Anda di halaman 1dari 21

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN MENGGUNAKAN MODEL PEMBELAJARAN

INKUIRI DALAM KITARAN 5E


Mata pelajaran

: Sains

Tema

: Teknologi dan Kehidupan Lestari

Tajuk

: 12.0 Mesin

Kelas

:6

Bilangan Pelajar

: 6 orang

Tarikh

: 4 April 2016

Masa

: 9.15 pagi 10.15 pagi

Standard kandungan

: 12.1 Mesin ringkas

Standard pembelajaran : 12.1.1 Menjelas dengan contoh jenis dan kegunaan mesin
ringkas iaitu;

Objektif pembelajaran

Satah condong

Tuas

Gear

Skru

Takal

Roda dan gandar

Baji

: 1. Murid dapat menyatakan contoh mesin ringkas


berdasarkan gambar.
2. Murid menyatakan kegunaannya dalam situasi harian
berdasarkan aktiviti.

Kemahiran proses sains : Memerhatikan, Berkomunikasi, Meramal , Mengelaskan


dan mentafsirkan data
Sikap saintifik dan
Nilai murni

: Minat dan bersifat ingin tahu tentang alam sekeliling, berani


mencuba, bekerjasama, berfikiran rasional , berfikiran kritikal
dan analitis, menghargai sumbanagan sains dan teknologi

EMK

: kemahiran berfikir

Pedagogi /Pendekatan

: Pembalajaran konstruktivisme

Pengetahuan sedia ada : Murid mempunyai pengetahun tentang alat alat seperti
skru, takal, dan baji dalam kegunaan harian mereka.
Bahan bantu mengajar

: Tin biskut, sudu, Kertas, Gunting, Dua papan kecil,


Skru/pemutar skru, Lembaran 1, Station alatan mesin
ringkas, Video, Lembaran Pembaris, Gelung getah, Kotak
tisu, Paper klip, Kad imbasan mesin ringkas

Aktiviti pembelajaran dan pengajaran


Fasa
Penglibatan
Engagement

Isi kandungan

Aktiviti P&P

Catatan

Pengenalan kepada

1. Guru menyediakan tiga aktiviti di hadapan kelas.

Strategi P&P:

tajuk

2. Aktiviti 1: membuka tin biskut

Teknik soal jawab

Simulasi

Mesin ringkas

(5 minit)

Aktiviti 2 : membahagikan kertas tanpa koyak


Aktiviti 3 : menyambungkan dua papan kecil

Mesin ringkas ialah

3. murid membuat aktiviti tersebut dan mengatakan

alat yang

mengenalpasti alat yang digunakan untuk membuatkan

membolehkan kita

aktiviti.

melakukan sesuatu
kerja dengan daya
yang sedikit.

4. Guru menyoal kepada murid


a)Berdasarkan pemerhatian tadi, apa itu mesin ringkas?
5. Guru menyediakan kada nama mesin ringkas dan

KPS:

Memerhatikan

Meramal

BBM:

Tin biskut

pasangan murid.

sudu

6. Guru meminta murid untuk memadankan nama mesin

Kertas

ringkas dengan gambar mesin ringkas.

Gunting

7. Murid mempamerkan carta ramalan di hadapan kelas.

Dua papan kecil

Skru/pemutar skru

gambar mesin ringkas dan diberikan kepada setiap

Nilai Murni :

Minat dan bersifat

ingin tahu tentang


alam sekeliling

Penerokaan
(Exploration)
15 minit

Berani mencuba

Jenis-jenis mesin

Aktiviti 4

Strategi P&P:

ringkas

1. Guru menyediakan 4 stesen di sekitar sekolah.

2. Membahagikan murid-murid kepada 3 kumpulan

KPS:

3. Setiap stesen terdapat contoh mesin ringkas.

Berkomunikasi

4. Guru meminta setiap kumpulan pergi ke stesen masing-

Mentafsir data

Memerhatikan

mengelaskan

a. Roda dan
gandar
b. Tuas
c. Baji

masing untuk mengenal pasti jenis mesin ringkas untuk

d. Takal

setiap contoh alatan.

e. Gear

5. Guru meminta murid membawa lembaran kerja

f. Satah condong

(LAMPIRAN 1) semasa bergerak ke setiap stesen dan

g. Skru

melengkapnya.

