Anda di halaman 1dari 63

SENARAI TUGAS

PENOLONG PEGAWAI
FARMASI
KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA

2015

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI FARMASI


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
FARMASI PESAKIT LUAR (HOSPITAL)

1.

SKIM PERKHIDMATAN
Penolong Pegawai Farmasi U40, U38, U36, U32, U29

2.

PERINGKAT ORGANISASI
Jabatan Farmasi / Hospital

3.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS


3.1 Penolong Pegawai Farmasi U40
Bertanggungjawab kepada Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi
Y/M Unit.
3.1.1 Ringkasan Tugas
Bertanggungjawab terhadap penyeliaan anggota di bawah seliaan,
pengurusan sumber, fasiliti dan aset jabatan, pengurusan data berkaitan
Pengurusan Farmasi, pemantauan keselamatan dan kesihatan pekerja
dan bertanggungjawab di dalam pembangunan kompetensi Penolong
Pegawai Farmasi.
3.1.2 Senarai Tugas
3.1.2.1 Pentadbiran dan Ansilari
a. Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di
bawah seliaan.
b. Memantau sistem penggiliran tugas di kaunter.
c. Menyelaras semua permohonan cuti anggota di bawah
seliaan
d. Memantau latihan Pelajar Diploma Farmasi di Unit Farmasi
dan bertindak sebagai Local Preceptor (LP).
e. Menyemak dan mengesahkan tuntutan anggota di bawah
seliaan berkaitan tugas lebih masa atau tuntutan
perjalanan.
f. Membuat siasatan dan laporan terhadap aduan berkaitan
unit dan anggota.
1

g. Memantau syarikat konsesi yang menjalankan kerja


penyelenggaraan / pembaikan di Farmasi Pesakit Luar dan
Farmasi Pesakit Dalam mengikut tempoh yang ditetapkan
dan memperakukan setelah kerja disempurnakan.
h. Menguruskan keperluan sumber dan keperluan peralatan
dalam proses anggaran belanjawan tahunan serta
membantu dalam urusan pengagihan aset di Farmasi
Pesakit Luar.
i. Memantau pengurusan keselamatan dan kesihatan
kakitangan di tempat kerja mengikut Akta Keselamatan &
Kesihatan Pekerjaan (AKKP), 1994.
j. Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan dalam
isu-isi yang melibatkan pegawai dalam kategori sokongan.
3.1.3.3 Teknikal
a.

Pendispensan
i.

ii.
iii.

iv.

v.

Memantau
semua
proses
pendispensan
bagi
memastikan kepatuhan kepada Piagam Pelanggan dan
Key Performance Index (KPI) bagi pesakit luar mengikut
keperluan institusi masing-masing.
Melakukan semak silang ubat sebelum pendispensan
jika perlu.
Memantau
pelaksanaan
pendispensan
supaya
mematuhi akta dan peraturan serta menepati Amalan
Pendispensan Baik (APB).
Memantau Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi yang
dijalankan mengikut keperluan pelanggan dan
kesesuaian fasiliti berkenaan.
Melaksanakan pendispensan sekiranya ada keperluan.

3.1.3.4 Pengumpulan Data


a.

Menganalisa dan melaporkan data berkaitan Pengurusan Farmasi, Key


Performance Index (KPI) dan lain-lain yang berkaitan.

3.1.3.7 Urusan Sistem Kualiti


a.

b.

Memantau aktiviti peningkatan kualiti yang disertai oleh anggota di bawah


seliaan seperti Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif
Sektor Awam (EKSA), International Organisation for Standardization (ISO),
Hospital Specific Approach (HSA), Research & Development (R&D) dan lainlain yang berkaitan.
Menyediaan laporan-laporan yang berkaitan dengan kualiti serta melaporkan
kepada pegawai atasan.

3.1.3.8 Latihan
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Memainkan peranan sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi Penolong


Pegawai Farmasi Pelatih.
Memberi bimbingan dan tunjuk ajar (mentor-menti) kepada Penolong
Pegawai Farmasi Pelatih dan anggota baharu.
Merancang dan memantau keperluan latihan anggota sokongan dalam
Jabatan Farmasi.
Melaksanakan program orientasi kepada anggota baharu.
Membuat anggaran belanjawan untuk mengadakan latihan bagi kumpulan
sokongan.
Memantau pencapaian mata CPD (Continuing Professional Development)
dan jumlah hari berkursus bagi anggota yang diselia dan melaporkan kepada
pegawai atasan.

3.1.3.9 Lain-lain
a.
b.

Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam mengikut jadual yang ditetapkan.


Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak atasan dari masa ke
semasa.

3.2

Penolong Pegawai Farmasi Gred U38


Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai
(PF) Y/M Unit / Penolong Pegawai Farmasi U40.

Farmasi

3.2.1 Ringkasan Tugas


Bertanggungjawab untuk menyelia aktiviti kumpulan sokongan dalam
jabatan farmasi dan terlibat dalam aspek pengurusan sumber, fasiliti,
pemantauan penyimpanan ubat-ubatan dan aset jabatan.
3.2.2 Senarai Tugas
3.2.2.1 Kawalan Logistik & Agihan Bekalan (Substor)
a.

b.

c.

d.
e.

Menguruskan penyediaan inden ubat dan semua keperluan


perkhidmatan farmasi dan mendapatkan kelulusan PF
sebelum dikemukakan ke Logistik Farmasi Utama.
Memastikan keselamatan stor dan stok di dalamnya
sentiasa terjamin melalui pengurusan kunci yang berkesan,
aspek pencegahan kebakaran dan haiwan / serangga
perosak, amalan EKSA, mematuhi Amalan Penstoran Baik
(APB), Tatacara Pengurusan Stor (TPS) dan Arahan
Perbendaharaan.
Memantau pola penggunaan ubat di Farmasi Pesakit Luar
bagi memastikan paras stok ubat berada di tahap optimum
serta merancang keperluan ubat-ubatan di bahagian
tersebut secara berjadual dan melaporkan kepada Pegawai
Farmasi.
Memantau ubat-ubatan yang hampir tarikh luput dan
melaporkan kepada pegawai atasan.
Menguruskan urusan panggil balik produk sekiranya ada
keperluan.

3.2.2.2 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.

c.

Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di


bawah seliaan.
Memantau pergerakan dan aktiviti anggota dengan
menyediakan buku rekod pergerakan anggota dan catatan
harian bagi memastikan kelancaran operasi.
Menyediakan jadual tugas harian dan lebih masa PPF dan
anggota sokongan lain di Farmasi Pesakit Luar.
4

d.
e.
f.

g.
h.

i.

j.
k.
l.

m.

Merancang dan menyelaras semua permohonan cuti PPF


dan anggota sokongan lain di Farmasi Pesakit Luar.
Menjadualkan latihan PPF pelatih Diploma Farmasi di unit
OPD dan bertindak sebagai Local Preseptor (LP).
Menyemak dan mengesahkan tuntutan anggota di bawah
seliaan berkaitan tugas lebih masa atau tuntutan
perjalanan.
Menjalankan siasatan terhadap aduan berkaitan unit dan
anggota serta melaporkan kepada pegawai atasan.
Memastikan syarikat konsesi melaksanakan kerja
penyelenggaraan / pembaikan di Farmasi Pesakit Luar
mengikut tempoh yang ditetapkan dan memperakukan
setelah kerja disempurnakan.
Membuat cadangan dan anggaran keperluan sumber dan
keperluan peralatan dalam proses anggaran belanjawan
tahunan serta membantu dalam urusan pengagihan aset di
Farmasi Pesakit Luar.
Membantu menyelaras aktiviti promosi perkhidmatan
farmasi termasuk perkhidmatan tambah nilai (VAS).
Memantau aktiviti perekodan suhu bilik dan suhu peti sejuk.
Memastikan persekitaran farmasi (di ruangan kaunter dan
di ruang dalam farmasi) sentiasa kemas, teratur, bersih dan
selamat.
Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan dalam
isu-isu yang melibatkan pegawai dalam kategori sokongan.

3.2.3.3 Teknikal
a. Pendispensan
i.

ii.
iii.
iv.

Memantau semua proses pendispensan bagi memastikan kepatuhan


kepada Piagam Pelanggan dan Key Performance Index (KPI) bagi
pesakit luar mengikut keperluan institusi masing-masing.
Melakukan semak silang ubat sebelum pendispensan sekiranya
diperlukan.
Memastikan pelaksanaan pendispensan mematuhi akta dan peraturan
serta menepati Amalan Pendispensan Baik.
Memantau perkhidmatan Sistem Tambah Nilai (VAS) pendispensan
mengikut keperluan pelanggan dan kesesuaian fasiliti berkenaan.

3.2.3.4 Pengurusan Data


a. Membantu menganalisa data berkaitan Pengurusan Farmasi (PF), Key
Performance Index (KPI), Quality Assurance Program (QAP), Medication
Error Reporting System (MERS) dan Adverse Drug Reporting (ADR) dan
melaporkan kepada pegawai atasan.
3.2.3.7 Urusan Sistem Kualiti
a. Membantu membuat pemantauan dan melibatkan diri dalam aktiviti
peningkatan kualiti seperti Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), International
Organisation for Standardization (ISO), Research and Development (R&D),
Hospital Specific Approach (HSA), Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA)
dan lain-lain yang berkaitan.
b. Menyediaan laporan-laporan yang berkaitan dengan kualiti serta melaporkan
kepada pegawai atasan.
3.2.3.8 Latihan
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Memainkan peranan sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi Penolong


Pegawai Farmasi Pelatih.
Memberi bimbingan dan tunjuk ajar (mentor-menti) kepada Penolong
Pegawai Farmasi Pelatih dan anggota baharu.
Merancang dan mengendalikan keperluan latihan anggota sokongan dalam
Jabatan Farmasi.
Melaksanakan program orientasi kepada anggota baharu.
Membuat anggaran belanjawan untuk mengadakan latihan bagi kumpulan
sokongan.
Memantau pencapaian mata Continuing Professional Development (CPD)
dan jumlah hari berkursus bagi anggota yang diselia dan melaporkan kepada
pegawai atasan.

3.2.3.9 Lain-lain
a.
b.

Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam mengikut jadual yang ditetapkan.


Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak atasan dari masa ke
semasa.

3.3 Penolong Pegawai Farmasi Gred U36


Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi (PF)
Y/M Unit / Penolong Pegawai Farmasi U38.
3.3.1 Ringkasan Tugas
Menjalankan tugas penyeliaan, latihan, pendispensan dan pengurusan data.
Pegawai ini juga bertanggungjawab terhadap keselamatan dan kesihatan
pekerjaan, kawalselia keselamatan fasiliti dan penyelenggaraan perlatan
bagi kawasan kerja di mana beliau di tempatkan.
3.3.2 Senarai Tugas
3.3.2.1 Kawalan Logistik & Agihan Bekalan (Substor)
a.
b.
c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

Melakukan pemeriksaan fizikal dan kuantiti stok.


Membuat anggaran keperluan stok mengikut keperluan
semasa.
Membuat pesanan ke Farmasi Logistik mengikut jadual
berkala.
Menyemak dan menerima bekalan dari Farmasi Logistik.
Memastikan stok disimpan mengikut keperluan Amalan
Penstoran Baik (APB) dan Tatacara Pengurusan Stor (TPS).
Memastikan aspek keselamatan stor dan barang-barang serta
keselamatan kakitangan mengikut garispanduan yang
ditetapkan di dalam Akta Keselamatan Kesihatan Pekerjaan
(AKKP) 1994.
Membuat pembekalan item kepada unit pengguna secara
berkala mengikut jadual.
Memantau dan melapor pola penggunaan ubat-ubatan kepada
PF y/m Farmasi Pesakit Luar.
Membantu dalam urusan panggil balik produk sekiranya ada.
Membantu di dalam penyediaan laporan berkaitan
ketidakakuran produk berdasarkan aduan pengguna.

