salah satu
penyoalan kepada pelajar dalam bilik darjah dan fokuskan kepada
elemen-elemen penting terhadap respons pelajar.
g) Elakkan memberi respons yang samar-samar dan mengkritik pelajar
terhadap jawapan pelajar semasa pembelajaran.
h) Semasa pembelajaran, berikan penghargaan dan pastikan ianya
ikhlas,jujur dan berkaitan langsung dengan respons pelajar.
Menurut kajian Broply (1985), penyoalan dalam bilik darjah yang diamalkan adalah berkait
secara positif terhadap pencapaian pelajar. Berdasarkan dari kajian beliau didapati strategi yang
dijalankan guru-guru adalah seperti berikut:
a) Kebanyakkan soalan-soalan mendapat respons yang betul.
b) Soalan berkognitif tinggi tidak semestinya lebih baik berbanding soalan
berkognitif rendah.
c) Mengajar tahap kognitif yang kompleks mengandungi pertanyaan yang
menyebabkan sedikit pelajar dapat menjawab (atau di mana tiada terdapat
jawapan yang betul).
Kajian oleh Gall and friends (1978), menyimpulkan bahawa kesan teknik penyoalan
memberi implikasi terhadap amalan dalam bilik darjah, di mana pelajar menunjukkkan prestasi
lebih baik bagi item ujian yang baru disoal semasa pembelajaran berbanding item yang tidak
pernah ada pendedahan. Soalan lisan juga lebih berkesan bagi menggalakkan pelajar belajar
berbanding soalan bertulis.

2.6 Kesimpulan

Penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran sains
memerlukan soalan-soalan dari guru berdasarkan fenomena umum dalam bilik darjah yang telah
diamalkan oleh kebanyakan guru-guru di seluruh dunia. Peranan penyoalan dalam pelajaran
sains menunjukkan kepercayaan umum menerima bahawa penyoalan terutama bagi peringkat
kognitif lebih tinggi merupakan unsur penting dalam pengajaran dan pembelanjaran sains.
Penyoalan dalam sains adalah mengenai kesan penyoalan dalam teks sains, peningkatan
kemahiran menyoal dikalangan guru, kesan kemahiran menyoal terhadap pelajar dan kesan
jangka masa tunggu antara soalan-soalan, respons dan tindakan.
BAB 3

METADOLOGI KAJIAN

3.1 Pendahuluan.

Skop utama kajian ini adalah untuk mengkaji penggunaan kaedah penyoalan secara
sistematik kepada pelajar oleh guru dalam pengajaran sains tingkatan dua. Di dalam bab ini
perkara yang dibincangkan adalah mengenai perkara-perkara yang berkaitan dengan perlaksaan
kajian. Perkara-perkara tersebut meliputi rekabentuk kajian, tempat kajian, sampel kajian,
instrumen kajian, tatacara kajian, analisa data dan cara persembahan data.

3.2 Rekabentuk kajian.

Kajian ini menggunakan rekabentuk quasi–eksperimental, dimana kajian ini membuat


pemilihan subjek ke dalam kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan. Pengkaji tidak
membuat penyusunan semula kelas-kelas tersebut. Kumpulan eksperimen dan kawalan terbentuk
daripada pelajar-pelajar yang sedia ada di dalam kelas mengikut pembahagian yang telah di
tetapkan oleh pihak sekolah berkenaan. Kesan pembolehubah tambahan boleh dihapuskan
melalui penggunaan kaedah analisa berstatistik.

3.3 Kaedah kajian

Langkah kajian ini telah dimulakan dengan ujian pra bagi kedua-dua kumpulan. Sebelum
ujian pra dilakukan, pelajar-pelajar diberitahu lebih awal mengenai topik yang telah di uji supaya
dapat membuat persediaan. Selepas ujian pra diberi, jawapan-jawapan dikumpulkan dan
dianalisakan untuk mengenalpasti pencapaian pelajar. Kemudian proses pengajaran dan
pembelajaran dijalankan berdasarkan langkah-langkah kajian, ujian pos dilaksanakan selepas
selesai pengajaran menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik. Sebagai tambahan
kumpulan eksperimen diberi soal selidik bagi mengesan minat dan kefahaman mereka terhadap
pelajaran yang disampaikan. Langkah kajian dapat diringkaskan melalui model 4.

Ujian Pra

Kumpulan eksperimen Kumpulan kawalan pengajaran


pengajaran dengan kaedah dengan kaedah penyoalan
penyoalan secara sistematik. tradisional

Ujian pos

Soal selidik

Model 4: Langkah menjalankan Kajian

3.4 Sampel kajian


Sampel kajian yang dipilih oleh pengkaji terdiri dari 2 daripada 10 kelas tingkatan dua di
sebuah sekolah menengah pinggir bandar di negeri Selangor yang mempunyai latar belakang
yang pelbagai.Bilangan pelajar sebagai sampel berjumlah 46 orang daripada 380 pelajar.
Pelajarnya terdiri daripada kedua-dua jantina dan pelbagai kaum. Pencapaian pelajaran sains
dalam peperiksaan setengah tahun bagi kedua–dua kelas diambil bagi mengenalpasti pencapaian
mereka. Jika kedua-dua kelas yang dipilih mempunyai pencapaian yang lebih kurang sama maka
kelas yang mana menjadi kumpulan eksperimen atau kumpulan kawalan tidak menjadi masalah
dalam kajian ini.Walau bagaimanapun pelajar yang dipilih untuk menjadi kumpulan eksperimen
dan kawalan dipilih secara rawak dari dua kelas tersebut.

3.5 Instrumen Kajian

Kajian ini dijalankan dengan menggunakan set soalan borang maklumat pelajar, kertas ujian
pra, kertas ujian pos dan satu soal selidik. Dalam kajian ini pengkaji telah menggunakan ujian
pra untuk mendapatkan sampel dengan pengetahuan asas yang hampir sama. Ujian pos pula
digunakan untuk menguji kesan penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam
pembelajaran . Manakala soal selidik merupakan satu kala penilaian bagi menentukan persepsi
pelajar terhadap keberkesanan penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam
pengajaran sains.

Borang Maklumat Pelajar

Bahagian ini mengandungi maklumat tentang latar belakang sampel kajian. Maklumat yang
dikehendaki meliputi nama, jantina dan gred Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR).
Bahagian ini juga menerangkan tujuan kajian (Lampiran A).

Ujian Pra dan Ujian Pos

Ujian yang diberi kepada pelajar menepati huraian sukatan pelajaran sains tingakatan dua
“Independence Between Living Organisms and the Environment”. Sebanyak 20 soalan
disediakan untuk setiap ujian. Penentuan item-item ujian yang dibuat berdasarkan sukatan
Pelajaran Sains KBSM dengan pengetahuan asas pelajar untuk ujian pra manakala ujian pos diuji
selepas pengajaran menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik dilakukan. Jadual
penentu ujian boleh dilihat dalam jadual 3.2.
Pengkaji akan merujuk soalan-soalan daripada buku-buku rujukan untuk dijadikan
instrumen .Kedua-dua kertas ujian menguji konsep yang sama. Soalan untuk ujian pos adalah
hampir sama dengan ujian pra. Terdapat pindaan soalan 1,2,3,4,6,7,14,18,20 dilakukan. Soalan
dalam ujian pra juga disusunkan semula supaya menjadi sebagai suatu soalan dalam ujian pos
seperti ditunjukkan dalam jadual 3.1

Jadual 3.1 :Susunan soalan ujian pra dalam ujian pos

Ujian Nombor soalan


Ujian Pra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Ujian Pos 4 7 8 9 1 3 2 6 10 5

Ujian Pra 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Ujian Pos 13 12 14 15 11 20 19 18 17 16

Ujian pra dan pos akan mengandungi 20 item dengan jenis anika pilihan dan soalan struktur
(Lampiran B dan lampiran C )

Jadual 3.2: Jadual penentu ujian (ujian pra dan ujian pos)
Konsep Soalan
Ujian Ujian
Pra Pos
2 7
Food web
Energy flow occurs How many food How many food
in a food chain or chains are shows chains are showns
food web from the in fingure 1? In fingure 1?

producer to the chicken eagle chicken eagle


Consumer. Grass snake grass snake
.bird
Catepillar frog frog
Caterpillar

A. 3 A. 3
B. 4 B. 4
C. 5 C. 5
D. 6 D. 6

Jadual ini menunjukkan konsep yang diuji dalam kedua-dua kajian dan juga menyatakan
perubahan soalan pada ujian pos serta jawapannya. ( A,B,C dan D )

Set Soalan

Soalan-soalan telah disediakan berdasarkan sukatan Pelajaran Sains KBSM


mengikut konsep tajuk “Inderdependence between Living Organisms and Environment’’.
Soalan-soalan berbagai jenis sama ada lisan atau bertulis dari soalan yang mudah ke sukar.
(Lampiran D).

Borang Soal Selidik


Soal selidik dibina untuk mengetahui persepsi pelajar terhadap kaedah penyoalan secara
sistematik yang digunakan. Ia hanya khas kepada kumpulan eksperimen sahaja. Soal selidik
kajian mengandungi 20 item yang dikemukan berdasarkan skala likert 1-5 (Lampiran E).

