Anda di halaman 1dari 7

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)

PANITIA GEOGRAFI SMK PETRA JAYA


RUBRIK DESKRIPSI TAHAP BAGI BORANG BIMBINGAN GURU (BBG13)

KETUA PANITIA

TINGKATAN

NAMA GURU

TARIKH / HARI

MASA

RUBRIK DESKRIPSI TAHAP BAGI BORANG BIMBINGAN GURU (BBG13)


Aspek 1 : Pengajaran dan pembelajaran

Elemen

Rancangan Pengajaran
Pengajaran berasaskan aktiviti

Perancangan

Objektif Pengajaran

Komponen

Kriteria
1

Bentuk perlakuan

Dapat diukur

Sesuai dengan keupayaan murid

Sesuai dengan pengetahuan dan


kemahiran yang diajarkan

Dapat dicapai dalam lingkungan


masa yang ditetapkan

RPH selaras dengan RPT

Mengambil kira keupayaan murid

Aktiviti menjurus kepada


pencapaian objektif pengajaran

Mengambilkira refleksi PdP yang


lepas

Merangkumi semua kemahiran


yang terkandung dalam HSP,
Standard Kandungan/Pembelajaran

Aktiviti berpusatkan murid

Kepelbagaian aktiviti

Interaksi pelbagai hala (G-P, P-P)

Menarik, bermotivasi dan


melibatkan hampir semua murid

Menggalakkan kreativiti dan


inovasi murid

Aktiviti yang dirancang bersesuaian


dengan persekitaran

Aktiviti melibatkan KBAT

Tahap

Catatan

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)


PANITIA GEOGRAFI SMK PETRA JAYA
RUBRIK DESKRIPSI TAHAP BAGI BORANG BIMBINGAN GURU (BBG13)
Aspek 1 : Pengajaran dan pembelajaran

Pengurusan Bilik Darjah

Tumpuan & Perhatian Pelajar

Komunikasi

Elemen

Bahan bantu pembelajaran pelajar

Penyampaian

Komponen

Kriteria
1

Bahasa yang digunakan jelas, betul,


dan tepat

Nada suara yang sesuai

Berkemahiran mendengar

Memberi maklum balas yang


relevan dan berkesan

Memotivasi pelajar dengan


memberi pujian atau galakan

Kesediaan dan kehadiran pelajar

Pelajar terlibat secara aktif dalam


pembelajaran

Pelajar berinteraksi secara aktif


dalam pelbagai hala

Pelajar memberi tumpuan


sepanjang waktu PdP

Pelajar memberi respons dengan


tepat

Pelajar memberi pandangan atau


idea yang sesuai dan berkaitan

Pelajar berupaya melakukan


tugasan secara akses kendiri,
terarah kendiri, dan kadar sendiri

Tempat belajar yang kondusif


(bersih dan kemas)

Kehadiran murid

Pengawalan kelas

Susun atur dan kedudukan murid

Ruang kelas digunakan secara


optimum (sudut mata pelajaran
ceria dan berinformasi)

Tindakan/teguran serta-merta
terhadap tingkah laku yang negatif

BBM yang sesuai dan menarik,

Merangsang pemikiran dan


penglibatan murid

Penggunaan yang betul dan efektif

Penggunaan multimedia

Tahap

5
Menggalakkan kreativiti dan
inovasi murid

Catatan

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)


PANITIA GEOGRAFI SMK PETRA JAYA
RUBRIK DESKRIPSI TAHAP BAGI BORANG BIMBINGAN GURU (BBG13)
Aspek 1 : Pengajaran dan pembelajaran

Elemen

Penilaian secara Lisan


Kesimpulan Pelajaran

Semakan

Penilaian secara Bertulis

Penilaian

Pengetahuan kandungan

Komponen

Kriteria
1

Menepati topik pengajaran dan


HSP/standard kandungan

Dapat menjelaskan konsep/fakta


atau memberi jawapan dengan
yakin, jelas, dan tepat.

Kaitkan dan huraikan isi pelajaran


dengan situasi semasa atau
pengalaman murid

Berkemahiran memeringkatkan isi


pelajaran mengikut potensi murid

Dapat menyampaikan isi pelajaran


sesuai dengan objektif pelajaran

Mempunyai pedagogical content


knowledge yang baik

Mampu memberi
pengajaran/pengetahuan yang
melangkaui sukatan pelajaran

Soalan yang berbentuk bertumpu


dan bercapah

Soalan yang dikemukakan dapat


mencetuskan pemikiran kreatif dan
kritis murid (KBAT)