3.3.3.2 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.

Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di


bawah seliaan.
Menyediakan jadual tugas harian / lebih masa / atas panggilan
/ gantian anggota di bawah seliaan.

c.
d.
e.
f.
g.

h.

Menyemak tuntutan anggota berkaitan tugas lebih masa atau


tuntutan perjalanan.
Membantu di dalam pengurusan aset jabatan.
Melaporkan kepada pegawai atasan sebarang masalah atau
insiden yang berlaku.
Membuat siasatan dan laporan terhadap aduan berkaitan unit
dan anggota apabila diarahkan.
Membantu dalam penyediaan cadangan dan anggaran
keperluan sumber dalam proses anggaran belanjawan tahunan
yang melibatkan pegawai di dalam kumpulan sokongan.
Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan dalam isuisi yang melibatkan pegawai dalam kategori sokongan.

3.3.3.3 Teknikal
a.

Pendispensan
i.
ii.
iii.

Mendispen ubat mengikut keperluan jabatan.


Melakukan semak silang ubat sebelum pendispensan jika
perlu.
Membantu mengendalikan Perkhidmatan Tambah Nilai
Farmasi (VAS) mengikut keperluan pelanggan dan
kesesuaian fasiliti.

3.3.3.4 Pengumpulan Data


a.

Membantu pengumpulan data berkaitan Pengurusan Farmasi,


Key Performance Index (KPI) & Quality Assurance Programme
(QAP) dan Hospital Specific Approach (HSA).

3.3.3.5 Urusan Sistem Kualiti


a.

b.

Melibatkan diri dalam aktiviti peningkatan kualiti seperti


Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif Sektor
Awam (EKSA), International Organisation for Standardization
(ISO), Research & Development (R&D) dan lain-lain yang
berkaitan.
Membantu dalam penyediaan laporan-laporan yang berkaitan
dengan kualiti dan melaporkan kepada pegawai atasan.

3.3.3.6 Latihan
a.
b.
c.
d.

Memainkan peranan sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi


Penolong Pegawai Farmasi Pelatih.
Memberi bimbingan (mentor-menti) kepada Penolong Pegawai
Farmasi Pelatih dan anggota baharu.
Merancang dan mengendalikan keperluan latihan anggota
sokongan dalam Jabatan Farmasi.
Menyelia pencapaian Continuing Porfessional Development
(CPD) dan jumlah hari berkursus bagi Penolong Pegawai
Farmasi di bawah seliaan dan melaporkan kepada pegawai
atasan.

3.3.3.7 Lain-lain
a.
b.

Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam mengikut jadual


yang ditetapkan.
Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak atasan
dari masa ke semasa.

3.4 Penolong Pegawai Farmasi Gred U32


Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi (PF)
Y/M Unit / Penolong Pegawai Farmasi U36.
3.4.1 Ringkasan Tugas
Pegawai dikehendaki menjalankan tugas berkaitan dengan pengurusan stok
dan pendispensan ubat. Pegawai berkenaan juga dipertanggungjawabkan
untuk melaksanakan tugas-tugas penyeliaan anggota dan penyelenggaraan
fasiliti di tempat bertugas.
3.4.2 Senarai Tugas
3.4.2.1 Kawalan Logistik dan Agihan Bekalan (Sub stor)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Melakukan pemeriksaan fizikal dan kuantiti stok.


Membuat pesanan stok ke sub stor Farmasi Pesakit Luar.
Menerima bekalan dari sub-stor Farmasi Pesakit Luar.
Menyusun ubat yang diterima ke lokasi yang ditetapkan.
Memastikan stok disimpan mengikut keperluan Amalan
Penstoran Baik (APB) dan Tatacara Pengurusan Stor (TPS).
Menyelia rangkaian sejuk untuk ubat-ubat yang berkenaan.
Membantu di dalam pemantauan pola penggunaan ubatubatan dan melaporkan kepada pegawai atasan.
Membantu dalam urusan panggil balik produk sekiranya ada
keperluan dan laporkan pegawai atasan.
Mengenalpasti, mengasing dan melaporkan item untuk
dilupuskan.

3.4.2.2 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.
c.
d.
e.

Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di


bawah seliaan.
Menyelia kekemasan dan kebersihan di ruangan kaunter
Farmasi Pesakit Luar.
Menyemak tuntutan anggota di bawah seliaan berkaitan tugas
lebih masa atau tuntutan perjalanan.
Memastikan penyelenggaraan peralatan dan fasiliti mengikut
jadual yang ditetapkan.
Membantu di dalam penyeliaan keselamatan dan kesihatan
kakitangan di tempat kerja mengikut Akta Keselamatan &
Kesihatan Pekerjaan (AKKP), 1994.
10

f.
g.

Menyelia rekod suhu bilik ruangan penyimpanan ubat-ubatan


dan peti sejuk.
Melaporkan kepada PF Y/M Unit sebarang masalah atau
insiden yang berlaku.

3.4.2.3 Teknikal
(1)

Pendispensan
a.
b.
c.
d.
e.

Memastikan kaunter-kaunter mendispen dalam keadaan


yang siap sedia untuk operasi harian.
Menokok-tambah stok ubat-ubatan dan bahan-bahan
mendispen dari substor ke kaunter.
Melabel dan mengisi ubat-ubat yang betul dalam kuantiti
yang mencukupi mengikut preskripsi yang diterima.
Menyemak silang ubat-ubatan yang diisikan sebelum
didispen.
Mendispens dan memberi arahan penggunaan ubat yang
betul dengan jelas dan lengkap menggunakan konsep 5B
kepada pesakit bagi kategori preskripsi yang mempunyai
ciri berikut:i. Preskripsi yang dikendalikan melalui kaunter ekspres.
ii. Preskripsi untuk rawatan simptomatik (cth: cough & cold,
gastritis, vitamin dan mineral).
iii. Preskripsi ulangan untuk pesakit kronik yang stabil.
iv. Pesakit yang telah dikenalpasti tidak memerlukan
kaunseling ubat-ubatan.

f.
g.

(2)

Membantu menyemak kesahihan preskripsi


Membantu mengendalikan Perkhidmatan Tambah Nilai
Farmasi (VAS).

Penyediaan ekstemporanus
a.
b.
c.

Memastikan persediaan peralatan dan tempat kerja


memenuhi piawaian yang ditetapkan.
Mengendalikan penyediaan ekstemporanus.
Membuat sediaan standad mengikut formulari hospital
bagi sediaan yang tidak diperolehi secara komersil

11

d.

e.
f.

Membuat sediaan ubat-ubatan mengikut Standard


Operating Procedure (SOP) dan Good Manufacturing
Practice (GMP).
Membuat pencairan (dilution) ubat-ubatan bila diperlukan.
Menyedia dan menyemak silang kertas kerja dan aktiviti
prabungkus.

3.4.2.4 Pengumpulan Data


a.
b.
c.
d.

Merekod pengeluaran dan penggunaan ubat-ubatan tertentu.


Menjalankan kutipan data berkaitan preskripsi.
Menjalankan pengutipan data pergerakan ubat, Quality
Assurance Programme (QAP) dan lain-lain yang diarahkan.
Memfail dan menyimpan kertas kerja, rekod data yang
dikumpulkan dan lain-lain rekod berkaitan kerja.

3.4.2.5 Latihan
a.
b.
c.
d.

Memainkan peranan sebagai Preceptor Tempatan (LP) bagi


Penolong Pegawai Farmasi Pelatih.
Membantu memberi bimbingan kepada Pegawai Farmasi
Pelatih dan anggota baharu.
Memantau pencapaian CPD anggota dalam unit.
Membantu pengendalian keperluan latihan.

3.4.2.6 Lain-lain
a.
b.

c.

Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam (Sepertimana yang


dijadualkan).
Menjalankan tugas dalam kumpulan berkaitan dengan kualiti
kerja seperti Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), Ekosistem
Kondusif Sektor Awam (EKSA), International Organisation for
Standardization (ISO), Hospital Specific Approach (HSA),
Research & Development (R&D) dan lain-lain yang berkaitan.
Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak atasan
dari masa ke semasa.

12

3.5 Penolong Pegawai Farmasi Gred U29


Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi (PF)
Y/M Unit / Penolong Pegawai Farmasi U32.
3.5.1 Ringkasan Tugas
Bertanggungjawab dalam menjalankan tugas berkaitan dengan pengisian
dan pendispensan ubatan, pengumpulan data - data dan maklumat,
memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelatih-pelatih dan lain-lain
tugas untuk menjayakan matlamat perkhidmatan farmasi hospital.
3.5.2 Senarai Tugas
3.5.5.1 Teknikal
(1) Pendispensan
a.

b.

c.
d.

Memastikan tempat kerja tersedia dan kemas sebelum


dan selepas seperti menokok tambah stok ubat-ubatan
dan bahan-bahan mendispen di kaunter.
Melabel dan mengisi ubat-ubatan yang betul dalam
kuantiti yang mencukupi mengikut preskripsi yang
diterima.
Menyemak semula ubat-ubatan yang diisikan sebelum
didispens
Mendispen dan memberi arahan penggunaan ubat yang
betul dengan jelas dan lengkap kepada pesakit bagi
kategori preskripsi yang mempunyai ciri-ciri berikut:i.
ii.
iii.
iv.

e.

Preskripsi yang dikendalikan melalui kaunter ekspres


Preskripsi untuk rawatan simptomatik (cth: cough &
cold , gastritis, vitamin dan mineral)
Preskripsi ulangan untuk pesakit kronik yang stabil
Pesakit yang telah dikenalpasti tidak memerlukan
kaunseling ubat-ubatan.

Membantu mengendalikan Perkhidmatan Tambah Nilai


Farmasi (VAS).

13

(2)

Pengeluaran / Penyediaan
a.

b.

(3)

Membuat sediaan ekstemporanus mengikut formulari


hospital bagi sediaan yang tidak diperolehi secara
komersil
Menjalankan
tugas-tugas
pembungkusan
dan
prabungkus.

Stok / Bekalan
a.
b.
c.

Melaksanakan pemeriksaan stok di kaunter atau di tempat


bertugas.
Menjalankan tugas atas panggilan untuk menyampaikan
bekalan ubat yang diperlukan dalam aktivit rawatan.
Membuat catatan suhu bagi rangkaian sejuk untuk ubatubatan tertentu dan suhu bilik di dalam buku rekod yang
disediakan di fasiliti masing-masing.

3.5.3.2 Pengumpulan Data


a.
b.
c.

Merekod pengeluaran dan penggunaan ubat-ubatan tertentu.


Membantu menjalankan pengumpulan data berkaitan
Pengurusan Farmasi (PF).
Memfail dan menyimpan kertas kerja dan lain-lain rekod
berkaitan tugas harian.

3.5.3.3 Latihan
a.
b.

Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada Penolong Pegawai


Farmasi Pelatih dan anggota baharu.
Membantu pengendalian latihan.

3.5.3.4 Lain-lain
a.
b.

Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam mengikut jadual


yang ditetapkan.
Melibatkan diri di dalam kumpulan berkaitan dengan kualiti
kerja seperti Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), Ekosistem
Kondusif Sektor Awam (EKSA), International Organisation for
Standardization (ISO), Hospital Specific Approach (HSA),
Research & Development (R&D) dan lain-lain yang berkaitan.
14

c.

Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak atasan


dari masa ke semasa.

15

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI FARMASI


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
FARMASI PESAKIT DALAM (HOSPITAL)

1.

SKIM PERKHIDMATAN
Penolong Pegawai Farmasi U38, U36, U32, U29

2.

PERINGKAT ORGANISASI
Jabatan Farmasi / Hospital

3.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS


3.1 Penolong Pegawai Farmasi U38
Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi
(PF) Y/M Unit / Penolong Pegawai Farmasi U40.
3.1.1 Ringkasan Tugas
Melaksanakan tugas-tugas berkaitan Farmasi Pesakit Dalam untuk
urusan pembekalan ubat-ubatan ke wad-wad, pendispensan pesakit
discaj dan pengurusan stok. Di samping itu pegawai ini juga
bertanggungjawab dalam pengurusan dan penyelenggaraan aset,
kawalan keselamatan premis dan makhluk perosak secara berkala,
pemantauan latihan dan penyeliaan disiplin anggota di bawah seliaan.
3.1.2 Senarai Tugas
3.1.2.1 Kawalan Logistik (Sub-stor)
a.

Pengurusan bekalan ubat dan bukan ubat dari Farmasi


Logistik:i.

Menganggarkan keperluan stok berdasarkan stok


semasa;
ii. Membuat pesanan (inden) ke Farmasi Logistik;
iii. Melaporkan pola penggunaan ubat kepada Pegawai
Farmasi;
16

iv. Memantau pengurusan ubat-ubat yang hampir tarikh


luput untuk tindakan Pegawai Farmasi;
v. Memastikan stok disimpan mengikut Amalan Penstoran
Baik (APB) dan Tatacara Pengurusan Stor (TPS) di substor; dan
vi. Mengendalikan proses panggil balik produk sekiranya
terdapat panggilan balik produk.
3.1.2.2 Teknikal
a.
b.

Memantau perekodan suhu peti sejuk dan bilik di Farmasi


Bekalan Wad dan Satelit.
Melaksanakan pemeriksaan ubat di wad bersama-sama
Pegawai Farmasi dari segi:i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

c.

Tarikh luput
Cara penyimpanan ubat
Kebersihan tempat simpanan ubat
Kawalan terhadap stok (stok minimum/maksimum)
Suhu penyimpanan yang betul
Keperluan ubat yang disimpan (stok wad) seperti di
dalam senarai yang disediakan.

Menjalankan aktiviti pendispensan bagi pesakit discaj


mengikut keperluan.

3.1.2.3 Pengumpulan Data


a.

Mengumpul dan menganalisa data berkaitan Pengurusan


Farmasi (PF), Key Performance Index (KPI) & Medication
Error Reporting System (MERS), Adverse Drug Reporting
(ADR) dan melaporkan kepada pegawai atasan.

3.1.2.4 Urusan Sistem Kualiti


a.

b.

Memantau penglibatan anggota di bawah seliaan di dalam


aktiviti peningkatan kualiti seperti Kumpulan Inovatif dan
Kreatif (KIK), International Organisation for Standardization
(ISO), Quality Assurance Program (QAP), Hospital Specific
Approach (HSA) dan lain-lain yang berkaitan.
Mengumpul data yang dianalisa berkaitan dengan kualiti
dan melaporkan kepada pegawai atasan.
17

3.1.2.5 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.

c.
d.
e.
f.

g.
h.
i.
j.

k.

Menyelia dan memantau prestasi dan disiplin anggota di


bawah seliaan.
Menyelia pergerakan dan aktiviti anggota dengan
menyediakan buku rekod pergerakan anggota dan buku
catatan aktiviti harian.
Menyediakan jadual tugas harian / lebih masa / atas
panggilan / gantian anggota di bawah seliaan.
Merancang dan menyelaras semua permohonan cuti PPF
dan anggota sokongan lain di Farmasi Pesakit Dalam.
Menyemak tuntutan anggota berkaitan tugas lebih masa
dan tuntutan perjalanan.
Menjadualkan latihan PPF pelatih Diploma Farmasi di unit
Farmasi Pesakit Dalam dan bertindak sebagai Local
Preseptor (LP)
Mengurus pelaksanaan pengurusan aset jabatan farmasi.
Melaporkan kepada pegawai atasan sebarang masalah
atau insiden yang berlaku.
Membuat siasatan dan laporan terhadap aduan berkaitan
unit dan anggota apabila diarahkan.
Membantu dalam penyediaan cadangan dan anggaran
keperluan sumber dalam proses anggaran belanjawan
mengurus (ABM) tahunan yang melibatkan pegawai dalam
kategori sokongan
Menyelia pengurusan keselamatan di tempat kerja dan
kawalan asset:i.

Memastikan keadaan persekitaran tempat kerja adalah


selamat berdasarkan Akta Keselamatan dan Kesihatan
Pekerjaan (AKKP) 1994;
ii. Mengendalikan pengurusan pergerakan kunci;
iii. Memastikan pintu-pintu di Farmasi Pesakit Dalam
berkunci selepas waktu pejabat; dan
iv. Memeriksa aset dan inventori dalam keadaan baik.
l.

Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan dalam


isu-isu yang melibatkan pegawai dalam kategori sokongan.

18

3.1.2.6 Latihan
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Memainkan peranan sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi


Penolong Pegawai Farmasi Pelatih.
Memberi bimbingan dan tunjuk ajar (mentor-menti) kepada
Penolong Pegawai Farmasi pelatih dan anggota baharu.
Merancang dan mengendalikan keperluan latihan anggota
sokongan dalam Jabatan Farmasi.
Melaksanakan kursus orientasi kepada anggota baharu.
Membuat anggaran belanjawan untuk latihan bagi kategori
sokongan.
Memantau
pencapaian
Continuing
Professional
Development (CPD) dan bilangan hari berkursus di
kalangan anggota di bawah seliaan dalam jabatan dan
melaporkan kepada pegawai atasan.

3.1.2.7 Lain-lain
a. Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam berdasarkan
jadual yang ditetapkan.
b. Menyelia dan melibatkan diri di dalam aktiviti Research &
Development (R&D).
c. Menjalankan lain-lain tugas yang di arahkan oleh pihak
atasan dari masa ke semasa.

19

3.2 Penolong Pegawai Farmasi Gred U36


Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi Y/M
Unit / Penolong Pegawai Farmasi U38.
3.2.1 Ringkasan Tugas
Pengurusan ubat-ubatan di substor Farmasi Pesakit Dalam dan penyeliaan
anggota di bawah seliaan.
3.2.2 Senarai Tugas
3.2.2.1 Kawalan Logistik (Substor)
a.

Pengurusan stok bekalan ubat dan bukan ubat di substor


Farmasi Pesakit Dalam:i.
ii.

b.

Menerima dan menyemak stok ubat dan bukan ubat di


Farmasi logistik; dan
Merekod setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran
stok di substor Farmasi Pesakit Dalam.

Membuat susun atur di substor Farmasi Pesakit Dalam:i.


ii.
iii.

iv.
v.
vi.
vii.

Menyemak tarikh luput ubat-ubatan dan bukan ubat secara


berkala di Farmasi Pesakit Dalam;
Mengurus dan mengasingkan item yang menghampiri
tarikh luput;
Memastikan stok disimpan mengikut keperluan Amalan
Penstoran Baik (APB) dan Tatacara Pengurusan Stor (TPS)
termasuk pengurusan produk rangkaian sejuk;
Memantau rekod suhu bilik dan suhu peti sejuk;
Membuat aduan produk dan mengendalikan proses produk
panggil balik jika ada keperluan;
Menyediakan laporan bulanan pola kegunaan ubat semasa;
dan
Menentukan kuantiti minima dan maksima stok ubat-ubatan
dan bukan ubat di Sub stor Farmasi Pesakit Dalam.

20

3.2.2.2 Teknikal
a.
b.

Menyelaras penghantaran troli pengubatan (medication trolley)


ke wad-wad mengikut masa yang ditetapkan.
Menyelia pengurusan ubat-ubatan di wad-wad

3.2.2.3 Pengumpulan Data


a.

Membantu pengumpulan data berkaitan Pengurusan Farmasi


(PF), Key Performance Index (KPI), Medication Error Reporting
System (MERS) dan Advers Drug Reporting (ADR).

3.2.2.3 Urusan Sistem Kualiti


a.

b.

Melibatkan diri dalam aktiviti peningkatan kualiti seperti


Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif Sektor
Awam (EKSA), Quality Assurance Program (QAP), Hospital
Specific Approach (HSA), International Organisation for
Standardization (ISO) dan lain-lain yang berkaitan.
Membantu dalam penyediaan laporan-laporan yang berkaitan
dengan kualiti.

3.2.2.4 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di


bawah seliaan.
Membantu dalam pelaksanaan pengurusan aset jabatan farmasi.
Melaporkan kepada pegawai atasan sebarang masalah atau
insiden yang berlaku.
Membuat siasatan dan laporan terhadap aduan berkaitan unit
dan anggota apabila diarahkan.
Membantu dalam penyediaan cadangan dan anggaran
keperluan sumber dalam proses anggaran belanjawan tahunan
melibatkan pegawai dalam kategori sokongan
Membantu di dalam penyeliaan keselamatan di tempat kerja dan
kawalan aset.
Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan dalam isuisu yang melibatkan pegawai dalam kategori sokongan.

21

3.2.2.5 Latihan
a.
b.
c.
d.

Memainkan peranan sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi


Penolong Pegawai Farmasi Pelatih.
Memberi bimbingan dan tunjuk ajar (mentor-menti) kepada
Penolong Pegawai Farmasi Pelatih dan anggota baharu.
Membantu merancang dan mengendalikan keperluan latihan
anggota sokongan dalam Jabatan Farmasi.
Menyelia pencapaian mata CPD dan bilangan hari beerkursus
anggota di bawah seliaan.

3.2.2.6 Lain-lain
a.
b.
c.

Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam berdasarkan jadual


yang ditetapkan.
Melibatkan diri di dalam aktiviti Research & Development (R&D)
Menjalankan lain-lain tugas yang di arahkan oleh pihak atasan
dari masa ke semasa.

22

3.3 Penolong Pegawai Farmasi Gred U32


Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi (PF)
Y/M unit / Penolong Pegawai Farmasi U36.
3.3.1 Ringkasan Tugas
Mempunyai peranan dalam menjalankan penyeliaan berkenaan kerja-kerja
pembekalan ubat - ubatan ke wad-wad (stok wad dan troli kecemasan), semak
silang (pengisian), pendispensan pesakit discaj, pengurusan stok dan gas
perubatan.
3.3.2 Senarai Tugas
3.3.2.1 Teknikal
a.

Melaksanakan aktiviti pembekalan ubat-ubatan ke wad - wad


(stok wad dan troli kecemasan) serta gas perubatan:i.
ii.
iii.

b.

Menjalankan aktiviti pembekalan ubat secara sistem Unit of Use


(UoU) / Unit Dose (UD):i.
ii.

c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Menyemak ubat-ubat yang telah disediakan;


Memastikan ubat yang dibekalkan selaras dengan buku
inden; dan
Semak bersama wakil unit pemesan semasa penyerahan
ubat unit pemesan.

Semak bersama jururawat wad semasa penyerahan troli


pengubatan; dan
Menghantar bekalan ubat ke wad yang diselia bersama sama dengan Pembantu Perawatan Kesihatan (PPK).