3.6 Prosedur Pengumpulan Data

Pengkaji telah menjalankan kajian di sebuah sekolah bantuan penuh kerajaan di negeri
Selangor. Pengkaji telah memilih 2 kelas tingkatan 2 untuk dijadikan kelas kajiannya.Pengkaji
telah menggunakan 4 set maklumat untuk laporan kajian. Sebelum kajian dijalankan pengkaji
telah memberi set pertama iaitu borang maklumat kepada kelas yang dipilih untuk
dilengkapkan.Ini penting sebagai menilai tahap pencapaian pelajar dipilih. Kemudian pelajar
yang dipilih telah diberi ujian pra sebagai set kedua bagi menilai pengetahuan sedia ada sebelum
kajian dimulakan.
Semasa kajian, kedua-dua kelas telah diajar topik yang sama. Cuma corak pengajaran guru
sahaja yang berbeza. Di mana kumpulan eksperimen telah menggunakan kaedah penyoalan
secara sistematik manakala kumpulan kawalan menggunakan kaedah tradisional. Setelah selesai
kaedah pengajaran dijalankan kedua kelas pilihan telah diberi ujian pos bagi mendapat maklumat
set ketiga.Akhirnya set keempat dijalankan melalui borang soal selidik yang diberi sebagai
penutup kajian. Pengkaji telah memastikan semua responden menjawab soalan-soalan yang
diberi. Pengkaji juga telah memastikan semua ujian pos dan ujian pra dilaksanakan.

3.7 Analisa Data

Prosuder untuk menganalisa data adalah seperti berikut:


a) Peratus dan kekerapan akan digunakan untuk menerangkan tentang profil
responden.
b) Min dan sisihan piawai digunakan untuk mengukur pencapaian responden.
c) Kekerapan dan peratus digunakan untuk mengukur tahap pencapaian pelajar
melalui ujian pra dan pos dalam kelas yang menggunakan kaedah penyoalan
secara sistematik
d) Kekerapan dan peratus digunakan untuk mengukur tahap pencapaian pelajar
melalui ujian pos dalam kelas tradisional.
e) Kekerapan dan peratus digunakan untuk mengukur maklumbalas pelajar
terhadap penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik melalui borang
soal selidik.
Penganalisaan data kuantitatif dengan menggunakan statistik deskriptif dan inferens. Statistik
deskriptif dilakukan dengan menentukan min dan peratusan untuk melihat pencapaian di
kalangan pelajar dengan membandingkan ujian pra dan ujian pos antara kumpulan eksperimen
dan kumpulan kawalan. Manakala statistik inferens digunakan untuk mengira nilai –t dalam
menentukan hipotesis kajian.
Untuk menunjukkan persepsi pelajar terhadap kaedah yang digunakan, pengkaji akan
menaksirkan datanya dalam bentuk peratusan dan min skor setiap item dalam borang maklumat,
ujian pra dan ujian pos. Skor yang ditentukan untuk menilai pencapaian pelajar diambil kira
seperti berikut:
Skor (%) Pencapaian

80 – 100 cemerlang
60 _ 79 baik
40 - 59 sederhana
0 - 39 lemah
Bagi menilai penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik melalui borang soal selidik data
dianalisa menggunakan min skor dan kekerapan berdasarkan skala likert seperti di bawah:
1 Sangat tidak setuju
2 Tidak setuju
3 Kurang setuju
4 Setuju
5 Sangat setuju

Purata min skor tinggi bagi item telah menunjukkan penerimaan yang positif dan sebaliknya
purata min yang rendah menunjukkan penerimaan yang negatif. Semua analisis dalam kajian ini
telah menggunakan program dari pakej SPSS supaya memperolehi keputusan yang tepat dan
benar.

3.8 Kesimpulan

Kajian ini menggunakan reka bentuk eksperimen maka terdapat kumpulan eksperimen dan
kumpulan kawalan. Kedua-dua kumpulan menduduki ujian pra. Kumpulan eksperimen
menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik. Selepas menggunakan kaedah penyoalan
secara sistematik, sampel kajian diminta mengambil ujian pos dan menjawab soalan-soalan di
dalam borang soal selidik. Bagi kumpulan kawalan, mereka hanya mengikuti pembelajaran
tradisional dan turut menduduki ujian pos yang sama. Data yang diperolehi, dianalisis melalui
statistik deskriptif dan inferens dengan bantuan program SPSS.
BAB 4

HASIL KAJIAN

4.1 Pendahuluan

Bab ini mengemukakan segala dapatan daripada kajian, bagi menjawab soalan kajian. Hasil
kajian meliputi analisa data responden yang diproses menggunakan Program SPSS (Statistical
Package For Social Science). Profil responden melibatkan empat puluh enam sample dari
Sekolah Menengan Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor akan diperihalkan melalui
ujian-t antara pembelajaran melalui kaedah penyoalan secara sistematik dan kaedah tradisional.
Hasil penyelidikan melalui soal selidik akan dibentangkan dengan menggunakan data-data dan
rumusan seperti berikut:
1. Statistik deskriptif responden secara keseluruhan.
2. Perbezaan persepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah penyoalan secara
sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

4.2 Profil Responden

Responden bagi kajian ini terdiri daripada 46 orang pelajar tingkatan dua. 23 orang pelajar
adalah dari kelas 2 Bestari dan 23 orang pelajar lagi dari kelas 2 Cekal. Pelajar 2 Cekal
merupakan kumpulan eksperimen manakala 2 Bestari sebagai kumpulan kawalan.
Bagi responden kelas eksperimen seramai 8 orang pelajar lelaki(34.8%) dan 15 orang
pelajar perempuan(65.2%) dengan keseluruhan bangsa adalah Melayu. Responden kelas kawalan
terdiri daripada 9 orang pelajar lelaki(39.1%) dan seramai 14 orang pelajar perempuan(60.9%)
manakala keseluruhan bangsa adalah Melayu.
Pencapaian pelajar dalam matapelajaran Sains diambil dari keputusan pencapaian
UPSR( Ujian Penilaian Sekolah Rendah). Di mana pencapaian A sebagai cemerlang, B sebagai
baik dan C sebagai sederhana. Berdasarkan kepada pengelasan ini didapati 7(30.4%) pelajar
mencapai tahap cemerlang dan 16(69.4%) pelajar mencapai tahap baik dan tiada pelajar di tahap
sederhana bagi kumpulan eksperimen. Bagi kumpulan kawalan seramai 9(39.1%) pelajar
mencapai tahap cemerlang, 14(60.9%) pelajar mencapai tahap baik dan tiada pelajar ditahap
sederhana Ini bermakna kedua-dua kumpulan responden mempunyai tahap pencapaian UPSR
yang hampir sama. Faktor ini diambil kira terlebih dahulu bagi tujuan untuk mengenalpasti
bahawa faktor perbezaan pencapaian UPSR tidak mempengaruhi dapatan yang akan diperolehi
selepas proses pengajaran dan pembelajaran dijalankan (Rujuk rajah 4.2.1).
Selain daripada faktor pencapaian, faktor minat terhadap sains juga diambil kira. Didapati
bahawa sebanyak 82.6% berminat manakala 17.4% tidak berminat bagi kumpulan eksperimen.
Bagi kumpulan kawalan terdapat sebanyak 73.9% berminat dan 26.1% tidak berminat. Analisa
frekuensi pelajar diringkaskan seperti jadual 4.2.2.

Rajah 4.2.1 : Graf pencapaian pelajar kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan
dalam matapelajaran Sains UPSR.

Jadual 4.2.1:Resonden Kajian Mengikut Jantina, Bangsa, Minat dan Pencapaian

Kumpulan Latar Belakang Frekuensi Peratus(%)

Jantina: Lelaki 8 34.8


Perempuan 15 65.2
Bangsa: Melayu 23 100
Eksperimen Cina - -
India - -
Pencapaian: A 7 30.4
UPSR B 16 69.6
C - -
Minat : Berminat 19 82.6
Sains Tidak berminat 4 17.4

Kumpulan Latar Belakang Frekuensi Peratus(%)

Jantina: Lelaki 9 39.1


Perempuan 14 60.9
Bangsa: Melayu 23 100
Kawalan Cina - -
India - -
Pencapaian: A 9 39.1
UPSR B 14 60.9
C - -
Minat Sains: Berminat 17 73.9
Tidak berminat 6 26.1

4.3 Dapatan Kajian Statistik Deskriptif

Bahagian ini membincangkan hasil kajian berbentuk deskriptif bagi pembolehubah-


pembolehubah yang telah dikaji. Pembolehubah tersebut berkaitan dengan persepsi dan
pencapaian pelajar terhadap Sains sebelum dan selepas penggunaan kaedah penyoalan secara
sistematik dilaksanakan dalam pengajaran dan pembelajaran Sains

4.3.1: Analisa kajian berkaitan persepsi pelajar terhadap sains

Merujuk jadual 4.3.1, tidak terdapat perbezaan yang ketara berkaitan persepsi pelajar
terhadap sains sebelum dan selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik semasa
pengajaran dan pembelajaran sains. Ini dapat dibuktikan dari nilai min dan mod sebelum dan
selepas penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik.

Jadual 4.3.1: Persepsi pelajar terhadap sains sebelum dan selepas kaedah penyoalan
secara sistematik dilaksanakan

Sebelum Selepas

Item Min Mod Min Mod

1 Saya dapat memahami


isi pelajaran yang di
disampaikan guru dengan 3.6 setuju 4.3 sangat setuju
senang dalam pengajaran
sains
2 Pengajaran sains mendorong
perbincangan lebih 3.7 setuju 4.3 sangat setuju
berkesan.
3 Pembelajaran sains adalah 4.2 sangat setuju 3.3 setuju
menyeronokkan

Sebelum Selepas
Item Min Mod Min Mod

4 Belajar sains adalah lebih 3.5 setuju 3.9 setuju


sesuai bagi diri saya
5 Belajar sains membolehkan 3.6 setuju 4.3 setuju
saya belajar dengan berkesan

6 Saya berminat belajar sains 4.3 sangat setuju 4.2 sangat setuju
kerana dapat meneroka perkara
baru
7 Aktiviti eksperimen menarik 4.5 sangat setuju 4.5 sangat setuju
minat saya dalam matapelajaran
Sains
8 Pengajaran guru boleh
membantu saya mencapai 4.1 sangat setuju 4.4 sangat setuju
pencapaian yang lebih baik

9 Penggunaan teknik
pengajaran guru mendorong 4.2 sangat setuju 3.9 setuju
saya menggunakan
pengetahuan baru
10 Saya berasa lebih berminat
untuk belajar apabila kaedah 4.7 sangat setuju 3.2 setuju
pengajaran guru menarik

4.3.2: Analisa kajian berkaitan persepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah penyoalan
secara siatematik dalam pengajaran dan pembelajaran sains.