Inkuiri

BBM:

Lembaran 1

Station alatan
mesin ringkas

Nilai Murni:

Berani mencuba

Bekerjasama

Penjelasan

Mesin ringkas dan


contoh bahan.

(Explanation)
(15 minit)

lembaran lerja mereka.


2. Guru menunjukkan video kepada murid untuk

Mesin
ringkas

Contoh

Roda
dan
gandar

Kereta,
wagon dan
peluncur
beroda
Playar ,
pembuka
botol
Kapak,
garpu, paku
Tiang
bendera ,
kren
Basikal,
gerusi
tangan
Gelongsor ,
tangga

Tuas
Baji
Takal
Gear
Satah
condon
g
Skru

Penghuraian

1. Guru meminta murid untuk membentangkan hasil

menerangkan contoh contoh mesin ringkas dan


kegunaanya.

Tangga
berpilin
penutup
bekas, alat
pemegang
paipp

3. Murid murid membetulkan hasil aktiviti yang dibuat jika


didapati kesalahan.
4. Guru mengemukakan soalan-soalan kepada murid.
Contoh:

Strategi P&P:

Pembentangan

Teknik soal jawab

Penerangan

KPS:

Berkomunikasi

Mentafsirkan data

a. Roda dan gandar ini boleh didapati dalam apa


peralatan lagi ?
b. Apakah kegunaan skru?

BBM:

Video

c. Apa alatan yang menggunakan selain daripada


pisau?
d. Apakah kegunaan takal?

Nilai murni:

Berfikiran kritikal
dan analitis

e. Dimanakah sistem gear ini boleh dijumpai?


f. Apakah alatan yang mengaplikasikan sistem skru?

Aktiviti dalam

1. Guru meminta murid untuk menbentuk 2 kumpulan

Strategi P&P:

kumpulan:

2. Guru menyediakan bahan untuk membuat model

Kerja kumpulan

(Elobaration)

Membuat model

(20 minit)

catapult
Model catapult (lastik)
merupakan sejenis
mesin ringkas tuas.

catapult.
3. Murid membuat modelnya dengan berpandukan langkalangkah yang diberi. LAMPIRAN 2
4. Guru membimbing murid untuk membuat model
tersebut.
5. Murid-murid akan membentangkan model yang
dibuatnya dengan menyatakan jenis mesin ringkas yang
digunakan serta kegunaanya.

Bimbingan

KPS:

Berkomunikasi

Mengeksperimen

BBM

Pembaris

Gelung getah

Kotak tisu

Paper klip

Nilai murni :

Menghargai
sumbangan sains
dan teknologi

Penilaian

Mesin ringkas adalah

1. Guru mengakhiri topik dengan mengadakan quiz.

Strategi P &P:

membolehkan kita

2. Guru menyediakan contoh-contoh mesin ringkas dan

(Evaluation)

melakukan sesuatu

(5 minit)

kerja dengan daya


yang sedikit.

Perbincangan

kegunaanya dalam suatu bekas.


3. Murid akan mengambil kad contoh alat mesin ringkas
dan memadankan dengan kegunaanya.

KPS:
Berkomunikasi

4. Guru mengakhiri sesi pengajaran dengan menanya


soalan kepada murid.

BBM:

a. Apakah yang telah pelajari pada hari ini?

b. Nyatakan kegunaan roda dan gandar?

Kad imbasan mesin


ringkas

c. Nyatakan jenis-jenis mesin ringkas?


d. Apakah kepentingan mesin ringkas.