Mengendalikan urusan pemulangan ubat dari wad


Mendispen preskripsi pesakit discaj (mengikut keperluan) di
Farmasi Pesakit Dalam / Farmasi Satelit.
Melaksanakan tugas pemeriksaan ubat di wad bersama-sama
Pegawai Farmasi.
Membuat pesanan kepada sub stor Farmasi Pesakit Dalam.
Menokok tambah stok ubat di kaunter Farmasi Pesakit Dalam.
Menyelia rekod suhu peti sejuk di Farmasi Bekalan Wad dan
Satelit.
Menjalankan kerja-kerja merekod ubat terkawal.
23

j.

Membuat semakan silang terhadap penyediaan ekstemporanus


dan pencairan yang dilakukan.

3.3.2.2 Pengumpulan Data


a.

Membantu di dalam pengumpulan data berkaitan Pengurusan


Farmasi (PF), Key Performance Index (KPI) dan Quality
Assurance Program (QAP), Medication Error Reporting System
(MERS) dan Adverse Drug Reporting (ADR).

3.3.2.3 Urusan Sistem Kualiti


a.

b.

Melibatkan diri dalam aktiviti peningkatan


Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), Ekosistem
Awam (EKSA), International Organisation for
(ISO) dan lain-lain yang berkaitan.
Membantu dalam penyediaan laporan-laporan
dengan kualiti.

kualiti seperti
Kondusif Sektor
Standardization
yang berkaitan

3.3.2.4 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.

Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di


bawah seliaan.
Menyelia kebersihan tempat bertugas.

3.3.2.5 Latihan
a.
b.
c.

d.

Memainkan peranan sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi


Penolong Pegawai Farmasi Pelatih.
Memberi bimbingan kepada Penolong Pegawai Farmasi Pelatih
dan anggota baharu.
Membantu di dalam pemantauan pencapaian Continuing
Professional Development (CPD) dan bilangan hari berkursus
anggota di bawah seliaan.
Membantu pengendalian keperluan latihan.

3.3.2.6 Lain-lain Tugas


a.
b.

Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam seperti yang


dijadualkan.
Melibatkan diri di dalam aktiviti Research & Development (R&D).
24

c.

Menjalankan tugas-tugas yang diarahkan oleh pihak atasan dari


masa ke semasa.

25

3.4

Penolong Pegawai Farmasi Gred U29

Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Ketua Unit Farmasi


Pesakit Dalam / Penolong Pegawai Farmasi U32.
3.4.1 Ringkasan Tugas
Mempunyai peranan dalam menjalankan kerja-kerja pembekalan ubat- ubatan
ke wad-wad (stok wad dan troli kecemasan), penyediaan label ubat, pengisian
ubat di dalam troli mengikut sistem Unit of Use (UoU) & Unit Dose (UD).
3.4.2 Senarai Tugas
3.4.2.1 Teknikal
a.
b.
c.
d.

Menjalankan aktiviti pembekalan ubat secara sistem Unit of Use


(UoU) / Unit Dose (UD)
Menjalankan kerja-kerja pelabelan dan pengisian preskripsi
pesakit discaj.
Menokok tambah ubat di kaunter untuk penggunaan harian.
Membuat persediaan ekstemporanus dan pencairan bila perlu.

3.4.2.2 Pengumpulan data


a.

b.

Membuat pengumpulan data Pengurusan Farmasi (PF),


Medication Error Reporting System (MERS), Adverse Drug
Reporting (ADR).
Membuat catatan dan merekodkan suhu peti sejuk dan suhu bilik
di dalam buku rekod yang disediakan di fasiliti masing-masing.

3.4.2.3 Urusan Sistem Kualiti


a.

Melibatkan diri dalam aktiviti peningkatan kualiti seperti


Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif Sektor
Awam (EKSA), International Organisation for Standardization
(ISO) dan lain-lain yang berkaitan.

3.4.2.4 Latihan
a.
b.

Memberi bimbingan dan tunjuk ajar kepada Penolong Pegawai


Farmasi pelatih dan pegawai baharu.
Membantu pengendalian latihan.

26

3.4.2.5 Lain-lain Tugas


a.
b.
c.
d.

Menjaga kebersihan tempat kerja


Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam seperti yang
dijadualkan
Melibatkan diri dalam aktiviti Research & Development (R&D)
Menjalankan tugas-tugas yang di arahkan oleh pihak atasan dari
masa ke semasa.

27

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI FARMASI


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
PENGELUARAN STERIL DAN BUKAN STERIL (HOSPITAL)

1.

SKIM PERKHIDMATAN
Penolong Pegawai Farmasi U36, U32, U29

2.

PERINGKAT ORGANISASI
Jabatan Farmasi / Hospital

3.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS


3.1 Penolong Pegawai Farmasi U36
Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi
(PF) Y/M Unit
3.1.1 Ringkasan Tugas
Melaksanakan tugas-tugas berkaitan keperluan sediaan steril & bukan
steril untuk operasi farmasi hospital.
3.1.2 Senarai Tugas
3.1.2.1 Kawalan Logistik dan Agihan Bekalan (Substor sediaan
steril/bukan steril)
a.
b.
c.
d.
e.

Melakukan pemeriksaan fizikal dan kuantiti stok.


Membuat pesanan (inden) ke Farmasi Logistik.
Membuat aduan produk dan mengendalikan proses panggil
balik produk jika ada keperluan.
Memantau corak penggunaan item (ubat dan bukan ubat)
serta melaporkan kepada pegawai atasan.
Menentukan kuantiti minimum dan maksimum stok ubat dan
bukan ubat di sub stor sediaan steril dan bukan steril.

28

3.1.2.2 Teknikal
(a)

Pengeluaran dan Penyediaan


(i)

Sediaan Steril
1.

2.
3.
5.

6.
7.
8.

(ii)

Membantu menyediakan kertas kerja penyediaan sediaan


farmaseutikal steril (kelayakan pos basik sediaan farmaseutikal
steril).
Memastikan peralatan bagi menjalankan persediaan steril
berfungsi untuk kelancaran operasi.
Menyelia rekod Plan Preventive Maintenance (PPM) bagi alat dan
fasiliti.
Memantau rekod penghasilan sisa dalam sesuatu proses
penyediaan dan melaporkan kepada pegawai atasan untuk
tindakan.
Menguruskan penyelenggaraan bilik sediaan steril bagi
memastikan kelancaran operasi.
Menyemak silang penyediaan steril yang dilakukan.
Memastikan perlaksanaan penyediaan steril mematuhi akta dan
peraturan serta menepati Amalan Persediaan Yang Baik (GPP)

Sediaan bukan steril


1)

Galenikal (Internal / external)


i.
ii.
iii.

iv.
v.
vi.
2)

Memeriksa peralatan persediaan bukan steril untuk


memastikan ianya berfungsi
Memantau dan merekod Plan Preventive Maintenance (PPM)
bagi alat dan fasiliti.
Membuat sediaan standard mengikut formulari hospital bagi
sediaan yang tidak diperolehi secara komersil mengikut
keperluan.
Menyemak silang sediaan bukan steril yang disediakan.
Menguruskan bilik persediaan untuk memastikan kelancaran
operasi.
Memastikan sediaan yang dibuat direkodkan.

Prabungkus
i.

Memeriksa
peralatan
persediaan
memastikan berfungsi dengan baik

prabungkus

untuk

29

ii. Memantau dan merekod penyelenggaraan preventif bagi alat


dan fasiliti.
iii. Menyemak silang persediaan prabungkus.
iv. Menguruskan bilik persediaan untuk memastikan kelancaran
operasi.
v. Memastikan aktiviti pembungkusan semula ubat-ubatan
direkodkan.
(b) Pendispensan
Melaksanakan tugas-tugas pendispensan jika ada keperluan.
3.1.2.3 Pengumpulan data
Menganalisa data berkaitan Pengurusan Farmasi (PF), Key performance Index
(KPI) & dan melaporkan kepada pegawai atasan.
3.1.2.4 Urusan Sistem Kualiti
a.

b.

Melaksanakan aktiviti peningkatan kualiti seperti Kumpulan Inovatif & Kreatif


(KIK), Quality Assurance Program (QAP), International Organisation for
Standardization (ISO), Hospital Specific Approach (HSA), Ekosistem
Kondusif Sektor Awam (EKSA) dan lain-lain yang berkaitan.
Membantu dalam menyediakan laporan kepada pegawai atasan tentang
pencapaian kualiti.

3.1.2.5 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di bawah seliaan.


Menyediakan jadual tugas dan pengurusan cuti anggota dalam unit.
Menyemak tuntutan anggota berkaitan tugas lebih masa atau tuntutan
perjalanan peringkat unit.
Memastikan penyelenggaraan peralatan dan fasiliti mengikut jadual.
Melaporkan kepada pegawai atasan sebarang masalah atau insiden yang
berlaku.
Membuat siasatan dan laporan terhadap aduan berkaitan unit dan anggota di
bawah seliaan apabila diarahkan.
Membantu di dalam penyeliaan keselamatan di tempat kerja dan kawalan
asset.
Memastikan semua petugas di unit menjalani pemeriksaan kesihatan setiap
6 bulan.
30

i.

Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan dalam isu-isu yang


melibatkan pegawai dalam kategori sokongan.

3.1.2.6 Latihan
a.
b.
c.
d.

Sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi Penolong Pegawai Farmasi Pelatih.


Memberi bimbingan dan tunjuk ajar (mentor-menti) kepada Penolong
Pegawai Farmasi pelatih dan anggota baharu.
Memantau pencapaian Continuing Professional Development (CPD)
Penolong Pegawai Farmasi.
Merancang dan melaksanakan latihan kepada anggota di bawah seliaan.

3.1.2.7 Lain-lain Tugas


a.
b.

Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam mengikut jadual yang ditetapkan.


Menjalankan lain-lain tugas yang di arahkan oleh pihak atasan dari masa ke
semasa.

31

3.3 Penolong Pegawai Farmasi U32


Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi (PF)
Y/M Unit / Penolong Pegawai Farmasi U36.
3.3.1

RingkasanTugas
Melaksanakan tugas-tugas berkaitan keperluan sediaan steril & bukan steril
untuk operasi farmasi hospital.

3.3.2

SenaraiTugas
3.3.2.1 Teknikal
(a)

Pengeluaran dan Penyediaan Sediaan Steril


i.
ii.

Membuat semakan terhadap permohonan yang diterima.


Membantu menyediakan kertas kerja (kelayakan pos
basik sediaan farmaseutikal steril).
iii. Menyemak silang penyediaan steril.
iv. Memastikan peralatan bagi menjalankan persediaan steril
berfungsi.
v. Memastikan bahan-bahan mentah dan kertas kerja yang
diperlukan adalah mencukupi.
vi. Menyelia penyelenggaraan bilik bersih untuk kelancaran
operasi.
vii. Memantau dan merekod penyelenggaraan preventif bagi
alat dan fasiliti.
viii. Menyemak rekod penghasilan sisa dalam sesuatu proses
penyediaan.
ix. Memantau laporan ujian steriliti dan melaporkan kepada
pegawai atasan.
(b) Persediaan bukan steril
1.

Galenikal (Internal / External)


i.
ii.

Membuat
semakan
terhadap
permohonanpermohonan yang diterima
Memastikan bahan-bahan mentah dan kertas kerja
yang diperlukan adalah mencukupi.

32

iii.
iv.

v.
vi.

2.

Memeriksa peralatan untuk membuat persediaan


bagi memastikan ia berfungsi.
Membuat sediaan standard mengikut formulari
hospital bagi sediaan yang tidak diperolehi secara
komersil mengikut keperluan.
Menyemak silang sediaan bukan steril.
Memantau
dan
merekod
Plan
Preventive
Maintenance (PPM) yang dijalankan bagi alat dan
fasiliti.

