Anda di halaman 1dari 36

Catan : Gaya dan Aliran

Nama ahli Kumpulan:


Helena Lau Wen Wen
Hamilia Bt Taha
Nama Pensyarah:

Aliran-Aliran Dan Perkembangan Seni


Catan Di Barat.
SejarahcatanbermulapadazamanYunaniPurba
dan
iadigunakanuntukmenggambarkan kisah-kisah
keagamaan.
Zaman Pertengahan. Aliran Seni Kristian, Seni
Romantik,Seni Medievel.
Zaman Renaissanse: Zaman kemuncak seni
lukis di Eropah. Aliran Romantik,Klasik,
Naturalisme.
Zaman Baroque dan Rococo. Aliran Barroque,
Dutch Painting.

Abad ke-18. Aliran Romantisme.


Abadke-19.AliranRealisme,Naturalisme,
Impressionisme,Post-Impressionisme,
SeniNouveau.
Abad ke-20. Aliran Kubisme,
Ekspresionisme, Fauvisme, Futurisme,
Dadaisme,
Surealisme dan Abstrak Ekspresionisme.
War Art. Aliran Enviroment Art,
Happenings, Seni Poo, Seni Op, Seni
Minimal,Seni Konseptual, Seni Landskap

Apakah yang
ditampilkan dalam
setiap aliran dan
gayagayacatantersebut?

Aliran Realisme.
Pada erarealisme, Setiap karya yangdihasilkan
memerlukanfokus dankreativiti yang tinggi bagi
menghasilkan sebuah karya yang bermutu tinggi dan
mempunyai nilai estetiknya yang tersendiri.Setiap
karya yang dihasilkan membawa maksud sebuah seni
yangseriusdanmendalam.Inibermaksudsetiapkary
apelukisketikaitudihasilkan dengan mempunyai
agenda yang tersendiri dan bukan dihasilkan sematamata untukhiburan atau untuk satu produk yang
boleh dinilaikan dengan wang. Pada masa itu
diselitkan dengan mesej perjuangan dan
keinsafan,lukisan pada masa itu menjadi medium
untuk menyampaikanmesej danpropaganda pelukis
padamasyarakat umumpada masa itu.

Contoh :

Aliran Klasik
Aliran ini lahir pada zaman Renaissance
iaitu zaman kelahiran semula.
Figura sebagai pemusatan tumpuan karya.
Penumpuan kepada kadar banding dan
anatomi.
Menggunakan perspektif,ruang dan unsur
seni.
Karya-karya mendapat perhatian daripada
golongan bangsawan.
Hal benda yang dipaparkan banyak berkisar
orang-orang bangsawan dan golongan kaya.

Contoh :

Aliran Romanticism
Istilah Romanticism telah wujud pada pertengahan abad
ke-18.
Karya aliran ini adalah lebih kepada gambaran sesuatu
keadaan yang berlaku pada zaman itu.
Mesej karya tertumpu kepada
kedamaian,keharmonian,kecintaan.
Hal benda karya tertumpu kepada ekspresi muka dan
aktiviti figura
Gaya karya masih terpengaruh dengan gaya gothik iaitu
gaya zaman klasik.
Penggunaan garisan luar yang terang.
Tema karya tertumpu kepada kisah
kesengsaraan,kejatuhan gereja dan pemerintahan beraja.
Warna yang digunakan ialah warna yang kusam,suram
dam kelam.
Warna itu menggambarkan kesengsaraan,kezaliman yang
berlaku pada zaman itu.

Contoh :

Aliran Barroque
Zaman ini dikenali sebagai zaman
renaissance tinggi.
Barroque membawa maksud mutiara
yang tidak sempurna tetapi indah.
Karya menumpukan kepada
komposisi,aksi,warna dan cahaya.
Latar belakang karya berwarna gelap
Karya tertumpu kepada objek

Contoh :

Kiubisme
Menolak tradisi catan yang mementingkan
objek realiti.
Menganggap seni sebagai satu konsep ke
arah penciptaan dan menolak peniruan.
Cuba menyelesaikan masalah 3 dimensi
dalam 2 dimensi.
Penggunaan bentuk-bentuk dan satah
geometri.
Seperti pecahan kaca dan menimbulkan
kesan lutsinar.
Warna yang bertenaga

Contoh :

Ekspressinisme
Menolak ciri-ciri tradisi klasik
Seni adalah manifestasi perasaan
dan keresahan emosi pelukis.
Menolak peniruan alam dan
menyingkir subjek dan objek.
Penggunaan warna yang dramatik
Tidak ada imej yang jelas.
Kesan berus yang kasar dan
kadangkala tidak menggunakan berus.