Merujuk jadual 4.3.1, didapati pelajar menyatakan keberkesanan penggunaan kaedah


penyoalan secara sistematik. Ramai pelajar sangat bersetuju kaedah penyoalan secara sistematik
membantu belajar Sains dengan lebih berkesan. Di mana seramai 11(47.8%) pelajar menyatakan
sangat setuju dan 10(43.5%) setuju manakala hanya seramai seorang(4.3%) sahaja yang kurang
setuju dan tidak setuju.

Jadual 4.3.1: Persepsi pelajar terhadap kaedah penyoalan secara dalam membantu
keberkesanan pembelajaran.
Belajar Sains dengan kaedah penyoalan
secara sistematik membantu saya
belajar dengan lebih berkesan

TS KS S SS
Frekuensi 1 1 10 11
Peratus 4.3 4.3 43.5 47.8
Mod Sangat setuju

Merujuk jadual 4.3.2, didapati pelajar berminat terhadap Sains selepas penggunaan
kaedah penyoalan secara sistematik. Ramai pelajar sangat bersetuju kaedah penyoalan secara
sistematik menarik minat pelajar terhadap sains. Di mana seramai 13(56.5%) pelajar menyatakan
sangat setuju manakala 10(43.5%) pelajar setuju . Ini menunjukkan kaedah penyoalan secara
sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran dapat menarik minat terhadap sains.

Jadual 4.3.2: Persepsi pelajar terhadap kaedah penyoalan secara dalam menarik
minat pelajar terhadap sains

Aktiviti eksperimen dengan kaedah


penyoalan secara sistematik menarik
minat saya terhadap pelajaran sains

TS KS S SS
Frekuensi - - 10 13
Peratus - - 43.5 56.5
Mod Sangat setuju

Merujuk jadual 4.3.3, didapati pelajar menunjukkan persepsi yang baik terhadap
penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik dalam membantu meningkatkan pencapaian
dalam sains. Seramai 16(69.6%) pelajar bersetuju dan 6(26.1%) pelajar sangat setuju kaedah
penyoalan secara sistematik membantu meningkatkan pencapaian dalam sains manaka hanya
seorang(4.3%) kurang setuju.

Jadual 4.3.3: Persepsi pelajar terhadap kaedah penyoalan secara sistematik


membantu meningkatkan pencapaian pelajar dalam sains.

Kaedah penyoalan secara sistematik


yang digunakan oleh guru semasa
pembelajaran membantu saya
meningkatkan pencapaian dalam
sains

TS KS S SS
Frekuensi - 1 16 6
Peratus - 4.3 69.9 26.1
Mod Setuju
TS: Tidak setuju
KS: Kurang setuju
S: Setuju
SS: Sangat setuju

4.3.3 Analisa kajian berkaitan dengan pencapaian pelajar dalam matapelajaran sains

Berdasarkan jadual 4.3.2 didapati min pencapaian pelajar sebelum dan selepas
penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik bagi kumpulan eksperimen menampakkan
peningkatan sebanyak 29.434. Nilai sisihan piawai adalah 9.706(ujian pra) dan
8.9636(ujian pos). Julat minimum bertambah dari 25.00 menjadi 60.00 manakala julat
maksimum meningkat dari 65.00 menjadi 92.00.

Jadual 4.3.2 : Pencapaian pelajar ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan eksperimen.

Pencapaian N Min Median Varians Sisihan Minimum Maksimum


Pelajar Piawai

Pratest 23 45.043 45.00 94.209 9.706 25.00 65.00


Postest 23 74.565 73.00 80.348 8.963 60.00 92.00

Taburan frekuensi pelajar mengikut pencapaian dalam matapelajaran Sains sesudah kaedah
penyoalan secara sistematik semasa pengajaran dan pembelajaran dinyatakan seperti rajah 4.2.
Rajah 4.2 : Graf frekuensi pencapaian sebelum(ujian pra) dan selepas (ujian pos)
penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik.
Merujuk kepada jadual 4.3.3 terdapat perbezaan min bagi pelajar kumpulan kawalan
menampakkan peningkatan sebanyak 18.8696. Nilai sisihan piawai adalah 9.1593(ujian pra) dan
9.41385(ujian pos). Julat minimum bertambah dari 30.00 ke 65.00 manakala julat maksimum
berubah dari 50.00 ke 79.00.

Jadual 4.3.3: Pencapaian pelajar pratest dan postest bagi kumpula kawalan.

Pencapaian N Min Median Varians Sisihan Minimum Maksimum


Pelajar Piawai

Pratest 23 49.565 50.00 83.893 9.1593 30.00 65.00


Postest 23 68.434 70.00 88.621 9.4138 50.00 79.00

Taburan frekuensi pelajar mengikut pencapaian dalam matapelajaran Sains bagi kaedah
tradisional semasa pengajaran dan pembelajaran dinyatakan seperti rajah 4.3.

Rajah 4.3: Graf frekuensi pencapaian ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan
kawalan.

Taburan frekuensi pencapaian pelajar bagi ujian pra dan ujian pos kumpulan kawalan dan
kumpulan eksperimen dinyatakan seperti jadual 4.3.4.
Dari segi tahap pencapaian akademik, pelajar telah dikelaskan dan dikumpulkan dalam
empat kategori tahap pencapaian akademik berdasarkan markah yang diperolehi dalam ujian pra
dan pos. Pembahagian adalah seperti berikut:

0 – 39 markah : pencapaian lemah


40 – 59 markah : pencapaian sederhana
60 – 79 markah : pencapaian baik
80 – 100 markah : pencapaian cemerlang

Jadual 4.3.4 : Kekerapan/frekuensi mengikut gred bagi pencapaian ujian pos bagi
kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan

Kumpulan Eksperimen Kumpulan kawalan

Gred Markah Frekuensi ( % ) Frekuensi (%)

Cemerlang 80-100 7 30.4 - -


Baik 60-79 16 69.6 17 73.9
Sederhana 40-59 - - 6 26.1
Lemah 0-39 - - - -

Jadual 4.3.4 di atas menunjukkan pencapaian ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan
kumpulan kawalan. Didapati pencapaian kumpulan eksperimen adalah jauh lebih baik
berbanding kumpulan kawalan. Merujuk kepada data di atas seramai 7 orang pelajar(30.4%)
telah berjaya memperolehi gred cemerlang dan seramai 16 orang pelajar(69.6%) memperolehi
gred baik. Ini adalah satu pencapaian yang cemerlang kerana tiada pelajar yang mendapat gerd
sederhana dan lemah.
Pencapaian yang berbeza pula bagi kumpulan kawalan, di mana tiada pelajar mendapat
gred cemerlang. Walaubagaimanapun pencapaiannya juga baik kerana seramai 17 orang
pelajar(73.9%) mendapat gred baik dan seramai 6 orang pelajar(26.1%) mendapat gred
sederhana. Namun begitu pencapaian bagi kumpulan eksperimen yang mengikuti kaedah
penyoalan secara sistematik adalah lebih baik (Rujuk rajah 4.4).

Rajah 4. : Graf peratusan pencapaian pelajar dalam ujian pos bagi kumpulan
Kawalan dan kumpulan eksperimen. .
4.4 Analisa Dapatan Kajian

Sub-topik ini akan membandingkan min ujian pra dan min ujian pos untuk kumpulan
kawalan bagi melihat tahap pencapaian pelajar dan melihat kaedah pengajaran-pembelajaran
yang lebih berkesan dan efektif bagi meningkatkan pencapaian akademik pelajar.

Jadual 4.4.1 : Perbandingan skor min ujian pra dan ujian pos bagi kumpulan
eksperimen dan kumpulan kawalan.

Kumpulan Eksperimen Kumpulan Kawalan

Ujian Pra Ujian Pos Ujian Pra Ujian Pos

Min skor 45.043 74.565 49.565 68.434

Perbezaan min 29.434 18.869

Jadual 4.4.1 di atas menunjukkan min skor ujian pra dan skor ujian pos untuk kumpulan
eksperimen dan kumpulan kawalan.Terdapat perbezaan yang ketara antara min kedua-dua
kumpulan. Bagi kumpulan eksperimen, min skor adalah 45.043 manakala kumpulan lawalan
pula adalah 49.565. Perbezaan antara min skor ujian pra bagi kumpulan eksperimen dan kawalan
adalah 4.434. Ini menunjukkan pelajar bagi kumpulan kawalan mempunyai pengetahuan sedia
ada yang lebih berbanding kumpulan eksperimen. Min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen
pula 74.565, manakala min skor bagi kumpulan kawalan hanya 68.434. Ini menunjukkan
terdapat peningkatan pencapaian yang lebih baik bagi kumpulan eksperimen.