Prabungkus
i.

Menyemak kertas kerja prabungkus dan memastikan


semua maklumat lengkap dari segi:
a.
b.
c.
d.
e.

Ubat dan kuantiti yang dikeluarkan.


Label yang lengkap.
Kuantiti yang dibungkus.
Jumlah kuantiti yang dikeluarkan.
Nama dan tandatangan pembungkus.

ii.

Menyemak ubat yang telah dikeluarkan untuk


prabungkus.
iii. Menyemak silang prabungkus yang dilakukan.
iv. Menyemak rekod proses prabungkus.
v. Memastikan peralatan yang digunakan untuk proses
prabungkus berfungsi dengan baik.
vi. Menguruskan
penyelenggaraan
bilik
sediaan
prabungkus bagi memastikan kelancaran operasi.
vii. Memeriksa peralatan persediaan prabungkus untuk
memastikan berfungsi dengan baik.
viii. Memantau
dan
merekod
Plan
Preventive
Maintenance (PPM) yang dijalankan bagi aset dan
kawalan serangga perosak.
(c)

Pendispensan
Mendispen ubat-ubatan kepada pesakit jika ada keperluan.

33

3.3.2.2 Pengumpulan data


a.
b.
c.

Membantu pengumpulan data berkaitan Pengurusan Farmasi, Key


Performance Index (KPI) dan lain-lain yang berkaitan.
Memfail dan menyimpan kertas kerja dan lain-lain rekod berkaitan kerja
Merekod pengeluaran dan penggunaan ubat-ubat tertentu.

3.3.2.3 Urusan Sistem Kualiti


a.

b.

Melibatkan diri dalam aktiviti peningkatan kualiti seperti Kumpulan Inovatif &
Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA), International
Organisation for Standardization (ISO), Research & Development (R&D),
Quality Assurance Programme (QAP), Hospital Specific Approach (HSA) dan
lain-lain yang berkaitan.
Membantu dalam menyediakan laporan kepada pegawai atasan tentang
pencapaian kualiti.

3.3.2.4 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.

Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di bawah seliaan.


Menyediakan jadual tugas dan pengurusan cuti anggota dalam unit.
Menyemak tuntutan anggota berkaitan tugas lebih masa atau tuntutan
perjalanan peringkat unit.
Memastikan penyelenggaraan peralatan dan fasiliti mengikut jadual.
Melaporkan kepada pegawai atasan sebarang masalah atau insiden yang
berlaku.
Membuat siasatan dan laporan terhadap aduan berkaitan unit dan anggota di
bawah seliaan apabila diarahkan.
Membantu di dalam penyeliaan keselamatan di tempat kerja dan kawalan
asset.
Memastikan semua petugas di unit menjalani pemeriksaan kesihatan setiap
6 bulan.
Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan dalam isu-isu yang
melibatkan pegawai dalam kategori sokongan.

3.3.2.5 Latihan
a.
b.

Memainkan peranan sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi Penolong


Pegawai Farmasi Pelatih.
Memberi bimbingan dan tunjuk ajar (mentor-menti) kepada Penolong
Pegawai Farmasi Pelatih dan anggota baharu.
34

c.
d.

Memantau pencapaian Continuing Professional Development (CPD) dan


bilangan hari berkursus anggota di bawah seliaan.
Membantu pengendalian keperluan latihan.

3.3.2.6 Lain-lain Tugas


a.
b.

Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam mengikut jadual yang ditetapkan.


Menjalankan lain-lain tugas yang di arahkan oleh pihak atasan dari masa ke
semasa.

35

3.4 Penolong Pegawai Farmasi U29


Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi (PF)
Y/M Unit / Penolong Pegawai Farmasi U32.
3.4.1 RingkasanTugas
Melaksanakan tugas-tugas berkaitan keperluan sediaan steril & bukan steril
untuk operasi farmasi hospital.
3.4.2 SenaraiTugas
3.4.2.1 Teknikal
(a)

Pengeluaran dan Penyediaan Sediaan Steril


i.

Melaksanakan persediaan steril mengikut kertas kerja


yang disediakan (kelayakan pos basik sediaan
farmaseutikal steril).
ii.
Melakukan pembersihan bilik sediaan steril dan Laminar
Flow Cabinet secara berkala.
iii. Melakukan pembuangan sisa klinikal, sisa toksik dan sisa
tajam (sharp) mengikut prosedur yang ditetapkan.
iv. Memastikan kelancaran operasi mengikut Amalan
Perkilangan Baik (GMP).
v. Memastikan penyimpanan sediaan siap mengikut Amalan
Penstoran baik (APB).
vi. Menghubungi unit pemesan untuk mengambil persediaan
yang telah siap.
vii. Memastikan kertas kerja serta borang-borang pesanan
difailkan.
viii. Membantu menguruskan semua peralatan yang perlu
untuk dihantar ke unit Central Strile Services Department
(CSSD).
ix. Menghantar sampel sediaan ke Unit Perkhidmatan
Patologi untuk menjalani ujian steriliti.
x. Mendapatkan laporan ujian steriliti dan direkodkan.
xi. Menyemak dan menokok tambah stok ubat dan peralatan
di unit setiap hari.

36

(b) Sediaan bukan steril


1.

Galenikal (Internal / External)


i.

Membuat sediaan standard mengikut formulari hospital


bagi sediaan yang tidak diperolehi secara komersil
mengikut keperluan.
ii. Menyemak silang penyediaan yang dibuat.
iii. Menjalankan tugas-tugas pelupusan sisa klinikal.
iv. Melakukan
pembersihan bilik
persediaan bagi
memastikan kelancaran operasi mengikut Amalan
Perkilangan Baik
v. Membantu dalam proses pembersihan berkala.
vi. Memastikan penyimpan sediaan siap mengikut Amalan
Penstoran Baik
vii. Menghubungi
unit
pemesan
untuk mengambil
persediaan yang telah siap
viii. Membekalkan sediaan siap kepada unit pemesan
ix. Merekod persediaan yang dibekalkan.
x. Memastikankan kertas kerja serta borang-borang
pesanan difailkan.
2.

Prabungkus
i. Menyemak silang ubat yang dibungkus semula.
ii. Membuat kerja-kerja Prabungkusan mengikut standard
yang telah ditetapkan.
iii. Melakukan pembersihan bilik persediaan untuk
memastikan
kelancaran operasi mengikut Amalan
Perkilangan Baik.
iv. Membuat pembersihan ruang kerja secara berkala.
v. Memastikan penyimpanan ubat-ubat yang siap
dibungkus mengikut amalan penstoran baik.
vi. Memastikan kertas kerja serta borang-borang pesanan
difailkan.

(c)

Pendispensan
Mendispen ubat-ubatan kepada pesakit jika ada keperluan.

37

3.4.2.3 Kawalan Logistik dan Agihan Bekalan (Sub-stor)


i.
ii.

Membantu menyemak keperluan penggunaan ubat dan bukan ubat


Menokok tambah keperluan ubat dan bukan ubat.

3.4.2.4 Pengumpulan Data


Membantu pengumpulan data berkaitan Pengurusan Farmasi (PF), Key
Performance Index (KPI) & Quality Assurance Programme (QAP).
3.4.2.5 Latihan
a.
b.
c.

Memainkan peranan sebagai fasilitator bagi Penolong Pegawai Farmasi


Pelatih
Memberi bimbingan dan tunjuk ajar (mentor-menti) kepada Penolong
Pegawai Farmasi Pelatih dan anggota baharu.
Membantu pengendalian latihan sekiranya ada keperluan

3.4.2.6 Urusan Sistem Kualiti


Melibatkan diri dalam aktiviti peningkatan kualiti seperti Kumpulan Inovatif &
Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA), International
Organisation for Standardization (ISO), Research & Development (R&D), Hospital
Specific Approach (HSA) dan lain-lain yang berkaitan.
3.4.2.7 Lain-lain Tugas
a.
b.
c.

Menjaga kebersihan tempat kerja.


Menjalankan perkhidmatan farmasi 24 jam seperti yang dijadualkan.
Menjalankan tugas-tugas yang di arahkan oleh pihak atasan dari masa ke
semasa.

38

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI FARMASI


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
PERKHIDMATAN FARMAKOKINETIK KLINIKAL (HOSPITAL)
1.

SKIM PERKHIDMATAN
Penolong Pegawai Farmasi Gred U32/U29

2.

PERINGKAT ORGANISASI
Jabatan Farmasi / Hospital

3.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS


3.1 Penolong Pegawai Farmasi Gred U32/U29.
Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi
Y/M Unit.
3.1.1 Ringkasan Tugas
Melaksanakan tugas-tugas berkaitan perkhidmatan farmakokinetik klinikal
serta memastikan protokol-protokol dan Standard Operating Procedure
sedia ada di Unit Farmakokinetik Klinikal dipatuhi.
3.1.2 Senarai Tugas.
3.1.2.1 Teknikal
a.

Penerimaan, penyemakan dan pendaftaran borang


permohonan
i.

Menyemak borang permohonan (dalam fasiliti dan luar


fasiliti) bagi memastikan semua maklumat yang
berkaitan lengkap.
ii. Mendaftar permohonan ke dalam buku rekod / sistem
sedia ada.
b.

Pengurusan spesimen
i.

Memproses sampel darah pesakit yang diterima,


termasuk mengempar sampel darah, pretreatment
sampel sekiranya perlu.
ii. Merekod aktiviti penganalisaan sampel yang dijalankan.

39

c.

Pengurusan hasil analisa.


i. Menjalankan penganalisaan sampel yang diterima.
ii. Memaklumkan hasil analisa kepada PF dan sekiranya
didapati ada kes-kes toksik, keputusan perlu
dimaklumkan dengan kadar segera.
iii. Merekodkan hasil analisa yang telah dijalankan.

d.

Pengurusan sisa klinikal


i.

e.

Menguruskan pembuangan
peraturan yang ditetapkan

sisa

klinikal

mengikut

Penyelenggaraan mesin
i.

Memastikan peralatan mesin sentiasa dalam keadaan


berfungsi dan sedia untuk digunakan.
ii. Menjalankan kalibrasi ke atas mesin setiap kali sebelum
ujian dijalankan.
iii. Memastikan penyelenggaraan mesin dilakukan oleh unit
sokongan hospital / syarikat pembekal mengikut jadual.
f.

Pengurusan keselamatan dan kesihatan personel


i. Memastikan status kesihatan dianalisa setiap 6 bulan.
ii. Memastikan suntikan vaksinasi Hepatitis B diterima
sebagai langkah kawalan dan pencegahan jangkitan.

3.1.2.2 Kawalan Logistik & Agihan Bekalan


i.

Melakukan pemeriksaan ke atas stok fizikal dan kuantiti stok


(reagen dan peralatan).
ii. Memesan stok sekiranya stok di bawah paras minima.
iii. Memantau dan mencatat suhu peti sejuk / suhu bilik di mana
stok disimpan.
iv. Memastikan stok sentiasa mencukupi.
3.1.2.3 Urusan Sistem Kualiti
i.

Menjalankan kajian kawalan kualiti (QC) secara dalaman


dan luaran ke atas mesin secara berkala / mengikut jadual.
ii. Membantu pegawai dalam pemantauan kualiti perkhidmatan.
iii. Melaporkan kepada pegawai atasan dengan kadar segera
sekiranya keputusan di luar julat yang ditetapkan.

40

3.1.2.4 Pengumpulan Data


i.