Nilai murni :

Menyedari bahawa
sains merupakan
satu daripada cara
untuk memahami
alam

Menghargai
sumbagan sains
dan teknologi

Refleksi laporan pengajran dan pembelajaran :


Pada pendapat saya, pengajaran berasaskan model 5E , dimana mencangkupi
lima fasa adalah satu model yang menjadikan murid menjadi lebih aktif dan berminat.
Berdasarkan pengalaman saya, dimana pengapalikasian model 5E untuk mengajar
tajuk Mesin Ringkas BAGI tahun 6 adalah menunjukkan kesan yang positif. Menurut,
Rodger W.Bybee ( 2014) dalam artikelnya menyatakan bahawa pengimplementasian
model 5E dalam pengajaran adalah suatu strategi yeng memberikan kesan yang positif
dan menjadikan pengajaran dan pembelajaran lebih bermakna.
Pada setiap fasa , saya didapati murid-murid terasa teruja dan seronok apabila
mengendalikan

aktiviti

pertama ,Engaged

serta

membuatkannya

murid-murid sangat

sendiri.

Contohnya,

pada

fasa

berminat untuk membuatkan aktiviti yang

diberikan. Setelah itu, murid-murid juga mennaya soalan untuk meningin tahuka konsep
atau fakta atau ilmu yang akan dipelajari untuk masa tersebut. Ini menunjukkan muridmurid melibatkan dirinya sepenuhnya serta fasa aktiviti fasa tersebut menambahkan
rasa ingin tahu kepada murid.
Selain daripada itu, setiap fasa dalam model 5E ini mempunyai ciri-ciri tersendiri.
Terutamanya fasa Elobaration, dimana pada fasa ini murid telah mengembangakan
ideanya dengan idea yang dipelajari. Contohnya, murid-murid telah membuatkan satu
model catapult

dengan idea murid sendiri berpandukan guru. Ini menunjukkan jelas

bahawa murid mengembagkan idea atau ilmu atau konsep yang dipelajari dengan
membuatkan model catapult.
Secara keseluruhnya , model ini tidak membosankan murid malah ia menyeronakan
murid serta menambahkan rasa ingintahu dalam diri murid. Ia jua memotivasikan murid
dari segi penglibatan dalam aktiviti.
Walupun model 5E, mempunyai kelebihan yang mengkagumnya namun ia juga
memunyai sifat-sifat kelemahannya. Pada pendapat saya berdasarkan penjagajaran
dan pembelajran yang dijalankan, saya didapati ia mengambil masa yang banyak untuk
menyediakan bahan bantu megajar atau barang-barang yang diperlukan untuk aktiviti.
Kadangkala jika masa tidak mengizinkan untuk menyediakan bahan bahan, maka ia
akan menjejaskan pengajaran pada hari tersebut. Selain daripada itu, ruang dan tempat
juga akan menjadi masalah jika sekolah yang diajari mempunyai infrastruktur kurang
memuaskan. Ini menjadi masalah untuk guru serta murid kerana , mereka akan
menghadapi masalah untuk bergerak dan membuat aktiviti. Jika bilangan murid dalam
sebuah kelas kurang daripada 15 oarang murid, maka ia mengizinkan keadaan untuk
mengendalikan aktiviti dalam ruang yang normal. Jika lebih daripada 15 orang murid

maka, guru memerlukan tempat atau ruang yang luas supaya murid-murid tidak
bertolak-tindih antara satu sama lain.
Secara keseluruhannya, murid mencapai objektif bagi sesi pengajatan dan
pembelajaran ini dengan sepenuhnya. Oleh kerana terdapat empat orang murid sahaja
maka saya tidak mengahadapi masalah disiplin yang dipeisukan. Malah murid-murid
semua mengikut arahan guru dengan penuh teliti dan membuat aktiviti dengan baik.

LAMPIRAN 1
1:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

LAMPIRAN 2
2
.
1.

2.

3.
,,

4.

5.

6.

.
.
7.

LAMPIRAN 3
GAMBAR-GAMBAR YANG DIGUNAKAN DALAM FASA EVALUATE

Anda mungkin juga menyukai