Anda di halaman 1dari 5

1.

Bincangkan Implikasi Falsafah Pendidikan Islam dalam Perkembangan Sistem


Pendidikan di Malaysia. Huraikan berserta contoh-contoh yang sesuai.
Umumnya falsafah pendidikan islam adalah berasakan ajaran Al-Quran.
Falsafah Pendidikan Islam pula amat menekankan pendidikan mengenai
mengenali Allah Yang Esa kerana semua perkara asanya bermula daripada
Pencipta itu sendiri. Menurut Agama Islam, pendidikan merupakan usaha-usaha
membaiki diri agar dapat membentuk sifat yang sempurna dalam diri setiap
individu sebagai seorang yang taat kepada perintah agama, berpengetahuan
dan memiliki akhlak yang mulia. Falsafah Pendidikan Islam telah memberi
implikasi

terhadap

institut

pendidikan,

kurikulum

dan

pendidik

dalam

perkembangan sistem pendidikan di Malaysia.


Implikasi yang pertama ialah implikasi terhadap Institut. Perubahan
organisasi sekolah kearah mewujukan situasi yang sesuai dalam melahirkan
pelajar mengikut tujuan dan cita-cita falsafah pendidikan islam. Perubahan ini
dapat dilihat dari aspek kemudahan insfrasturktur dan prasarana. Contohnya,
dengan kewujudan surau-surau di setiap sekolah bagi tujuan aktiviti keagamaan
seperti bacaan doa, tahlil dan sebgagainya. Perubahan ini dapat mengubah
aktiviti budaya sekolah dengan adanya pelbagai aktiviti keagamaan. Suasana
beragama ini atau dikenali sebagai pembentukan biah solehah mampu
ditingkatkan agar falsafah pendidikan islam sentiasa diamalkan dengan betul
agar mampu mendorong para pelajar untuk melibatkan diri.
Implikasi kedua ialah implikasi terhadap kurikulum. Ini merupakan
implikasi yang sangat jelas kerana kerangka kurikulum yang berubah dan
berlaku

proses

dilaksanakan

penambahbaikan.
berdasarkan

memperlihatkan

Perubahan

kerangka

pembelajaran

dan

utama

pengajaran

sukatan

pelajaran

pembelajaran
yang

yang
mampu

dilaksanakan

lebih

berorientasikan kepada program bersepadu. Peranan guru dalam memastikan


segala ilmu yang diajar dapat dihayati oleh pelajar disamping bahan-bahan
pengajaran yang menekankan nilai-nilai moral dan akhlak dalam pembelajaran
yang melibatkan semua mata pelajaran. Selain itu, perubahan dapat dilihat
dalam

pelbagai

program

pendidikan

kerana

pendidikan

islam

sangat

mementingkan pengajaran yang bersandarkan ajaran agama agar dapat


menjadikan seseorang pelajar seimbang dari aspek duniawi dan ukhrawi.
Implikasi yang ketiga ialah implikasi terhadap pendidik. Menurut Mok
Soon Sang (2010) berlaku

perubahan sikap

seseorang pendidik dan

profesionalnya dalam memastikan tugasan mengajar dengan tujuan dan dasar


falsafah pendidikan islam adalah selari. Para pendidik akan berubah kearah
pandangan dan visi yang positif terhadap amanah yang dipikul untuk
memastikan ia dapat dilaksanakan dengan baik. Perubahan ini juga turut
mengubah strategi dan teknik pengajaran seseorang pendidik agar lebih sesuai
dilaksanakan untuk melahirkan modal insan yang berguna kepada negara.
Disamping itu, para pendidik juga akan menjadi lebih bertanggungjawab kerana
mereka merupakan role-model di sekolah kepada anak didik mereka.
Kesimpulannya, Falsafah Pendidikan Islam memberi implikasi yang
sangat besar kepada perkembangan sistem pendidikan di Malaysia. Ini kerana,
falsafah pendidikan Islam mampu memberi perubahan terhadap sekolah dalam
pelbagai sudut iaitu dari sudut kurikulum, pendidik dan institut. Disamping itu, ia
mampu membina tingkah laku manusia untuk menjadi manusia yang seimbang
melalui lima aspek iaitu jasmani, emosi, rohani, intelek dan sosial di bawah teras
ajaran agama Islam.
2. Pendidikan menurut perspektif Islam merupakan usaha untuk membentuk
kesempurnaan diri dan peribadi sebagai manusia yang beriman, berilmu
pengetahuan, berakhlak mulia dan beramal.
Huraikan bagaimana konsep pendidikan menurut Falsafah Pendidikan Islam
dapat diaplikasikan dalam pendidikan di Malaysia.