Guru memberi respons yang sesuai


terhadap jawapan murid

Soalan yang relevan dengan


objektif pembelajaran

Aras soalan sesuai dengan tahap


keupayaan murid yang pelbagai

Wait Time

Guru memberi peluang kepada


murid lain untuk menjawab dan
menyoal

Hasil kerja murid disemak secara


konsisten dan konstruktif

Menggunakan pelbagai kaedah


untuk membuat penilaian formatif
semasa PdP

Memberi tugasan yang pelbagai


mengikut keupayaan murid

Mengambil kira kualiti soalan dan


kuantiti yang sesuai

2
3

Tahap

Memberi kesimpulan yang jelas


dan merangkumi semua isi penting
dalam topik pembelajaran
Memberi penggabungjalinan
merentas mata pelajaran
(menghubungkaitkan pelajaran
dengan pelajaran yang lain)
Mengaitkan hasil pembelajaran
dengan kehidupan harian

Catatan

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)


PANITIA GEOGRAFI SMK PETRA JAYA
RUBRIK DESKRIPSI TAHAP BAGI BORANG BIMBINGAN GURU (BBG13)
Aspek 1 : Pengajaran dan pembelajaran

Elemen

Refleksi Pengajaran

Refleksi Pengajaran

Komponen

Kriteria
4

Mencetus perasaan ingin tahu


terhadap topik yang seterusnya

Peneguhan terhadap pengetahuan


dan kemahiran yang dipelajari

Mengenal pasti pencapaian objektif

Mengenal pasti kekuatan dan


kelemahan PdP

Membuat cadangan tindakan


penambahbaikan

Refleksi sebagai panduan PdP yang


akan datang

Tahap

KEKUATAN

Catatan

CADANGAN PENAMBAHBAIKAN

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)


PANITIA GEOGRAFI SMK PETRA JAYA

RUBRIK DESKRIPSI TAHAP BAGI BORANG BIMBINGAN GURU (BBG13)


Aspek 2 : Komuniti Pembelajaran Profesional (PLC)

(_________________________)
5

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)


PANITIA GEOGRAFI SMK PETRA JAYA
_______________

__________________________________________

SEKOLAH

__________________________________________

NAMA GURU

__________________________________________

TARIKH / HARI

___________________/_______________________

TINGKATAN / MASA:

___________/_______________________________

2.5

2.6

Keyakinan dan kepercayaan

Menggalakkan budaya inkuiri

Pemimpin sebagai model & coach

Pemimpin yang berilmu

Guru dan pentadbir mempunyai kesepunyaan


mengenai nilai-nilai bersama berkaitan pendidikan

Wawasan yang dikongsi bersama berfokus kepada


pembelajaran dan selaras dengan nilai dan visi

Guru secara kolaboratif mencari pengetahuan,


kemahiran dan strategi

Pembelajaran kolektif berlaku melalui dialog


terbuka yang membawa kepada rasa ingin tahu
yang berterusan

Fokus pada PdP

Pembelajaran baharu diapplikasikan

Komitmen kepada pembelajaran adalah jelas

Guru bersikap terbuka untuk berkongsi


pengalaman, memerhati antara satu sama lain dan
membincangkan kaedah pengajaran
mengenai nilai-nilai bersama berkaitan pendidikan

Bimbingan rakan sebaya, pengajaran berpasukan


dan pemerhatian bilik darjah

Masa untuk bertemu dan berbincang

Kewujudan unit-unit kecil

Kedudukan staf yang berdekatan

Ruang yang sesuai untuk perbincangan

Struktur Komunikasi yang baik

Keterbukaan

Kepercayaan dan rasa hormat

Perkongsian Kepakaran

Kejelikatan ahli

Perkongsian matlamat

Kongsi Amalan
peribadi

2.4

Penglibatan guru dalam proses membuat keputusan

Struktur

2.3

Hubungan

2.2

Catatan

Kepimpinan yang dikongsi dan


disokong

2.1

Kriteria

Kongsi Nilai
dan Visi

Perkara

Pembelajaran Kolektif dan applikasi

Aspek

KOMUNITI PEMBELAJARAN PROFESIONAL (PLC)


PANITIA GEOGRAFI SMK PETRA JAYA
Aspek

Perkara

Kriteria
f

Catatan

Penambahbaikan berterusan

RUBRIK DESKRIPSI TAHAP BAGI BORANG BIMBINGAN GURU (BBG13)


Aspek 3 : Cohesive Programme
Perkara

Kriteria

Programme1 Cohesive

Aspek

Catatan

Program dan aktiviti mengambil kira isu


pembelajaran, tahap keupayaan dan
potensi murid

Penglibatan ahli panitia

Impak program dinilai

Aspek 4 : Kepemimpinan
Perka
ra

Kepemimpinan

Aspek

Kriteria
a

Ada hala tuju

Penjajaran

Kemahiran memberi motivasi

Perancangan strategik

Pengelolaan-cara melaksana

Kawalan

Catatan

Aspek 5 : Sokongan
Perkara
Sokongan

Aspek

Kriteria
a

Pengurusan Sumber manusia

Pengurusan kewangan

Pengurusan fizikal

Catatan

Cohesive Programme : program-program yang diterbitkan berasaskan analisis data dan keperluan untuk merealisasikan misi yang sama

Anda mungkin juga menyukai