Merekod dan mendokumentasikan keputusan analisa


sampel untuk rujukan.
ii. Membantu dalam pengumpulan data untuk laporan statistik
bulanan / tahunan atau seperti yang diarahkan.
iii. Memastikan semua dokumen dikemaskini dan difailkan.
3.1.2.5 Tugas-tugas Lain
i.

Melibatkan diri di dalam kumpulan berkaitan dengan


peningkatan kualiti kerja seperti Kumpulan Inovatif dan
Kreatif (KIK), International Organisation for Standardization
(ISO), Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA), Research
& Development (R&D) dan sebagainya yang berkaitan.
ii. Melaksanakan langkah-langkah dan peraturan-peraturan
keselamatan dan kesihatan pekerjaan sepertimana
terkandung di dalam Akta Keselamatan & Kesihatan
Pekerjaan (AKKP) 1994.
iii. Menjalankan
tugas-tugas
pendispensan
sekiranya
diperlukan.
iv. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pihak
atasan.

41

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI FARMASI


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
KLINIK KESIHATAN YANG MEMPUNYAI PEGAWAI FARMASI
1.

SKIM PERKHIDMATAN
Penolong Pegawai Farmasi Gred U36, U32, U29

2.

PERINGKAT ORGANISASI
Unit Farmasi / Klinik Kesihatan

3.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS


3.1 Penolong Pegawai Farmasi Gred U36
Bertanggungjawab kepada: Pegawai Farmasi Kesihatan (PFK) / Pegawai
Farmasi (PF) Y/M Klinik.
3.1.1 Ringkasan Tugas
Bertanggungjawab untuk menyelia aktiviti kumpulan sokongan di bawah
seliaan, melaksanakan tugas-tugas pendispensan serta menguruskan
keperluan sediaan farmaseutikal untuk perkhidmatan farmasi kesihatan.
3.1.2

Senarai Tugas
3.1.2.1 Kawalan Logistik & Agihan Bekalan (Substor)
a.
b.
c.

d.
e.
f.
g.

Melakukan pemeriksaan fizikal dan kuantiti stok ubat-ubat


Memeriksa
rekod
inden
bekalan,
penerimaan,
penyimpanan, penyusunan stok dan pengurusan rekod.
Memastikan stok disimpan mengikut keperluan Amalan
Penstoran Baik (APB) dan Tatacara Pengurursan Stor
(TPS).
Memantau dan melaporkan corak penggunaan ubat-ubat
kepada PF Y/M.
Membantu membuat laporan aduan berkenaan produk jika
ada keperluan.
Membantu menguruskan proses panggil balik produk jika
ada keperluan.
Membantu mengurus pelupusan ubat dan peralatan
mengikut keperluan Arahan Perbendaharaan.
42

h.

Memastikan aspek keselamatan stor serta ubat-ubat dan


bukan ubat yang berada di dalamnya dan menyediakan
buku rekod pergerakan kunci.

3.1.2.2 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.
c.
d.
e.

f.
g.

h.
i.

j.
k.
l.

m.
m.
n.

Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di


bawah seliaan.
Menyediakan jadual tugas harian dan lebih masa PPF dan
anggota sokongan lain di Unit Farmasi.
Merancang dan menyelaras semua permohonan cuti PPF
dan anggota sokongan lain di Unit Farmasi.
Menyediakan buku pergerakan staf bagi memantau aktiviti
anggota yang diselia.
Menyemak dan mengesahkan tuntutan anggota di bawah
seliaan berkaitan tugas lebih masa atau tuntutan
perjalanan.
Membuat siasatan dan laporan terhadap aduan berkaitan
unit dan anggota.
Membuat cadangan dan anggaran keperluan sumber dan
keperluan peralatan dalam proses anggaran belanjawan
tahunan serta membantu dalam urusan pengagihan aset di
Unit Farmasi.
Membantu menyelaras aktiviti promosi perkhidmatan
farmasi termasuk perkhidmatan tambah nilai (VAS).
Memastikan persekitaran farmasi (di ruangan kaunter dan di
ruang dalam farmasi) sentiasa kemas, teratur, bersih dan
selamat.
Memantau aktiviti perekodan suhu bilik dan suhu peti sejuk.
Memastikan semua asset dan inventori dikendalikan
mengikut Tatacara Pengurusan Aset (TPA)
Membuat penyeliaan tugas-tugas anggota dari syarikat
konsensi semasa Plan Preventive Maintenance (PPM) dan
kerja-kerja pembaikan dijalankan.
Memantau pengurusan keselamatan dan kesihatan di
tempat kerja selaras dengan AKKP 1994.
Membuat aduan dan laporan kerosakan aset-aset,
kelengkapan pejabat dan lain-lain kepada syarikat konsensi.
Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan dalam
isu-isi yang melibatkan pegawai dalam kategori sokongan.

43

3.1.3.3 Teknikal
a.

Pendispensan
i.

Memastikan pelaksanaan pendispensan mematuhi akta


dan peraturan serta menepati Amalan Pendispensan
Baik.
ii. Memantau
semua
proses
pendispensan
bagi
memastikan kepatuhan kepada Piagam Pelanggan dan
Key Performance Index (KPI) bagi pesakit luar.
iii. Melakukan semak silang ubat sebelum pendispensan
iv. Memantau perkhidmatan tambah nilai farmasi (VAS)
mengikut keperluan pelanggan dan kesesuaian fasiliti
berkenaan.
v. Membantu di dalam proses pendispensan methadone di
fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang
menjalankan perkhidmatan pendispensan methadone
(PPF yang telah lulus ujian untuk pengiktirafan
pendispensan methadone sahaja).
b.

Pengeluaran / Penyediaan
i.

Memeriksa peralatan persediaan ekstemporanus bagi


memastikan ianya berfungsi.
ii. Menyemak silang penyediaan ekstemporanus yang
disediakan.
iii. Menguruskan bilik persediaan ekstemporanus.
3.1.3.4 Pengurusan Data
a.

Membantu menyemak, menganalisa dan melaporkan data


yang berkaitan dengan Pengurusan Farmasi, Key
Performance Index (KPI) & Quality Assurance Program
(QAP), Medication Error Reporting System (MERS) dan
Adverse Drug Reporting (ADR) serta melaporkan kepada
pegawai atasan.

44

3.1.3.7 Urusan Sistem Kualiti


a.
b.

Menyediakan laporan-laporan yang berkaitan dengan kualiti


serta melaporkan kepada Pegawai Farmasi.
Melibatkan diri dalam aktiviti peningkatan kualiti seperti
Kumpulan Inovatif dan Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif
Sektor Awam (EKSA), International Organisation for
Standardization (ISO), Research & Development (R&D) dan
lain-lain yang berkaitan.

3.1.3.8 Latihan
a.
b.
c.

d.
e.

Melaksanakan program orientasi kepada anggota baharu.


Merancang, membuat anggaran serta mengendalikan
keperluan latihan anggota sokongan dalam Unit Farmasi.
Memantau pencapaian mata Continuing Professional
Development (CPD) dan jumlah hari berkursus bagi
anggota yang diselia dan melaporkan kepada pegawai
atasan.
Memainkan peranan sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi
Penolong Pegawai Farmasi Pelatih.
Memberi bimbingan dan tunjuk ajar (mentor-menti) kepada
Penolong Pegawai Farmasi Pelatih dan anggota baharu.

3.1.3.9 Lain-lain
a.
b.

Menjalankan perkhidmatan extended hours berdasarkan


jadual yang ditetapkan.
Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak
atasan dari masa ke semasa.

45

3.2 Penolong Pegawai Farmasi Gred U32


Bertanggungjawab kepada: Pegawai Farmasi Kesihatan (PFK) / Pegawai Farmasi
(PF) Y/M Klinik / Penolong Pegawai Farmasi U36
3.2.1 Ringkasan Tugas
Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas berkaitan pengendalian produk
farmaseutikal, urusan stok dan bekalan, pendispensan ubat, pengumpulan
data-data dan maklumat, memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada
pelatih-pelatih dan lain-lain tugas untuk menjayakan matlamat perkhidmatan
farmasi kesihatan. Pegawai berkenaan juga dikehendaki membuat kerja-kerja
penyeliaan anggota dan penyelenggaraan fasiliti di tempat beliau bertugas.
3.2.2 Senarai Tugas
3.2.2.1 Kawalan Logistik dan Agihan Bekalan (Substor)
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Memantau sistem rangkaian sejuk bagi ubat-ubat yang


berkaitan.
Melakukan pemeriksaan fizikal dan kuantiti stok.
Membantu di dalam pemantauan serta melaporkan pola
penggunaan ubat-ubatan ke PF.
Memastikan stok disimpan mengikut keperluan Amalan
Penstoran Baik (APB) dan Tatacara Pengurusan Stor (TPS).
Melakukan penyeliaan terhadap keselamatan stor serta ubat dan
bukan ubat di dalam stor.
Membantu di dalam urusan panggil balik produk sekiranya ada
keperluan.
Membantu di dalam proses pelupusan ubat dan bukan ubat.

3.2.2.2 Pentadbiran dan Ansilari


a.
b.
c.
d.

Menyelia kekemasan dan kebersihan di ruangan kaunter


farmasi.
Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin anggota di
bawah seliaan.
Menyemak tuntutan anggota di bawah seliaan berkaitan tugas
lebih masa atau tuntutan perjalanan.
Menyediakan jadual tugas dan pengurusan cuti anggota dalam
unit.

46

e.
f.
g.
h.

Memastikan penyelenggaraan peralatan dan fasiliti megikut


jadual yang ditetapkan.
Menyelia pengurusan keselamatan dan kesihatan di tempat kerja
selaras dengan AKKP 1994.
Melaporkan kepada PF Y/M Unit sebarang masalah atau insiden
yang berlaku.
Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan dalam isuisu yang melibatkan pegawai dalam kategori sokongan.

3.3.2.3 Teknikal
(1)

Pendispensan
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Memastikan kaunter-kaunter mendispen dalam keadaan


yang siap sedia untuk operasi harian.
Menokok-tambah stok ubat-ubatan dan bahan-bahan
mendispen dari substor ke ruang pendispensan.
Membantu menyemak kesahihan preskripsi:Melabel dan mengisi ubat-ubat yang betul dalam kuantiti
yang mencukupi mengikut preskripsi yang diterima.
Menyemak silang ubat-ubatan yang diisikan sebelum
didispen.
Mendispens dan memberi arahan penggunaan ubat yang
betul dengan jelas dan lengkap menggunakan konsep 5B
kepada pesakit bagi kategori preskripsi yang mempunyai
ciri berikut:i. Preskripsi yang dikendalikan melalui Kaunter Ekspres.
ii. Preskripsi untuk rawatan ringan & simptomatik (cth:
cough & cold, gastritis, sakit biasa dan vitamin &
mineral).
iii. Preskripsi ulangan untuk pesakit kronik yang stabil.
iv. Pesakit yang telah dikenalpasti tidak memerlukan
kaunseling ubat-ubatan.

h.
i.

Membantu mengendalikan Perkhidmatan Tambah Nilai


Farmasi (VAS).
Membantu di dalam proses pendispensan methadone di
fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang
menjalankan perkhidmatan pendispensan methadone
(PPF yang telah lulus ujian untuk pengiktirafan
pendispensan methadone sahaja).
47

(2)

Pengeluaran / Penyediaan
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Memastikan persediaan peralatan dan tempat kerja


memenuhi piawaian yang ditetapkan.
Menyediakan penyediaan ekstemporanus dan sediaan
tertentu.
Membuat pencairan persediaan ubat-ubatan yang
diperlukan.
Menyedia dan menyemak silang kertas kerja sediaan dan
aktiviti pembungkusan semula.
Memastikan semua sediaan serta ubat yang dibungkus
dilabel dengan sempurna.
Mematuhi keperluan Standard Operating Procedure (SOP)
dalam semua langkah sediaan ubat-ubatan.