4.5 Pengujian hipotesis

Bahagian ini akan membincangkan keempat-empat pengujian hipotesis yang dibina


sebelum kajian dijalankan. Pengujian disahkan berdasarkan data-data yang telah dianalisa
menggunakan ujian-t
4.5.1 Hipotesis Pertama

Ho1 : Tiada perbezaan yang signifikan diantara min skor ujian pra dan min
skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen.
Ha1 : Terdapat perbezaan yang signifikan antara min skor ujian pra dan min
skor ujian bagi kumpulan eksperimen.
Hipotesis ini dibina bagi melihat sama ada terdapat perbezaan pencapaian pelajar yang
terdedah dengan kaedah penyoalan secara sistematik. Berdasarkan jadual 4.5.1, beza min antara
ujian pra dan ujian pos ditentukan. Beza min antara ujian pra dan ujian pos adalah 29.434. Nilai t
yang diperolehi adalah 7.652 manakala nilai signifikan yang diperolehi adalah 0.00. Nilai
signifikan yang diperolehi adalah lebih kecil daripada nilai kritikal, p=0.00 < 0.05. Ini bermakna
hipotesis nul pertama ditolak. Maka sebenarnya terdapat perbezaan antara min skor ujian pra dan
min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen.

Jadual 4.5.1 : Ujian t bagi min skor ujian pra dan ujian pos kumpulan
Eksperimen.
Kumpulan Ujian Bil. Skor Beza Nilai Tahap
Pelajar min min t signifikan
Pra 23 45.043
Eksperimen 29.434 7.652 0.00
Pos 23 74.565

4.5.2: Hipotesis Kedua

H02 : Tiada perbezaan yang signifikan diantara min skor ujian pra dan min
skor ujian pos bagi kumpulan kawalan.
Ha2 : Terdapat perbezaan yang signifikan diantara min skor ujian pra dan
skor ujian pos bagi kumpulan kawalan.
Hipotesis ini dibina bagi melihat sama ada terdapat perbezaan pencapaian pelajar yang
menggunakan kaedah tradisional.
Berdasarkan jadual 4.5.2, beza min antara ujian pra dan ujian pos ditentukan. Keputusan
didapati beza min antara ujian pra dan ujian pos adalah 18.869. Nilai t diperolehi adalah 8.912,
manakala nilai signifikan yang diperolehi adalah 0.00. Nilai signifikan yang doperlehi adalah
lebih kecil dari nilai kritikal, P= 0.00< 0.05. Oleh itu hipotesis nul kedua ditolak dan menerima
hipotesis alternatif iaitu terdapat perbezaan antara nilai min skor ujian pra ujian pos bagi
kumpulan kawalan.

Jadual 4.5.2 : Ujian t bagi skor ujian pra dan ujian pos kumpulan kawalan.

Kumpulan Ujian Bil. Skor Beza Nilai Tahap


Pelajar min min t signifikan

Pra 23 49.565
Kawalan 18.869 8.912 0.000
Pos 23 68.434

Nilai min daripada skor ujian pos adalah lebih tinggi daripada skor ujian pra bagi kedua-dua
kaedah pengajaran dan pembelajaran dalam topik “Interdependence Between Living Organisms
and the Environment”.Walaubagaimanapun peratus peningkatan adalah berbeza, di mana
peratusan pencapaian bagi kumpulan eksperimen lebih tinggi daripada kumpulan kawalan. Ini
adalah kerana tahap keberkesanan kaedah pengajaran berbeza. Oleh itu bagi melihat kaedah
penyoalan secara sistematik berbanding kaedah tradisional, perbezaan pencapaian bagi kedua-
dua kaedah telah diuji.

4.5.3 Hipotesis Ketiga

Ho3 : Tiada perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pra antara
kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.
Ha3 : Terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pra antara
kumpulan kawalan dan kumpulan eksperimen.
Hipotesis ini dibina bagi melihat sama ada terdapat perbezaan pencapaian pelajar yang
menggunakan kaedah tradisional dan kaedah penyoalan secara sistematik.
Berdasarkan jadual 4.5.3, beza min antara ujian pra dagi kumpulan kawalan dan kumpulan
eksperimen adalah 4.522. Nilai t yang diperolehi adalah -1.594, manakala nilai signifikan yang
diperolehi adalah 0.118. Nilai signifikan yang diperolehi adalah lebih besar dari nilai kritikal, P=
0.118 > 0.05. Oleh itu hipotesis nul diterima. Ini bermakna tahap pencapaian akademik pelajar
bagi kedua-dua kumpulan adalah sama sebelum kedua-dua kaedah pengajaran dan pembelajaran
dilaksanakan.
Jadual 4.5.3 : Ujian t bagi membanding min skor ujian pra bagi kumpulan
kawalan dan kumpulan eksperimen.

Kumpulan Ujian Bilangan Nilai Beza Nilai Tahap


Pelajar Min min t Signifikan
Eksperimen Pra 23 45.043
4.522 -1.594 0.118
Kawalan Pra 23 49.565

4.5.4 Hipotesis Keempat


Ho4 : Tiada terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor pos diantara
kmpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.
Ha4 : Terdapat perbezaan yang signifikan dalam min skor ujian pos diantara
kmpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.
Hipotesis ini dibina bagi melihat sama ada terdapat perbezaan pencapaian pelajar yang
menggunakan kaedah tradisional dan kaedah penyoalan secara sistematik.
.Berdasarkan jadual 4.5.4, beza min antara ujian pos bagi kumpulan kawalan dan kumpulan
eksperimen adalah 6.1304. Nilai t yang diperolehi adalah 2.262, manakala nilai signifikan yang
diperolehi adalah 0.029. Ini bermakna nilai signifikan yang diperolehi lebih kecil dari nilai
kritikal, p= 0.029<0.05 . Oleh itu hipotesis nul ditolak.Ini bermakna terdapat perbezaa yang
signifikan di antara min skor ujian pos bagi kumpulan eksperimen dan kumpulan kawalan.

Jadual 4.5.4 : Ujian t bagi membandingkan min skor ujian pos bagi kumpulan
kawalan dan kumpulan eksperimen.

Kumpulan Ujian Bilangan Skor Beza Nilai Tahap


Pelajar min min t signifikan

Eksperimen Pos 23 74.565


6.1301 2.262 0.029
Kawalan Pos 23 68.434

4.6 Analisa Persepsi Pelajar Terhadap Sains Apabila Kaedah Penyoalan Secara
Sistematik Didedahkan.

Dalam bahagian soal selidik 20 item yang dikemukakan kepada responden bagi
menentukan persepsi pelajar terhadap Sains apabila kaedah penyoalan secara sistematik
digunakan. Setiap item yang dikemukakan, responden dikehendaki memilih sama ada beliau
sangat setuju, setuju, kurang setuju, tidak setuju atau sangat tidak setuju kepada penyataan yang
dikemukakan. jadual 4.7.1 dan jadual 4.7.2 adalah ringkasan daripada dapatan.
Bagi item penyampaian guru mudah difahami dalam pengajaran Sains didapati seramai 9
(39.1%) kurang setuju, 12 ( 52.2%) setuju manakala 2 (8.7%) sangat setuju. Bagi pengajaran
sains mendorong perbincangan lebih berkesan pula 3 (13%) sangat setuju, 13(56.5%) setuju, 6
(26.1%) kurang setuju manakala hanya 1 (4.3 %) tidak setuju.
Seramai 14 responden( 60%) bersetuju, 7 (30.4%) sangat setuju manakala hanya seramai 2
( 8.7 %) kurang setuju tentang pengajaran sains yang menyeronokkan. Untuk kesesuaian belajar
Sains bagi responden, seramai 12 (52.2%) setuju, manakala 11 (47.8%) kurang setuju.
Responden yang menyatakan belajar sains lebih berkesan pula menunjukkan frekuensi
11( 47.8%) kurang setuju, 10 (43.5%) setuju dan hanya 2 (8.7%) sangat setuju. Seramai 16
(69.6%) dan 7 (30.4%) sangat setuju menyatakan minat belajar sains kerana dapat meneroka
perkara baru.
Dapatan kajian ini , didapati 10 (43.5%) setuju, manakala 13 (56.5%) menyatakan sangat
setuju tentang aktiviti eksperimen menarik minat responden dalam matapelajaran sains. Bagi
item tentang kaedah pengajaran guru membantu mencapai pencapaian yang lebih baik, seramai
5 (21.7%) menyatakan kurang setuju, 11 (47.8%) setuju dan 7 (30.4%) menyatakan sangat tidak
setuju.
. Untuk item tentang teknik pengajaran guru boleh mendorong responden menggunakan
pengetahuan baru, seramai 1(4.3%) menyatakan kurang setuju, 16( 69.6%) setuju manakala 6
(26.1%) sangat setuju.Seramai 6 (26.1%) setuju manakala 17(73.9%) sangat setuju bagi item
tentang minat untuk belajar apabila kaedah pengajaran guru menarik.
Berdasar soal selidik berkenaan persepsi penggunaan kaedah penyoalan secara sistematik
seramai 2 (8.7%) kurang setuju, 10 (43.5%) setuju manakala 11 (47.8%) menyatakan sangat
setuju tentang kaedah penyoalan secara sistematik membantu responden memahami isi pelajaran.
Bagi item kedua tentang kaedah penyoalan secara sistematik mendorong perbincangan kelas,
seramai 2 (8.7%) kurang setuju, 10 (43.5%) setuju manakala 11 (47.8%) sangat setuju
Dari kajian ini juga didapati 9 (39.1%) sangat tidak setuju, 13 (56.5%) manakala 1
(4.3%) setuju tentang pembelajaran sains menjadi tidak seronok apabila menggunakan kaedah
penyoalan secara sistematik. Item keempat tentang kesesuaian kaedah penyoalan secara
sistematik pada responden menunjukkan seramai 5(21.7%) kurang setuju, 14 ( 60/9%)
setuju manakala 4 (17.4%) sangat setuju
. Untuk item seterusnya tentang persetujuan belajat melalui kaedah penyoalan secara
sistematik membantu pembelajaran yang berkesan didapati 1 (4.3%) sangat tidak setuju, 1
(4.3%) kurang setuju, 10 (43.5%) bersetuju manakala 11 (47.8%) sangat setuju. Seramai 3
(13.0%) kurang setuju, 11 (47.8%) setuju manakala seramai 9 (39.1%) sangat setuju tentang
kaedah penyoalan secara sistematik membantu meneroka perkara baru.
Kajian ini juga mendapati seramai 10 (43.5%) bersetuju manakala 13 (56.5%) sangat
setuju tentang aktiviti eksperimen dan kaedah penyoalan secara sistematik menarik minat
responden pada matapelajaran Sains. Seterusnya seramai 1 (4.3%) kurang setuju, 16 (69.6%)
setuju manakala 6 (26.1%) menyatakan sangat setuju tentang kaedah penyoalan secara sistematik
membantu meningkatkan pencapaian responden.
Akhir sekali, bagi item kesembilan tentang teknik penyoalan mendorong menggunakan
pengetahuan baru, mendapati seramai 6 (26.1%) kurang setuju, 12 (52.2%) setuju manakala 5
(21.7%) sangat setuju. Bagi item tentang rasa tidak minat belajar apabila guru sering menyoal
pula, hanya 4 (17.4%) kurang setuju, 11(47.8%) tidak setuju manakala 8 (34.8%) sangat tidak
setuju.