3. Nyatakan betul atau salah terhadap perkara berikut berkaitan implikasi


pendidikan timur terhadap sistem pendidikan di Malaysia?
a) Penguasaan terhadap mata pelajaran matematik, sejarah, kesusateraan dan
geografi.
b) Penerapan nilai-nilai murni dalam kehidupan.

c) Tumpuan diberikan kepada kemahiran asas seperti membaca, mengira dan


menulis.
d) Murid perlu rajin belajar dan menumpukan perhatian dan usaha mereka
kepada apa yang diajar di sekolah.
4. Dengan menggunakan pengurusan grafik yang sesuai, banding bezakan konsep
dan prinsip falsafah pendidikan Confucius dan R.tagore.

CONFUCIUS
Pendidikan adalah satu proses
memupuk kesempurnaan tingkah laku

Aspek
Konsep

R.TAGORE
Pendidikan merupakan proses yang
bertujuan untuk melahirkan manusia yang

manusia yang boleh dicapai melalui

berfikiran sempurna dan berupaya

amalan-amalan seperti bersopan

mencapai segala aspek kehidupan

santun, bertimbang rasa, ikhlas,

termasuk fizikal, intelek, moral dan rohani.

menghormati orang tua, menyayangi


orang yang lebih muda serta taat dan
cinta kepada pemerintah dan negara.

Melahirkan individu yang

Matlamat

berkebolehan serta bermoral

Fokus kepada matapelajaran

Melahirkan individu menyeluruh


dengan interaktif dan integrasi.

Kurikulum

Fokus kepada matapelajaran seperti

pendidikan Moral nilai-nilai yang

muzik, sejarah, seni, drama dan

ditekankan termasuk hormat

sastera.

kepada ibubapa.
Terdapat 6 buah buku Confucius
iaitu muzik, puisi, kesusteraan,
sejarah, kod dan tatacara kelakuan
yang baik.

1. Mengzi
Mahaguru arif yang kedua.
Memperkembangkan amalan
ren.

Tokoh

1. Rabindranath Tagore (1861 1941) juga


dikenali sebagai
Gurudev
Pengasas Falsafah pendidikan

Mencadangkan amalan
kemurahan hati dan tingkah

laku yang wajar dan adil.


2. Xun Zi
Pengikut Konfusianisme.
Berpendapat fitrah manusia

sentiasa mengejar

idea-idea penting dalam falsafah

kepentingan diri sendiri.


Mengutamakan pendidikan

pendidikan Rabindranath Tagore,


antaranya ialah :
Pendidikan tubuh badan adalah

untuk menjadikan sistem

bertujuan melatih deria dan

peraturan sivil sebagai

kecerdasan fizikal secara am,

yang aman dan teratur.


3. Taoisme
Pernah meninggalkan
penulisan teks Taoisme
berjudul Dao De Jin (Klasik
Moral).
Klasik moral mengandungi 81

cekap, dan berkemahiran.


Pendidikan intelek adalah
bertujuan supaya fikiran
sentiasa ingin tahu dan
cergas,berpandangan saintifik,
jelas, berani, dan bebas.
Pendidikan kerohanian adalah
bertujuan menyedarkan diri

ajaran berbentuk puisi, dan

melalui bersimpati sepenuhnya,

diklasifikasikan kepada dua

iaitu kesedaran kerohanian

komponen yang utama, -Jalan

universal yang paling tinggi dan

yang Betul dan Prinsip Nilai

menembusi semua kehidupan,

Murni.
Dao sebagai jalan yang betul

tumbuhan, haiwan, dan

membimbing pelaksanaan Den

internasionalisme.
2. Sharifah Alawiah Algasoff.
Dalam bukunya falsafah
pendidikan(1984), menyenaraikan

pembentukan masyarakat

pendidikan nasionalisme dan

adalah lahir bersifat jahat yang

moral dan undang-undang

Rabindranath.
Memperkenalkan falsafah

manusia.
Pendidikan realistik ialah

sebagai amalan kesejahteraan

pendidikan yang tidak semata-

hidup.
Oleh itu, menurut Lao Zi,

mata terikat kepada bukudan

Taoisme mengutamakan etika


hidup berdasarkan ilmu

berhubung dengan hidup.


Pendidikan harus hidup dan
dinamik, bukan mekanik dan

komprehensif terhadap realiti

tidak bermaya.
Pendidikan dalam perkara-

semula jadi.

perkara semulajadi adalah


bertujuan membentuk
perkembangan kayak-kanak
yang menyeluruh dan sempurna
dalam tahun-tahun awal formatif

Penyampai ilmu yang

Peranan
pendidik

berpekerti mulia.
Guru perlu menerima setiap

pelajar dengan baik.


Bersedia untuk membantu
murid temasuk murid kelainan
upaya.

Guru sebagai facilitator, pemangkin,


kreatif dan inovatif.

Anda mungkin juga menyukai