Contoh :

Ekspresionisme Abstrak

Meluahkan idea, perasaan, falsafah,


peribadi, dan sejagat melalui catan
yang spontan dan agresif.
Banyak menggunakan simbol untuk
menyampaikan mesej, imej abstrak,
dan hilang sifat realistik.
Mengutamakan unsur warna, bentuk,
dan garisan, serta menggunakan
pelbagai teknik dan media

Contoh :

Impressionisme
Aliran muncul pada abad ke-19.
Menumpukan kaedah konsep cahaya dan kesan
objek yang dilihat.
Warna tidak dicampur dengan hitam dan putih dan
terus dipalit pada kanvas.
Warna bertindih-tindih.
Tidak melukid secara detail.
Mementingkan keserasian warna,cahaya serta
watak-watak alam.
Mengutamakan suasana yang dilihat contohnya
seperti pagi, petang ,malam.
Aliran ini condong kepada aliran naturalisme.
Palitan warna spontan tentang apa yang dilihat.

Contoh :

Post-Impressionis
Realiti itu sentiasa baru dan tegas
bukan meniru bentuk tetapi mencipta bentuk.
bukan meniru kehidupan tetapi mencari kesamaan di
dalam kehidupan.
melukis imej-imej yang mempunyai struktur dan
logik untuk mencapai kesatuan antara isi yang berkait
rapat.
melukis sebagai pernyataan dan simbol diri.
perspektif, bentuk dan warna adalah yang baru dan
tidak mengikut orang lain.
warna terang dan gelap adalah pancaran dari gerak
hati spontan pelukis.

Contoh :

Seni Baraque dan Rococo


Zaman ini juga dikenali sebagai
zaman Renaissance Tinggi. Baroque
membawamaksudmutiarayangtida
ksempurnatetapiindah.Karyamen
umpukankepada
komposisi,aksi,warnadancahaya.L
atar
belakangkaryaberwarnagelap.Kary
a tertumpu kepada objek

Futurisme
Mengemukakan aliranseniyang
berdasarkan teknologi. Dinamik.
Pergerakanyang dinamik

Surealisme
Tumpuan bukan kepada ekspresi sedar pelukis
tetapi kepada ekspresi bawah sedar minda
pelukis.
Terpengaruh dengan idea ahli falsafah Sigmund
Frued.
Paparan Imej-imej bawah sedar dan alam
khayalan.
Menyeramkan, sunyi dan tidak logik.
Warna-warna gelap digunakan untuk
menimbulkan sekan misteri.
Objek diletakkan pada tempat yang tidak sesuai
dan dicantum-cantum.

Contoh :

Dadaisme
Kumpulanperantaranantaraliranfut
urismedengansurealisme.Konsepta
npakongkongan.Tidakmenitikberatk
antradisipenghasilanseni sematamata.Seni
adalahmediumuntukmelepaskanpe
rasaan.Berpegangkepadakonsepk
emusnahanjugamerupakan
penciptaan.

Seni Pop
Berasaskan kepada persekiran dan
kebudayaan popular yang mempengaruhi
kotaraya New York dan London.
Tema, teknik, imej dan metos bersifat
semasa dan populariti.
Lebih mirip kepada karya pengiklanan dan
pengguna.
Pelukis seni pop terkenal dengan panggilan
New Realist.
Warna yang terang pada permukaan yang
berbidang yanmg besar.
Konsep modern yang mirip kepada
kesesuaian zaman sains dan teknologi.

Contoh :

Seni Op
Menggabungkan reka bentuk
geometri dengan kombinasi warna
tertentu untuk menghasilkan ilusi
gerak pada penglihatan.
Rupa beraneka saiz dan warna.
Pelbagai ton diulang-ulangi.

Seni Minimal
Catan atau arca abstrak yang
mementingkan bentuk dan rupa
bentuk asas.
Situasi dibina khas supaya penonton
berada pada ruang dan masa yang
dipamerkan.

Seni Konseptual
Tidak mementingkan objek, lebih
mengutamakan konsep atau
pemikiran di sebalik objek tersebut.
Idea dipersembahkan melalui
bahasa, simbol, foto, dokumen,
carta, peta, filem, video, dan
sebagai.