Jadual 4.7.1 : Persepsi pelajar terhadap Sains.

STS TS KS S SS
Item Fre Fre Fre Fre Fre
( %) (%) (%) (%) (%)

1. Saya dapat memahami


isi pelajaran yang (9) (12) (2)
disampaikan guru - - 39.1 52.2 8.7
dengan senang dalam
pengajaran sains.
(1) (6) (13) (3)
2. Pengajaran sains - 4.3 26.1 56.5 13.0
mendorong perbincangan
lebih berkesan.
(2) (14) (7)
3. Pembelajaran sains - - 8.7 60.9 30.4
Adalah menyeronokkan.

(11) (12)
4. Belajar sains adalah - - 47.8 52.2 -
lebih sesuai bagi diri saya.
5. Belajar sains membolehkan (11) (10) (2)
saya belajar dengan - - 47.8 43.5 8.7
berkesan.
6. Saya berminat belajar sains (16) (17)
kerana dapat meneroka - - - 69.6 30.4
perkara baru.
(10) (13)
7. Aktiviti eksperimen - - - 43.5 56.5
menarik minat saya
dalam mata pelajaran sains

STS TS KS S SS
Item Fre Fre Fre Fre Fre
( %) (%) (%) (%) (%)

(5) (11) (7)


8. Pengajaran guru boleh - - 21.7 47.8 30.4
membantu saya mencapai
pencapaian yang lebih baik.
(1) (16) (6)
9. Penggunaan teknik - - 4.3 69.6 26.1
pengajaran guru mendorong
saya menggunakan
pengetahuan yang baru

10. Saya berasa lebih (6) (17)


berminat untuk belajar - - - 26.1 73.9
apabila kaedah pengajaran
guru menarik.

Jadual 4.7.2 : Perpepsi pelajar terhadap penggunaan kaedah penyoalan secara


sistematik.

STS TS KS S SS
Item Fre Fre Fre Fre Fre
(%) (%) (%) (%) (%)
1. Saya dapat memahami isi
pelajaran yang diajar oleh
guru dengan mudah apabila - - 8.7 43.5 47.8
guru menggunakan kaedah
penyoalan secara sistematik.

1 Penggunaan kaedah (2) (10) (11)


penyoalan secara sistematik - - 8.7 43.5 47.8
mendorong perbincangan
kelas.

2 Pembelajaran sains adalah (9) (13) (1)


tidak menyeronokan apabila 39.1 56.5 - 4.3 -
menggunakan kaedah
penyoalan secara sistematik.

3 Belajar sains dengan kaedah (5) (14) (4)


penyoalan secara sistematik - - 21.7 60.9 17.4
adalah sesuai bagi diri saya.

STS TS KS S SS
Item Fre Fre Fre Fre Fre
(%) (%) (%) (%) (%)

5. Belajar sains dengan kaedah (1) (1) (10) (11)


penyoalan secara sistematik 4.3 - 4.3 43.5 47.8
membantu saya belajar
dengan lebih berkesan.

6.Belajar sains dengan kaedah (3) (11) (9)


penyoalan secara sistematik - - 13.0 47.8 39.1
membantu saya meneroka
perkara baru.

7.Aktiviti eksperimen dan (10) (13)


kaedah penyoalan secara - - - 43.5 56.5
sistematik menarik minat
saya dalam pelajaran sains.

8.Kaedah penyoalan secara


sistematik yang digunakan (1) (16) (6)
oleh guru semasa - - 4.3 69.6 26.1
pengajaran membantu saya
mencapai pencapaian yang
baik.

STS TS KS S SS
Item Fre Fre Fre Fre Fre
(%) (%) (%) (%) (%)

9 Penggunaan teknik pengajaran (6) (12) (5)


secara penyoalan mendorong - - 26.1 52.2 21.7
saya menggunakan pengetahuan
baru.
(8) (11) (4)
10 Saya tidak berminat untuk 34.8 47.8 17.4 - -
belajar apabila guru sering
menyoal.
Petunjuk:
STS : Sangat tidak setuju
TS : Tidak setuju
KS : Kurang setuju
S : Setuju
SS : Sangat setuju
Fre : Frekuensi
% : Peratus

4.7 Kesimpulan

Dari analisa dapatan kajian menunjukkan bahawa kedua-dua kumpulan mempunyai


pengetahuan sedia ada yang sedikit berbeza tetapi setelah didedahkan dengan preses pengajaran
dan pembelajaran masing-masing, kedua-duanya menunjukkan peningkatan.
Walaubagaimanapun peningkatan kumpulan eksperimen lebih tinggi daripada kumpulan
kawalan. Ini membuktikan kaedah pengajaran-pembelajaran melalui penyoalan secara sistematik
lebih efektif dan berkesan berbanding kaedah tradisional.
Dapatan dari soal-selidik mendapati pelajar mempunyai persepsi yang tinggi terhadap sains. Ini
menunjukkan kaedah penyoalan secara sistematik dapat menarik minat dalam pengajaran dan
pembelajaran sains.
BAB 5

RUMUSAN, PERBINCANGAN DAN CADANGAN

5.1 Pendahuluan

Bab ini membincangkan ringkasan kajian, perbincangan dapatan kajian, rumusan dapatan
kajian, implikasi kajian dan cadangan kajian lanjutan. Bahagian ringkasan kajian meringkaskan
tujuan kajian, metodologi, instrument dan sampel kajian. Bahagian perbincangan dapatan kajian
akan menyatakan dapatan kajian yang lepas bagi menyokong kajian yang dijalankan ini.
Rumusan dapatan kajian menghuraikan secara ringkas dapatan kajian menurut objektif kajian.
Implikasi kajian pula mencadangkan kajian lanjutan berdasarkan kajian yang telah dijalankan ini.
5.2 Ringkasan Kajian
Tujuan kajian ini adalah untuk mengenalpasti keberkesanan pengajaran dan pembelajaran
menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik keatas minat dan pencapaian pelajar tingkatan
dua dalam pelajaran Sains di Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor,
Darul Ehsan. Kajian ini berbentuk quasi eksperimen yang melibatkan dua kumpulan kajian iaitu
kumpulan eksperimen dan kumplan kawalan. Ujian t digunakan untuk menguji hipotesis nul dan
hipotesis alternatif. Keputusan kajian menunjukkan ada peningkatan dan perubahan persepsi
yang positif terhadap pelajaran sains melalui pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah
penyoalan secara sistematik. Ini menunjukkan kaedah penyoalan secara sistematik adalah lebih
efekif berbanding kaedah tradisional dalam meningkatkan prestasi matapelajaran Sains dan
memupuk persepsi yang positif dikalangan pelajar tingkatan dua di Sekolah Menengah
Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor, Darul Ehsan.

5.3 Perbincangan Dapatan kajian


5.3.1 Perbezaan persepsi terhadap sains sebelum dan selepas didedahkan dengan
kaedah penyoalan secara sistematik.

Hasil analisa dapatan didapati terdapat perbezaan persepsi dari segi minat terhadap pelajaran
Sains setelah didedahkan dengan kaedah penyoalan secara sistematik.Keadaan ini wujud kerana
kaedah penyoalan secara sistematik mewujudkan pembelajaran yang aktif dengan komunikasi
dua hala. Kaedah penyoalan secara sistematik menggalakkan pelajar mengambil bahagian
dengan memberi pandangan dan pendapat, berani mencuba dan sentiasa bersedia serta memberi
perhatian pada pengajaran guru.Antara sifat positif yang ditunjukkan oleh pelajar yang
didedahkan pada kaedah penyoalan secara sistematik adalah berani mencuba, yakin pada diri,
memberi tumpuan pada pengajaran guru dan aktif.

5.3.2 Perbezaan pencapaian antara kumpulan yang didedahkan dengan kaedah


penyoalan secara sistematik berbanding kaedah tradisional.

Hasil kajian didapati terdapat perbezaan yang signifikan pencapaian antara pelajar yang
didedahkan dengan kaedah penyoalan secara sistematik dan kaedah tradisional ke atas pelajar
tingkatan dua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor, Darul Ehsan
dalam matapelajaran Sains. Perbandingan ujian pra bagi kedua-dua kumpulan menunjukkan
perbezaan min yang agak besar iaitu 4.434, ini menunjukkan terdapat perbezaan dari segi
pengetahuan sedia ada dalam topik pembelajaran. Selepas kedua-dua kumpulan mengikuti
pengajaran dan pembelajaran menggunakan kaedah penyoalan secara sistematik (kumpulan
eksperimen) dan kaedah tradisional(kumpulan kawalan), di dapati ada perbezaan pencapaian
dalam ujian pos bagi setiap kumpulan. Kumpulan eksperimen telah menunjukkan peningkatan
yang cemerlang apabila beza min ujian pra dan ujian pos adalah 29.434. Bagi kumpulan kawalan
pula juga menunjukkan peningkatan pencapaian dengan beza min 18.869. Walau bagaimanapun
skor maksimum bagi kumpulan eksperimen adalah 92 manakala kumpulan kawaalan adalah 79.
Skor minimum ujian pra bagi kumpulan eksperimen adalah 60 sementara kumpulan kawalan 50.
Oleh itu, dari keputusan kajian ini menunjukkan ada perbezaan pencapaian bagi kedua-dua
kumpulan bagi kaedah pengajaran yang berbeza. Namun begitu keputusan membuktikan kaedah
penyoalan secara sistematik adalah lebih efektif dan berkesan dalam meningkatkan pencapaian
pelajar berbanding kaedah tradisional.