3.3.2.4 Pengumpulan Data


a.
b.
c.
d.

Merekod pengeluaran dan penggunaan ubat-ubatan tertentu.


Menjalankan kutipan data berkaitan preskripsi.
Menjalankan pengutipan data pergerakan ubat, Quality
Assurance Program (QAP) dan lain-lain yang diarahkan.
Memfail dan menyimpan kertas kerja dan lain-lain rekod
berkaitan kerja.

3.3.2.5 Latihan
a.
b.
c.

d.

Memainkan peranan sebagai Preseptor Tempatan (LP) bagi


Penolong Pegawai Farmasi pelatih.
Membantu memberi bimbingan kepada Pegawai Farmasi Pelatih
dan anggota baharu.
Menyelia pencapaian Continuing Professional Development
(CPD) dan bilangan hari berkursus yang dihadiri oleh anggota
yang diselia.
Membantu pengendalian keperluan latihan.

3.3.2.6 Lain-lain
a.

Menjalankan perkhidmatan farmasi extended hours berdasarkan


jadual yang ditetapkan.
48

b.

c.

Menjalankan tugas dalam kumpulan berkaitan dengan kualiti


kerja seperti Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), Ekosistem
Kondusif Sektor Awam (EKSA), International Organisation for
Standardization (ISO), Research & Development (R&D),
Medication Error Report System (MERS), Adverse Drug Report
(ADR) dan lain-lain yang berkaitan.
Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak atasan
dari masa ke semasa.

49

3.4 Penolong Pegawai Farmasi Gred U29


Bertanggungjawab kepada: Ketua Pegawai Farmasi (KPF) / Pegawai Farmasi (PF)
Y/M Unit / Penolong Pegawai Farmasi U32
3.4.1 Ringkasan Tugas
Melaksanakan tugas berkaitan pendispensan ubat-ubatan, pengendalian
produk farmaseutikal, urusan stok dan bekalan, pengumpulan data-data dan
maklumat, memberikan bimbingan dan tunjuk ajar kepada pelatih-pelatih serta
anggota baharu dan lain-lain tugas untuk menjayakan matlamat perkhidmatan
farmasi.
3.4.2 Senarai Tugas
3.4.2.1 Teknikal
(1) Pendispensan
a. Membuat semakan terhadap kesempurnaan dan kesahihan
preskripsi.
b. Melabel dan mengisi ubat-ubatan yang betul dalam kuantiti
yang mencukupi mengikut preskripsi yang diterima.
c. Menyemak semula ubat-ubatan yang diisikan sebelum
didispens.
d. Mendispen dan memberi arahan penggunaan ubat yang betul
dengan jelas dan lengkap kepada pesakit bagi kategori
preskripsi yang mempunyai ciri-ciri berikut:i. Preskripsi yang dikendalikan melalui Kaunter Ekspres.
ii. Preskripsi untuk rawatan ringan & simptomatik (cth: cough
& cold, gastritis, sakit biasa dan vitamin & mineral).
iii. Preskripsi ulangan untuk pesakit kronik yang stabil.
iv. Pesakit yang telah dikenalpasti tidak memerlukan
kaunseling ubat-ubatan.
e. Memastikan tempat kerja tersedia dan kemas sebelum dan
selepas seperti menokok tambah stok ubat-ubatan dan bahanbahan mendispen di kaunter.
f. Membantu mengendalikan Perkhidmatan Tambah Nilai
Farmasi (VAS).
50

g. Membantu di dalam proses pendispensan methadone di fasiliti


Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang menjalankan
perkhidmatan pendispensan methadone (PPF yang telah lulus
ujian untuk pengiktirafan pendispensan methadone sahaja).
(2) Pengeluaran / Penyediaan
a.

b.

Membuat sediaan ekstemporanus mengikut formulari yang


disediakan oleh Bahagian Perkhidmatan Farmasi bagi sediaan
yang tidak diperolehi secara komersil.
Menjalankan tugas-tugas pembungkusan dan prabungkus.

(3) Stok / Bekalan


a.
b.
c.

Melaksanakan pemeriksaan stok di kaunter atau di tempat


bertugas.
Menjalankan tugas atas panggilan untuk membekalkan ubat
yang diperlukan.
Membantu memantau rangkaian sejuk untuk ubat-ubatan
tertentu serta memantau suhu bilik.

3.4.3.2 Pengumpulan Data


a.
b.
c.

Merekod pengeluaran dan penggunaan ubat-ubatan tertentu.


Membantu menjalankan pengumpulan data berkaitan preskripsi.
Memfail dan menyimpan kertas kerja dan lain-lain rekod
berkaitan tugas harian.

3.4.3.3 Latihan
a.
b.

Memberi latihan dan tunjuk ajar kepada Penolong Pegawai


Farmasi Pelatih dan anggota baharu.
Membantu pengendalian latihan.

3.4.3.4 Lain-lain
a.

Menjalankan perkhidmatan farmasi extended hours mengikut


jadual yang ditetapkan.

51

b.

c.

Melibatkan diri di dalam kumpulan berkaitan dengan kualiti kerja


seperti Kumpulan Inovatif & Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif
Sektor Awam (EKSA), International Organisation for
Standardization (ISO), Research & Development (R&D),
Medication Error Report System (MERS), Adverse Drug Report
(ADR) dan lain-lain yang berkaitan.
Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak atasan
dari masa ke semasa.

52

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI FARMASI


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
KLINIK KESIHATAN YANG TIDAK MEMPUNYAI PEGAWAI FARMASI
2.

SKIM PERKHIDMATAN
Penolong Pegawai Farmasi Gred U32, U29

2.

PERINGKAT ORGANISASI
Unit Farmasi / Klinik Kesihatan

3.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS


3.1 Penolong Pegawai Farmasi Gred U32.
Bertanggungjawab kepada: Pegawai Y/M Fasiliti / Pegawai Farmasi Kesihatan
3.1.1 Ringkasan Tugas
Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pengurusan stok ubatubatan dan pendispensan serta tugas-tugas penyeliaan anggota dan
menguruskan keperluan di farmasi kesihatan.
3.1.2 Senarai Tugas.
3.1.2.1 Teknikal
a.

Pendispensan
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

Menerima preskripsi dan menyemak


terhadap
kesempurnaan dan kesahihan preskripsi.
Melabel dan mengisi ubat-ubat yang betul dalam kuantiti
yang mencukupi mengikut preskripsi yang diterima.
Menyemak semula ubat-ubatan yang diisikan.
Mendispens dan memberi arahan penggunaan ubat
yang betul dengan jelas dan lengkap mengikut konsep
5B kepada pesakit.
Memastikan kaunter-kaunter mendispen dalam keadaan
siap sedia untuk operasi harian.
Memberi khidmat nasihat berhubung penggunaan
peralatan pengubatan (medication device) yang betul
dengan jelas dan lengkap kepada pesakit mengikut
keperluan. (PPF perlu menjalani proses validasi).

53

vii. Mengendalikan sistem Perkhidmatan Tambah Nilai


Farmasi (VAS) jika ada keperluan.
viii. Membantu di dalam proses pendispensan methadone di
fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang
menjalankan perkhidmatan pendispensan methadone
(PPF yang telah lulus ujian untuk pengiktirafan
pendispensan methadone sahaja) sekiranya ada
keperluan.
b.

Pengurusan Stok / Bekalan.


i.

Membuat anggaran keperluan stok berdasarkan


keperluan semasa.
ii. Membuat pesanan (inden) mengikut jadual ke Klinik
Kesihatan Induk.
iii. Menerima dan menyemak stok ubat dan bukan ubat.
iv. Merekod setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran
stok.
v. Membekalkan pesanan kepada unit pemesan.
vi. Melakukan pemeriksaan stok.
vii. Membuat pemeriksaan tarikh luput secara berkala.
viii. Mengurus dan mengasingkan item yang menghampiri
tarikh luput.
ix. Menguruskan ubat-ubat lambat bergerak.
x. Memastikan stok disimpan mengikut keperluan Amalan
Penstoran Baik (APB) dan Tatacara Pengurusan Stor
(TPS) termasuk pengurusan produk rangkaian sejuk.
xi. Memantau rekod suhu bilik dan suhu peti sejuk setiap
hari.
xii. Membuat aduan produk dan mengendalikan proses
panggil produk balik setiap kali menerima notifikasi
panggilan balik produk.
c.

Penyeliaan.
i.
ii.
iii.
iv.
v.

Melakukan tugas penyeliaan prestasi dan disiplin


anggota di bawah seliaan.
Menyediakan jadual tugas harian / lebih masa / atas
panggilan / gantian anggota di bawah seliaan.
Menyelia pergerakan dan aktiviti anggota dengan
menyediakan buku pergerakan staf.
Menyemak tuntutan anggota berkaitan tugas lebih masa
dan tuntutan perjalanan.
Mengurus pelaksanaan pengurusan aset jabatan
farmasi.
54

vi. Melaporkan kepada pegawai atasan sebarang masalah


atau insiden yang berlaku.
vii. Membuat siasatan dan laporan terhadap aduan
berkaitan unit dan anggota apabila diarahkan.
viii. Membantu dalam penyediaan cadangan dan anggaran
keperluan sumber dalam proses anggaran belanjawan
mengurus (ABM) tahunan melibatkan pegawai dalam
kategori sokongan
ix. Menyelia pengurusan keselamatan di tempat kerja dan
kawalan asset:a. Memastikan keadaan persekitaran tempat kerja
adalah selamat;
b. Menguruskan pengurusan pergerakan kunci;
c. Memastikan pintu-pintu di Farmasi Pesakit Dalam
berkunci selepas waktu pejabat; dan
d. Memeriksa aset dan inventori dalam keadaan baik.
x. Menjadi pegawai perhubungan dengan pihak atasan
dalam isu-isu yang melibatkan pegawai dalam kategori
sokongan.
d.

Pengumpulan Data.
i.

Menganalisa data yang dikumpulkan dan melaporkan


kepada pegawai atasan.
ii. Menjalankan pengumpulan data Quality Assurance Plan
(QAP), Pengurusan Farmasi (PF) dan lain-lain yang
diarahkan.
iii. Merekod pengeluaran dan penggunaan ubat-ubat yang
tertentu.
iv. Mengemukakan laporan statistik dan lain-lain data yang
berkaitan kepada pegawai atasan.

55

e.

Lain-lain
i.

Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kualiti seperti


Kumpulan Inivatif & Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif
Sektor Awam (EKSA), International Organisation for
Standardization (ISO), Research & Development
(R&D), Medication Error Report System (MERS),
Adverse Drug Report (ADR).
ii.
Membuat aduan dan laporan kerosakan aset-aset,
kelengkapan pejabat di unit farmasi.
iii. Memantau dan memastikan kebersihan farmasi.
iv. Mengurus dan membuat pengiraan harga ubat-ubatan
yang dipulangkan.
v.
Memastikan aspek keselamatan unit farmasi mengikut
garis panduan yang ditetapkan.
vi. Menjalankan tugas gantian di klinik lain apabila
diperlukan.
vii. Menjalankan pemantauan dan penyelenggaraan
kawalan serangga perosak.
viii. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak
atasan.

