Anda di halaman 1dari 1

KE]MENTERIAN RISET,TEKNOLOGI DAN

PENDIDIKAN TNGGI
WVERSITAS NEGERI MEDAN
JIn.Williem lskandar Psr.V Kodc Pos 1589 Medan 20211

lu rnee-

Tlp.(061)6613365,6613276,6618754 Fax.(061)6614002-6613319

Laman: w.unlmed.ac.ld
Lampiran 3. SuFat Pemyataan

SURAT PERNYATAAN KETUA PENELIT1/PELAKSANA


Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama
NINII

Program Studi
Fakultas

Dolen Sidlagan
5133220034
Teknik Mesin D III

Teknik

Dengan ini menyatakan ballwaproposal pkm pencrapan teknologi saya dcnganjudul:


PEMBANGUNAN

JEIBATAN EKONOMI PARAPAT PULAU S2OSIR


SEBAGAI IKON DANAU TOBA DALAM MENUJU DANAU TOBA GLOBAL
GEOPARK NEWORK(GGD UNESC0 2020"
Yang diusulkan pada tahlln anggaran 2016 bersifat oFiginal dan belllm pernah dibiayai oleh
lelnbaga mauplllll sllrnber dana lain.

Bllamana di kelnudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini,maka saya


bersedia dimtut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan mengembdikan
selunlh biaya penelitian yang sudah dite ILa ke kas negara.

Delnikian pemyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar benamya.

i0

Mengetahui,

Medan,
Maret 2016
yang menyatakan,

Rektor Bidane kemaha-siswaan


Universitas Negeri
W. ak-il

Dolen Siallagall

NIM.5133220034