5.4 Rumusan Dapatan Kajian

Terdapat perbezaan yang signifikan antara pengajaran dan pembelajaran melalui kaedah
penyoalan secara sistematik berbanding kaedah tradisional terhadap pencapaian dalam Sains oleh
pelajar tingkatan dua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Tasik, Ampang, Selangor, Darul
Ehsan. Pelajar yang didedahkan dengan kaedah penyoalan secara sistematik telah
menunjukkanpeningkatan pencapaian yang cemerlang berbanding pelajar yang menerima
pengajaran kaedah tradisional. Keputusan ini menyokong keberkesanan penggunaan kaedah
penyoalan seperti yang dinyatakan oleh kajian-kajian lepas. Pada masa yang sama kaedah
penyoalan secara sistematik dapat mengubah persepsi pelajar untuk lebih meminati pelajaran
Sains dsebabkan pelajar lebih bersedia, menumpukan perhatian, yakin pada diri dan berani
memberi pendapat. Maskipun begitu terdapat beberapa batasan yang memberi kesan terhadap
dapatan kajian.

5.5 Implikasi Hasil Dapatan Kajian

Berdasarkan dapatan kajian menunjukkan bahawa kaedah penyoalan secara sistematik


adalah lebih efektif dalam meningkatkan pencapaian mata pelajaraan dan pembelajaran Sains
tingkatan dua walaupun pengajaran dan pembelajaran dilaksanakan dalam Bahasa
Inggeris.Kaedah penyoalan secara sistematik ini juga dapat mengubah persepsi dari segi minat
terhadap pelajaran Sains. Dapatan ini menunjukkan guru digalakkan menggunakan kaedah
penyoalan secara sistematik dalam pengajaran dan pembelajaran mereka. Ini membantu guru
mengaitkan pengetahuan sedia ada pelajar dalam proses pembelajaran. Guru perlu merangka
jenis soalan dan strategi penyoalan yang boleh menggalakkan lebih ramai pelajar terlibat secara
aktif dalam proses pembelajaran. Kaedah ini berupaya memberangsang pelajar berkomunikasi
dan berinteraksi secara dua hala. Dapatan kajian ini menyokong kajian lepas oleh Broply(1985)
dan Hoxmeier(1986) yang menyatakan teknik penyoalan yang berkesan membantu
meningkatkan pencapaian positif pelajar.
Oleh itu para guru perlu untuk mempelajari teknik penyoalan yang berkesan dan sistematik
bagi menyahut cabaran yang besar bagi guru untuk mengaplikasikan kaedah penyoalan secara
sistematik di dalam pengajaran dan pembelajaran seperti yang disarankan Taba(1971) bagi
menggalakkan pemikiran berkesan. Guru perlu mempunyai kesedaran dan tanggungjawab untuk
mencuba sesuatu kaedah pengajaran bagi menarik minat dan perhatian pelajar terhadap sains.
Guru seharusnya memberi peluang kepada pelajar untuk memberi pendapat dan menggunakan
pengetahuan sedia ada pelajar.
Pelajar yang menerima pembelajaran kaedah penyoalan secara sistematik telah
menunjukkan pencapaian yang cemerlang berbanding kaedah tradisional. Ini membuktikan
kaedah penyoalan secara sistematik adalah sesuai untuk semua matapelajaran. Kementerian
Pelajaran perlu meningkatkan latihan atau kursus berkaitan kaedah penyoalan secara sistematik
secara menyeluruh kepada guru-guru. Pendedahan yang diberikan akan membolehkan guru
membuat perancangan pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan.
Mengajar matapelajaran Sains dalam Bahasa Inggeris merupakan cabaran baru kepada
guru-guru sains masa kini. Pelajar yang lemah dalam Bahasa Inggeris biasanya menghadapi
kesukaran untuk berkomunikasi atau berinteraksi sesama rakan dan guru di bilik darjah semasa
pembelajaran Sains jika mereka terus didedahkan dengan kaedah tradisional. Kelebihan kaedah
penyoalan secara sistematik memberi peluang kepada pelajar untuk melibatkan diri ke atas
soalan guru. Ini secara tidak langsung dapat meningkatkan kemahiran penggunaan Bahasa
Inggeris dalam matapelajaran sains.
Penggunaan teknologi tidak akan berkesan jika guru tidak berperanan melibatkan pelajar
semasa proses pengajaran dan pembelajaran. Secara amnya didapati kaedah penyoalan secara
sistematik membantu pelajar memahami isi kandungan topik dan peka terhadap apa yang diajar
guru. Kaedah penyoalan secara sistematik perlu diintegrasikan semasa mengajar menggunakan
perisian cakera padat dan computer.
Kementerian Pelajaran perlu menggalakkan guru sains menggunakan kaedah ini bagi
meningkatkan pencapaian matapelajaran Sains dan memperbaiki kemahiran dalam Bahasa
Inggeris disamping memahami topik dalam Sains dengan lebih mudah dan berkesan. Peranan
Pusat Perkembangan Kurikulum juga amat penting bagi menambah modul baru yang bersesuaian
dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh guru-guru disamping menyediakan kursus-kursus
yang lebih spesifik bagi meningkatkan kefahaman guru terhadap pendekatan kaedah penyoalan
secara sistematik ini.

5.6 Cadangan Kajian Lanjutan

Daripada pemerhatian, pelajar kumpulan eksperimen adalah pelajar yang prihatin terhadap
kepentingan matapelajaran Sains. Namun sampel kajian yang kecil dan rawatan yang singkat
iaitu hanya 10 jam menyebabkan data yang diperolehi boleh dipertikaikan. Adalah dicadangkan
untuk memperbaiki kajian ini seperti berikut:
i. Meluaskan kajian dengan menggunakan sampel yang lebih besar dan
menyeluruh. Kajian ini boleh melibatkan lebih dari sebuah sekolah.
ii. Pengujian perlu merangkumi topik atau subtopik yang lebih banyak bagi
menambahkan keberkesanan dalam pengujian pencapaian.
iii.Jangka masa pengujian juga perlu dipanjangkan agar pengujian lebih berkesan.
Kajian ini perlu didedahkan dalam tempoh satu semester atau sepanjang tahun
untuk menguji tahap peningkatan pencapaian pelajar dan mempunyai persepsi
positif terhadap Sains.
iv. Dalam kajian akan datang faktor penggunaan Pengajaran Pembelajaran Sains dan
Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) dalam pengajaran sains perlu diambil
perhatian dan diintegrasikan dalam mengapliksikan kaedah penyoalan secara
sistematik.
v. Menyediakan modul penyoalan yang sistematik sebagai instrumen bagi membantu
pencapaian diukur.

5.7 Kesimpulan

Kajian ini dijalankan bagi melihat sejauh mana kaedah penyoalan secara sistematik semasa
pengajaran dan pembelajaran memberi kesan pada pencapaian dan menarik minat terhadap
Sains. Keputusan kajian menunjukkan terdapat peningkatan pencapaian secara signifikan
terhadap matapelajaran Sains bagi pelajar tingkatan dua Sekolah Menengah Kebangsaan Taman
Tasik, Ampang, Selangor, Darul Ehsan setelah menggunakan kaedah penyoalan secara
sistematik. Implikasi kajian telah menunjukkan kesan positif menggunakan kaedah penyoalan
secara sistematik bagi meningkatkan pencapaian dalam matapelajaran Sains, mewujudkan
keyakinan diri, menggunakan pengetahuan sedia ada dan melibatkan diri secara aktif semasa
proses pengajaran dan pembelajaran. Adalah dicadangkan agar intagrasi strategi pengajaran
Sains dan perlaksanaan PPSMI yang bersesuaian dijangka mampu meningkatkan minat dan
pencapaian yang optimum terhadap sains.

RUJUKAN
Abdul Wahid Othman (1999). Sikap pelajar terhadap mata pelajaran Fizik: Satu
perbandingan antara pelajar berpencapaian tinggi,sederhadan .rendah di Sekolah
Alam Shah. Latihan Ilmiah.UKM

Adams J.Refinement (1985).Teaching acomprehension:Who Shoul Ask theQuestions?


Paper presented at the Annual Meating of the Illinois Reading Council,
Peori,IL,March 7 – 9 (ED 255874).

Ainon Mohd & Abdullah Hassan (1999). Menyelesaikan Masalah Secara Kreatif,
K.Lumpur, Utusan Publiations & Distributors Sdn. Bhd.

Brophy (1995).Teacher Behavior and Student Achievement. In Handbook of Research


on Teaching (3rd ed.), edited by Merlin C. Wittrock. New York: Macmillan
Publishing Co.
Gall,M.D.; Ward.B.A.,Berliner, D.C; Cahen, L.S., Winne, P.H., Elashoff,J.D.;And
Stanton, G.C. (1978). Effects of Questioning Techniques and Recitation in Student
Lerning, American Educational Research
Journal 15: 175-199.