56

3.2 Penolong Pegawai Farmasi Gred U29


Bertanggungjawab kepada: Pegawai Y/M Fasiliti / Pegawai Farmasi Kesihatan
3.2.1 Ringkasan Tugas
Bertanggungjawab
melaksanakan
tugas-tugas
menguruskan keperluan di unit farmasi kesihatan.

pendispensan

dan

3.2.2 Senarai Tugas


3.2.2.1 Teknikal
a.

Pendispensan
i.

Menyemak terhadap kesempurnaan dan kesahihan


preskripsi.
ii.
Melabel dan mengisi ubat-ubat yang betul dalam kuantiti
yang mencukupi mengikut preskripsi yang diterima.
iii. Menyemak semula ubat-ubatan yang diisikan.
iv. Mendispens dan memberi arahan penggunaan ubat yang
betul dengan jelas dan lengkap mengikut konsep 5B
kepada pesakit.
v. Menyediakan tempat kerja sebelum dan selepas, seperti
menokok-tambah stok ubat - ubatan dan bahan-bahan
mendispens di kaunter.
vi. Memberi tunjuk ajar penggunaan peralatan pengubatan
(medication device) yang betul dengan jelas dan lengkap
kepada pesakit mengikut keperluan oleh PPF yang telah
menjalani proses validasi.
vii. Mengendalikan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi (VAS)
jika ada keperluan.
viii. Membantu di dalam proses pendispensan methadone di
fasiliti Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) yang
menjalankan perkhidmatan pendispensan methadone (PPF
yang telah lulus ujian untuk pengiktirafan pendispensan
methadone sahaja) sekiranya ada keperluan.
b.

Pengurusan Stok / Bekalan.


i.
ii.
iii.
iv.

Melakukan pemeriksaan stok.


Membuat anggaran keperluan stok berdasarkan keperluan
semasa.
Membuat pesanan (inden) mengikut jadual yang ditetapkan
oleh Klinik Kesihatan Induk.
Menerima dan menyemak stok ubat dan bukan ubat.
57

v.

Merekod setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran


stok.
vi. Membekalkan pesanan kepada unit pemesan.
vii. Membuat pemeriksaan tarikh luput secara berkala.
viii. Mengurus dan mengasingkan item yang menghampiri tarikh
luput.
ix. Menguruskan ubat-ubat lambat bergerak.
x. Memastikan stok disimpan mengikut keperluan Amalan
Penstoran Baik (APB) dan Tatacara Pengurusan Stor (TPS)
termasuk pengurusan produk rangkaian sejuk.
xi. Merekod suhu bilik dan suhu peti sejuk setiap hari.
xii. Membuat aduan produk dan mengendalikan proses produk
panggil balik setiap kali menerima notifikasi panggilan balik
produk.
c.

Pengumpulan Data.
i.
ii.

iii.

d.

Menjalankan pengumpulan data berkaitan preskripsi dan


bilangan item harian.
Menjalankan pengumpulan data Quality Assurance
Programme (QAP), Pengurusan Farmasi (PF) dan lain-lain
yang diarahkan.
Memfail dan menyimpan kertas kerja, dan lain-lain rekod
berkaitan dengan tugas harian.

Lain-lain
i.

Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kualiti seperti Kumpulan


Inovatif & Kreatif (KIK), Ekosistem Kondusif Sektor Awam
(EKSA), International Organisation for Standardization (ISO)
dan Research & Development (R&D).
ii.
Membuat aduan dan laporan kerosakan aset-aset,
kelengkapan pejabat di unit farmasi.
iii. Menjalankan tugas-tugas pembersihan farmasi.
iv. Menguruskan proses pemulangan ubat-ubatan.
v. Memastikan aspek keselamatan unit farmasi mengikut
Panduan Auditor, Audit Dalam Amalan Farmasi (ADAF).
vi. Memastikan aset-aset diselanggara secara berkala.
vii. Menjalankan pemantauan dan penyelenggaraan kawalan
serangga perosak.
viii. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak
atasan.

58

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI FARMASI


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
KLINIK 1 MALAYSIA / UTC / RTC
3.

SKIM PERKHIDMATAN
Penolong Pegawai Farmasi Gred U32/U29

2.

PERINGKAT ORGANISASI
Unit Farmasi / Klinik 1 Malaysia / UTC / RTC

3.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS


3.1 Penolong Pegawai Farmasi Gred U32/U29
Bertanggungjawab kepada: Pegawai Farmasi Kesihatan / Pegawai Y/M Fasiliti /
Pegawai Farmasi Y/M unit farmasi KK induk.
3.1.1 Ringkasan Tugas
Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas
menguruskan keperluan di unit farmasi kesihatan.

pendispensan

dan

3.1.2 Senarai Tugas


3.1.2.1 Teknikal
a.

Pendispensan
i.
ii.

iii.
iv.

v.
vi.

vii.

Memastikan kebersihan di kaunter pendispensan.


Persediaan tempat kerja sebelum dan selepas waktu
operasi seperti menokok tambah stok ubat-ubatan dan
bahan-bahan mendispen di kaunter.
Menyemak kesempurnaan dan kesahihan preskripsi.
Melabel dan mengisi ubat-ubat yang betul dalam
kuantiti yang mencukupi mengikut preskripsi yang
diterima.
Menyemak semula ubat-ubatan yang diisikan.
Mendispens dan memberi arahan penggunaan ubat
yang betul dengan jelas dan lengkap mengikut konsep
5B kepada pesakit.
Memberi khidmat nasihat berhubung penggunaan
peralatan pengubatan (medication device) yang betul
dengan jelas dan lengkap kepada pesakit mengikut
keperluan. (PPF perlu menjalani proses validasi).
59

viii. Mengendalikan Perkhidmatan Tambah Nilai Farmasi


(VAS) jika ada keperluan
b.

Pengurusan Stok / Bekalan.


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.

Membuat anggaran keperluan stok berdasarkan keperluan semasa.


Membuat pesanan (inden) mengikut jadual ke Klinik Kesihatan Induk.
Menerima dan menyemak stok ubat dan bukan ubat.
Merekod setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran stok.
Membekalkan pesanan kepada unit pemesan.
Melakukan pemeriksaan stok dan membuat pemeriksaan tarikh luput secara
berkala.
vii. Mengurus dan mengasingkan item yang menghampiri tarikh luput.
viii. Menguruskan ubat-ubat lambat bergerak.
ix. Memastikan stok disimpan mengikut keperluan Amalan Penstoran Baik (APB)
dan Tatacara Pengurusan Stor (TPS) termasuk pengurusan produk rangkaian
sejuk.
x. Merekod suhu bilik dan suhu peti sejuk setiap hari.
xi. Membuat aduan produk dan mengendalikan proses panggil produk balik setiap
kali menerima notifikasi panggilan balik produk.
c.

Pengumpulan Data.
i.
ii.
iii.
iv.

d.

Menjalankan pengumpulan data berkaitan preskripsi dan bilangan item harian.


Menjalankan pengumpulan data Quality Assurance Program (QAP),
Pengurusan Farmasi dan lain-lain yang diarahkan.
Mengemukakan laporan statistik dan lain-lain kepada pegawai atasan.
Memfailkan rekod-rekod pengumpulan data, kertas kerja dan lain-lain rekod
yang berkaitan

Lain-lain
i.

Melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kualiti seperti Kumpulan Inovatif & Kreatif
(KIK), Ekosistem Kondusif Sektor Awam (EKSA), International Organisation for
Standardization (ISO), Research & Development (R&D), Medication Error
Report System (MERS) dan Adverse Drug Report (ADR).
ii.
Membuat aduan dan laporan kerosakan aset-aset, kelengkapan pejabat di unit
farmasi.
iii. Menjalankan tugas-tugas pembersihan farmasi.
iv. Menguruskan proses pemulangan ubat-ubatan.
v. Memastikan aspek keselamatan unit farmasi mengikut Panduan Auditor, Audit
Dalam Amalan Farmasi (ADAF).
vi. Memastikan aset-aset diselanggara secara berkala.
vii. Menjalankan pemantauan dan penyelenggaraan kawalan serangga perosak.
viii. Menjalankan tugas gantian di klinik lain apabila diperlukan.
ix. Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak atasan.
60

SENARAI TUGAS PENOLONG PEGAWAI FARMASI


KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA
KLINIK BERGERAK 1 MALAYSIA
1.

SKIM PERKHIDMATAN
Penolong Pegawai Farmasi Gred U32,U29

2.

PERINGKAT ORGANISASI
Unit Farmasi / Klinik Bergerak 1 Malaysia

3.

SKOP FUNGSI DAN BIDANG TUGAS


3.1 Penolong Pegawai Farmasi Gred U32/U29
Bertanggungjawab kepada: Pegawai Y/M Fasiliti / Pegawai Farmasi Klinik
Kesihatan Induk
3.2 Ringkasan Tugas
Bertanggungjawab melaksanakan tugas-tugas pendispensan dan menguruskan
keperluan di KB1M
3.2.1 Senarai Tugas
3.2.1.1 Teknikal
a.

Pendispensan
i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.

Menerima preskripsi dan menyemak


terhadap
kesempurnaan dan kesahihan preskripsi.
Melabel dan mengisi ubat-ubat yang betul dalam kuantiti
yang mencukupi mengikut preskripsi yang diterima.
Menyemak semula ubat-ubatan yang diisikan.
Mendispens dan memberi arahan penggunaan ubat
yang betul dengan jelas dan lengkap mengikut konsep
5B kepada pesakit.
Menyediakan ruang kerja dan stok ubat - ubatan dan
bahan-bahan mendispens di lokasi.
Memberi khidmat nasihat
penggunaan peranti
pengubatan (medication device) yang betul dengan jelas
dan lengkap kepada pesakit mengikut keperluan. (PPF
perlu menjalani proses validasi).

61

b.

Pengurusan Stok / Bekalan.


i.
ii.
iii.
iv.
v.
vi.
vii.

c.

Pengumpulan Data.
i.

d.

Melakukan pemeriksaan dan anggaran keperluan stok berdasarkan


keperluan semasa.
Membuat pesanan (inden) dalam Buku Pesanan mengikut jadual di
Klinik Kesihatan Induk mengikut keperluan.
Menerima dan menyemak stok ubat dan bukan ubat yang diterima.
Menyimpan stok ubat dan bekalan dalam bekas mudah-alih yang
dikhaskan termasuk ubat-ubat rangkaian sejuk (cooler-box)
Mengisi, menyusun dan mengeluarkan stok ubat-ubatan ke dalam
kenderaan yang dikhaskan sebelum dan selepas operasi.
Menyimpan stok ubat-ubatan disimpan di Klinik Induk dan rekod stok
ubat diselaraskan kembali selepas operasi tamat.
Membuat pemeriksaan tarikh luput ubat-ubatan yang dibawa pada
setiap kali operasi.

Menjalankan pengumpulan data berkaitan preskripsi dan bilangan item


harian.

Lain-lain
i.
ii.
iii.

Menjalankan tugas-tugas pembersihan ruang kerja dan peralatan yang


digunakan.
Memastikan aspek keselamatan ubat-ubatan mengikut Garis Panduan
Amalan Penstoran Baik (APB).
Menjalankan lain-lain tugas yang diarahkan oleh pihak atasan.

NOTA: Senarai / spesifikasi tugas yang disediakan adalah bersifat generik. Setiap hospital
dan institusi perlu menyesuaikannya semula mengikut kesesuaian di tempat masing
masing tetapi perlu mematuhi garis panduan umum yang ditetapkan oleh bahagian dari
segi konsep hieraki, kebertanggungjawaban, laporan prestasi dan konsep kerja
bersepadu.

62