Halizan Zainal (2004). Kefahaman Guru-Guru Matematik Tentang Pendekatan


Pengajaran konstruktivisme, UPSI, Tanjung Malim Perak.

Hoxmeier (1986). Techniques for Teacher: Teaching Reading Thinking, and Listening
Skill.Kertas kerja bentangan perjumpaan tahunan Persatuan Pembacaan North
Central, South Bend,IN, Questionin October 23-25.

Juhaidah binti Mohd Noor (1998). Hubungan antara sikap, minat, motivasi, keupayaan
awal, kemahiran asas dan kemahiran menyelesaikan masalah dengan pencapaian
bagi Tajuk Penambahan Integer. Latihan Ilmiah. UKM.

Kamus Dewan (1991).Ed. Baru K.Lumpur,Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan (1994). Ed. Pertama.K.Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Kamus Dewan (2000). Ed. Ketiga, K. Lumpur, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Modul Pusat Perkembangan Kurikulum (1994), Strategi Pengajaran dan


Dan Pembelajaran.

Moharaini Yusof, (1999).Strategi Pengajaran Bacaan dan Kefahaman, DBP.

Muraly Tharen (1988). Kesan Penggunaan ABM Terhadap Pencapaian Murid Tingkatan
4 Dalam Mata pelajaran Fizik,Satu Kajian Eksperimental, Latihan Ilmiah, UKM
Bangi.

Noor Rohana Mansor (1997). Jurnal DBP “Analisa Soaloan Kefahaman dalam Buku
Kerja Bahasa Melayu Peringkat Menengah Atas”,Maktab Perguruan Pasir Panjang.

Parabakar M.P (1989). Kurikulum Rampaian Sains,Kesesuaian Kandungan


Dengan Matlamat Kurikulum dan Agensi Negara.Perlaksanaan dan Implikasi
Terhadap ABM.Kertas Kerja di Bengkel Pengajian Rampaian Sains, UKM Bangi.

Rashidi Azizan & Abdul Razak Habib (1996). Pengajaran dalam bilik darjah: Kaedah
dan strategi. Kajang Masa Enterprise.
Robiah Sidi(1994). Pendidikan di Malaysia, cabaran untuk masa depan. K.Lumpur:
Penerbit Fajar Bakti Sdn Bhd.

Sharifah Alwiah Alsagoff (1992). Teknologi pengajaran . K.L:Dewan Bahasa Dan


Pustaka.Bab 12.

Taba.H (19710. A Teacher’s handbook to Elementary Social Study: Iductive Approach


(2nd ed.) MA Addisoon-Wesley.

Taksonomi S.Bloom (1976). Human Characteristics and School Learning.New York: Mc


Graw-Hill Book Company.

V.V George (1998). Teknologi Pendidikan di Malaysia dan Cabarannya Masa Depan.
Suara Pendidik Disember 1998.

Zarina Abd Malik (2004). Artikel Pendidikan “Kemampuan Mengajar Guru: Teori,
Strategi dan Pengkaedahan dalam Pendidikan Komputer”

LAMPIRAN A

Sila isikan butir-butir berkenaan diri anda dalam ruang yang disediakan.

Tujuan kajian ini adalah untuk mengumpul maklumat tentang

latarbelakang pelajar.

BUTIRAN DIRI:

Nama :……………………………………………..

Tingkatan :………………………………………….

Jantina :…………………………………………….
Bangsa :……………………………………………

Umur :……………………………………………..

Gred UPSR:……………………………………….

LAMPIRAN B

PRA-TEST

Instructions: Questions 1 to 15 are following by four possible answer marked A, B, C


and D. Choose the correct answer.

1. chicken eagle Haw many food chains are shows in


figure 1?
snake
grass A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

caterpillar frog

Figure 1
2. Organism number of organism Table 1 shows some organism and their
number in a certain area. Which of the
P 250,000 following is a Primary consumer?

Q 1000,000 A. P C. R

R 20,000 B. Q D. S

S 500

Table 1

3. paddy rats snakes eagles


plants

Figure 2

Figure 2 shows a food chain in a paddy field. What will happen to the organisms in
the food chain if all the rats are killed with rat poison?

I. The number of snakes will increase.


II. The number of eagles will decrease.
III. The number of paddy plants will increase.
IV. The number of paddy plants and eagles will increase

A. I and II B. II and III C. I and III D. III and IV

4. Green plants grasshoppers chickens snakes

Figure 3

Figure 3 shows a food chain. Which of the following is a predator?

I. Grasshoppers II. Snakes III. Chickens

A. II only B. I and II only C. I and III only D. II and III only

5. Which of the following is needed by green plants to carry out photosynthesis?

I. water II. Carbon dioxide III. Sunlight IV. Starch

A. I and II B. I and III C. I,II and III D. I,II,III and IV


6.

Figure 4

Figure 4 shows a part of the structure of a leaf. What are gases that diffuse through the
stoma during the day?

A. Nitrogen and oxygen


B. Oxygen and carbon dioxide
C. Carbon dioxide and nitrogen
D. Water vapor and oxygen

7. Which of the following processes release oxygen into the air?

A. Respiration
B. Combustion
C. Photosynthesis
D. Decomposition

8. The aim of the experiment in figure 5 is to...

A. remove the chlorophyll from the leaves.


B. kill leaf cell
C. remove the cuticle layer of the leaves
D. dissolve the starch in water
Figure 5

9. The wildlife Protection Art is aimed at….

I. Outlawing the hunting of animals near extinction.


II. Preventing the breeding of dangerous animals.
III. Encouraging the hunting of animals that reproduce rapidly.

A. I only B. I and II only C. II and III only D. I, II and III

10.Pollutants that thin the ozone layer in atmosphere is ……

A. Carbon dioxide
B. Carbon monoxide
C. Sulfur dioxide
D. Chlorofluorocarbons

11. Figure 6 shows an experiment to test for presence oh starch. Why must the green
leaf be soaked in ethanol?

A. to soften the leaf


B. to remove chlorophyll
C. to remove starch from the leaf
D. to remove foreign materials from the leaf

Figure 6
12. Increase in carbon dioxide content of the air prevents removal of heat from the
Earth. As a result, the Earth temperature increases. Name this condition….

A. Acid rain
B. The greenhouse effect
C. Air pollution
D. The depletion of ozone layer

13. The information describes the steps to be


P - put a few drops of iodine taken when testing for presence of starch in
solution on the leaf a green leaf. The correct sequence of steps
Q - Boil the leaf in water is…….
R - Heat the leaf in ethanol
S - Soften the leaf in warm water A. P, Q, R, S
B. Q, R, S, P
C. Q, S, P, R
D. S, R, Q, P

14.
Water + X light Glucose + Y
Chlorophyll

X Y
A. Nitrogen Carbon dioxide
B. Carbon dioxide Oxygen
C. Oxygen Nitrogen
D. Oxygen Carbon dioxide

15. Which of the following pairs is true about the differences between photosynthesis and
respiration?

Photosynthesis Respiration
A. occurs all the time occurs when the is sunlight
B. uses oxygen releases oxygen
C. only occurs in cell that contain occurs in cell of all living things
chlorophyll
D. uses chemical energy produces and stores chemical energy
Structured Questions

Answer the following question.

1.State the function of materials below to test the presence of starch in a leaf.

a. Iodine Solution : ……………………………………………..

b. Sodium hydroxide solution:……………………………………………………….

c. Alcohol:………………………………………………………….

2. State the importance of photosynthesis.

a. ……………………………………………………………………………………..

b. ……………………………………………………………………………………..

3. Give the part of the plant can absorb water .

a. ……………………

b………………………

4. Name two processes that release carbon dioxide for the process of photosynthesis in
plants.

a……………………………….

b……………………………….

5. How do plants that do not have chlorophyll, such as moshrooms, obtain food?

…………………………………………………………………………………..
LAMPIRAN C

POS-TEST

Instructions :Question 1 to 15 are following by four possible answer marked A,B,C and
D. Choose the correct answer.

1. Which of the following is needed by green plants to carry out photosynthesis?

I. water II. Carbon dioxide III. Sunlight IV. Starch

A. I and II B. I and III C. I,II and III D. I,II,III and IV

2. The following process release carbon dioxide into air except………

A. Respiration B. Combustion C. Photosynthesis D. Decomposition

3.
Figure 1

Figure 2 shows a part of the structure of a leaf. What are gases that diffuse through in
the stoma during the day?

x y
A. Nitrogen Oxygen
B. Oxygen Carbon dioxide
C. Carbon dioxide Nitrogen
D. Water vapor Oxygen

4. chicken eagle Haw many food chains are shows in


figure 2?
snake
grass bird A. 3 B. 4 C. 5 D. 7

caterpillar frog

Figure 2

5. Pollutants that thin the ozone layer in atmosphere is ……

A. Carbon dioxide
B. Carbon monoxide
C. Sulfur dioxide
D. Chlorofluorocarbons

6. The aim of the experiment in figure 3 is to...

A. remove the chlorophyll from the leaves.


B. kill leaf cell
C. remove the cuticles layer of the leaves
D. dissolve the starch in water

figure 3

7. Organism number of organism Table 1 shows some organism and their


number in a certain area. Which of the
P 250,000 following is a producer and
tertiary consumer?
Q 1000,000 A. P, Q C. R, P

R 20,000 B. Q, S D. S, R

S 500

Table 1

8. paddy rats snakes eagles


plants
Figure 4

Figure 4 shows a food chain in a paddy field. What will happen to the organisms in
the food chain if all the rats are killed with rat poison?
I. The number of snakes will increase.
II. The number of eagles will decrease.
III. The number of paddy plants will increase.
IV. The number of paddy plants and eagles will increase

A. I and II B. II and III C. I and III D. III and IV

9. Green plants grasshoppers chickens snakes

Figure 5

Figure 5 shows a food chain. Which of the following is prey-predator?

I. Grasshoppers II. Snakes III. Chickens

A. II only B. I and II only C. I and III only D. II and III only

10. The wildlife Protection Art is aimed at….

I. Outlawing the hunting of animals near extinction.


II. Preventing the breeding of dangerous animals.
III. Encouraging the hunting of animals that reproduce rapidly.

A. I only B. I and II only C. II and III only D. I, II and III

11.Which of the following pairs is true about the differences between photosynthesis and
respiration?

Photosynthesis Respiration
A. occurs all the time occurs when the is sunlight
B. uses oxygen releases oxygen
C. only occurs in cell that contain occurs in cell of all living things
chlorophyll
D. uses chemical energy produces and stores chemical energy

12. Increase in carbon dioxide content of the air prevents removal of heat from the
Earth. As a result, the Earth temperature increases. Name this condition….

A. Acid rain
B. The greenhouse effect
C. Air pollution
D. The depletion of ozone layer
13. Figure 6 shows an experiment to test for presence oh starch. Why must the green leaf
be soaked in ethanol?

A. to soften the leaf


B. to remove chlorophyll
C. to remove starch from the leaf
D. to remove foreign materials from the leaf

Figure 6

14. The information describes the steps to be


P - Put a few drops of iodine taken when testing for presence of starch in
solution on the leaf a green leaf. The correct sequence of steps
Q - Boil the leaf in water is…….
R - Heat the leaf in ethanol
S - Soften the leaf in warm water A. P, Q, R, S
B. Q, R, S, P
C. Q, S, P, R
D. S, R, Q, P

15. Water + Carbon dioxide light X + Y


Chlorophyll

X Y
A. Nitrogen Glucose
B. Glucose Oxygen
C. Oxygen Nitrogen
D. Starch Glucose
Structured Questions

Answer the following question.

1. For A pyramid of numbers below, give example for P, Q, R and S.

S P: ………………..

Q:………………….
R
R:………………….

Q S:…………………

2. Name two processes that release carbon dioxide for the process of photosynthesis
in plant.

…………………………………………………………………………………..
3. Give the part of the plant can absorb water .

a. ……………………

b………………………

4.State the importance of photosynthesis .

a. ……………………………………………………………………………………..

b. ……………………………………………………………………………………..

5.State the function of materials below to test the presence of starch in a leaf.

a. Iodine Solution : ……………………………………………..

b. Sodium hydroxide solution:……………………………………………………….

c. Alcohol:…………………………………………………………
PRA-TEST ANSWER

1. A 1. a) to test stanch
2. A b) to absorb carbon dioxide
3. B c) to remove chlorophyll
4. A 2. a) to make food for humans and animals
5. C b) to product O2
6. B 3. a) roots
7. C b) stomata
8. B 4. a) respiration
9. A b) combustion
10. D 5. from dead organism
11. B
12. B
13. B
14. B
15. C

POS-TEST

1. C 1. Example: tree, mouse, snake, eagle


2. C 2. a) combustion
3. C b) respiration
4. B 3. a) stomata
5. D b) roots
6. D 4. a) to make food for humans and animals
7. B b) to product O2
8. A 5. a) to test stanch
9. B b) to absorb chlorophyll
10. C
11. D
12. B
13. B
14. B
15. B
16. B

LAMPIRAN D

List of the questions.

1. a) What is a producer?

b) Give example of a producer.

2. a) What is a consumer?

b) Give the type of a consumer.

3. a) What is a decomposer?

b) Give two example of decomposer.

c) What is the rode of decomposer?

4. Define the term of “food chain”

5. a) What form a food wed?

6. a) What form the producer in a food chain?


b) Why is the green plant called a producer?

7. What is the source of energy for the food chain and food web?

8. What role is played by the three in the pyramid of numbers?

9. What happens to the equilibrium of the environment if one group of

Organisms died?

10. What is the meaning of photosynthesis?

11. Give the conditions for photosynthesis.

12. Why the process of photosynthesis is very importance in various ecosystems?

NO.RESPONDEN

LAMPIRAN E

FAKULTI PENDIDIKAN DAN SAINS ASAS


UNIVERSITI TERBUKA MALAYSIA

KAJIAN BERASASKAN SEKOLAH


KURSUS SARJANA MUDA PENDIDIKAN SAINS DENGAN KEPUJIAN

TAJUK KAJIAN
PENGGUNAAN KAEDAH PENYOALAN SECARA SISTEMATIK DALAM
PENGAJARAN SAINS TINGKATAN DUA SEKOLAH MENENGAH
KEBANGSAAN TAMAN TASIK AMPANG, SELANGOR.

Pelajar sekelian,

1. Tujuan penyelidikan ini adalah untuk mendapatkan


maklumat
seseorang pelajar terhadap mata pel ajaran sains.Maklumat yang
diberi dapat membantu mempertingkatkan pengajaran dan
pembelajaran sains.
2. Sebarang maklumat yang diberikan dalam soal-selidik ini
adalah
dianggap rahsia dan hanya digunakan untuk penyelidikan
sahaja.Setiap soalan bukanlah ujian dan tidak terdapat
jawapan betul atau salah.
3. Sila beri maklumat terhadap semua penyataan atau soalan.
Bagi latar belakang sila tandakan ( / ) pada ruang kosong yang
sesuai. Bagi bahagian A dan B, sila bulatkan nombor yang sesuai
bagi semua penyataan.
4. Kerjasama bagi menjalankan kajian ini didahului dengan ucapan
terima kasih.

LATAR BELAKANG

Arahan: Tandakan ( / ) pada ruangan yang sesuai.

1. Jantina : Lelaki ( ) Perempuan ( )

2. Bangsa : Melayu ( ) Cina ( ) India ( ) Lain-lain ( )

3. Gred sains UPSR : A( ) B( ) C( ) D( ) E( )

BORANG SOAL- SELIDIK

BAHAGIAN A: PERSEPSI TERHADAP PENGAJARAN SAINS

Dalam bahagian ini dinyatakan sama ada anda bersetuju atau tidak dengan kenyataan
yang diturunkan di bawah ini. Sila bulatkan nombor di sebelah kenyataan berikut
mengikut yang dirasakan paling sesuai mengikut pendapat anda.

Sila rujuk berdasarkan skala berikut

1 Sangat tidak setuju


2 Tidak setuju
3 Kurang setuju
4 Setuju
5 Sangat setuju

Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat


tidak setuju setuju setuju
setuju

1 Saya dapat memahami 1 2 3 4 5


isi pelajaran yang di
disampaikan guru dengan
senang dalam pengajaran
sains

Sangat Tidak Kurang Setuju Sangat


Bil tidak setuju setuju setuju
setuju

2 Pengajaran sains mendorong 1 2 3 4


5
perbincangan lebih
berkesan.

3 Pembelajaran sains adalah 1 2 3 4 5


menyeronokkan

4 Belajar sains adalah lebih sesuai 1 2 3 4 5


bagi diri saya

5 Belajar sains membolehkan saya 1 2 3 4


5
belajar dengan berkesan

6 Saya berminat belajar sains


kerana dapat meneroka perkara 1 2 3 4 5
baru

7 Aktiviti eksperimen menarik minat


saya dalam mata pelajaran sains 1 2 3 4
5
8 Pengajaran guru boleh membantu
saya mencapai pencapaian yang 1 3 3 4 5
lebih baik

9 Penggunaan teknik pengajaran


guru mendorong saya mengguna 1 2 3 4 5
-kan pengetahuan yang baru

10 Saya berasa lebih berminat untuk


belajar apabila kaedah pengajaran 1 2 3 4
5
guru menarik

BAHAGIAN B: PERSEPSI PENGGUNAAN KAEDAH PENYOALAN SECARA


SISTEMATIK DALAM PENGAJARAN SAINS

Arahan: Baca maklumat dengan teliti kemudian bulatkan nombor yang sesuai.

1 Sangat tidak setuju


2 Tidak setuju
3 Kurang setuju
4 Setuju
5 Sangat setuju

Untuk berjaya dalam sains, perkara-perkara berikut memainkan peranan penting.


“Untuk berjaya dalam sains, sejauh mana pentingnya kaedah pengajaran dalam
pembelajaran sains?”

Sila pilih jawapan anda secara jujur.

Bil Sangat Setuju Kurang Tidak Sangat


setuju setuju setuju tidak
setuju
1 Saya dapat memahami
isi pelajaran yang di
ajar oleh guru dengan
mudah apabila guru 5 4 3 2 1
menggunakan kaedah
penyoalan secara
sistematik

2 Penggunaan kaedah
penyoalan secara
sistematik mendorong 5 4 3 2 1
perbincangan kelas

3 Pembelajaran sains
adalah apabila
menggunakan 5 4 3 2 1
kaedah penyoalan tidak
menyeronokakan
secara sistematik

4 Belajar sains dengan


kaedah penyoalan
secara sistematik 5 4 3 2 1
adalah sesuai bagi
diri saya

5 Belajar sains dengan


kaedah penyoalan
secara sistematik 5 4 3 2
1
membantu saya
belajar dengan lebih
berkesan

6 Belajar sains dengan


kaedah penyoalan
secara sistematik 5 4 3 2
1
membantu saya
meneroka perkara
baru

7 Aktiviti eksperimen
dan kaedah penyoalan
secara sistematik 5 4 3 2
1
menarik minat saya
dalam pelajaran
sains

8 Kaedah penyoalan
secara sistematik
yang digunakan oleh
guru semasa 5 4 3 2
1
pengajaran membantu
saya mencapai
pencapaian yang baik

9 Penggunaan teknik
pengajaran secara
penyoalan mendorong 5 4 3 2
1
saya menggunakan
pengetahuan baru

10 Saya tidak berminat


untuk belajar apabila 5 4 3 2
1
guru sering menyoal